การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by dezine @June,10 2016 09.13 ( IP : 202...143 )

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 59-ข-019
งวดที่ 1

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (ส.3)

ชื่อโครงการ การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3

กิจกรรมผลงาน
(ระบุวัน เวลา ลักษณะกิจกรรมที่ทำ จำนวนคน และภาคี)
ผลสรุปที่สำคัญประเมินผล คุณภาพกิจกรรม
4321
ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

คณะกรรมการได้เสนอแผนการทำงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ รพ.สต.ชะแล้ ครูโรงเรียนวัดชะแล้ ครูโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ครู ศพด. และแกนนำชุมชน

รอดำเนินการตามแผนที่วางไว้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

ติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

ติดตั้งป้ายตามสถานที่สำคัญดังนี้ 1.ศพด.เทศบาลตำบลชะแล้ จำนวน 1 ป้าย 2.โรงเรียนวัดชะแล้ จำนวน 1 ป้าย 3.โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา จำนวน 1 ป้าย 4.วอล์คเวย์ป่าชายเลน จำนวน 1 ป้าย 5.บ้าน นางนำ ไชยมนตรี จำนวน 1 ป้าย

ดำเนินการติดตั้งป้ายเกษตรในโรงเรียน แกนนำชุมชน และความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งหมด  จำนวน 5 ป้าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

สร้างคอนโดให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย และใช้ท่อพีวีซีปักในเขตพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้ำรัศมี 200 เมตร จากชายฝั่ง และตอนกลางคืนจะมีกลุ่มชาวประมงที่เลี้ยงปลาบริเวณนั้น คอยสังเกตุการณ์ผู้บุกลุก ที่ฝ่าฝืนเข้ามา

สร้างคอนโดให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย จะช่วยในการอนุบาลสัตว์น้ำให้เจริญเติบโตขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้สัตว์น้ำมีอัตรารอดเพิ่มสูงขึ้น เป็นเป็นอาหารเลี้ยงคนในชุมชนได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

พัฒนาระบบเกษตรในโรงเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

ให้เมล็ดพันธ์ผัก เช่น ผักบุ้ง บวบ มะเขือ แตงกวา ผักสายซิ่ม ฯลฯ กับโรงเรียนวัดชะแล้ โรงเรียนชะแล้นิมิตรวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้

โรงเรียนมีพืชผักปลอดสารพิษที่ใช้ในการประกอบอาหารที่เกิดจากผลผลิตของนักเรียน นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้

วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

อสม.บางส่วนและแกนนำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของครัวเรือนตำบลชะแล้ ซึ่งตำบลชะแล้มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 777 ครัวเรือน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านปากช่อง มีครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ้านชายเหมือง มีครัวเรือนทั้งหมด 171 ครัวเรือน หมู่ที่ 3 บ้านกลาง มีครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านป่าเกาะชะแล้ มีครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านเขาผี มีครัวเรือนทั้งหมด 103 ครัวเรือน โดยแบ่งเก็บข้อมูลตามพื้นที่ ๆ ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะลงเก็บข้อมูลในวันอาทิตย์ เพราะจะมีคนหยุดงาน(โดยส่วนใหญ่คนตำบลชะแล้จะทำงานนอกบ้าน)

คนในชุมชนใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้เป็นส่วนมาก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

สนับสนุนปฏิบัติการโครงการ อย. น้อยในโรงเรียน

วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

นักเรียนโรงเรียนวัดชะแล้ จำนวน 30 คน และคณะครู นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสงขลาบรมราชชนนี สงขลา เข้าร่วมอบรมโครงการ อย.น้อย

นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและสาธิตอาหารที่ปลอดภัย ไปใช้และเป็นแกนนำตัวแทนนักเรียน ดูแลเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

สนับสนุนปฏิบัติการโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากโรงเรียนลงสู่ชุมชน

วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

ให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กับ ครู นักเรียนโรงเรียนวัดชะแล้ และแกนนำชาวบ้านที่สนใจเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และนำปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตได้ แจกจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดชะแล้ และชุมชน

ได้รับความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และมีปุ๋ยหมักชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้

วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

นักศึกษาเภสัชศาสตร์จำนวน 32 คน และอาจารย์ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้ โดยแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตำบลชะแล้

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้แต่ละด้าน ที่นอกเหนือจากทฤษฏีในรายวิชาที่เรียน และนำปัญหาที่ได้จากการลงพื้นที่ไปหาแนวทางแก้ปัญหา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

ติดตั้งธงโภชนาการอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

ติดตั้งธงโภชนาการอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ป้าย

มีธงโภชนาการอาหารในศูนย์พัมนาเด็กเล็กในครัว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

บริหารจัดการข้อมูลโครงการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

จัดเก็บเอกสารและข้อมูลกิจกรรมทั้งหมด ลงเว็บไซต์และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่อ สจรส.

รายงานผลกิจกรรมทั้งหมดลงเว็บไซต์และรวบรวมเอกสารส่งพี่เลี้ยงโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

โครงการปลูกพืชสมุนไพร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

นร.และครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร โดยจัดสวนเพื่อปลูกพืชสมุนไพร

มีสวนปลูกพืชสมุนไพรที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

โครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

เทศบาลตำบลชะแล้ร่วมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และอสม รพ.สต.ตำบลชะแล้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยแบ่ง 4 ฐานเรียนรู้ดังนี้ ฐานที่ ๑ คัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ฐานที่๑ กินเค็มน้อยลงสักนิด พิชิตความดันฯ ฐานที่ ๒ สุขภาพดีด้วยวิถีโยคะ ฐานที่ ๓ ดวงตาสดใส ผู้สูงวัยสดชื่น ฐานที่ ๔  สูงวัย ใส่ใจข้อเสื่อม และลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความตระหนักสนใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น ให้ รพ.สต ติดตามประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร ประเมินโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ทุก ๑ เดือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการ และการสร้างเสริมภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยในระดับท้องถิ่น

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00-16.30

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

เทศบาลตำบลชะแล้ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย-                สงขลานครินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ              เขต 12 สงขลา และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ได้ร่วมกำหนดแนวทางสร้างความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการ และการสร้างเสริมภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยในระดับท้องถิ่น 

ได้รับความรู้จากพื้นที่ตำบลตัวอย่างและท้องถิ่นที่เข้าร่วม ทำให้แต่ละท้องถิ่นนำความรู้ที่ได้กลับไปเขียนโครงการส่งมาที่ สจรส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

แบ่งฐานกิจกรรม ออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้ 1.สูงวัย สดใส ใส่ใจสุขภาพ 2.สตรีไทยร่วมใจ ห่างไกลโรคมะเร็ง 3. เติบโต สมวัย สดใส แข็งแรง 4.ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้ ห่างไกลโรคเรื้อรัง มีนักศึกษาพยาบาล บรมราชชนนี ให้ความรู้

ประชาชน ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

โครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการ

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

เด็กก่อนวัยเรียนมีทั้งหมด 47 คน มีการให้ความรู้ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง ตามฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 รวมกันหรรษา เป็นกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ เต้นร้องเพลง ฐานที่2 หนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว การส่งบอล ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก การระบายสี การแต่งตัวใส่กระดุม การสื่อสาร ฐานที่ 3 โภชนาการ อาหารสมวัย ประเมินภาวะโภชนาการโดยการชั่งน้ำหนักส่วนสูง ให้ความรู้เกี่ยวกับกราฟประเมินโภชนาการอาหาร ต่อจิ๊กซอธงโภชนาการ ให้ความรู้อาหาร 5 หมู่ ฐานที่ 4 รู้ทันพฤติกรรมเด็กพิเศษ ให้เด็กนั่งสมาธิ สังเกตพัฒนาการของเด็ก

ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

มีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประมง คือ คุณสมชาย แสงกลัด หัวหน้าประมงเกาะหมาก มาให้ความรู้กับกลุ่มประมงตำบลชะแล้ มีการทำข้อตกลง และร่วมกันอนุรักษ์ปกป้องระบบนิเวศน์ทางทะเล

มีการจัดตั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านขึ้นมาและเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-