การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by dezine @June,10 2016 09.13 ( IP : 202...143 )

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 59-ข-019

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 59-ข-019

ระยะเวลาตามสัญญา 3 พฤษภาคม 2559 - 30 มกราคม 2560
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 100,000.00 บาท
งวดที่ 2 = 60,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 160,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 35.55 บาท
งวดที่ 2 = 120.75 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 156.30 บาท
รายจ่ายรวม (3) รายจ่ายทั้งโครงการ 119,916.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) 40,240.30 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมหลักงบที่ได้รับ (บาท)วันที่กิจกรรมย่อยงบใช้จริง (บาท)

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( วิชิตร สิทธิพันธ์ )
วันที่รายงาน