การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by dezine @June,10 2016 09.13 ( IP : 202...143 )
ระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
1. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 »
พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 59 พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 59

คณะกรรมการได้เสนอแผนการทำงานเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการอาหารของเทศบาลตำบลชะแล้ ดังนี้ 1.ติดตามภาวะโภชนาการอาหารกับโรงเรียนวัดชะแล้ และ ศพด. โดยคืนข้อมูลให้กับผู้ปกครอง และส่งข้อมูลให้กับ รพสต. เพื่อดูแลเด็กนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง 2.ติดตั้งสื่อการเรียนรู้ และป้ายธงโภชนาการอาหารใน รร.และศพด. 3.ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำกิจกรรมอาหารพื้นบ้าน 4.สำรวจติดป้ายตามแหล่งครัวกลางแปลงผักที่ ศพด. รร. ทั้ง 2 รร. และแกนนำชุมชนเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร 5.ส่งเสริมกลุ่มประมง โดยการประชุม เพื่อทำข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ และทำฟาร์มทะเล 6.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนตำบลชะแล้ 7.จัดกิจกรรม อย.น้อย 8.จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ของ ศพด.เทศบาลตำบลชะแล้ 9.จัดกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงสู่ชุมชนและโรงเรียน 10.ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงเรียนลงสู่ชุมชน 11.จัดกิจกรรมอาหารประจำท้องถิ่นของตำบลชะแล้ 12.ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการอาหาร ทั้ง 2 โรงเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะกรรมการได้เสนอแผนการทำงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ รพ.สต.ชะแล้ ครูโรงเรียนวัดชะแล้ ครูโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ครู ศพด. และแกนนำชุมชน

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนที่วางไว้

รอดำเนินการตามแผนที่วางไว้

-

2. ติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหาร »
พุธ 6 ก.ค. 59 พุธ 6 ก.ค. 59

ดำเนินการติดตั้งป้ายเกษตรในโรงเรียน แกนนำชุมชน และความมั่นคงทางทะเล

ติดตั้งป้ายตามสถานที่สำคัญดังนี้ 1.ศพด.เทศบาลตำบลชะแล้ จำนวน 1 ป้าย 2.โรงเรียนวัดชะแล้ จำนวน 1 ป้าย 3.โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา จำนวน 1 ป้าย 4.วอล์คเวย์ป่าชายเลน จำนวน 1 ป้าย 5.บ้าน นางนำ ไชยมนตรี จำนวน 1 ป้าย

ดำเนินการติดตั้งป้ายเกษตรในโรงเรียน แกนนำชุมชน และความมั่นคงทางทะเล

ดำเนินการติดตั้งป้ายเกษตรในโรงเรียน แกนนำชุมชน และความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งหมด  จำนวน 5 ป้าย

-

3. เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล »
พุธ 10 ส.ค. 59 พุธ 10 ส.ค. 59

สร้างคอนโดให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย และระวางแนวเขตพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้ำในรัศมีที่กำหนด

สร้างคอนโดให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย และใช้ท่อพีวีซีปักในเขตพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้ำรัศมี 200 เมตร จากชายฝั่ง และตอนกลางคืนจะมีกลุ่มชาวประมงที่เลี้ยงปลาบริเวณนั้น คอยสังเกตุการณ์ผู้บุกลุก ที่ฝ่าฝืนเข้ามา

สัตว์น้ำตัวเล็กๆ มีที่อยู่อาศัยหลบภัยจากศัตรู และจะมีอาหารทะเลซึ่งเป็นปลา กุ้ง ที่โตเต็มที่เป็นอาหารของคนเลี้ยงชุมชนได้

สร้างคอนโดให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย จะช่วยในการอนุบาลสัตว์น้ำให้เจริญเติบโตขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้สัตว์น้ำมีอัตรารอดเพิ่มสูงขึ้น เป็นเป็นอาหารเลี้ยงคนในชุมชนได้

-

4. พัฒนาระบบเกษตรในโรงเรียน »
พฤหัสบดี 18 ส.ค. 59 พฤหัสบดี 18 ส.ค. 59

ให้เมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพืชผักปลอดสารพิษรับประทานอย่างเพียงพอ และมีสุขภาพตามหลักโภชนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ให้เมล็ดพันธ์ผัก เช่น ผักบุ้ง บวบ มะเขือ แตงกวา ผักสายซิ่ม ฯลฯ กับโรงเรียนวัดชะแล้ โรงเรียนชะแล้นิมิตรวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้

โรงเรียนมีผักปลอดสารพิษให้เด็กรับประทานตลอดทั้งปี

โรงเรียนมีพืชผักปลอดสารพิษที่ใช้ในการประกอบอาหารที่เกิดจากผลผลิตของนักเรียน นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

-

5. สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้ »
ศุกร์ 2 ก.ย. 59 ศุกร์ 2 ก.ย. 59

1.นัดประชุมทีมงาน อสม.บางส่วนและแกนนำชุมชนในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจในเครื่องมือสำรวจข้อมูลครัวเรือน 2.ผู้รับผิดชอบแยกย้ายลงเก็บข้อมูลตามครัวเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ 3.ส่งคืนข้อมูลมายัง เทศบาลตำบลชะแล้

อสม.บางส่วนและแกนนำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของครัวเรือนตำบลชะแล้ ซึ่งตำบลชะแล้มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 777 ครัวเรือน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านปากช่อง มีครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ้านชายเหมือง มีครัวเรือนทั้งหมด 171 ครัวเรือน หมู่ที่ 3 บ้านกลาง มีครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านป่าเกาะชะแล้ มีครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านเขาผี มีครัวเรือนทั้งหมด 103 ครัวเรือน โดยแบ่งเก็บข้อมูลตามพื้นที่ ๆ ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะลงเก็บข้อมูลในวันอาทิตย์ เพราะจะมีคนหยุดงาน(โดยส่วนใหญ่คนตำบลชะแล้จะทำงานนอกบ้าน)

ครัวเรือนในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะปลูกข้าวและผักรับประทานเอง เหลือก็เอาไปจำหน่ายใกล้บ้าน บางบ้านก็เอาไปจำหน่ายในตลาดนัดในพื้นที่ 

คนในชุมชนใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้เป็นส่วนมาก

-

6. สนับสนุนปฏิบัติการโครงการ อย. น้อยในโรงเรียน »
จันทร์ 5 ก.ย. 59 จันทร์ 5 ก.ย. 59

จัดกิจกรรม อย.ของโรงเรียนวัดชะแล้และโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

นักเรียนโรงเรียนวัดชะแล้ จำนวน 30 คน และคณะครู นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสงขลาบรมราชชนนี สงขลา เข้าร่วมอบรมโครงการ อย.น้อย

๑. นักเรียน อย.น้อย มีความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยรวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัว ๒. นักเรียน อย.น้อย สามารถดำเนินกิจกรรมอย.น้อย ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและสาธิตอาหารที่ปลอดภัย ไปใช้และเป็นแกนนำตัวแทนนักเรียน ดูแลเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

-

7. สนับสนุนปฏิบัติการโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากโรงเรียนลงสู่ชุมชน »
พุธ 7 ก.ย. 59 พุธ 7 ก.ย. 59

จัดอบรมให้ความรู้ทำปุ๋ยเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ให้กับนักเรียนและแกนนำชาวบ้านที่สนใจเรื่องนี้ในชุมชน

ให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กับ ครู นักเรียนโรงเรียนวัดชะแล้ และแกนนำชาวบ้านที่สนใจเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และนำปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตได้ แจกจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดชะแล้ และชุมชน

ประชาชนและกลุ่มโรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการรักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปปฏิบัติได้

ได้รับความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และมีปุ๋ยหมักชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมี

-

8. นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้ »
จันทร์ 19 ก.ย. 59 จันทร์ 19 ก.ย. 59

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มอ.แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มเพื่อลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มที่ 1  แหล่งเรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ กลุ่มที่ 2 แหล่งเรียนรู้การจัดการระบบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ กลุ่มที่ 3 แหล่งเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
กลุ่มที่ 4 แหล่งเรียนรู้หมอพื้นบ้าน
กลุ่มที่ 5 แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน และสรุปการแลกเปลี่ยนของแหล่งเรียนรู้แต่ละจุด

นักศึกษาเภสัชศาสตร์จำนวน 32 คน และอาจารย์ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้ โดยแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตำบลชะแล้

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้ โดยแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตำบลชะแล้ และสรุปผลการแลกเปลี่ยนของแหล่งเรียนรู้แต่ละจุด

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้แต่ละด้าน ที่นอกเหนือจากทฤษฏีในรายวิชาที่เรียน และนำปัญหาที่ได้จากการลงพื้นที่ไปหาแนวทางแก้ปัญหา

-

9. ติดตั้งธงโภชนาการอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก »
จันทร์ 3 ต.ค. 59 จันทร์ 3 ต.ค. 59

ติดตั้งธงโภชนาการอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ติดตั้งธงโภชนาการอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ป้าย

มีธงโภชนาการอาหารในศูนย์พัมนาเด็กเล็กในครัว

มีธงโภชนาการอาหารในศูนย์พัมนาเด็กเล็กในครัว

-

10. บริหารจัดการข้อมูลโครงการ »
อาทิตย์ 30 ต.ค. 59 อาทิตย์ 30 ต.ค. 59

คีย์กิจกรรมลงเว็บไซต์ และจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

จัดเก็บเอกสารและข้อมูลกิจกรรมทั้งหมด ลงเว็บไซต์และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่อ สจรส.

เพื่อให้มีเอกสารที่สมบูรณ์พร้อมส่งและรายงานผลให้กับพี่เลี้ยงโครงการ

รายงานผลกิจกรรมทั้งหมดลงเว็บไซต์และรวบรวมเอกสารส่งพี่เลี้ยงโครงการ

-

11. โครงการปลูกพืชสมุนไพร »
พุธ 16 พ.ย. 59 พุธ 16 พ.ย. 59

สวนปลูกพืชสมุนไพรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างอารมณ์เทศบาลตำบลชะแล้

นร.และครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร โดยจัดสวนเพื่อปลูกพืชสมุนไพร

เด็กนักเรียนมีความรู้ เรื่องสมุนไพรที่ปลูก ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรไทย

มีสวนปลูกพืชสมุนไพรที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-

12. โครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ »
เสาร์ 26 พ.ย. 59 เสาร์ 26 พ.ย. 59

ให้ความรู้ผู้สูงอายุ แบ่ง 4 ฐานเรียนรู้ดังนี้ ฐานที่ ๑ คัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ฐานที่๑ กินเค็มน้อยลงสักนิด พิชิตความดันฯ ฐานที่ ๒ สุขภาพดีด้วยวิถีโยคะ ฐานที่ ๓ ดวงตาสดใส ผู้สูงวัยสดชื่น ฐานที่ ๔  สูงวัย ใส่ใจข้อเสื่อม และนักศึกษาพยาบาลราชชนนี สงขลา มาทำกิจกรรมในตำบลชะแล้ เป็นเวลา 1 เดือน ต่อ 1 รุ่น

เทศบาลตำบลชะแล้ร่วมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และอสม รพ.สต.ตำบลชะแล้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยแบ่ง 4 ฐานเรียนรู้ดังนี้ ฐานที่ ๑ คัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ฐานที่๑ กินเค็มน้อยลงสักนิด พิชิตความดันฯ ฐานที่ ๒ สุขภาพดีด้วยวิถีโยคะ ฐานที่ ๓ ดวงตาสดใส ผู้สูงวัยสดชื่น ฐานที่ ๔  สูงวัย ใส่ใจข้อเสื่อม และลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ให้ความรู้ผู้สูงอายุ แบ่ง 4 ฐานเรียนรู้ดังนี้ ฐานที่ ๑ คัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ฐานที่๑ กินเค็มน้อยลงสักนิด พิชิตความดันฯ ฐานที่ ๒ สุขภาพดีด้วยวิถีโยคะ ฐานที่ ๓ ดวงตาสดใส ผู้สูงวัยสดชื่น ฐานที่ ๔  สูงวัย ใส่ใจข้อเสื่อม

มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความตระหนักสนใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น ให้ รพ.สต ติดตามประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร ประเมินโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ทุก ๑ เดือน

-

13. โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการ และการสร้างเสริมภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยในระดับท้องถิ่น »
พุธ 14 ธ.ค. 59 พุธ 14 ธ.ค. 59

ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลชะแล้ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย-                สงขลานครินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ              เขต 12 สงขลา และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ได้ร่วมกำหนดแนวทางสร้างความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการ และการสร้างเสริมภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยในระดับท้องถิ่น 

มีท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดสงขลาเข้ามารับฟังผลที่เกิดขึ้นของตำบลตัวอย่าง เช่น ควนรู รัตภูมิ ชะแล้ และตลาดเกษตร มอ.

ได้รับความรู้จากพื้นที่ตำบลตัวอย่างและท้องถิ่นที่เข้าร่วม ทำให้แต่ละท้องถิ่นนำความรู้ที่ได้กลับไปเขียนโครงการส่งมาที่ สจรส.

-

14. โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ »
เสาร์ 24 ธ.ค. 59 เสาร์ 24 ธ.ค. 59

เทศบาลตำบลชะแล้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รพ.สต รร.วัดชะแล้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ ผู้สูงอายุหมูที่ 2 ตำบลชะแล้ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร และแบ่งฐานกิจกรรม ออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้ 1.สูงวัย สดใส ใส่ใจสุขภาพ 2.สตรีไทยร่วมใจ ห่างไกลโรคมะเร็ง 3. เติบโต สมวัย สดใส แข็งแรง 4.ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้ ห่างไกลโรคเรื้อรัง และนักศึกษาพยาบาลราชชนนี สงขลา มาทำกิจกรรมในตำบลชะแล้ เป็นเวลา 1 เดือน ต่อ 1รุ่น

แบ่งฐานกิจกรรม ออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้ 1.สูงวัย สดใส ใส่ใจสุขภาพ 2.สตรีไทยร่วมใจ ห่างไกลโรคมะเร็ง 3. เติบโต สมวัย สดใส แข็งแรง 4.ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้ ห่างไกลโรคเรื้อรัง มีนักศึกษาพยาบาล บรมราชชนนี ให้ความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ประชาชน ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

-

15. โครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการ »
ศุกร์ 13 ม.ค. 60 ศุกร์ 13 ม.ค. 60

จัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 ฐานเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1 รวมกันหรรษา ฐานที่2 หนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ฐานที่ 3 โภชนาการ อาหารสมวัย ฐานที่ 4 รู้ทันพฤติกรรมเด็กพิเศษ และนักศึกษาพยาบาลราชชนนี สงขลา มาทำกิจกรรมในตำบลชะแล้ เป็นเวลา 1 เดือน ต่อ 1รุ่น

เด็กก่อนวัยเรียนมีทั้งหมด 47 คน มีการให้ความรู้ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง ตามฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 รวมกันหรรษา เป็นกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ เต้นร้องเพลง ฐานที่2 หนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว การส่งบอล ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก การระบายสี การแต่งตัวใส่กระดุม การสื่อสาร ฐานที่ 3 โภชนาการ อาหารสมวัย ประเมินภาวะโภชนาการโดยการชั่งน้ำหนักส่วนสูง ให้ความรู้เกี่ยวกับกราฟประเมินโภชนาการอาหาร ต่อจิ๊กซอธงโภชนาการ ให้ความรู้อาหาร 5 หมู่ ฐานที่ 4 รู้ทันพฤติกรรมเด็กพิเศษ ให้เด็กนั่งสมาธิ สังเกตพัฒนาการของเด็ก

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยและโภชนาการสมวัย

ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

-

16. โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน) »
อังคาร 21 ก.พ. 60 อังคาร 21 ก.พ. 60

ขับเคลื่อนเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารทางทะเล

มีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประมง คือ คุณสมชาย แสงกลัด หัวหน้าประมงเกาะหมาก มาให้ความรู้กับกลุ่มประมงตำบลชะแล้ มีการทำข้อตกลง และร่วมกันอนุรักษ์ปกป้องระบบนิเวศน์ทางทะเล

กลุ่มประมงพื้นบ้านนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในกลุ่ม มีการเชื่อมโยงทางอาหาร ขายกุ้ง ปู ปลา ให้กับโรงเรียน และคนในชุมชน

มีการจัดตั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านขึ้นมาและเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร

-