การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by dezine @June,10 2016 09.13 ( IP : 202...143 )

สถานะรายงาน : ยังไม่สมบูรณ์

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 59-ข-019
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อโครงการ การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1 โครงการปลูกพืชสมุนไพร 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2 โครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 6,300.00 1,843.00 0.00 0.00 8,143.00
3 โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการ และการสร้างเสริมภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยในระดับท้องถิ่น 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
4 โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ 0.00 0.00 9,630.00 0.00 0.00 0.00 9,630.00
5 โครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการ 0.00 600.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00
6 โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน) 200.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 21,192.55 บาท
2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 60,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 120.75 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) กิจกรรม 1 = 10,000.00 บาท
2) กิจกรรม 2 = 8,143.00 บาท
3) กิจกรรม 3 = 600.00 บาท
4) กิจกรรม 4 = 9,630.00 บาท
5) กิจกรรม 5 = 6,900.00 บาท
6) กิจกรรม 6 = 5,300.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 81,313.30 บาท รวมรายจ่าย (2) = 40,573.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย =
(3) 0.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท
ลงชื่อ ()

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
        ()
               

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
        ()