การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by dezine @June,10 2016 09.13 ( IP : 202...143 )

สถานะรายงาน : เสร็จสมบูรณ์

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 59-ข-019
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 2,600.00 0.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 3,790.00
2 ติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหาร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
3 เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล 0.00 0.00 9,000.00 5,600.00 0.00 0.00 14,600.00
4 พัฒนาระบบเกษตรในโรงเรียน 0.00 1,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,000.00
5 สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้ 0.00 14,103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,103.00
6 สนับสนุนปฏิบัติการโครงการ อย. น้อยในโรงเรียน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
7 สนับสนุนปฏิบัติการโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากโรงเรียนลงสู่ชุมชน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
8 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้ 6,900.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 400.00 8,550.00
9 ติดตั้งธงโภชนาการอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00
10 บริหารจัดการข้อมูลโครงการ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 100,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 35.55 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) กิจกรรม 1 = 3,790.00 บาท
2) กิจกรรม 2 = 10,000.00 บาท
3) กิจกรรม 3 = 14,600.00 บาท
4) กิจกรรม 4 = 4,000.00 บาท
5) กิจกรรม 5 = 14,103.00 บาท
6) กิจกรรม 6 = 10,000.00 บาท
7) กิจกรรม 7 = 10,000.00 บาท
8) กิจกรรม 8 = 8,550.00 บาท
9) กิจกรรม 9 = 1,300.00 บาท
10) กิจกรรม 10 = 3,000.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 657.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 20,535.55 บาท
รวมรายรับ (1) = 100,535.55 บาท รวมรายจ่าย (2) = 79,343.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย =
(3) 21,192.55 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 60,000.00 บาท
ลงชื่อ (นายวิชิตร สิทธิพันธ์)

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
        (นายวิชิตร สิทธิพันธ์)
               

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
        ()