FAQs.

รายชื่อเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้จังหวัดสงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี

by Little Bear @September,19 2008 21.57 ( IP : 61...227 ) | Tags : FAQs.
รายชื่อเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้จังหวัดสงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน/สถานที่ติดต่อโทรศัพท์โทรสารe-mail
จังหวัดสงขลา
1ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิสวรส.ภาคใต้ มอ.081-5411917
2นายแพทย์รุ่งโรจน์ กั่วพานิชเทศบาลนครหาดใหญ่081-9594686
3นายสมชาย ละอองพันธุ์โรงพยาบาลระโนด086-6940954
4นางสาวนันทกานต์ คติการเทศบาลนครหาดใหญ่089-7320222
5นางเมธาพร จิรวิทยกุลเทศบาลนครหาดใหญ่081-9599289
6นายวันชัย เทพมณีชัยเทศบาลนครหาดใหญ่080-7152915
7นางสาวเยาวลักษณ์ แก้ศรีสุขสวรส.ภาคใต้ มอ.086-9551217
8อ.ชโลม เกตุจินดากลุ่มผู้บริโภคเข้มแข็ง084-6692380
9นางสาวจุฑา สังขชาติโครงการบริโภคเพื่อชีวิต089-7342298
10นางสาวกัลยาทัศน์ ติ้งหวังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล089-6587344
11นางสาวสิรินนา เพชรรัตน์โครงการบริโภคสร้างสรรค์ สุราษฎร์ธานี086-6830464
12คุณราตรี ดับโศกสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา089-9796032
13คุณบัญชร วิเชียรศรีสถานีวิทยุ มอ.เอฟเอ็ม 88.0 MHz081-5991769
14คุณอาคม ค้าไกรธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้074-367650
15คุณรัชนีกูล ชนะวรรณโณกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์บ้านพรุ087-9693865
16นายบรรจง ฉายบุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา089-6544555
18นางทิพย์รัตน์ ธรรมเสน่ห์เครือข่าย อย.น้อยแหลมทอง ระโนด086-2990018084-4075679
19นายฉัตรชัย อุสาหะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา074-312016074-316478
20นายพรพิชัย ไชยมาตรอัยการจังหวัดสงขลา081-7484773
21นางสมจิตร ฟุ้งทศธรรมกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ไทรงาม081-5406477
22นางสาวศุลีพร แก้วสองเมืองสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา074-334495
23นายจักตรุ ปุนทะมะระประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา081-7340264
24นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
25นางสาวศิริลักษณ์ วิศวรุ่งโรจน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
26นายภานุ รักษ์เผ่ากลุ่มเกษตรวิถีธรรมวิถีไทย089-4624912
27นายภาคภูมิ โภชนุกูลเทศบาลตำบลปริก084-7480099
จังหวัดสตูล
1นางสุขมาลย์ พัฒนศิริสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล074-723566089-8768187
2นายประสิทธิ์ แบ้สกุลรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสตูล074-711012074-712914
3นางโสภิดา ตั้งวรางกูรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สตูล081-0962809074-723566
4นางสาวเจบุหลัน หมุดลิยาสำนักงานจังหวัดสตูล สคบ.074-711055
5นางวรรณา แก้บุตรสนง.ขนส่งจังหวัดสตูล074-711170
6พ.ต.ท.อัครพล แหล่งทองคำสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล074-721531
7นายยอดชาย เกตุสุวรรณ์หอการค้าจังหวัดสตูล081-8973189
8นายฉลาด แก้วขาวสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล089-4716077
9นายเชาวยุทธ ทุ่งปรือองค์การบริหารจังหวัดสตูล081-8980034
10นายไพศาล หลีเส็นเครือข่ายพลังผู้บริโภค จ.สตูล081-5436992
11นายวิชา นาคบรรพตสถานีวิทยุ อสมท.สตูล FM 93.25 MHz084-6336692
12นายสมพล ศรีโชคสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
13นางสาวจุฑามณี อสัมภินวัฒน์โรงพยาบาลควนโดน074-795006
14นายโกศล แสงอาภาสนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล074-711117
15นางศศินันท์ สุวรรณรัตน์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล081-5990415
16นายธเนศ จันทสโรสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล089-8768353
17นางสาวจรรยา ชำนาญสำนักงานพานิชย์จังหวัดสตูล074-711126
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1นายมนตรี ลิมปะรางกูลกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สุราษฎร์ธานี081-8944096
2นายอุเทน ตันตรีบูรณ์สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี089-2034085077-272926
3นายกมล มีชัยพัฒนกิจชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.สุราษฎร์ธานี081-8923324
4นายสุรเชษฐ เรืองศรีอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี089-6556749
5นายบำรุง ดวงดีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี081-8928270
6นางพะเยาว์ ปิยมโนธรสำนักงานพานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี077-272503
7นางอังคนา ศรีนามวงศ์กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สุราษฎร์ธานี081-8944096077-283703
8นายเริงชัย วีระพงศ์อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี077-272236
9ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรปรียา บิสลามสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี077-273300
10นางสาวศิริวรรณ ชูนวลศรีสื่อมวลชน F.M.94.75 MHz สุราษฎร์ธานี081-6078757
จังหวัดพัทลุง
1นายวัลลบ ภูมิกิจผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาพัทลุง081-6550813
2คุณวรัญญาหน่วยปราบปรามการเงินนอกระบบ089-1371239
อื่น ๆ
1นายสำเริง สุดสวาทผู้ร้องเรียน กรณี กดเงินจากตู้ ATM ได้ไม่ครบ081-7387264087-4787153
2นายกัมพล ปานกำเหนิดผู้ร้องเรียน กรณี บัตรเครดิตซิตี้แบงค์081-5400802

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง