การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงแส

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by dezine @June,10 2016 09.38 ( IP : 202...143 )

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 10:17:54
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 13:28:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ค่าบริหารจัดการโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้ทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จัดสรรค์ค่าบริหารจัดการโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
20,800.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 29,800.00
10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2560 20:20:17
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 13:27:11 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการการส่งเสริมแะสนับสนุนการสร้างฐานเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนแะยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นเเบบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในระดับครัวเรือนได้มีการหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย 2.เพื่อให้มีการเรียนรู้มีครัวเรือนต้นแบบยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ที่คนในชุมชนได้เรียนรู้อยู่ใกล้บ้าน

กิจกรรมตามแผน

ประชุมปรึกษาหารือ โดยให้ครัวต้นเเบบเป็นผู้บรรยายให้ฟัง และพาไปเยี่ยมดู  ศูนย์ต้นเเบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน เช่น การเี้ยงปลาในกระชัง(บริเวณริมคลองตำบลเชิงแส การปลูกมะนาวในปล่องชีเมนซ์(หนำานายยกมด) โรงสีข้าวซ้อมือ โรงเพาะเห็ดฟาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมปรึกษาหารือโดยให้ครัวต้นเเบบเป็นผู้บรรยายให้ฟัง และพาบระชาชนไปเยี่ยมดู  ศูนย์ต้นเเบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน เช่น การเี้ยงปลาในกระชัง(บริเวณริมคลองตำบลเชิงแส การปลูกมะนาวในปล่องชีเมนซ์(หนำานายยกมด) โรงสีข้าวซ้อมือ โรงเพาะเห็ดฟาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ

ผลตามแผน

ได้ประชุมและปรึกษาหารือเสนอแนวคิดเน้าโน้มให้คนสนใจและหันมาดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการกินอาหาร พาไปดูครัวเรือนต้นแบบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้อบรมเกิดความสนใจจากการได้ไปดูครัวเรือนต้นแบบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 14,100.00 4,100.00 0.00 0.00 20,700.00
2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560 13:18:36
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 13:21:03 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการ อย.น้อย ในศพด.บ้านเชิงแส(การเลือกชื้อผักและการล้างผักและรณรงค์การไม่รัปประทานอาหารที่ไม่มีประโชน์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3.เด็กสามารถบอกผู้ปรกครองได้

กิจกรรมตามแผน

อธิบายเรื่องงการเลือกชื้อผักผลไม้การล้างทำความสะอาอาดก่อนนำมารับประทาน และบอกโทษของการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และสาธิตอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ให้เด็กดู  โดยให้เด็กมีส่วนร่วในการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อธิบายเรื่องงการเลือกชื้อผักผลไม้การล้างทำความสะอาอาดก่อนนำมารับประทาน และบอกโทษของการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และสาธิตอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ให้เด็กดู  โดยให้เด็กมีส่วนร่วในการทำกิจกรรม

ผลตามแผน

-นักเรียนมีสุขภาพอานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง -นักเรียนมีความรู้ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ -เด็กสามารถบอกผู้ปรกครองได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-นักเรียนมีสุขภาพอานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง -นักเรียนมีความรู้ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ -เด็กสามารถบอกผู้ปรกครองได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,015.00 0.00 0.00 0.00 4,015.00
1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560 13:05:01
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 13:19:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ไวนิลตลาดปลอดภัย การเลือกชื้อผัก เนื้อ และวิธีการล้างผัก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์การเลือกชื้ออาหารปลอดภัยให้กับประชาชนในตำบลเชิงแส

กิจกรรมตามแผน

จัดทำแผ่นป้ายไวนิล ตลาดปลอดภัย การเลือกชื้อผัก เนื้อ และวิธีการล้างผัก จำนวน 10  แผ่น  แผ่นเล็กจำนวน  9  แผ่น  แผ่นใหญ่จำนวน 1แผ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำและติดตั่งป้ายไวนิล

ผลตามแผน

ประชาชนมองเห็นถึงความสำคัญในการเลือกชื้อผัก เนื้อ  ให้ปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนได้มองเห็นความสำคัญของการเลือกอาหารที่ปลอดภัย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,852.00 0.00 0.00 0.00 2,852.00
20 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 23 มกราคม 2560 19:55:12
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 13:18:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายโครงการอาหารปลอดภัยใน โรงเรียนและ ศพด.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการนำเสนอผลงานในโครงการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรียนให้ประชาชนและคนทั่วไปทีพบเห็นทราบ

กิจกรรมตามแผน

ติดป้ายโครงการอาหารปลอดภัยใน โรงเรียนและ  ศพด.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ติดป้ายโครงการอาหารปลอดภัยใน โรงเรียนและ  ศพด.

ผลตามแผน

ทุก รร  ที่ได้รับเงินสนับสนุนได้มีป้ายโครงการอาหารปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ทุก รร  ที่ได้รับเงินสนับสนุนได้มีป้ายโครงการอาหารปลอดภัยมีป้ายติด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00
17 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 23 มกราคม 2560 19:47:11
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 13:17:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำโครงการอาารปลอดภัยเพิ่มเติมเนื่องจากน้ำท่วม ศพด.บ้านเชิงแส

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

1เพื่อต้องการปลูกผักเพิ่มเติม ใน ศพด. บ้านเชิงแส

กิจกรรมตามแผน

ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปลูกผักในท่อชีเมนต์ จำนวน 20 คน
เด็ก 32 คน ร่วมกันปลูกผักในท่อชีเมนต์จำนวน  17 ท่อ แปลงอิต 2 แปลง  โดยมีผัก เช่น  ผักบุ้ง  ผักชี  ผักกาดขาว และผักคะน้า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ชื้อเมล็ดผัก ปุ้ยคอก และอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติม

ผลตามแผน

เด็กได้ปลูกผักใน ศพด.บ้านเชิงแส

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เด็กๆได้ปลูกผัก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

น้ำท่วมผักต้องทำการปลูกผักใหม่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,600.00 2,400.00 0.00 0.00 7,000.00
14 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 23 มกราคม 2560 19:32:53
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 13:16:06 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการเยี่ยมชมสวนมะนาว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนจำนวน  80 คนถึงร่วมด้วยครู  พ่อแม่ผู้ปรกครองนักเรียน  พนักงานเทศบาล ได้ความรู้จากการเยี่ยมชมสวนมะนาว

กิจกรรมตามแผน

ให้ประชาชนจำนวน  80 คนถึงร่วมด้วยครู  พ่อแม่ผู้ปรกครองนักเรียน  พนักงานเทศบาล  และ รปพ.จำนวน 2คนคอยให้ความช่วยเหลือในการดูรถและให้ความปลอดภัย โดยมี  นายจำแลง สังขบุญญา เป็นวิทยากร ชึ่งเป็นพ่อของเจ้าของสวนมะนาว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชาชนจำนวน  80 คนถึงร่วมด้วยครู  พ่อแม่ผู้ปรกครองนักเรียน  พนักงานเทศบาล  และ รปพ.จำนวน 2คนคอยให้ความช่วยเหลือในการดูรถและให้ความปลอดภัย โดยมี  นายจำแลง สังขบุญญา เป็นวิทยากร ชึ่งเป็นพ่อของเจ้าของสวนมะนาว

ผลตามแผน

ประชาชนจำนวน  80 คนถึงร่วมด้วยครู  พ่อแม่ผู้ปรกครองนักเรียน  พนักงานเทศบาล ได้รู้วิธีการปลูกมะนาวในปล่องชึ่งได้ผลดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนจำนวน  80 คนถึงร่วมด้วยครู  พ่อแม่ผู้ปรกครองนักเรียน  พนักงานเทศบาล ได้ความรู้จากการเยี่ยมชมสวนมะนาว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00
4 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 23 มกราคม 2560 19:22:03
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 12:53:53 น.

ชื่อกิจกรรม : ส่งแบบคีข้อมูลแหลงอาหารในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการนำข้อมูลไปทำแผนที่แหล่งอาหาร

กิจกรรมตามแผน

นำข้อมูลจากการทำแบบสอบถามมาคีย์  ลงใน Microsoft Excel 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นำข้อมูลจากการทำแบบสอบถามมาคีย์ ลงใน Microsoft Excel N

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,431.00 0.00 0.00 0.00 4,431.00
14 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 11:11:14
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 12:50:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ค่าลงสำรวจทำแบบสอบถามในพื้นที่ ตำบลเชิงแส

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่องสำรวจพื้นที่ในตำบลเชิงแส

กิจกรรมตามแผน

จัดจ้างคนในพื้นที่งทำแบบสำรวจ ในเขตพื้นที่ตำบลเชิงแส ประกอบด้วยกัน 4หมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้คนงพื้นที่สำรวจข้อมูลในเขตตำบลเชิงแสทั้ง 4 หมู่ บ้านในตำบเชิงแส

ผลตามแผน

ได้ข้อมูลตรงตามเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

สำรวจข้อมูลผิด ต้องแก้ไขใหม่เพิ่มเติม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,612.00 0.00 0.00 0.00 9,612.00
21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 14:00:18
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 12:48:53 น.

ชื่อกิจกรรม : ค่าเดินทางแก้ไขข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อนำขอมูลที่มีการแก้ไขไปส่ง

กิจกรรมตามแผน

นำข้อมูลที่แก้ไขใหม่ไปส่งเพื่อทำแผนที่ พร้อมกับข้อมูลที่ลงสำรวจใหม่เพิ่มเติมไปส่ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นำข้อมูลที่มีการเเก้ไขไปตรวจสอบความถูกต้องที่  มอ.

ผลตามแผน

ขอมูลที่นำไปส่งได้นำไปทำการวิเคราะห์ะเป็นแผนที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 11:22:23
Project owner
แก้ไขโดย cherngsae เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 11:30:03 น.

ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมแปลงเกษตร การเพาะเห็ดบ้านคุณสุกัญญา และการผลิตข้าวซ้อมมือ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อต้องการดูเเหลงผลิตอาหารที่ปลอดภัยวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้าในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

เยี่ยมแปลงเกษตร การเพาะเห็ดบ้านคุณสุกัญญา  โดย  ผู้ปกครอง 50 คน เด็กนักเรียนจำนวน 20  คน ครูศพด. 3 คน พนักงานเทศบาล 4 คน เวลา  08:30 -10:30  น.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คุณครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครอง  พนักงานเทศบาล  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส  ไปดูวิธีการทำ  วัสดุ-อุปกรณ์  ในการทำ  โดยมีผู้ปกครอง 50 คน เด็กนักเรียนจำนวน 20  คน ครูศพด. 3 คน พนักงานเทศบาล 4 คน

ผลตามแผน

คุณครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครอง  พนักงานเทศบาล  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส  ได้เรียนรู้วิธีการ  ตั่งเเต่การเริ่มทำจนได้ผลผลิต

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ปกครอง 50 คน เด็กนักเรียนจำนวน 20  คน ครูศพด. 3 คน พนักงานเทศบาล 4 คน ได้รู้เเหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 11:47:07
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 12:47:16 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสกับโรงเรียนบ้านรัดปูน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กได้บริโภคผักสวนครัวปลอดสารพิษ 2.เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของพืชผักสวนครัว 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กกินผัก 4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย

กิจกรรมตามแผน

ได้สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรในโรงเรียน จำนวน 2โรงเรียน โรงเรียนละ 15000 บาท ซึ่งในแต่ละ โรงเรียน มีเด็กประมาณ 120 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสและโรงเรียนบ้านรัดปูน  โรงเรียน  ละ  15,000

ผลตามแผน

1.เด็กได้เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว และสามารถนำผลผิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

พัฒนาพื้นที่ปลูกผักในโรงเรียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 14:35:25
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 12:45:17 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับ รพ.สต. ผู้ปกครอง ครู เรื่องการแก้ปัญหาโภชนาการในเด็กอ้วน และผอม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องอาหารปลอดภัยและโภชนการที่สมวัยแก่เด็ก  ให้ผู้ปรกครองทราบ

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องอาหารปลอดภัยและโภชนการที่สมวัยแก่เด็ก  ให้ผู้ปรกครองทราบภาวะโภชนาการเด็กอ้วนและผอมเกินจำนวน  14  ราย โดยเเยกได้เป็น  เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารและเสี่ยงต่อภาวะอ้วนจำนวน  6  คน เด็กที่มีภาวะขาดสารอาหารหรือภาวะอ้วน  จำนวน 8  คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องอาหารปลอดภัยและโภชนการที่สมวัยแก่เด็ก  ให้ผู้ปรกครอง  โดย  นางจรรยาพร  บุญยอด คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ปกครองเด็ก  จำนวน  40 คน  ครูผู้ดูแลเด็ก  4  คน  และพนักงานเทศบาลจำนวน  6  คน

ผลตามแผน

ผู้ปกครองได้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยและโภชนการที่สมวัยแก่เด็ก 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ปกครองได้ทราบถึงภาวะโภชนาการเด็กขาดสารอาหารและเด็กอ้วนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส และได้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
18 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 11:27:46
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 12:42:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำแบบสำรวจ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-เพื่อต้องการทราบแหล่งพื้นที่อาหารปลอดภัยในเขตตำบลเชิงแส  ได้แก่  พื้นที่ปลูกข้าว  พืชผัก  ผลไม้  การทำประมง  เลี้ยงสัตว์  การเพาะเลี้ยง

กิจกรรมตามแผน

-ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลเรื่องความมั่งคงทางอาหาร จำนวน  7    ข้อ
1การประกอบอาชีพ 2ผัก  ผลไม้ 3การทำสวนปาล์ม 4การเลี้ยงสัตว์ 5ประมง 6รายได้ 7ปัญหาการประกอบอาชีพ

-ประชุมชี้เเจงเพื่อเตรียมทำแบบสำรวจ -ลงทำแบบสำรวจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงสำรวจข้อมูล
ม.1  จำนวน  100 ชุด ม. 2  จำนวน  100  ชุด ม. 3 จำนวน  150  ชุด และ  ม.4  จำนวน  150  ชุด

ผลตามแผน

-มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,625.00 0.00 0.00 0.00 7,625.00
13 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 11:11:14
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 12:41:08 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแสจัดทำโครงการปลูกผักปลูกผักปลอดภัย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมให้เก็กรู้จักประโยชน์ของการรับประทานผัก -เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง -เพื่อส่งเสริมให้ ครูบุคลากรในศูนย์เด็กและชุมชนมีส่วนร่วมในโตรงการ

กิจกรรมตามแผน

เสนอโครงการ ประชุมชี้เเจงคณะครู ดำเนินกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-ชื้ออุปกรณ์การปลูกผัก -จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับปลูกผัก -ทำแปลงสธิตวิธีการปลูกผักพร้อมกับอธิบายขั้นตอนต่างๆ  เพื่อเป็นแบบอย่างก่อนการปลูกจริง

ผลตามแผน

-เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแสได้ร่วมในกิจกรรมและได้ลงมือปฏิบัติจริง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-เด็กในศูนย์เด็กเล็กบ้านเชิงแสได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกผักและได้รับประสบการณ์ตรง -เด็กได้มีผักที่ปลอดภัยไว้รับประทานเป็นอาหารกลางวัน -ขนาดของแปลงผัก 2.50 ตารางเมตร
-ปล่องบ่อชีเมนจำนวน  15 ปล่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 8,520.00 0.00 0.00 0.00 8,520.00
12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 10:43:25
Project owner
แก้ไขโดย cherngsae เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 17:15:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ วิธีการทำปุ๋ยหมัก การบำรุงดิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก การบำรุงดิน  แก่สตรีแม่บ้าน  อสม.  ครู ศพด.บ้านเชิงแส  เจ้าหน้าที่ของ  รพ. กระแสสนธุ์

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และการปลูกผักปลอดภัย โดยการแจกเม็ลดพันธุ์ผักให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ย  การบำรุงดิน โดย  ประทานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชิงแส (นายปัญญา  แก้วทอง) ให้กับ สตรีแม่บ้าน  อสม.  ครู ศพด.บ้านเชิงแส  เจ้าหน้าที่ของ  รพ. กระแสสนธุ์  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  50  คน

ผลตามแผน

สตรีแม่บ้าน  อสม.  ครู ศพด.บ้านเชิงแส  เจ้าหน้าที่ของ  รพ. กระแสสนธุ์  ได้มีความรู้วิธีการทำปุ๋ยหมัก การบำรุงดิน และมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สตรีแม่บ้าน  อสม.  ครู ศพด.บ้านเชิงแส  เจ้าหน้าที่ของ  รพ. กระแสสนธุ์  มีความรูัเข้าใจเกียวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ การผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีการนำไปใช้ในครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 2,895.00 0.00 0.00 2,895.00
9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherngsaecherngsaeเมื่อ 15 สิงหาคม 2559 11:02:29
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 11:55:16 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเปิดเวทีชี้แจงแผนดำเนินงานแลกเปลื่อนเรียนรู้ อาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลเชิงแส

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนงานโครงการเพือให้ทราบถึงการ

กิจกรรมตามแผน

ทางเทศบาลตำบลเชิงแส ได้จัดประชุมเปิดเวทีชี้แจง แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย -แผนงานอาหารปลอดภัยที่ตำบลเชิงแส ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียน 3 แห่ง,สมาชิกสภาเทศบาล,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล,แม่ครัว ศพด.ผู้แทนศุนย์ข้าวชุมชน,ตัวแทนกลุ่มอาชีพ เป็นต้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ การผลิตสารกำจัดศัตรูพืชใช้เอง ของผู้แทนศูนย์ข้าวชุมขน ต.เชิงแสและเกษตรกรทำนาอินทรีย์ชีวภาพบ้านรัดปูน

ผลตามแผน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.บ้านรัดปูน,ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.ชุมชนวัดเชิงแสและผู้ปกครองเด็ก ศพด.บ้านเชิงแส แม่ครัว ศพด.สมาชิกสภาเทศบาล 2ท่าน,ผู้เทน รพ.กระแสสินธ์ 2 ท่าน,ผู้แทนศูนย์ข้าวขุมชนตำบล,เกษตรกรทำนาอินทรีย์บ้านรัดปูน รู้เข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมเข้าใจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการผลิตที่ปลอดภัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้วิธีการผลิตสารกำจัดศัตรูพืชใช้เอง -ผู้ปลูกผักในล้อยาง/ปล่องซีเมนต์ต้องการปลูกผักขยายผลจากที่ปลูกอยู่แล้วขอเมล็ดพันธ์และขอสนับสนุนดินสำหรับปลูกพิชผักในล้อยางเพิ่มเติม เพราะดินหายาก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,577.00 0.00 0.00 0.00 9,577.00