การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร

by dezine @March,15 2016 11.57 ( IP : 202...17 )

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 59-ข-031
งวดที่ 1

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (ส.3)

ชื่อโครงการ การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

กิจกรรมผลงาน
(ระบุวัน เวลา ลักษณะกิจกรรมที่ทำ จำนวนคน และภาคี)
ผลสรุปที่สำคัญประเมินผล คุณภาพกิจกรรม
4321
วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง

วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับพืชร่วมยาง 1. สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบจากระบบการทำสวนยางพาราของประเทศไทย 2. การจัดการปัญหายางพาราโดยนโยบายรัฐ 3. ทฤษฎีการดำรงชีพอย่างยั่งยืนเพื่อการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยาง 4. ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง

เกิดร่างเอกสารวิชาการวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง ซึ่งเอกสารที่วิเคราะห์จะเป็นเอกสารตั้งต้นในการนำไปจัดสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

ทีมวิจัยเสนอวิธีการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยางเป็น 4 แนวทาง ดังนี้

1) ชูนโยบายพืชร่วมยางเป็นแกนควบคู่กับการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

2) สร้างสานึกรักพืชร่วมยางให้กับประชาชน นักเรียน และเจ้าหน้าที่รัฐ

3) ให้ความรู้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยาง

4) สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านพืชร่วมยาง โดยแนวทางการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยางทั้ง 4 แนวทาง ดังกล่าว

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-

จัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

-

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

-