การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร

by dezine @March,15 2016 11.57 ( IP : 202...17 )

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 59-ข-031

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 59-ข-031

ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง 1 กรกฎาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนเงินตามสัญญา 119,200.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 71,520.00 บาท
งวดที่ 2 = 41,720.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 113,240.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (3) รายจ่ายทั้งโครงการ 119,317.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) -6,077.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมหลักงบที่ได้รับ (บาท)วันที่กิจกรรมย่อยงบใช้จริง (บาท)
1 วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง 71,520.00 1 30 ก.ย. 2559 วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง 66,580.00
66,580.00
2 วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง 41,720.00 1 30 พ.ย. 2559 วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง 49,877.00
49,877.00
3 จัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ 5,960.00 1 22 ธ.ค. 2559 จัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง 2,860.00
2,860.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล )
วันที่รายงาน