บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ขอเชิญองค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน เสนอชื่อผู้แทนของตนเป็นผู้แทนในกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขอเชิญองค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเพื่อเสนอชื่อผู้แทนของตนเป็นผู้แทนในกรรมการสรรหากรรมการมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
Akrapong Vechayanont
องค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาติดตามอ่านพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ที่ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หรือที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/071/21.PDFมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » องค์กรเอกชนด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โปรดคอยติดตาม
Akrapong Vechayanont
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพ.ศ. .... เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ นั้นขอให้องค์อรเอกชนด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โปรดคอยติดตามข่าวสารการประกาศเพื่อทราบเมื่อกฎหมมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » บันทึกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอื่น ๆ โปรดติดตามอ่านได้ที่http://gotoknow.org/blog/akrapong/tocและ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc?page=2มีต่อ »
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล » ตะลึง ประกาศผลวิเคราะห์ชี้ชัด ผักสตูลพบสารเคมีเพียบ
joyrx8
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้ประกาศผลการวิเคราะห์ สารปนเปื้อนในอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดสด พบปัญหาสำคัญ ผักสดมีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงสูง น่าตกใจกลัว บร๊อคโคลี่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ใบบัวบก เป็น4 อันดับที่พบสารเคมี ส่วนปลาเค็มไม่น้อยหน้า พบสูงเช่นเดียวกัน เร่งเตือนภัยและแนะนำผู้บริโภครับมือ สุ่มเสี่ยงนำมีต่อ »