บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รายละเอียดโปรดอ่านได้ที่ http://www.lrc.go.th/DocLib1/ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย/ประกาศ%20คปก.%20เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(สำเนา).pdfhttp:มีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๘ งวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดูได้ที่ http://www.lrc.go.th/Documents/ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้ง%20คปก%20%20๒๕๕๔.pdfมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » สรุปการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ (๓) ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขึ้น เพื่อเป็นองค์กรที่ดำเนินการเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการปมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » สัมมนาการปฏิรูปกฎหมายกับการปฏิรูปประเทศ
Akrapong Vechayanont
คณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ให้มีการจัดการสัมมนาการปฏิรูปกฎหมายกับการปฏิรูปประเทศ เพื่อสื่อสารข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » การปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
"....การปฏิรูปกฎหมายที่องค์กรปฏิรูปกฎหมายจะต้องทำมี ๓ ภาคส่วน คือ ๑.ตัวกฎหมาย ๒.การบังคับใช้กฎหมาย และ ๓. การศึกษากฎหมาย ซึ่งทั้ง ๓ ส่วน ต้องขับเคลื่อนพร้อม ๆ กันไป รวมทั้งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านกฎหมาย...."(อ้างอิง: คณิต ณ นคร)มีต่อ »