บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » การปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
"....การปฏิรูปกฎหมายที่องค์กรปฏิรูปกฎหมายจะต้องทำมี ๓ ภาคส่วน คือ ๑.ตัวกฎหมาย ๒.การบังคับใช้กฎหมาย และ ๓. การศึกษากฎหมาย ซึ่งทั้ง ๓ ส่วน ต้องขับเคลื่อนพร้อม ๆ กันไป รวมทั้งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านกฎหมาย...."(อ้างอิง: คณิต ณ นคร)มีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
คณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายจะเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ โ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ข้อสังเกตบางประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า: ความเห็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
ติดตามบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ข้อสังเกตบางประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ได้ที่http://www.lrc.go.th/library/research/DocLib2/บันทึกความเห็น%20คปก.ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า.pdfมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ผลการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
http://www.lrc.go.th/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=37&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Elrc%2Ego%2Eth%2FLists%2FList2%2FAllItems%2Easpxข่าวการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรู)ฏิรู)กฎหมายกฎหมาย ณ ห้องปรมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รายชื่อองค์กรเอกชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานฯ เพื่อเป็นผู้แทนในกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนขององค์กรเอกชนที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรฯ ไว้กับสำนักงานฯ เพื่อเป็นผู้แทนเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย รายละเอียดตามเอกสารแนบhttp://www.lrc.go.thมีต่อ »