การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.37 ( IP : 202...136 )

สถานะรายงาน : ยังไม่สมบูรณ์

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ ุ60-ข-060
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึง 29 พฤษภาคม 2561

ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1 จัดหา อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
2 โรยปูนโคลไมล์ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
3 โรยปุ๋ยขี้ไก่ 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00
4 เคลียร์พื้นที่ทำแปลงเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
5 ทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดปรางแก้ว 0.00 0.00 0.00 4,550.00 0.00 0.00 4,550.00
6 ลงหน้าดินเพื่อเพาะปลูก 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 5,200.00
7 ประชุมแผนงานพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
8 จัดเตรียมดินและแปลงผักเพื่อการเพาะปลูก 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
9 นำหน้าดิน ใส่ในแปลงที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอการเพาะปลูก 0.00 0.00 5,040.00 0.00 0.00 0.00 5,040.00
10 เตรียมดรงเห็ดและบ่อเลี้ยงปลาดุก 0.00 7,200.00 0.00 38,926.25 0.00 0.00 46,126.25

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 100,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) กิจกรรม 1 = 4,500.00 บาท
2) กิจกรรม 2 = 15,000.00 บาท
3) กิจกรรม 3 = 2,800.00 บาท
4) กิจกรรม 4 = 12,000.00 บาท
5) กิจกรรม 5 = 4,550.00 บาท
6) กิจกรรม 6 = 5,200.00 บาท
7) กิจกรรม 7 = 500.00 บาท
8) กิจกรรม 8 = 4,800.00 บาท
9) กิจกรรม 9 = 5,040.00 บาท
10) กิจกรรม 10 = 46,126.25 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 100,000.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 100,516.25 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย =
(3) -516.25 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท
ลงชื่อ ()

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
        ()
               

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
        ()