กิจกรรม

หาดใหญ่โพล์ชี้..ผู้โดยสารสงขลายังคงถูกเอารัดเอาเปรียบ

by twoseadj @February,27 2009 10.34 ( IP : 118...248 ) | Tags : กิจกรรม

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ร่วมกับสถาบันจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ จัดทำผลโพล์สำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อรถโดยสารสาธารณะจังหวัดสงขลา ผลปรากฎว่า น่าห่วงเหลือเกินกับการที่ผู้บริโภคยังคงไม่ตระหนักถึงสิทธิผู้โดยสาร ร้องเรียนน้อย

คำอธิบายภาพ

ผลโพล์ถูกเปิดเผยโดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีสำนักวิจัยและพัฒนา ม.เมืองหาดใหญ่ เนื่องในเวทีสมัชชาผู้บริโภคยกระดับรถโดยสารสาธารณะ ณ ห้องสมิหรา เอ ดรงแรมไดอิชิ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีการสำรวจข้อมูลจากผู้โดยสารรถสาธารณะจำนวน1000 คน ด้านข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 56.2) อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 57.2) รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 24.0) และอายุต่ำกว่า 20 ปี (ร้อยละ 9.9 ) ตามลำดับ ส่วนอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 29.21 ปี และเมื่อพิจารณาอาชีพ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัท (ร้อยละ 29.8) รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 26.2) และเป็นนักเรียนและนักศึกษา (ร้อยละ 18.7) ส่วนรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีรายได้ 6,001 - 9,000 บาท ต่อเดือน (ร้อยละ 42.5) รองลงมา มีรายได้ 3,001 - 6,000 บาท และรายได้ 9,001 - 12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ 10.6 ตามลำดับ

คำอธิบายภาพ

ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้รถสาธารณะ

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (ขนาดใหญ่) มากที่สุด (ร้อยละ 48.3) รองลงมา โดยสารด้วยรถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตู้ คิดเป็นร้อยละ 38.8 38.0 17.6 และ 16.8 ตามลำดับ ผู้ใช้บริการรถสาธารณะส่วนใหญ่ มีการใช้บริการรถสาธารณะ วันละ 1-2 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 76.6 รองลงมา ใช้บริการรถวันละ 3-6 เที่ยว (ร้อยละ 22.6) มีเพียงร้อยละ 0.8 ที่ใช้บริการรถมากกว่าวันละ 6 เที่ยว นอกจากนี้กลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการรถสาธารณะ ในช่วงเวลา 06.01-08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมา เดินทางในช่วง 08.01 -12.00 น. และ 15.01 -18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20.6 และ 7.1 ตามลำดับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละวัน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ประมาณ 69.16 บาทต่อวัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่ำสุด 10 บาทต่อวัน และค่าใช้จ่ายสูงสุด 200 บาทต่อวัน

ความพึงพอใจต่อมาตรฐานการบริการรถสาธารณะ

ผู้ใช้บริการรถสาธารณะมีความพึงพอใจต่อมาตรฐานการให้บริการรถสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจการให้บริการด้านการขับขี่รถสาธารณะ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89) รองลงมา เป็นความพึงพอใจ ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกในการให้บริการ และความเป็นธรรมต่อมาตรฐานการบริการรถสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 2.83 2.79 และ 2.59 ตามลำดับ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นด้านความ เป็นธรรมต่อมาตรฐานการบริการรถสาธารณะ ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในประเด็นย่อย พบว่า ด้านการขับขี่รถสาธารณะ ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดและเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงด่วนเป็นประเด็นพฤติกรรมของพนักงานเก็บค่าโดยสาร ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 2.42 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ส่วนด้านความปลอดภัยพบว่า ผู้ใช้บริการ มีพึงพอใจในการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจร น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 2.75) ด้านความสะดวกในการให้บริการ พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การเก็บค่าโดยสารตามราคาที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย 2.66) และด้านความเป็นธรรมต่อมาตรฐานการบริการรถสาธารณะ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบทลงโทษของกฎหมาย น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.34 รองลงมา ประเด็นเกี่ยวกับการชดใช้ความเสียหายของบริษัทประกันภัย และการชดใช้ความเสียหายหลังเกิดอุบัติเหตุของผู้รับสัมปทาน โดยมีค่าเฉลี่ย 2.47 และ2.60 ตามลำดับ

คำอธิบายภาพ

แนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคต่อมาตรฐานการบริการรถสาธารณะ

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ร้อยละ 96.0 ไม่ทราบว่าจะร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการรถสาธารณะ และมีเพียงร้อยละ 4.0 ที่ทราบการร้องเรียนและทราบหมายเลข 1584 ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการรถสาธารณะ ส่วนการร้องเรียนเมื่อพบปัญหาจากการใช้บริการรถสาธารณะ พบว่า ผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.2 ไม่เคยร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการเลย มีเพียงร้อยละ 27.8 ที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการรถสาธารณะ และหน่วยงานที่จะไปร้องเรียน คือ การร้องเรียนผ่านสำนักคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) (ร้อยละ 53.2) รองลงมา ร้องเรียนผ่านสายด่วนนายกรัฐมนตรี (สายด่วน 1111) (ร้อยละ25.7) และร้อยละ 20.2 ร้องเรียนผ่านกรมขนส่งทางบก ตามลำดับ และมีเพียงร้อยละ 0.9 ที่ร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ ส่วนความพึงพอใจของผลที่ได้รับจากการร้องเรียนต่อการใช้บริการรถสาธารณะ พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ร้อยละ 86.4 มีความพึงพอใจในผลของการร้องเรียน มีเพียงร้อยละ 9.6 ที่ยังไม่พึงพอใจต่อผลจากการร้องเรียน

ข้อเสนอแนะ

  • จำนวนของผู้โดยสารหนาแน่นเกินไป (2 คน)
  • สภาพของรถสาธารณะ ไม่พร้อมใช้งาน
  • พนักงานขับรถ มีพฤติกรรมขับรถชอบจี้ท้ายและไม่เคารพกฎจราจร

Relate topics

Comment #1cheap real yeezys
Posted @October,08 2020 15.24 ip : 156...222

During Sunday's flight to Washington from Paris, aides filed into the president's private cabin to lobby against the leading contender to replace Kelly, Nick Ayers, who is Vice President Pence's chief of staff. These aides told Trump that appointing Ayers would lower staff morale and Cheap Ray Ban Glasses perhaps trigger an exodus. But the president has continued to praise Ayers, who also enjoys the support of Ivanka Trump and Jared Kushner, according to multiple White House officials..

Osteoarthritis. Hyaluronic acid Coach Bags Clearance might be effective for stiffness and joint pain when injected into the joint by a healthcare provider. New Jordan Shoes 2020 Coach Bags Outlet Despite being approved by the FDA for treatment MK Outlet of osteoarthritis by injection, Coach Outlet Clearance results vary. An engraving of Nike Air Force 1 Cheap Outlet the Count of St. He achieved prominence in European high society of the mid 1700s. Prince Charles of New Yeezys 2020 Hesse Kassel considered him to be "one of the greatest Michael Kors Outlet Store philosophers who ever lived".

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง