บ้าน

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

คำชี้แจงสำหรับผู้บริโภค

ขอแสดงความชื่นชมว่า ท่านถือเป็นผู้บริโภคที่ตระหนักและรู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง พวกเราทีมงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)ได้เปิดช่องทางทุกข์และให้คำปรึกษาปัญหาแก่ผู้บริโภค โดยเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ online

ท่านสามารถปรึกษาผ่านทาง

คำแนะนำในการแจ้งเหตุ-ร้องทุกข์ : ท่านควรระบุข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนเช่นใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหลักฐาน การติดต่อกลับ คำแนะนำที่ดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ เพื่อให้ทางทีมงานสามารถติดตามประสานงานได้สะดวกขึ้น

ผู้รับเหมาสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

by somsak @February,22 2011 16.07 ( IP : 49...251 ) | Tags : บ้าน
  1. อ้างถึงสัญญารับเหมาก่อสร้าง ทำที่ 124/4 หมู่ที่ 4 ต .คลองงแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 เดือน ส.ค พ.ศ. 53ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่งกับ นางมาริษา  พุ่มม่วง อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 124/4 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ซึ่งในสัญญาฉบับนี้ เรียกว่าผู้รับจ้าง ทั้งสองนี้ได้ตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้
  2. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นครึ่ง จำนวน 1 หลังและผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินให้ผู้รับจ้างทั้งหมดเป็นเงิน 470,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เฉพาะค่าแรง ตามรายละเอียดสัญญาแนบ
  3. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.53 เป็นต้นมา นางมาริษา พุ่มพวง ได้รับเหมาสร้างบ้านของ นายสมศักดิ์ ชูปล้อง โดย นางมาริษา ฯ ได้มอบหมายให้นายช่างคือ นายนุกูล  ศรีสุวรรณชนะ เป็นผู้ก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ปัจจุบัน นางมาริษา ฯ ได้รับค่าจ้างไปแล้วโดยประมาณ 300,000 บาทของค่าจ้างทั้งหมด โดยที่งานไม่เป็นตามข้อที่ระบุในสัญญาแนบ จากการประเมินความคืบหน้าของ ธนาคาร ณ.วันที่ 7 กพ. 54  งานอยู่ที่โดยเฉลี่ย 50 %  ทั้งนี้ได้ทำการชี้แจ้งให้ผู้รับเหมารับทราบมาตลอดแต่ก็ไม่สามารดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ประกอบกับทางผู้รับเหมาไม่สามารถหาช่างมาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา
  4. ทั้งนี้จาการติดตามไปที่บ้านของผู้รับเหมาก็ไม่ยอมเจรา และช่างก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ประกอบกับปัจจุบันช่างได้เก็บเครื่องมือไปทำงานที่อื่นแล้ว  ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียเวลาในการติดตาม และต้องเสียค่าน้ำมันรถในการติดตามแต่ละครั้ง และเสียดอกให้กับธนาคารทุกเดือนงานไม่เสร็จตามงวดที่ธนาคารกำหนดคือ 3 งวด
    5.ดังนั้นขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าขอยกเลิกสัญญาผู้รับเหมารายเดิมนางมาริษา  พุ่มม่วง ทั้งนี้ทั้งวันที่ 14 ก.พ. 54 เป็นต้นไป (หากงานที่เหลืออยู่เกินจากค่าจ้างงวดที่ 4  ผู้ว่าจ้างอาจจะขอแจ้งความดำเนินการตามกฎมายแพ่งในลำดับขั้นต่อไปตามความเหมาะสมของงาน)

หมายเหตุ ผู้รับจ้างตกลงก่อสร้างอาคารตามข้อตกลงข้างบนให้เรียบร้อยทุกประการ ภายในระยะเวลา 150 วัน เริ่มตั้งแต่ง วันที่ 16 ส.ค. พ.ศ. 53 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. พ.ศ.53 หากผู้รับจ้างไม่ทำตามข้อตกลงดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน โดยปรับวันละ 300 บ. (สามร้อยบาทถ้วน)  งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด

Comment #1สอบถามต่อค่ะ
เยาว์
Posted @February,25 2011 14.59 ip : 110...222

กรณีนี้เจ้าของบ้าน ดำเนินการอย่างไรต่อค่ะ  สามารถเรียกเงินในส่วนที่จ่ายให้ช่างเกินไปคืนได้หรือเปล่าค่ะ เพราะเท่าที่รู้มา หากว่าจ้างช่างใหม่คงจะคิดค่าแรงเพิ่มขึ้นอีกงบคงจะบานปลายน่ะค่ะ

Comment #2แนวทางสำหรับเจ้าของบ้าน
Posted @March,08 2011 10.36 ip : 202...130

การเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว มีพบบ่อยครั้ง สร้างปัญหาให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แนวทางแก้ไข

1.ต้องทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน กำหนดงวดแต่ละงวดอย่างชัดเจน

2."ต้องเขี้ยวอย่าใจอ่อนครับ" ในการให้เบิกเงินไปเพราะ หากใจอ่อนย่อมถูกเอาเปรียบจากผู้ว่าจ้าง

3.หากมีปัญหาดังกรณีนี้ ต้อง

3.1 นัดไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง

3.2 ร้องเรียนหน่วยงาน เช่น สคบ. (อยุ่ที่ศาลากลางจังหวัด)

3.3 ฟ้องร้องต่อศาลเป็นคดีผู้บริโภค เพราะกรณีนี้ พบว่าผู้รับเหมากระทำเป็นอาชีพ ย่อมมีฐานะเป็นผู้ประกอบการ เข้าข่ายเป็นคดีผู้บริโภค ตาม พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ให้เจ้าของบ้านรวบรวมพยานหลักฐาน คือ

สัญญาว่าจ้าง (มีสำเนาบัตรประชาชนคู่กรณีอยู่แล้ว สบายครับ) ภาพถ่ายบ้านที่มีปัญหา การประเมินความคืบหน้าการก่อสร้าง แบ็งค์จะดำเนินการอยู่แล้วกรณีกู้ยืมมาสร้างบ้าน  ดำเนินไปฟ้องร้องได้เลยที่แผนกคดีผู้บริโภคของศาลแขวง(หากทุนทรัพย์น้อยกว่า 3 แสน) และ ศาลจังหวัด (กรณีทุนทรัพย์มากกว่า 3 แสน)

ไปฟ้องร้องไม่ต้องมีทนาย และไม่ต้องเรียบเรียงคำฟ้องเอง พิจารณารวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ฟ้องร้องให้ศาลมีคำบังคับ คือ ให้ผู้รับเหมาเดิมเป็นผู้จ่ายเงินค่าก่อสร้างที่ต้องจ้างคนอื่นมาทำต่อ (น่าจะต้องเลือกคำบังคับข้อนี้)

และอีกคำบังคับ คือ การบังคับให้ผู้รับเหมาเดิม ดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา แต่วิธีการนี้ยากครับ เพราะมีความคับข้องหมองใจกันแล้ว

          เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์

        ผู้ประสานงานศูนย์

Comment #3หาดใหญ่ครับรับเหมาต่อเติมตกแต่งภายใน
ช่างบ่าว
Posted @April,02 2013 10.50 ip : 180...80

หาดใหญ่ครับรับเหมาต่อเติมตกแต่งภายใน

*รับติดตั้งซ่อมบานประตู (งานไม้ทุกชนิด)

*ปูกระเบื้อง

งานฝ้า-เชิงชาย-ไม้ฝาไม้ระแนง-ไม้บัวไม้รั้ว-ไม้พื้น-ไม้บังตา (ม่านกันแดด)

*เฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายใน

ช่างบ่าว ธนรัฐ  สาหะกะโร 086-7487514

E:mail.designtanarat@hotmail.com

Facebook.www. Facebook.com/ designtanarat

ขออภัยหากเมลย์เป็นการรบกวน

Comment #4ผู้รับเหมาทิ้งงาน ฉ้อโกง
Pisit
Posted @October,25 2013 13.51 ip : 111...136

แจ้งข่าว!!! ช่วยกันแชร์บุคคลต้องห้าม นายพิสิฐ ประสานจิตร ชื่อเล่นกระทิง ผู้รับเหมาฉ้อโกง รับเงินแล้วทิ้งงาน เพื่อจะได้ไม่มีผู้ใดตกเป็นเหยื่อ สร้างความเสื่อมเสียกระทบเพื่อนร่วมอาชีพรับเหมาก่อสร้าง บ้านที่อยู่ เลขที่ 5/8 ซอยเพชรเกษม 110 แยก 15 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. ชื่อบัญชีที่ใช้รับเงินค่าจ้างจะเป็นชื่อ จิรสุดา แสดงพจน์ กล่าวว่าเป็นภรรยา แต่เมื่อต้องการติดตามกลับหนีทั้งคู่ มีประวัติทิ้งงานมาแล้ว ย่านศาลายา , เอกชัย - กาญจนาภิเษก

Comment #5ผู้รับเหมาหนีงาน
ad
Posted @November,20 2013 11.07 ip : 27...169

ฝากเตือน ผู้รับเหมาชื่อนาย วิเชียร สุขสุวรรณ เป็นวิศวกร เบอร์มือถือ 0818336513 ทำงานไม่ยึดหลักการทางช่างตามที่เรียนมา เบิกเงินได้หนีงานเลย ไม่จ่ายค่าแรงลูกน้อง โปรดระวัง

Comment #6ผู้รับเหมาไม่มาสร้างบ้านให้เสร็จตามสัญญา
ศิลาณี ขันทอง
Posted @December,04 2013 05.35 ip : 49...60

ดิฉันมีปัญหาว่า ดิฉันได้โอนเงินให้ผู้รับเหมาไปแล้วงวดที่ 1 40% ของราคาบ้านเป็นจำนวนเงิน 340000 บาท แต่ผู้รับเหมาทำงานไม่แล้วเสร็จได้แต่เทคานไว้ แล้วหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อ โทรหาไม่ติด ติดต่อไม่ได้เลย ดิฉันจะทำยังไงดีคะ เพราะสัญญาจะสิ้นเดือน ธ.ค.56 นี้แล้ว

Comment #7
อัสมีตา
Posted @December,23 2013 05.25 ip : 111...238

เคยต่อเติมบ้านกับ http://www.ต่อเติมบ้าน.com/ ทำงานดี ครับ รวดเร็ว และไม่โกงด้วย เผื่อใครสนใจครับ

Comment #8รับสร้างบ้าน
ช่างจำนงค์
Posted @June,01 2014 14.17 ip : 27...183

รับสร้างบ้านไม้ บ้านปูน ต่อเติมทั่วไป ติดต่อช่างนงค์ o81-1569178 รับประกันความซื่อสัตย์ค่ะ

Comment #9รับเหมาทำไมมันห่วยแบบนี้
danai
Posted @July,30 2014 08.48 ip : 110...179

ทำไมพวกรับเหมาไม่ค่อยได้เรื่องเลย มารายแรก ดูงานให้ประเมินราคา เงียบไป เอาโทรตามมาบอกเราว่าไม่มีคนงาน อ่ะ รายที่สอง ให้มาประเมินราคาต่อเติมบ้าน หายไป โทรไปเมียเข้ารพ. สักพักเสนอมา เราบอกตรงนี้เปลี่ยนหน่อยเอาอีกแบบนะขอราคาใหม่ รับปากหายไป รายที่สาม ดูหน้าเชื่อถือมากมาทั้งคณะหัวหน้าลูกน้องเลย พูดจาดี อ่ะเดวกลับไปส่งราคาประเมินมาให้นะครับ หายไปเลย อ่ะรายที่สี่ เป็นลูกค้าเราเลยอยากอุดหนุน แต่เคยผิดนัดเราแล้วครั้งนึงเลยให้โอกาส ถึงเวลามาดูสถานที่เพื่อประเมินราคา โทรมาแจ้งไม่ว่างเลื่อนนัด อ่ะ พอถึงวันนัด หายเงียบ อ่ะที่นี้ล่าสุดรายที่ห้า ลูกจักด้วยเป็นรปภ.ที่ธนาคารแห่งนึง มันเคยทำรับเหมามาก่อน อ่ะออกตัวเลยโม้เลยทำได้อย่างนู้นอย่างนี้ อ่ะนัดวันเวลาไปดูสถานที่ 9โมงเช้า รปภ.มันบอกเดวช้านิดนะเกือบๆ10โมงพี่อาจจะขอเดินเล่นตลาดนัดก่อน พอถึงวันนัดแม่งมึงมา 6 โมงเช้า แล้วโทรหากุ (ผมปิดเครื่องใครจะเปิดครับถึงเปิดก็ใครจะรับ)พอถึงเวลานัด ยังไม่มา ผมเลยโทรหา มันบอกอีกว่ามาแล้วมา 6 โมงผมก็เลยว่ามันไปชุดใหญ่ แล้วมันบอกถ้าไม่เชื่อไปถามบริษัทหาดทิพย์ดู เอ้าเกี่ยวอะไรกับกุต้องไปถามว่ะ แผนที่กุก็เขียนให้แล้ว มึงเสือกไปรอเหี้ยไรแถวหาดทิพย์ อ่ะ นัดเวลาใหม่เป็นตอนเย็นก็มาดู เป็นที่เรียบร้อย ประเมินราคาตกลงกันเรียบร้อย แจ้งวันที่จะมาทำ ระยะเวลานั้นจนถึงตอนนี้เกือบเดือนพอดี ผมเจอรปภ.คนนี้ทุกวัน ก็ถามทุกวันทำชัวร์นะ เอาให้แน่นะ เพราะรู้จักกันอยู่ๆมาไม่ทำ จะมองหน้ากันไม่ติดนะ ทุกวันพูดจาโอ้อวดให้ผมฟังว่า ทำมาตั้งนานล่ะ ตรงโน้นผมก็ทำมา ตรงนี้ผมเป็นคนทำเอง แหม่ ของคุณ2วันผมก็ทำเสร็จ โม้ทุกวันผมบอกไม่รู้เอาให้ชัวร์แล้วกัน ผมอยากได้แบบนี้ มันอยากจะทำแบบนี้ให้ผม ดูแล้วกันตอนที่คุยปรึกษากันนะ อ่ะผมก็ไม่รู้ไรมาก บอกว่าเอาแล้วแต่คุณเห็นว่าสวยทำเลยผมไม่รีบ ทำเสาร์อาทิตย์นะ เพราะจะได้สะดวก ทำได้แน่นะพอใกล้ถึงวันนัดที่จะมาทำ ผมบอกว่าเดี๋ยวผมไปซื้ออิฐ ปูนอะไรมาตั้งไว้ให้นะ ดีที่ผมยังไม่สั่ง แต่ผมสั่งอิฐแก้วซื้อมาแล้ว แล้วยังสั่งทำประตูกระจกเพื่อมารอเวลาย้ายประตูออกเรียบร้อยงานเสร็จเรียบร้อยรอติดตั้ง ไอสาดเอ้ยมาวันนี้ มันฝาก รปภ.อีกคนว่าขอไม่ทำเนื่องจากปวดหลัง ถ้ามึงบอกกุว่าขอเลื่อนจะไม่ว่า เป็นเดือนมึงคุยโอ้อวด แล้วกุก็ย้ำแล้วว่าทำชัวร์นะอย่าให้เสียนะ เจอกันทุกวันมันบอก ชัวร์ ผมจะซื้อของตั้งรอนะ ได้ แต่นี้มึงมันหมาชัดๆเลย แล้วแถมโชคดีนิดนึงที่ว่า เรื่องนี้เราจะให้หัวหน้ามันตักเตือนว่า รับงานนอกแบบนี้คุยกันให้ดีเจอกันทุกวัน เดวจะมองหน้ากันไม่ติด ทำก็บอกไม่ทำก็บอก แค่นี้ หัวหน้ามันปัดทันทีไม่รู้เรื่องคุยกันเอาเองไม่เกี่ยว แม่งน้ำใจคนเรา หัวหน้ามัน บางครั้งฝากผมซื้อข้าว ล่าสุดให้ผมพาไปซื้อกับข้าว สติ๊กเกอร์ติดรถผมตัดให้มันจะจ่ายผมบอกไม่เป็นไร เล็กน้อย ลูกมันจะทำรายงานไปขอแฟนผมให้ช่วยหา กุหาให้มึงถึงเที่ยงคืน ไม่มีขอบคุณกุสักคำ กุไปรอรับแฟนกุตอนเย็น มึงจะไปปิดประตูหน้า มาฝากกุให้ดูด้านหลังให้หน่อย สัส สองเด้งเลย ดีเหมือนกันได้รู้ว่าคนมันเหี้ยแค่ไหน ที่กุมึงขอช่วยโน้นนี่กุใจใหญ่พอ แต่กุแค่ขอให้มึงเปลืองน้ำลายอบรมลูกน้องมึงๆทำไม่ได้ รู้ซึ้งเลย นี่ละครับบทเรียนชีวิตอีกเรื่องนึง ใครเจอหรือยังไม่เจอก็อ่านฟังไว้ก็พอครับ เอาไว้เผื่อโดนกันจะได้รับมือทัน

Comment #10แนะนำ บริษัท ที่เคยมาทำที่บ้านครับ
Nut
Posted @August,18 2014 12.30 ip : 171...50

แนะนำ บริษัท ที่เคยมาทำที่บ้านครับ ชื่อบริษัท ไทยทรีดีวีเอส จำกัด / บริษัท นี้เค้ามีคนพร้อม ครับ ทั้ง ช่าง ทั้ง ผู้ช่วยช่าง ครบเลยครับ เรื่องงานคุย และเครียจบครับไม่จุกจิก และเรื่องการเบิกเงินก็เป็นขั้นเป็นตอน ราคาไม่แพงด้วยครับ รู้สึกสบายใจมากด้วยที่ เป็นทีมงานบริษัท ไม่ต้องกัว ปัญหาเรื่องหนีงาน งานเสร็จไม่ตรงเวลา สบายใจมากคับ ผมก็ฝากไว้ลองใช้บริการ กันดูนะครับ 02-668-5500 , 080-020-1019 คุณข้าว

Comment #11หาดใหญ่ครับ รับสร้างบ้านสำเร็จ(รับสร้างบ้านน็อกดาวน์) รับทำงานต่
ช่างรัฐ
Posted @November,05 2014 04.42 ip : 223...53

หาดใหญ่ครับ รับสร้างบ้านสำเร็จ(รับสร้างบ้านน็อกดาวน์) รับทำงานต่อเติม-งานปูกระเบื้อง-พื้นลามิเนต-ทึบรื้อ-งานกันผนัง-ติดตั้งบาน ประตู-ตกแต่งหน้าร้าน-งานไม้-งานเหล็ก-บัวพื้นบัวฝ้า เต็มใจให้บริการรับประกันงาน 098-7322397 ช่างรัฐ homehatyainai@hotmail.com

Comment #12ผู้รับเหมา รับเงิน ทิ้งงาน อ้างป่วย ไม่มีคนงาน ชื่อไอ้ ทรัพย์
สมศักดิ์ นิติรัฐนนท์
Posted @November,12 2014 17.31 ip : 171...142

ฝากชื่อช่าง / ผู้รับเหมา เหี้ยๆ  ไว้คนหนึ่งให้ระวังไว้ครับเพื่อนๆ  เราโดนมาแล้วครับ ขโมยเหล็กหลังคาบ้านเดิมครับ  รับเงินไปแสนหก หรือสองหมื่นบาท ทิ้งงาน  อ้างป่วย  ไม่มีคนงาน  รับปากว่าเดือนครึ่งเสร็จ  ห้าเดือนแล้วยังไม่เสร็จ  ขนของหนีเลย  ทิ้งงานมาสองเดือนกว่าแล้ว  อ้างป่วยตลอด มันเปนคนจังหวัดสุพรรณบุรี (ขอโทษคุณบรรหาร และเพื่อนๆคนสุพรรณท่านอื่นด้วยครับ) เมียชื่อบู  สุพรรณเหมือนกัน  ปัจจุบันพักอยู่ที่ 141/77 หมู่บ้านเมืองประชา ซอย7  ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี  มือถือมันเบอร์0868014932 ครับ  เพื่อนๆอย่าหลงคารมไปจ้างมันนั มันขี้โกง ไม่ทำตามแบบ ใช้ของคุณภาพตำ่ คุยโม้ ว่าอ้างทำมาเยอะ  บ้านที่ สุพรรณ 156 หมู่ที่1 ตำบลหนองผักนาก  อำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี พ่อมันชื่ นายสำรวย  แม่ชื่อสิน  ครับ

Comment #13ผู้รับเหมาดีๆ ไม่หน้าเลือดยังมีอยู่
ดา
Posted @November,16 2014 22.46 ip : 171...74

ดาขอบคุณ คุณจอยมากเลยค่ะ ที่แนะนำช่างสุนทร (เปี๊ยก) มาให้ พอดีมาได้อ่านในเว็บdecha.com หัวข้อรับเหมาก่อสร้างก็เลยลองโทรไปหาแกนะค่ะ งานต่อเติมบ้านเรียบร้อยมากเลย งานไม่บานปลาย ไม่แพงมากราคาสมน้ำสมเนื้อดีกับผลงานแก แกรับผิดชอบงานมากเลยเวลาเราไม่อยู่ แกดูแลบ้านทำความสะอาดให้เป็นอย่างดี ทุกครั้งที่แกกลับ หรือทำงานจบ แกเฝ้างานตลอดเลย ไม่ทิ้งงาน ดาเคยถามแก แกบอกว่า สร้างบ้านของหมู่บ้านสัมมากร สุขาภิยาล 3 มาเกือบ 100หลังค่ะ แต่แกเก่งมากเลยนะ ดิ่งฉาบแกเป็นหมดเลย ไม่ใช่แต่เฝ้านะ แกลงมือ ทำเองด้วย ก็เลย ก็เลยอยากฝากผู้รับเหมาดี ๆ แชร์ให้ทุกคนได้รู้ เบอร์แกนะยังเมมไว้อยู่เลยเพื่อเรียกใช้แก่ใหม่นะค่ะ ตอนเนี้ยเห็นแกว่าจบโครงการแล้ว แกก็ไม่ได้ไปต่อที่ไหนแกก็รับจ๊ออยู่ในหมู่้บ้านนั่นแหละ เป็นลูกค้าเก่้าๆ ของแกทั้งนั้นที่เรียกใช้บริการแก คนมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ก็อย่างเนี้ย ใครอยากได้เบอร์แกก็ลองโทร.ไป 081-866-3475 , 089-815-3176 ดาเห็นคนเดือดร้อนเรื่องผู้รับเหมาขาดความรับผิดชอบ ดาก็เลยมาลงให้ช่างแกหน่อยเพราะแกเป้นช่างที่ดีจริงๆ หาไม่ค่อยได้แล้ว

Comment #14ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาหน่อยค่ะ
s
Posted @December,15 2014 09.28 ip : 122...254

ได้ว่าจ้างต่อเติมบ้านกับผู้รับเหมา รายนึ่งชื่อว่า ธนกร แต่กลับไม่ตรงแบบที่ว่างเอาไว้ เก็บเงินไปทุกงวด แต่งานออกมาชุ้ยมาก ทั้งประตู การทาสี การเก็บงาน ไม่ดีเลย เวลามีปัญหาโทรไปไม่รับสาย แต่พอเรื่องเงิน โทรมาได้ แม่หนูเป้นคนที่ง่ายมากๆ อะไรก่อได้ และเจอช่างที่รู้จัก มันเลยพูดยากมาก ปัญหาตอนนี้ แค่แบบบ้านที่พูดกันเอาไว้ไม่ตรงสักอย่าง จะทำไงดี

Comment #15ปํญญหาการว่าจ้างสร้างบ้าน
อณุภา
Posted @December,16 2014 15.51 ip : 58...115

จ้างบริษํทอะไร เลือกให้ดี พิจารณาให้นานคะ สัญญากับ บ.Trendy Home Builder (บริหารงานโดยคุณปานศิริ  จงอุดมเศรษฐ์) เกือบ 3 ปี แล้ว ยังไม่เสร็จเลย ขนาดเห็นว่าเป็นบริษัทในเครือ Landy Home น่าจะไว้ใจได้  ปรากฎว่า งาน ชุ่ย ช้า ไม่รับผิดชอบ แย่มาก ๆ ผู้บริหารนิ่งนอนใจ ไม่เดือดร้อนกับหนังสือร้องเรียนส่่งไปเป็นจดหมายลงทะเบียนถึง 4 ฉบับ

ล่าสุดโกรธมาก  จะไม่ให้ทะเบียนบ้าน  บริษัทมีสิทธิทำได้ด้วยเหรอ (ลูกค้าให้บริษัทดำเนินการเรื่องขอทะเบียนบ้าน ไม่นึกว่าจะมีปัญหา)

ที่ยังไม่ให้ทะเบียนบ้าน อ้างว่าลูกค้ายังไม่ชำระค่างวดสุดท้าย ลูกค้าไม่เคยค้างค่างวดเลย  แต่สำหรับงวดสุดท้ายยังไม่ชำระเนื่องจากงานยังไม่เรียบร้อยเลย บริษัทยังไม่นัดตรวจงานเพื่อส่งมอบ  ระวังกันด้วยนะคะ  ใครจะสร้างบ้านกับ Trendy Home โทรมาปรีกษากันได้เลยคะ 081-585-2525

นี่ขนาดร้องเรียน สคบ. แล้วนะ

Comment #16
qw
Posted @January,14 2015 16.06 ip : 202...120

โปรดระวังผู้รับเหมา  นายวรวิทย์  ใจสุข
รับเงินแล้วทิ้งงาน อ้างโน่นนี่ ชอบเบิกล่วงหน้า โทรไปไม่ยอมรับสาย บุคคลอันตรายโปรดอย่าได้ว่าจ้าง
ขอเตือน

Comment #17หาดใหญ่ครับ รับสร้างบ้านสำเร็จ(รับสร้างบ้านน็อกดาวน์) รับทำงานต่
ช่างรัฐ
Posted @March,22 2015 15.39 ip : 171...186

หาดใหญ่ครับ รับสร้างสระน้ำ-บ่อเลี้ยงปลา รับสร้างบ้านสำเร็จ(รับสร้างบ้านน็อกดาวน์) รับทำงานต่อเติม-เฟอร์นิเจอร์ Built In งานปูกระเบื้อง-เคาน์เตอร์ครัว-พื้นลามิเนต-ทึบรื้อ-งานกันผนัง-ติดตั้งบาน ประตู-ตกแต่งหน้าร้าน-งานไม้-งานเหล็ก-บัวพื้นบัวฝ้า เต็มใจให้บริการรับประกันงาน 098-7322397 ช่างรัฐ homehatyainai@hotmail.com

Comment #18
moodang
Posted @June,07 2015 15.35 ip : 125...242

ขอหน่อยเถอะครับ

ผู้รับเหมาต่อเติมและสร้างบ้านเลวๆ ทิ้งงาน ขอมูลส่วนตัว ชื่อ:  นายโยธิน  บุหลัน (Mr.Yothin Bulhun) อายุ:  35-40ปี เบอร์โทร:  085-364-2209 , 089-837-8099 E-mail:  king-yothin@hotmail.com Office:  ทับสะแก (tupsakaa)    จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด:  ผู้ว่าจ้างได้ทำการว่าจ้างบุคคลในภาพให้ก่อสร้างบ้าน เริ่มตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2557 เป็นระเวลา สุงสุด 6 เดือน แต่ไม่เสร็จตามกำหนดเลยยืดระยะเวลาให้ จนกระทั้งถึงวันที่ 28พฤษภาคม 2558 ผู้รับเหมา(ตามภาพ)ไม่มาทำต่อ  โทรไปหาก็ไม่ยอมรับสาย  Lineไปก็ไม่ยอมตอบใดๆทั้งสิ้น  ถึงแน่ใจว่าโดนทิ้งงาน  *** จึงขอเตือนและให้ระวังบุคคลในภาพก่อนตัดสินใจ*** ( คำกล่าวข้างต้นมิได้ใส่ร้ายผู้ใดแต่มันคือความจริงที่ผู้ว่าจ้างโดนมากับตัวเอง )

Comment #19รับออกแบบ สร้างให้ และ ปรึกษาเรื่อง คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ
www.j2scontainer.com
Posted @February,04 2016 23.13 ip : 223...177

J2S container  รับออกแบบ สร้างให้ และ ปรึกษาเรื่อง คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ รวบรวม ตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ดัดแปลง ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ตู้ออฟฟิศ คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บสินค้า ป้อมยาม สุขาเคลื่อนที่ ร้านค้า ร้านกาแฟ รีสอร์ท และอื่น ๆ อีกมากมาย J2S container เรายินดีให้คำปรึกษาท่าน ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง  ต้องการออกแบบ ดัดแปลง ตู้คอนเทนเนอร์ หรือการเลือกซื้อตู้คอนเทนเนอร์ และ ทางเรามีทีมงานบริการหลังจากขายที่มีประสบการณ์เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาต่างๆ บ้านสำเร็จรูป, บ้าน ตู้คอนเทนเนอร์ , บ้านน๊อคดาวห์, ตู้เคลื่อนที่ , รีสอร์ทสำเร็จรูปเคลื่อนที่ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับ คอนเทนเนอร์ ทั้งหมด มีที่ www.j2scontainer.com สามารถติดต่อสอบถาม เช็คราคา ตู้คอนเทนเนอร์ ราคา ตู้สำนักงาน และราคาตู้อื่น ๆ จากทีมงานเรา

Comment #20
www.j2scontainer.com
Posted @February,04 2016 23.14 ip : 223...177

J2S container  รับออกแบบ สร้างให้ และ ปรึกษาเรื่อง ้้a href='www.j2scontainer.com'คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ /aรวบรวม ตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ดัดแปลง ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ตู้ออฟฟิศ คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บสินค้า ป้อมยาม สุขาเคลื่อนที่ ร้านค้า ร้านกาแฟ รีสอร์ท และอื่น ๆ อีกมากมาย J2S container เรายินดีให้คำปรึกษาท่าน ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง  ต้องการออกแบบ ดัดแปลง ตู้คอนเทนเนอร์ หรือการเลือกซื้อตู้คอนเทนเนอร์ และ ทางเรามีทีมงานบริการหลังจากขายที่มีประสบการณ์เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาต่างๆ บ้านสำเร็จรูป, บ้าน ตู้คอนเทนเนอร์ , บ้านน๊อคดาวห์, ตู้เคลื่อนที่ , รีสอร์ทสำเร็จรูปเคลื่อนที่ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับ คอนเทนเนอร์ ทั้งหมด มีที่ a href='www.j2scontainer.com'www.j2scontainer.com/a สามารถติดต่อสอบถาม เช็คราคา ตู้คอนเทนเนอร์ ราคา ตู้สำนักงาน และราคาตู้อื่น ๆ จากทีมงานเรา

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง