priknoy priknoy

ผู้พิทักษ์ผู้บริโภค

ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่างชาติในตำบลปริก
ระยะเวลากว่าครึ่งเดือนที่แล้วมาชุมชนของเราได้ให้การต้อนรับอาสาสมัครจากหลายประเทศอาทิ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย สเปน ฝรั่งเศส เยอรมันนี ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับเราอาสาสมัครเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคต่างชาติในตำบลปริก พวกเขาได้ซื้อหมีต่อ »
นมโรงเรียน
ผู้พิทักษ์ผู้บริโภค ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคตัวน้อยในเรื่องของความพึงพอใจในคุณภาพของนมโรงเรียน ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ทำการจัดหามาให้เพื่อนักเรียนได้ดื่มพบว่าทั้งนมถุง และนมกล่องยังเป็นนมที่มีคุณภาพดีแต่มีสิ่งที่น้อง ๆ ฝากมาบอกผู้ใหญ่ใจดีว่ามีต่อ »