wanna wanna

ความสุขของผู้บริโภค

หนังสือ 7 เรื่องราวอาหารเพื่อสุขภาพคนสงขลา

 

มีต่อ »
หนังสือถอดบทเรียน 7 เรื่องราวเพื่อสุขภาพคนสงขลา

 

มีต่อ »
หนังสือถอดบทเรียน 7 เรื่องราวเพื่อสุขภาพคนสงขลา
หนังสือถอดบทเรียน 7 เรื่องราวเพื่อสุขภาพคนสงขลาเป็นเอกสารถอดองค์ความรู้การทำงานของเครือข่ายภาคประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ที่ทำงานในประเด็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยมีต่อ »
สายด่วนประกันสังคม 1506 นาทีละ 9 บาท
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมซึ่งใช้สายด่วน 1506ต้องตกใจอย่างมากเมื่อข้าพเจ้าเห็นค่าบริการในบิลโทรศัพท์ ซึ่งใช้ไป 6 นาทีเป็นเงิน 54 บาทซึ่งที่ผ่านมาข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นบริการฟรี หรือไม่ก็ราคาไม่น่าจะแพงขนาดนั้นด้วยคิดว่าสำนักงานประกันสังคมน่าจะบริการกัมีต่อ »