โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,18 2018 08.57 ( IP : 202...133 )

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 61-ข-003
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

วันที่รายงาน : 1 มิถุนายน 2561

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา

2. รหัสโครงการ รหัสสัญญา 61-ข-003 ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561

3. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน ถึงเดือน