โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,18 2018 08.57 ( IP : 202...133 )

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 61-ข-003

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 61-ข-003

ระยะเวลาตามสัญญา 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 50,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 50,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 50,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (3) รายจ่ายทั้งโครงการ 50,000.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) 0.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมหลักงบที่ได้รับ (บาท)วันที่กิจกรรมย่อยงบใช้จริง (บาท)

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( น.ส. ยัซมีน หะมะ )
วันที่รายงาน