บทความ

บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

by Little Bear @November,29 2008 10.26 ( IP : 61...40 ) | Tags : บทความ

ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการค้าเสรีที่มีการโยงใยทั่วถึงกันทั่วโลก ก่อเกิดการเร่งและส่งเสริมวัฒนธรรมบริโภคนิยม ส่งผลให้มนุษย์มีพฤติกรรมการบริโภคที่หลากหลาย ขณะเดียวกัน สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิก็ทวีความรุนแรงและซับซ้อนด้วยเช่นกัน แม้จะมีหน่วยงานหลายภาคส่วน เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์การพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน เป็นต้น ทำหน้าที่แก้ปัญหาดังกล่าว แต่ด้วยระบบทำงานที่เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ต่างคนต่างทำ ไม่สามารถประสานกันเป็นเครือข่ายได้ ทำให้ขาดพลัง ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่บูรณาการพลังจากภาคีทุกภาคส่วน จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลปริก องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ ตลอดจนภาคีผู้บริโภคโดยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข และสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท จึงมีข้อตกลงความร่วมมือดังต่อไปนี้

ความร่วมมือที่ 1 เรื่องการจัดรูปแบบเครือข่ายและวิธีทำงาน

ให้มีโครงสร้างที่เรียกว่า "คณะทำงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา" ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและเครือข่ายต่อไปนี้

 • สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา
 • เทศบาลนครหาดใหญ่
 • เทศบาลตำบลปริก
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู
 • เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
 • สมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท
 • สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทำงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา มีภารกิจหลักคือ

 1. ผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
 2. เป็นกลไกในการเชื่อมประสานภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

ความร่วมมือที่ 2 ความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

 1. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารด้านคุ้มครองผู้บริโภค และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
 2. การเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านความรู้ในการบริโภค และการพิทักษ์สิทธิอันเป็นธรรมของผู้บริโภค เช่น การจัดสมัชชา การจัดประชุม การจัดเสวนา การอบรม ตลอดจนการสร้างปฎิบัติการเพื่อการเรียนรู้ในระดับพื้นที่
 3. การสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคในชุมชน การพัฒนาให้เกิดสภาผู้บริโภค
 4. การพัฒนาระบบประสานงานการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นธรรม และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภค เช่น การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคระดับท้องถิ่น

เพื่อยืนยันในหลักการความร่วมมือข้างต้น หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลปริก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และนายกสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ณ โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Comment #1ขอเป็นกำลังใจ
คนสงขลา
Posted @November,29 2008 17.51 ip : 117...33

เมื่อเกิดการก่อรูปของเครือข่าย ขอให้พัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง ทำงานได้จริง และสร้างรูปธรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ อย่าเพิ่งท้อหรือเหนื่่อย การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องการรู้เท่าทัน และรู้สิทธิ การสร้างความเข้าใจ การเปลี่ยนวิธีคิดให้ผู้บริโภคเป็นเรื่องค่อนข้างยาก แต่สามารถทำให้เป็นจริงได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ขอเป็นกำลังใจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง