klonghae61 klonghae61

ตลาดน้ำคลองแห

klonghae market

โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห ฯออกตรวจตลาดน้ำคลองแห วิเคราะห์หาสารปนเปื้อน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์2561 เวลา 14.00น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองแห ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหได้เข้าตรวจตลาดน้ำคลองแหตาม โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห ฯ เพื่อวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน สุ่มเก็บตัวอย่างทั้งหมด 10 ร้านจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 13 ตัวอย่างผ่าน 13 ตัวอยมีต่อ »
ประชุมชี้แจง โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่อาหารปลอดภัย ประจำปี 2561ประชุ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสัวหารปลอดภัย
วันที่ 18 มกราคม 2561เวลา 13.00น ณห้องประชุมเทศบาลคลองแหประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห อาหารปลอดภัย ปี 61โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดน้ำคลองแหมีความรู้ความเข้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารและเพื่อปรับปรุงร้านอาหารให้ถูกหมีต่อ »