โครงการที่สร้างรายงาน ส.2 แล้ว

วันที่สร้างรายงานชื่อโครงการจากวันที่ถึงวันที่
24-06-2561 การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
30-04-2560 การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด 01-09-2559 28-02-2560
30-04-2560 เสริมศักยภาพชุมชนให้มีแหล่งอาหารฯ ในรูปแบบการผลิตเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสน
21-02-2560 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงแส
25-01-2560 การเผยแพร่เมนูอาหารเป็นยาสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านสงขลาไปสู่ชุมชน
02-11-2559 การสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในระดับพื้นที่
05-10-2558 โครงการการขยายมาตรการควบคุมการจำหน่ายและบริหารอาหารไม่ปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมสุขภาวะในโรงพยาบาลระโนด 01-10-2557 05-10-2558
29-09-2558 โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ปีที่ 2
15-03-2558 แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา 01-03-2558 30-09-2558
14-03-2558 รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ 01-09-2557 28-02-2558
24-04-2557 งานวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคระยะยาว(Cohort Study) 20-09-2556 25-04-2557
05-11-2556 การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลา 06-11-2556 30-04-2557
05-10-2556 โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา 01-05-2556 30-09-2556
05-10-2556 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 01-05-2556 30-09-2556
08-09-2556 แผนงานการสื่อสารสาธารณะ 01-05-2556 30-09-2556