โครงการที่สร้างรายงาน ส.1 แล้ว

วันที่สร้างรายงานชื่อโครงการจากวันที่ถึงวันที่
24-06-2561 การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
01-06-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา
02-05-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่
18-04-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อย
17-02-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระ 01-02-2561 30-04-2561
30-01-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา
19-01-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนด 01-12-2560 31-01-2561
30-04-2560 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงแส 03-05-2559 31-08-2559
30-04-2560 การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด 01-09-2559 28-02-2560
06-01-2560 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร 31-10-2559
04-11-2559 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3
08-09-2559 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ
15-08-2559 โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อสุขภาพประชุาชนจังหวัดสงขลา 01-02-2559 31-08-2559
15-06-2559 การเผยแพร่เมนูอาหารเป็นยาสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านสงขลาไปสู่ชุมชน 01-02-2559 31-01-2560
11-03-2558 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร 01-09-2557 28-02-2558
11-03-2558 ความมั่นคงทางอาหารกับวิถีสุขภาพ อำเภอจะนะ 01-10-2557 28-02-2558
10-03-2558 โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ปีที่ 2 01-09-2557 28-02-2558
10-03-2558 การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดจากสวนยางให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นและเกื้อกูลกันจากสวนยางไปเป็นวนเกษตร 01-09-2557 28-02-2558
09-03-2558 รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ 01-09-2557 28-02-2558
23-02-2558 อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)
30-01-2558 โครงการการขยายมาตรการควบคุมการจำหน่ายและบริหารอาหารไม่ปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมสุขภาวะในโรงพยาบาลระโนด 01-09-2557 31-03-2558
15-01-2558 แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา 01-09-2557 28-02-2558
20-11-2557 การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 01-09-2557 28-02-2558
29-10-2557 โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา (2557-2558) 01-09-2557 31-03-2558
23-12-2556 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินตนเองเบื้องต้นและการประเมินผลโดยพื้นที่
04-11-2556 การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลา 01-09-2556 05-11-2556
28-10-2556 การพัฒนาอุทยานอาหารในเขตเมือง โดย ตลาดเกษตร ม.อ.
05-10-2556 เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 01-05-2556 30-09-2556
05-10-2556 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 01-05-2556 30-09-2556
05-10-2556 โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา 01-05-2556
05-10-2556 องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 01-05-2556 30-09-2556
02-10-2556 งานวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคระยะยาว(Cohort Study) 01-05-2556 25-09-2556
23-09-2556 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร สถาบันศานติธรรม พื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 01-05-2556 30-09-2556
08-09-2556 แผนงานการสื่อสารสาธารณะ 01-05-2556 30-09-2556
10-08-2556 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก
03-07-2556 อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province) 01-05-2556 30-09-2556
13-06-2556 บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (โครงการหลัก) 01-05-2556 14-06-2556
18-05-2556 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน