โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนด

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,08 2018 09.09 ( IP : 202...133 )
ระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
1. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง »
พุธ 10 ม.ค. 61 พุธ 10 ม.ค. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรพร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยให้ความรู้เมนูอาหารที่เหมาะสมกับโรคเบาหวาน เช่นเมนู บำบัวก ยำหัวโหนด น้ำกระสังหญ้าใต้ใบ พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำเมนู เมี่ยงปลาทู ที่เป็นตำรับช่วยระบบทางเดินอาหารให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และญาติผู้ป่วยที่มารับบริการเพื่อให้มีความรู้และนำกลับไปเป็นแนวทางดูแลสุขภาพตนเองและญาติต่อไป

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรพร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรค โดยให้ความรู้เมนูอาหารที่เหมาะสมกับโรคเบาหวาน เช่นเมนู บำบัวก ยำหัวโหนด น้ำกระสังหญ้าใต้ใบ พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำเมนู เมี่ยงปลาทู ที่เป็นตำรับช่วยระบบทางเดินอาหารให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และญาติผู้ป่วยที่มารับบริการเพื่อให้มีความรู้และนำกลับไปเป็นแนวทางดูแลสุขภาพตนเองและญาติต่อไป โดยมีแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเมนูอาหารสุขภาพกับผู้ร่วมรับฟัง

-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและญาติ สนใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางการดูแลตนเองและญาติ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและญาติ สนใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางการดูแลตนเองและญาติต่อไป

เอกสารที่ให้ความรู้ไม่เพียงพอ/แนวทางแก้ไขครั้งต่อไปจัดทำให้เพียงพอ

2. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 16 ม.ค. 61 อังคาร 16 ม.ค. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อ

จัดทำน้ำหนานเป่าซู่ไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อ พร้อมทั้งให้ความรู้เชิญชวนเมนูน้ำสมุนไพรหน้าคลิินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและให้เจ้าหน้าที่คลินิกแพทย์แผนไทยคอยให้ความรู้บริเวณจุดที่ตั้งน้ำสมุนไพรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองร้อยละ 65

1.ไวนิลแผ่นให้ความรู้ยังไม่พร้อม
2.พบว่าน้ำสมุนไพรมีรสชาติหวานมากไป ไม่ค่อบเหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

แนวทางแก้ไข ปรับลดน้ำตาลลดลงจาก 5 ขีดต่อน้ำ 5 ลิตรให้เหลือ 3 ขีดต่อน้ำ 5 ลิตร

3. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2 »
พุธ 17 ม.ค. 61 พุธ 17 ม.ค. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรพร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ที่เหมาะกับโรคเบาหวาน ได้แก่ ยำบัวบก ยำหัวโหนด ชาโท๊ะ น้ำกระสังหญ้าใต้ใบ ยำบุพชาติ น้ำหนานเป่าซูา พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับ ยำบุพชาติ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผุ้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนเรียนรูู้สมุนไพร เช่นดอกไม้อื่นๆที่นำมาเป็นส่วนประกอบของเมนูได้ เช่นดอกดาวเรือง ดอกบัว

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง้อยละ 75

1.แผ่นป้ายไวนิลให้ความรู้ยังไม่พร้อม
2.จำนวนผู้ป่ยที่มารับบริการจำนวนมาก ข้อมูลที่สื่อสารอาจไม่ทั่วถึง 3.ขณะทำกิจกรรมไม่ด้ถ่ายรูปไว้อย่างละเอียด เนื่องจากบุคคลากรไม่เพียงพอ

แนวทางแก้ไข กำลังดำเนิการจำทำไวนิลสื่อให้ความรู้ที่มากขึ้น และไมค์ลำโพงเพื่อให้ได้ยินชัดเจน

4. น้ำสมุนไพรห่วยใยสุขภาพบูรณาการผู้ป่วยอบสมุนไพร »
จันทร์ 22 ม.ค. 61 - จันทร์ 9 เม.ย. 61 จันทร์ 22 ม.ค. 61

บูรณาการน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการอบสมุนไพรที่คลินิกแพทย์แผนไทย หลังจากออกห้องอบสมุนไพร เพื่อบำรุงร่างกาย ชดเชยการเสียน้ำ พร้อมทั้งให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ในการนำไปต้มดื่มรับประทานได้ด้วยตนเอง ทุกวัน

บูรณาการน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการอบสมุนไพรที่คลินิกแพทย์แผนไทย หลังจากออกห้องอบสมุนไพร เพื่อบำรุงร่างกาย ชดเชยการเสียน้ำ พร้อมทั้งให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ในการนำไปต้มดื่มรับประทานได้ด้วยตนเอง ทุกวัน วันละหนึ่งน้ำ เช่น น้ำฝาง ชาเกสรบัวหลวง น้ำตะไคร้ ใบเตย  น้ำหนานเป่าซุ่ น้ำดอกอัญชัน สลับหมุนเวียน

ผู้มารับบริการด้วยการอบสมุนไพรได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ผู้มารับบริการด้วยการอบสมุนไพรได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองร้อยละ 80

-

5. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 23 ม.ค. 61 อังคาร 23 ม.ค. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้ ประโยชน์ และขั้นตอนการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้ ประโยชน์ และขั้นตอนการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหาร (น้ำสมุนไพร)เป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่ร้อยละ 60

ปัญหา มีบางคนไม่ทานน้ำหวาน แล้วชิมแนะนำว่าหวาน ไม่ควรใส่น้ำตาลในน้ำสมุนไพร

แนวทางแก้ไข ปรับลดน้ำตาล

6. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3 »
พุธ 24 ม.ค. 61 พุธ 24 ม.ค. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรพร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร สำหรับบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารและชะลอวัย ได้แก่ แกงเลียงผักปลัง ข้าวยำเครื่องแกงปลาทูย่าง แกงเลียงขี้เหล็ก น้ำย่านาง แกงคั่วชะพลูปู พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับแกงเลียงผักปลัง ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผุ้สูงอายุ ญาติผู้ป่วย 

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และให้นมบุตร ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่ร้อยละ 65

-

7. ส่งเสริมการใช้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรสำหรับหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร »
จันทร์ 29 ม.ค. 61 จันทร์ 29 ม.ค. 61

จัดทำเมนูอาหารสำหรับหญิงหลังคลอดเพื่อบำรุงและกระตุ้นการไหลของน้ำนมร่วมกับโรงครัวโรงพยาบาลและแนะนำให้ความรู้เรื่องเมนูอาหารที่เหมาะกับหญิงหลังคลอดในหอผู้ป่วยในหลังคลอด

จัดทำเมนูอาหารสำหรับหญิงหลังคลอดเพื่อบำรุงและกระตุ้นการไหลของน้ำนมร่วมกับโรงครัวโรงพยาบาลและแนะนำให้ความรู้เรื่องเมนูอาหารที่เหมาะกับหญิงหลังคลอดในหอผู้ป่วยในหลังคลอด พร้อมทั้งแนะนำน้ำสายใยรัก น้ำสมุนไพรสูตรกระตุุ้นน้ำนมให้ผู้ป่วยน้ำนมไม่ไหล

มารดาหลังคลอดนำกลับไปปฎิบัติแและดูแลตนเอง ร้อยละ 60

มารดาหลังคลอดนำกลับไปปฎิบัติแและดูแลตนเอง ร้อยละ 100

-

8. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 30 ม.ค. 61 อังคาร 30 ม.ค. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้ น้ำสมุนไพรช่วยระบบทางเดินอาหาร

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้ ประโยชน์ และขั้นตอนการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ช่วยลดน้ำตาลในเลือด โดยทำน้ำ กระสังหญ้าใต้ใบ

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหาร เป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหาร เป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองร้อยละ 75

-

9. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 »
พุธ 31 ม.ค. 61 พุธ 31 ม.ค. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: โรคทางเดินอาหาร พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู ปลาทูต้มตะลิงปลิงขิง

ให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ที่เหมาะกับโรคหรือการทางเดินอาหาร ได้แก่ น้ำตะไคร้-ใบเตย ปลาทูต้มตะลิงปิง เมี่ยงตะไตร้-ใบชะพลู คั่วกลิ้งปลากระทือ เมี่ยงปลาทู แกงคั่วหน่อกระวาน และได้จัดสาธิตวิธีทำเมนู ปลาทูต้มตะลิงปลิงขิง พร้อมทั้งแนนำสรรพคุณทางยาของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเมนู

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 65

-

10. ส่งเสริมการใช้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรสำหรับหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร »
พฤหัสบดี 1 ก.พ. 61 พฤหัสบดี 1 ก.พ. 61

จัดทำเมนูอาหารสำหรับหญิงหลังคลอดเพื่อบำรุงและกระตุ้นการไหลของน้ำนมร่วมกับโรงครัวโรงพยาบาลและแนะนำให้ความรู้เรื่องเมนูอาหารที่เหมาะกับหญิงหลังคลอดในหอผู้ป่วยในหลังคลอด

จัดทำเมนูอาหารสำหรับหญิงหลังคลอดเพื่อบำรุงและกระตุ้นการไหลของน้ำนมร่วมกับโรงครัวโรงพยาบาลและแนะนำให้ความรู้เรื่องเมนูอาหารที่เหมาะกับหญิงหลังคลอดในหอผู้ป่วยในหลังคลอด พร้อมทั้งแนะนำน้ำข้ั้นตอนวิธีทำ โดยยที่เมนูอาหารวันนี้ทีี่ให้กับมารดาหลังคลอดและผู้ป่วยใน คือ ผัดมะละกอ

มารดาหลังคลอดนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฎิบัติแและดูแลตนเอง ร้อยละ 60

มารดาหลังคลอดนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฎิบัติแและดูแลตนเอง ร้อยละ 100

-

11. บูรณาการตำรับอาหารเหมาะโรค »
พฤหัสบดี 1 ก.พ. 61 - พุธ 11 เม.ย. 61 พฤหัสบดี 1 ก.พ. 61

ร่วมกับงานโภชนาการโรงพยาบาลระโนด ในการจัดทำเมนูอาหารสมุนไพรเป็นยา เช่นในคนไข้เป็นหวัด มารดาหลังคลอด โรคทางเดินอาหาร

โภชนาการโรงพยาบาลระโนด ในการจัดทำเมนูอาหารสมุนไพรเป็นยา เช่นในคนไข้เป็นหวัด มารดาหลังคลอด โรคทางเดินอาหาร และบางครั้งแพทย์แผนไทยและโภชนาการจะร่วมให้ความรู้เรื่องเป็นยาสมุนไพรร่วมด้วย

ผู้ป่วยที่นอนรพ.ที่ได้รับอาหารสุขภาพ อาหารที่เป็นยาสมุนไพร

ผู้ป่วยที่นอนรพ.ได้รับอาหารสุขภาพ อาหารที่เป็นยาสมุนไพร

-

12. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ »
จันทร์ 5 ก.พ. 61 จันทร์ 5 ก.พ. 61

ให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพด้วยน้ำสมุนไพรเป็นยา

เป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติ่มจากแผนโครงการที่วางไว้ โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับน่้ำสมุนไพรเป็นยา เช่น น้ำตะไคร้ใบเตบ น้ำส้มแขก ชาเกสรดอกบัว น้ำหนานเป่าซุ่ น้ำแก่นฝาง โดยจะนำน้ำสมุนไพรสองชนิดไปให้ผู้สูงอายุชิมและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้วย คือน้ำส้มแขก ช่วยแก้หวัด  และชาชงสุขใจ เป็นชาที่ประกอบด้วย ดอกคำฝอย ฝาง มะตูม และใบเตย ช่วยลดไขมันในเลือด

ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 85

-

13. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 6 ก.พ. 61 อังคาร 6 ก.พ. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้ ประโยชน์ และได้ออกให้ความรู้น้ำสมุนไพร เพื่อแนะนำ ขั้นตอนและสรรคุณของน้ำ มะขามแขก 

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

เข้าใจในการต้มผิดเล็กน้อย โดยที่นำมะขามแขกล้างแล้วแช่น้ำทิ้งไว้นานเกินไป ทำให้นำมาต้มแล้วรสเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมาก

14. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 »
พุธ 7 ก.พ. 61 พุธ 7 ก.พ. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: สำหรับบำรุงร่างกาย ช่วยเจริญอาหารและชะลอวัย พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู แกงชะพลูปู

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: สำหรับบำรุงร่างกาย ช่วยเจริญอาหารและชะลอวัย พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู แกงชะพลูปลา

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 65

ปูหาไม่ได้ เราดัดแปลงเป็นแพงคั่วชะพลุปลา โดยใช้ปลาแทน

15. ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้การจัดเมนูอาหารเป็นยา เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวได้ »
ศุกร์ 9 ก.พ. 61 ศุกร์ 9 ก.พ. 61

กิจกรรมจะให้แข่งขันการทำเมนูอาหารเพื่อสุข &อาหารเป็นยา และร่วมแบ่งปันประสบการณ์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยจะเชิญนักโภชนาการและแพทย์แผนไทย ที่มีความรู้ความชำนาญมาให้ความรู้เพิ่มเติมและร่วมตัดสิน

ให้ความรู้เกี่ยวกับตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรและบอกถึงสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบและ จัดแข่งขันการทำเมนูอาหารเพื่อสุข &อาหารเป็นยา ทั้งหมดสี่เมนูได้แก่ ยำบุพชาติแกงเลียงหัวข่าอ่อน เมี่ยงปลาทูยำตะไคร้ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยผู้ชำนาญด้านการทำอาหารและแพทย์แผนไทย ที่มีความรู้ความชำนาญมาให้ความรู้เพิ่มเติมและร่วมตัดสิน

ผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองร้อยละ 80

1.ตามแผนจะเชิญนักโภชนาการไปให้ความรู้แต่ตารางว่าไม่ตรงกันกับทางกิจกรรมผู้สูงอายุ ทำให้เชิญผู้มีความชำนาญด้านการทำอาหารโรงพยาบาลแนะนำการทำอหารแทน 2.วัสดุ-อุปกรณ์ บางอย่างไม่ครบ เราดัดแปลงหาอย่างอื่นทดแทน

16. น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน »
จันทร์ 12 ก.พ. 61 จันทร์ 12 ก.พ. 61

จัดให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพรเป็นยาและเหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

จัดให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพรเป็นยาและเหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ให้กับนักเรียนในวันวิชาการโรงเรียนระโนดวิทยา ประมาณ 200 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ทางคลินิกแพทย์แผนไทยยังมีกิจกรรมนำสมุนไพรในครัวเรือนที่หาได้ง่ายมาใช้ในการสุมยา เป็นวิธีการรักษาอาการหวัด ภูมิแพ้ ทางเดินหายใจ ที่สามรถนำความรู้กลับไปดูแลตนเองและคนในครอบครัวเมื่อไม่สบายได้

นักเรียน ครู ที่เข้าร่วม กิจกรรมเกิดความรู้และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อยร้อยละ 60

นักเรียน ครู ที่เข้าร่วม กิจกรรมเกิดความรู้และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันร้อยละ 80

เดิมกิจกรรมที่วางและตั้งงบไว้ จะสอนการทำอาหารสำหรังมารดาตั้งครรภ์และให้นมบุตร ในรร.พ่อแม่ แต่รพ.ระโนดได้ยุบโรงเรียนพ่อแม่ให้มีแต่ครรภ์เสี่ยง ซึ่งการนัดจะไม่ตรงกันและมีกลุ่มเป้าหมายน้อย ดังนั้นมีกิจกรรมวิชาการนักเรียน เราถึงเล่งเห็นว่าควรให้ความรู้กลุ่มดังกล่าวด้วย โดยประยุกต์กับทฤษฎิการแพทย์แผนไทย ที่นำสมุนไพรมาดูแลสุขภาพที่นักเรียนสามารถทำเองได้ด้วยตนเอง

17. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 13 ก.พ. 61 อังคาร 13 ก.พ. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้

จัดทำน้ำสมุนไพรน้ำฝางที่ช่วยบำรุงเลือดเหมาะสำหรับหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร ไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย และผู้ป่วยทั่วไป ได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 40

ฝางเป็นไม้สมุนไพรพื้นบ้านทางภาคเหนือ ภาคอีสาน โดยปกติจะไม่มีในภาคใต้ แต่สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาสมุนไพร ทำให้หายากและไม่สะดวกต่อการนำมาทำรับประทาน

18. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 6 »
พุธ 14 ก.พ. 61 พุธ 14 ก.พ. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: สำหรับบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารและชะลอวัย พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู แกงเลียงขี้เหล้ก-น้ำย่านาง

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: สำหรับบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารและชะลอวัย พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู แกงเลียงขี้เหล้ก-น้ำย่านาง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 65

-

19. ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้การจัดเมนูอาหารเป็นยา เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวได้ »
พฤหัสบดี 15 ก.พ. 61 พฤหัสบดี 15 ก.พ. 61

กิจกรรมจะให้แข่งขันการทำเมนูอาหารเพื่อสุข &อาหารเป็นยา และร่วมแบ่งปันประสบการณ์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยจะเชิญนักโภชนาการและแพทย์แผนไทย ที่มีความรู้ความชำนาญมาให้ความรู้เพิ่มเติมและร่วมตัดสิน

ให้ความรู้เกี่ยวกับตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรและบอกถึงสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบและ จัดแข่งขันการทำเมนูอาหารเพื่อสุข &อาหารเป็นยา ทั้งหมดสี่เมนูได้แก่ ยำบุพชาติแกงเลียงหัวข่าอ่อน ปลาทูต้มตะลิงปิงขิง แกงคั่งชะพลูกุ้ง และร่วมแบ่งปันประสบการณ์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยผู้ชำนาญด้านการทำอาหารและแพทย์แผนไทย ที่มีความรู้ความชำนาญมาให้ความรู้เพิ่มเติมและร่วมตัดสิน

ผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองร้อยละ 85

1.ตามแผนจะเชิญนักโภชนาการไปให้ความรู้แต่ตารางว่าไม่ตรงกันกับทางกิจกรรมผู้สูงอายุ ทำให้เชิญผู้มีความชำนาญด้านการทำอาหารโรงพยาบาลแนะนำการทำอหารแทน 2.วัสดุ-อุปกรณ์ บางอย่างไม่ครบ เราดัดแปลงหาอย่างอื่นทดแทนเช่น แกงคั่งชะพลูปูเป็นแกงคั่วชะพลูกุ้ง

20. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 20 ก.พ. 61 อังคาร 20 ก.พ. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้

จัดทำน้ำสมุนไพรน้ำรางจืดที่ช่วยล้างสารพิษในเลือด พบว่าประชาชนชาวระโนดส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสัมผัสกับสารเคมี ซึ่งมีงานวิจัยพบว่ารางจืดนี้สามารถช่วยล้างสารพิษได้ จึงนำสมุนไพรรางจืดซึ่งเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปในระโนด เพื่อให้เกิดความรู้และนำสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงทำน้ำรางจืดไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย และผู้ป่วยทั่วไป ได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 65

-

21. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 »
พุธ 21 ก.พ. 61 พุธ 21 ก.พ. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: โรคเบาหวาน พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู ยำบัวบก

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: โรคเบาหวาน พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู ยำบัวบก

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้ร้อยละ 60

ซื้อชุดลำโพงเครื่องเสียง แต่ไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากลืมเตรียมชาทแบต ทำให้ไม่พร้อมใช้ในสัปดาห์นี้

22. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 27 ก.พ. 61 อังคาร 27 ก.พ. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อ

จัดทำน้ำสมุนไพรน้ำฝางที่ช่วยบำรุงเลือด บำรุงหัวใจ เหมาะสมทั้งผู้สูงอายุและสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร เพื่อให้เกิดความรู้และนำสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงทำน้ำฝางไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย และผู้ป่วยทั่วไป ได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 65

-

23. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 8 »
พุธ 28 ก.พ. 61 พุธ 28 ก.พ. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: โรคเบาหวาน พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู ยำหัวโหนด

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: สำหรับป้องกันโรคเบาหวาน พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู ยำหัวโหนด

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 65

-

24. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 6 มี.ค. 61 อังคาร 6 มี.ค. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อ

ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลระโนด ได้รับความรู้เรื่องชาเกสรบัวหลวงซึ่งเป็นชาสมุนไพรแล้วนำไปใช้ได้จริง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 50

1.เนื่องจากสูตรเป็นชาเกสนบัวหลวง แต่ทางคณะผู้จัดทำปได้ประยุกต์เป็นต้มน้ำเกสรบัวหลวง เพื่อสะดวกในการบริการผู้มารับบริการ แต่มีการให้คำแนะนำแทน 2.เกสรบัวหลวงอาจหายาก ทำให้ผู้ที่มารับบริการที่ได้รับความรู้อาจทำตามที่ให้ความรู้รำบาก

25. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 9 »
พุธ 7 มี.ค. 61 พุธ 7 มี.ค. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: โรคทางเดินอาหาร พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู เมี่ยงตะไคร้ใบชะพลู

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: สำหรับโรคทางเดินอาหาร พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู เมี่ยงตะไคร้ใบชะพลู

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 80

-

26. น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแทนการับประทานชา กาแฟ »
จันทร์ 12 มี.ค. 61 - พุธ 14 มี.ค. 61 จันทร์ 12 มี.ค. 61

จากการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่รพ.ระโนด ทางคณะทำงานได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับน้ำสมุนไพรที่รับประทานทดแทนชากาแฟและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยการให้ความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรและจัดบริการน้ำสมุนไพรให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพ ทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-15 มีนาคม 2561

จากการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่รพ.ระโนด ทางคณะทำงานได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับน้ำสมุนไพรที่รับประทานทดแทนชากาแฟและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยการให้ความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรและจัดบริการน้ำสมุนไพรให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพ ทั้ง 3 วัน 

เจ้าหน้าที่รพ.ระโนด ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

เจ้าหน้าที่รพ.ระโนด ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้ร้อยละ 60

-

27. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 13 มี.ค. 61 อังคาร 13 มี.ค. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อ

จัดทำน้ำสมุนไพร น้ำกระเจี๊ยบพุทราจีน ซึ่งประยุกต์เหนือจากหนังสือตำรับยาสมุนไพรเป็น เพราะบริเวณที่จัดให้บริการน้ำสมุนไพร มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเยอะ ในวันนี้ทางคณะทำงานเลยสนใจทำน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีน ซึ่งช่วยเรื่องลดความดันโลหติสูง ช่วยขับปัสสาวะ ไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 65

-

28. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 10 »
พุธ 14 มี.ค. 61 พุธ 14 มี.ค. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: แก้ไข้ แก้หวัด พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู แกงเลียงหัวข่าอ่อน

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: สำหรับแก้ไข้ แก้หวัด พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แกงเลียงหัวข่าอ่อน

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 65

ผักบางชนิดตามสูตรอาจมีไม่ครบ บางอย่างประยุกต์กับผักในท้องถิ่น

29. ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้การจัดเมนูอาหารเป็นยา เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวได้ »
พฤหัสบดี 15 มี.ค. 61 พฤหัสบดี 15 มี.ค. 61

กิจกรรมให้ความรู้เรื่่องอาหารสมุนไพรและมีการจะให้แข่งขันการทำเมนูอาหารเพื่อสุข &อาหารเป็นยา และร่วมแบ่งปันประสบการณ์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยจะแพทย์แผนไทย ที่มีความรู้ความชำนาญมาให้ความรู้เพิ่มเติมและร่วมตัดสิน

ให้ความรู้เกี่ยวกับตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรและบอกถึงสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบและ จัดแข่งขันการทำเมนูอาหารเพื่อสุข &อาหารเป็นยา ทั้งหมด 2 เมนูได้แก่ ยำบุพชาติยำตะไคร้ใบชะพลู และร่วมแบ่งปันประสบการณ์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่รพ.ให้รู้เพิ่มเติมเรื่องอาหารสมุนไพรและร่วมตัดสินร่วมกับผู้นำในชุมชน

ผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองร้อยละ 80

บริบทพื้นที่หมู่บ้านอู่ตะเภา ติดทะเล ดอกไม้จะมีเฉพาะบางชนิด ไม่มีดอกไม้หลากหลาย ทำให้ดอกไม้ที่นำไปเป็นส่วนประกอบในยำบุพชาติสำหรับการนำไปทำเองที่บ้าน อาจจะได้บางชนิดเท่านั้น

30. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 20 มี.ค. 61 อังคาร 20 มี.ค. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อ

จัดทำฝางน้ำสมุนไพรเหมาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุ
ช่วยบำรุงเลือด บำรุงหัวใจ ไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหาร เป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหาร เป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองร้อยละ 55

-

31. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 11 »
พุธ 21 มี.ค. 61 พุธ 21 มี.ค. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร:  ช่วยเจริญอาหารและชะลอวัยพร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู ยำกระท้อนบ้าน

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร:  ช่วยเจริญอาหารและชะลอวัยพร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู ยำมะม่วง เนื่องจากระท้อนไม่ใช่ฤดูการจึงไม่มี จึงใช้เป็นมะม่วงซึ่งหาง่ายแทน

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 75

1.กระท้อนบ้านที่เป็นส่วนประกอบหลักไม่มี เนื่องจากไม่ใช่ฤดูที่กระท้องออกผล ทำให้เปลี่ยนเป็นมะม่วงแก้วและมะม่วงเบาที่หาได้ง่ายในปัจจุบันแทน

32. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 27 มี.ค. 61 อังคาร 27 มี.ค. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อ

จัดทำน้ำสมุนไพรน้ำอัญชันมะนาว ซึ่งประยุกต์สมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้ป่วยโรคความดันและไขมัน ไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 65

-

33. ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 12 »
พุธ 28 มี.ค. 61 พุธ 28 มี.ค. 61

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: โรคทางเดินอาหาร พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู คั่วกลิ้งปลากระทือ

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: โรคทางเดินอาหาร พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู คั่วกลิ้งหมูหัวข่าอ่อน

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพยร้อยละ 75

วันที่จะทำกิจกรรม ที่ตลาดไม่มีปลาสำหรับนำมาทำคั่วกลิ้งได้ และหัวกระทือ ไม่สามารถหาได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนใช้หมูเนื้อแดงและใช้หัวข่าแทนหัวกระทือ

34. น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ »
อังคาร 3 เม.ย. 61 อังคาร 3 เม.ย. 61

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้

จัดทำน้ำฝางน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

-

35. น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังและกลุ่มแกนนำ อสม
จันทร์ 16 เม.ย. 61

บริการน้ำสมุนไพรน้ำขิง และให้ความรู้กับกลุ่มและแกนนำอสม