ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

813 items|« First « Prev 80 81 (82/82)

เตือนภัย 5 อาหารสุดยอดอันตราย กินแล้วถึงกับเดี้ยง

โดย twoseadj on August,03 2008 12.00

เตือนภัย! 5อาหารสุดยอดอันตราย กินอาจถึงกับเดี้ยงได้นางสาวอรวรรณ ตุลาฑล ผู้ประสานงาน อย.น้อย โรงเรียน ระโนดวิทยา เตือนภัย อาหารอันตราย 5 ชนิดที่วางขายในร้านชำ ตลาดสดในอำเภอระโนด หวั่นหากประชาชนหลงบริโภคเข้าไป อาจเสียชีวิตหรือก่อให้เกิดพิษภัยในอนาคตได้ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อมาบริโภคนางสาวอ

เร่งกวาดล้างเครื่องสาอาง ...สวยราคาถูก ระวังอาจเสียใจห่วงภัยสาวฉันทนา

โดย twoseadj on August,03 2008 09.30

ส่วนหนึ่งของโครงงาน เด็กไทยยุคใหม่ สวยใสไร้สาร ซึ่ง อย.น้อยโรงเรียนระโนดวิทยา ร่วมกับ เครือข่าย อย.น้อย แหลมทอง จังหวัดสงขลา จัดขึ้น ในวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์การใช้เครื่องสาอางที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ตลอดจนรู้จักโทษของสารเคมีห้ามใช้ที่มักผสมอยู่ในเครื่องสาอาง

กิจกรรมดี ๆ แบบนี้มีที่มาจากการพูดคุยแล้วตกผลึกมาเป็นกิจกรรมของนักเรียนชุมนุม อย.น้อยของโรงเรียนระโนดวิทยา พร้อมมีจิตใจเอื้อเฟื้อ..มีการเชิญเพื่อนๆอย.น้อยในเครือข่ายแหลมทอง

เราเริ่มกิจกรรมกันโดยนัดหมายมาพร้อมเพรียงกัน บริเวณหน้าหน่วยดับเพลิงของเทศบาลตาบลระโนด โรงเรียนแจ้งวิทยาเดินทางมาร่วม 100 กม.ด้วยใจมาร่วมกันอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมด้วยโรงเรียนระโนดเพื่อนซี้...ที่ไม่เคยทิ้งกัน กิจกรรมจะประกอบด้วยการเดินเก็บตัวอย่างเครื่องสาอางตามรายชื่อประกาศของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อเก็บมาแล้ว ก็นามาตรวจหาด้วยชุดทดสอบสารปรอทแอมโมเนียและไฮโดรควิโนนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลปรากฏว่า เก็บมา 30 ตัวอย่าง ตรวจแล้วพบว่าสารห้ามใช้ 25 ตัวอย่าง คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ และได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาดวันพุธ เป็นอย่างมาก หลังจากนั้นก็ไปต่อกันที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจากัด (มหาชน) ท่าบอน โดยไปร่วมจัดนิทรรศการในโรงอาหารของบริษัท ผลปรากฏว่า พี่น้องสาวฉันทนาต่างมามุงดูกันอย่างสนใจมากหลายคนก็จะสอบถามว่าจะทาอย่างไรให้ไม่ได้รับอันตรายจากเครื่องสาอาง น้อง ๆ อย.น้อย ก็เลยได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะไม่รู้ว่าเครื่องสาอางประเภทใดบ้างที่ทางราชการประกาศห้ามใช้ พวกเราพันธมิตร อย.น้อย ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนแยกย้ายกันกลับโรงเรียน

แผนพัฒนาภาคใต้... ทิศทางการจ้างงานและนโยบายรัฐกับการคุ้มครองแรงงาน

โดย Little Bear on April,27 2008 11.05

ความเป็นมาและความสำคัญ

ฐานคิดหนึ่งบนหลายฐานคิดของการริเริ่มการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ คือ ฐานคิดเชิงภูมิศาสตร์ เพราะ “ภาคใต้เป็นจุดยุทธศาสตร์ของคาบสมุทรมลายู” ที่สามารถออกสู่ทะเลได้ทั้งสองด้าน (ฝั่งทะเลอันดามันทางด้านตะวันตกและอ่าวไทยทางด้านตะวันออก) ในขณะที่สภาพภูมิประเทศยาวแคบและเป็นเทือกเขาทั้ง สอง ฝั่งทะเล แต่ยังมีพื้นที่ราบเพียงพอสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งสองฝั่งได้สะดวก จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้ง สอง ฝั่งและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมที่สำคัญพร้อมนำมาสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับสินค้าและบริการในพื้นที่ภาคใต้ได้เป็นอย่างดี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เริ่มศึกษาการวางแผนการใช้ทรัพยากรในภาคใต้ตั้งแต่ปี 2518 และเมื่อปี 2532 ได้เริ่มการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้และ คณะรัฐมนตรีสัญจรมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา “สะพานเศรษฐกิจ” เชื่อมโยงอันดามันและอ่าวไทย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน/องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและทำความเข้าใจต่อแผนพัฒนาภาคใต้ สถานการณ์/ทิศทางการจ้างงานและนโยบายรัฐกับการคุ้มครองแรงงาน

  2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้และข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

813 items|« First « Prev 80 81 (82/82)