บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » สรุปการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ (๓) ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขึ้น เพื่อเป็นองค์กรที่ดำเนินการเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการปมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » สัมมนาการปฏิรูปกฎหมายกับการปฏิรูปประเทศ
Akrapong Vechayanont
คณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ให้มีการจัดการสัมมนาการปฏิรูปกฎหมายกับการปฏิรูปประเทศ เพื่อสื่อสารข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » การปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
"....การปฏิรูปกฎหมายที่องค์กรปฏิรูปกฎหมายจะต้องทำมี ๓ ภาคส่วน คือ ๑.ตัวกฎหมาย ๒.การบังคับใช้กฎหมาย และ ๓. การศึกษากฎหมาย ซึ่งทั้ง ๓ ส่วน ต้องขับเคลื่อนพร้อม ๆ กันไป รวมทั้งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านกฎหมาย...."(อ้างอิง: คณิต ณ นคร)มีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
คณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายจะเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ โ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ข้อสังเกตบางประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า: ความเห็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
ติดตามบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ข้อสังเกตบางประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ได้ที่http://www.lrc.go.th/library/research/DocLib2/บันทึกความเห็น%20คปก.ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า.pdfมีต่อ »