บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ผลการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
http://www.lrc.go.th/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=37&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Elrc%2Ego%2Eth%2FLists%2FList2%2FAllItems%2Easpxข่าวการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรู)ฏิรู)กฎหมายกฎหมาย ณ ห้องปรมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รายชื่อองค์กรเอกชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานฯ เพื่อเป็นผู้แทนในกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนขององค์กรเอกชนที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรฯ ไว้กับสำนักงานฯ เพื่อเป็นผู้แทนเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย รายละเอียดตามเอกสารแนบhttp://www.lrc.go.thมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ผลการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งสอนในสขาวิชานิติศาสตร์ และมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งสอนในสขาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมมาร์แลมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » ขอเชิญองค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน เสนอชื่อผู้แทนของตนเป็นผู้แทนในกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขอเชิญองค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเพื่อเสนอชื่อผู้แทนของตนเป็นผู้แทนในกรรมการสรรหากรรมการมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
Akrapong Vechayanont
องค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาติดตามอ่านพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ที่ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หรือที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/071/21.PDFมีต่อ »