Akrapong Vechayanont Akrapong Vechayanont อัครพงษ์ เวชยานนท์ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอื่น ๆ โปรดติดตามอ่านได้ที่ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc และ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc?page=2

สรุปการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย

บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย

by Akrapong Vechayanont @April,08 2011 08.36 ( IP : 118...132 )

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ (๓) ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขึ้น เพื่อเป็นองค์กรที่ดำเนินการเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  โดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วยกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาจำนวน ๖ คน ได้แก่ ประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการจำนวน ๔ คน และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลาจำนวน ๕ คน โดยผู้ที่ได้รับเลือกและเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี และอาจได้รับเลือกอีกวาระหนึ่งได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดกัน

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวน ๑๒ คน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ที่เป็นประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกฎหมาย รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายจำนวน ๑๑ คน เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้วางกรอบแนวทางในการดำเนินงานโดยตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งถือได้ว่าเป็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดแรกของประเทศไทยที่มีการแต่งตั้งตามกฎหมายและมีภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบของประเทศซึ่งเป็นที่คาดหวังและถูกจับตามองของคนในสังคมอย่างมาก เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งวิสัยทัศน์และแนวทางการปฏิรูปกฎหมายของผู้สมัคร  ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ และตรวจสอบอย่างเป็นทางการผ่านกลไกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ส. ศาลล้มละลายกลาง กรมราชทัณฑ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้มาสมัครทั้งสิ้นจำนวน ๒๓๔ คน เป็นเพศชาย ๑๙๔ คน เพศหญิง ๓๙ คน สมัครกรรมการประเภทเต็มเวลา ๑๐๓ คน และกรรมการประเภทไม่เต็มเวลา ๑๓๑ คน

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดนี้ว่าจะส่งผลให้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การวินิจฉัยกฎหมาย การพัฒนาบุคลากร การศึกษากฎหมายของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประเทศสามารถพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อไป  การปฏิรูปกฎหมายนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการทั้งเชิงโครงสร้าง และการปฏิบัติ มีความสลับซับซ้อนหลากหลายมิติ เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนและทุกคน จึงต้องใช้เวลาและให้โอกาสกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการจัดทำระบบและโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่วางไว้  โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตามแนวทางดังกล่าว อภิปรายอย่างกว้างขวาง และเน้นให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความหลากหลายและความสมดุลย์ ปรากฏผลการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการครบจำนวนแล้ว สรุปได้ดังนี้

๑. กรรมการประเภทเต็มเวลา จำนวน ๖ คน

 • ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร      ด้านกระบวนการยุติธรรม  การบังคับใช้กฎหมาย

 • นางสุนี ไชยรส                        ด้านมีการส่วนร่วมของประชาชน และการร่างกฎหมาย

 • นายสมชาย หอมลออ                ด้านสิทธิมนุษยชนและการประสานงานกับต่างประเทศ

 • ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ด้านวิชาการ การวิจัย และการวินิจฉัยกฎหมาย

 • นายสุขุมพงศ์  โง่นคำ                ด้านนิติบัญญัติ การเมือง การปกครอง การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย

 • นายไพโรจน์ พลเพชร                ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ

๒. กรรมการประเภทไม่เต็มเวลา จำนวน ๕ คน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ      ด้านกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญ และปรัชญากฎหมาย

 • รองศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ด้านกฎหมายธุรกิจ การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ

 • รองศาสตราจารย์วิระดา สมสวัสดิ์            ด้านความเสมอภาค เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

 • นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์          ด้านสื่อสารมวลชน และ          การสื่อสารสาธารณะ

 • นายชัยสิทธิ์  สุขสมบูรณ์                      ด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม

โดยขั้นตอนต่อไป ผู้ที่ได้รับเลือกทั้งหมดจะได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการคนหนึ่งซึ่งจะต้องคัดเลือกจากกรรมการประเภทเต็มเวลาเท่านั้น  และคณะกรรมการสรรหาฯ จะได้แจ้งรายชื่อดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

สำหรับความคาดหวังของสังคมในการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนั้น จะเป็นองค์กรที่เป็นกลไกสำคัญของประเทศในการปฏิรูปกฎหมาย โดยพิจารณาภาพรวมของกฎหมายอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เป็นเพียงการพิจารณากฎหมายเป็นรายฉบับหรือยกร่างกฎหมายตามที่หน่วยงานของรัฐเสนอมา

นอกจากนี้จะมีการขับเคลื่อนทางวิชาการ ให้ความรู้กับภาคสังคม โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา วิจัย เพื่อเสนอแนะกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประการสำคัญ  จะเป็นองค์กรที่เป็นที่ปรึกษาและสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญได้ และดำเนินการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีกฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

การปฏิรูปกฎหมายเป็นเรื่องใหญ่ ต้องดำเนินการทั้งเชิงโครงสร้าง และการปฏิบัติ มีความสลับซับซ้อนหลากหลายมิติ เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนและทุกคน จึงอาจต้องใช้เวลาและให้โอกาสกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการจัดทำระบบและโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่วางไว้

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

Comment #1http://baduttpppp
wwwww
Posted @December,12 2017 14.32 ip : 198...228

lacoste outlet curry 3 chrome hearts adidas stan smith men adidas eqt true religion outlet cartier bracelet adidas nmd r1 prada sunglasses nike mercurial vapor pandora charms reebok outlet nike air max 2016 adidas superstar adidas nmd yeezy kobe 9 converse outlet patriots jersey hermes birkin adidas store cheap mlb jerseys jordan retro jordan retro under armour curry 3 adidas nmd kobe 11 nike roshe run lebron james shoes adidas outlet adidas ultra boost 3.0 adidas stan smith women yeezy shoes adidas shoes adidas ultra boost retro jordans longchamp vans shoes michael kors outlet longchamp longchamps yeezy boost 350 v2 cheap nfl jerseys air max 95 lebron 15 calvin klein outlet nike air force lebron 15 shoes christian louboutin yeezy adidas yeezy boost nike huarache kyrie irving shoes balenciaga sneakers adidas gazelle sale yeezys yeezy boost 350 vans outlet calvin klein underwear prada eyeglasses yeezy 100% real jordans for cheap lebron 14 moncler yeezy shoes kyrie 3 yeezy boost 350 v2 jordan shoes mlb jerseys goyard tote longchamps adidas gazelle basketball shoes patriots jerseys pandora charms air max 2018 yeezy boost longchamp bags michael kors outlet online tom ford glasses adidas ultra boost jordan 13 true religion outlet kyrie 4 curry 4 hermes belt stephen curry shoes hermes belts air jordan 12 hermes belts birkin bag moncler outlet golden goose retro jordans jordan 12 nike polo bape hoodie nike dunk low links of london sale moncler jackets atlanta falcons jersey air max 90 christian louboutin shoes nike huarache sale michael kors outlet ferragamo belt nike air max95 nike air max 90 true religion kate spade outlet nike air max 2017 lebron 15 converse shoes nike air zoom structure 19 nike air zoom pegasus 32 yeezy vibram fivefingers true religion jeans jordan shoes nike air force 1 air jordans asics running shoes jordan retro nike roshe run ferragamo sale adidas nmd hogan outlet online birkin bag jordan shoes links of london nba jerseys cheap jordans hermes handbags kobe 9 adidas stan smith nike roshe run huarache shoes adidas superstar light up shoes nike basketball shoes adidas neo yeezy shoes curry 4 hermes belt vans store cheap nfl jerseys china nike air force 1 high adidas nmd longchamp nike free run adidas yeezy nike huarache nfl jerseys cheap jordan shoes fitflops sale clearance huaraches nike air force nike zoom michael kors handbags longchamp handbags louboutin shoes yeezy kobe sneakers nike roshe one converse shoes lebron 13 shoes chrome hearts outlet nmd nike air zoom air jordan 11 yeezy boost kobe byrant shoes nike huarache adidas stan smith uk bape clothing longchamp handbags kobe 11 yeezy shoes curry 3 jordan 6 nike mercurial basketball shoes air max irving shoes adidas tubular x asics sneakers led light up shoes roshe run goyard handbags harden shoes hermes bag kyrie 4 adidas ultra boost james harden shoes ultra boost 3.0 moncler outlet kobe basketball shoes yeezy boost 350 adidas yeezy boost dior sunglasses kobe byrant shoes fitflops christian louboutin shoes cheap jordans jordan 4 kobe shoes cheap nhl jerseys adidas nmd adidas neo online shop nike dunks lacoste polo gucci belts for men yeezy sneakers longchamp bags nike air max 2018 hermes belt adidas online shop pandora bracelet jordan shoes kobe shoes goyard handbags nhl jerseys nike air max longchamp bags adidas eqt support adv cheap jordans fitflops sale adidas tubular supreme clothing nike lebron 15 nike air max 90 kate spade outlet online adidas tubular nike roshe run one pandora jewelry adidas outlet online pandora bracelet ysl handbags tory burch shoes adidas tubular UK tory burch shoes hogan outlet yeezy boost 350 curry 2 timberland outlet vans shoes nmd r1 chrome hearts adidas yeezy michael kors michael kors handbags longchamp handbags kate spade outlet lebron 13 low nike zoom adidas ultra boost 3.0 michael kors outlet adidas superstar UK chrome hearts online balenciaga shoes yeezy boost air max 90 michael kors outlet golden goose yeezys jordan 11 lebron shoes michael kors handbags air jordan shoes bape hoodie air jordan 6 curry shoes falcons jersey yeezy boost 350 v2 ultra boost yeezy shoes air max 90 cheap nba jerseys air jordan adidas stan smith michael kors purses nike air force 1 vanvan cleef and arpels michael kors outlet online yeezy boost 350 hermes birkin nike air max 90 new england patriots jerseys kd shoes true religion jeans pandora jewelry kobe basketball shoes nmd air force ones led shoes longchamp outlet nike air max supreme hoodie golden goose sneakers nike kyrie 3 golden goose sneakers jordan shoes balenciaga sneakers michael kors outlet huarache shoes converse outlet store balenciaga shoes michael kors outlet handbags cheap jordans nike huarache golden goose outlet air jordan van cleef arpels gucci belts supreme clothing longchamp michael kors factory outlet nike lebron 14 cartier love bracelet adidas tubular yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost kevin durant shoes adidas outlet jordan retro 13 nike air force 1 low timberland shoes yeezy boost adidas yeezy gucci belt light up shoes adidas yeezy tom ford sunglasses lacoste online shop kate spade handbags foamposites lebron 13 links of london real jordans for sale cheap www

Comment #2
anonymous
Posted @February,05 2018 08.13 ip : 69...234

christian louboutin outlet ralph lauren outlet cheap jordans pandora outlet mont blanc outlet ralph lauren polo coach factory outlet canada goose jackets ralph lauren uk pandora jewelry ugg boots clearance ugg outlet online clearance polo shirts men uggs outlet true religion jeans sale kate spade canada goose jackets canada polo ralph lauren outlet adidas outlet store ugg outlet online coach outlet store ugg boots clearance coach outlet polo ralph lauren polo outlet longchamp handbags canada goose outlet store pandora charms sale clearance nike outlet store canada goose outlet michael kors outlet coach factory outlet pandora outlet online moncler outlet uggs outlet ugg boots clearance michael kors outlet prada outlet stores ugg boots clearance canada goose outlet online ugg boots air max 90 yeezy shoes michael kors outlet online cheap ugg boots fred perry polo uggs outlet canada goose outlet online christian louboutin outlet moncler jackets coach factory outlet pandora charms coach outlet online lacoste polo ugg outlet mont blanc pens for sale true religion outlet ugg boots canada goose outlet kate spade outlet ray ban sunglasses outlet michael kors outlet adidas yeezy shoes mulberry sale christian louboutin sale nfl jerseys ugg outlet michael kors canada goose uk cheap jordans for sale pandora bracelet yeezy boost 350 longchamp outlet michael kors outlet coach outlet store online canada goose outlet store valentino shoes ralph lauren sale clearance ugg boots canada canada goose outlet store coach outlet canada goose coats valentino outlet store pandora jewelry canada goose outlet canada goose outlet store polo ralph lauren outlet coach outlet store online michael kors outlet clearance christian louboutin outlet coach outlet ugg outlet christian louboutin michael kors outlet clearance michael kors outlet coach outlet jordan retro coach outlet michael kors handbags uggs outlet uggs outlet christian louboutin outlet ralph lauren polo ugg boots ralph lauren uk tory burch shoes kate spade outlet coach outlet store online michael kors outlet online polo outlet ugg boots pandora jewelry uggs canada uggs outlet coach outlet online coach factory outlet polo ralph lauren canada goose jackets longchamp ugg boots ralph lauren pas cher kate spade sale canada goose uk ugg outlet nike air max valentino outlet cheap uggs pandora outlet online puma outlet nfl jerseys oakley sunglasses wholesale coach outlet fitflops sale clearance canada goose outlet online coach outlet uggs outlet michael kors outlet online ugg boots michael kors outlet online uggs outlet christian louboutin polo ralph lauren coach outlet oakley sunglasses true religion outlet true religion jeans ugg outlet store canada goose uggs outlet cheap uggs nfl jerseys polo outlet ed hardy clothing canada goose outlet polo ralph lauren polo outlet michael kors handbags ugg boots clearance canada goose outlet canada goose outlet cheap oakley sunglasses nike outlet canada goose yeezy boost adidas nmd michael kors outlet clearance michael kors outlet canada goose jackets michael kors outlet canada goose outlet nike shoes outlet coach factory outlet ugg boots mbt shoes clearance outlet nfl jerseys wholesale cheap oakley sunglasses pandora outlet polo ralph lauren ugg outlet store michael kors outlet clearance coach factory outlet tory burch outlet online coach outlet online fred perry polo shirts uggs outlet online canada goose fitflops sale clearance michael kors outlet online store uggs outlet hermes outlet oakley sunglasses wholesale ray ban sunglasses coach outlet online cheap ray ban sunglasses michael kors outlet online ralph lauren polo ray ban sunglasses outlet uggs outlet oakley sunglasses longchamp outlet online air max shoes yaoxuemei20180205

Comment #3
dongdong8
Posted @February,07 2018 13.28 ip : 69...222

uggs ray ban sunglasses jordan nike presto jordan shoes ugg outlet ralph lauren coach outlet chicago blackhawks jersey ugg australia nike outlet nfl jerseys canada goose outlet running shoes kate spade outlet air jordans canada goose jackets moncler wholesale snapback hats moncler moncler jacka oakley sunglasses nike air van cleef & arpels jewelry bcbg ugg australia burberry sale jordans ugg outlet ugg boots kate spade michael kors handbags canada goose outlet kate spade outlet ugg outlet coach factory outlet moncler north face outlet timberland mcm backpack nike air max pandora jewelry longchamp canada goose uk uggs outlet adidas slides ugg boots mont blanc uggs outlet nfl jerseys ugg boots fitflops louboutin polo ralph lauren ray ban new balance fitflops uggs oakley sunglasses ray ban sunglasses pandora jewelry hermes belt supra shoes canada goose baseball bats adidas wings coach outlet online ralph lauren ugg outlet juicy couture outlet moncler jackets true religion outlet north face jackets coach handbags manolo blahnik ugg kevin durant shoes ralph lauren outlet tory burch outlet ugg clearance moncler stussy clothing goedkope uggs michael kors outlet ralph lauren uk michael kors ralph lauren michael kors outlet nike outlet ugg outlet ray ban sunglasses louboutin polo ralph lauren nike outlet nba jerseys north face coach outlet doudoune moncler swarovski jewelry michael kors jordans cheap jordans mont blanc pens herve leger dresses mont blanc pens bottega flops nike tennis michael kors handbags nike air force 1 shoe carnival ugg boots converse nike air max ray ban sunglasses jordan mulberry dolce and gabbana canada goose outlet jordan 4 ugg boots oakley sunglasses red bottom shoes pandora jewelry louboutin louboutin pandora jewelry canada goose true religion jeans true religion jordan 3 the north face nike cortez asics prada canada goose outlet lebron 15 michael kors nike shox kate spade outlet giuseppe zanotti ferragamo replica watches tory burch outlet oakley sunglasses canada goose uk ray ban sunglasses the north face alexander mcqueen cheap jerseys coach factory outlet adidas superstar canada goose outlet balenciaga canada goose jordan moncler coach outlet true religion jeans north face nike huarache coach outlet ralph lauren ralph lauren north face mlb jerseys cheap jerseys jordan 6 uggs outlet jordans supreme clothing oakley sunglasses prada outlet dansko oakley sunglasses oakley sunglasses beats by dre swarovski timberland boots canada goose outlet longchamp outlet coach bags kate spade outlet flops birkenstock sandals louboutin givenchy handbags jordan 12 nike air max nike air max 1 tommy hilfiger canada christian louboutin hermes outlet north face ugg boots nike huarache sac longchamp moncler outlet supreme nike blazer shoes ugg boots clearance red bottom shoes burberry outlet ugg boots converse outlet tod's shoes jordan xx9 ugg nike football boots timberland nike air max 2017 nike flip-flops canada goose jackets undefeated clothing nike lunarglide yeezy shoes nike free michaelkors outlet michael kors outlet pandora charms coach outlet adidas stan smith supreme jordan 8 mishka clothing nike factory store nike free soccer jerseys cheap nhl jerseys ugg boots nike huarache christian louboutin nike air max 270 ugg boots ray ban sunglasses ugg boots coach outlet prada moncler valentino north face outlet nike air max canada goose michael kors outlet mbt mbt coach outlet stephen curry shoes north face uk pandora charms cheap oakley sunglasses nike shoes nike sb hermes bags baseball jerseys coach outlet nike air max 95 jordan 11 under armour outlet nike dunks ugg slippers ralph lauren air max jordan 5 ugg outlet air max moncler nike air max nike air max 2018 north face jackets belstaff outlet canada goose the north face ralph lauren nike shoes canada goose polo ralph ralph lauren outlet nhl jerseys nfl jerseys birkenstock outlet rolex watches miu miu handbags cartier bracelet ugg boots nike free run ugg boots adidas flip flops moncler jassen jordan shoes moncler ralph lauren outlet ray ban sunglasses jimmy choo outlet nike factory outlet ugg outlet ray ban sunglasses fingerlings monkey polo ralph adidas jeremy scott cheap jerseys ugg coach factory outlet adidas yeezy boost adidas coach outlet cheap nfl jerseys supreme new york marc jacobs christian louboutin hermes kelly bag nike revolution moncler prada outlet jordan 1 bvlgari jewelry barcelona jersey burberry outlet jordan shoes michael kors outlet adidas football boots burberry scarves ugg boots kobe 11 timberland jordans roshe run adidas outlet mlb jerseys ugg michael jordan shoes jordan shoes swarovski moncler michael kors outlet jordan air jordan north face mizuno mac cosmetics nike air max plus red bottom shoes nike kyrie 3 north face polo outlet michael kors outlet coach factory outlet fitflops nike store timberland outlet michael kors converse shoes canada goose harden vol 1 north face nike air max 97 oakley sunglasses adidas stan smith ugg outlet store vibram fivefingers christian louboutin adidas shoes ralph lauren outlet north face ray bans ugg boots nike tn canada goose michael kors uggs outlet michael kors outlet manchester united jersey ray ban ferragamo north face bottes ugg adidas shoes ugg outlet oakley sunglasses longchamp ugg outlet fitflops nike trainers air jordan pas cher wedding shoes nike mercurial basketball shoes nike blazer coach outlet coach outlet michael kors outlet polo ralph ray ban sunglasses salvatore ferragamo true religion outlet oakley sunglasses cheap true religion coach outlet asics longchamp new balance shoes tory burch air jordan birkenstock sandals nike air max 90 canada goose jassen ugg boots nike air force 1 coach wallets ugg boots michael kors flip flops hermes nike free pandora charms michael kors links of london kate spade handbags cheap ray ban sunglasses canada goose outlet ugg boots burberry outlet longchamp outlet nike roshe tory burch outlet coach outlet store online dior handbags north face outlet pandora jewelry michael kors handbags adidas polo ralph lauren coach outlet michael kors outlet stuart weitzman superdry clothing pandora outlet louboutin adidas yeezy canada goose mlb jerseys light up shoes coach outlet online 20182.7wengdongdong

Comment #4wanglili258@hotmail.com
wanglili
Posted @March,13 2018 08.11 ip : 208...231

canada goose jackets michael kors bags ralph lauren polo michael kors outlet pandora outlet tory burch shoes nfl jerseys canada goose outlet store canada goose jackets ugg outlet coach outlet online michael kors outlet michael kors outlet michael kors handbags christian louboutin outlet fred perry polo shirts adidas superstar nfl jerseys wholesale coach outlet michael kors outlet cheap snapbacks coach outlet canada goose jackets pandora outlet ray bans coach outlet online canada goose jackets ugg boots valentino outlet cheap nfl jerseys oakley sunglasses true religion outlet adidas nmd coach outlet coach outlet polo ralph lauren sale coach outlet store online pandora charms sale clearance christian louboutin outlet oakley sunglasses nike air max oakley sunglasses wholesale cheap nfl jerseys uggs outlet uggs outlet michael kors outlet online pandora outlet oakley sunglasses wholesale longchamp bags mbt shoes outlet ugg outlet michael kors outlet online cheap ugg boots pandora charms pandora rings mbt shoes clearance outlet polo ralph lauren outlet online mulberry handbags longchamp handbags coach outlet christian louboutin outlet michael kors outlet canada goose jackets moncler outlet michael kors outlet pandora charms kate spade outlet michael kors outlet online pandora outlet coach outlet giuseppe zanotti outlet pandora charms yeezy boost 350 uggs outlet michael kors outlet adidas shoes coach outlet pandora charms polo ralph lauren polo ralph lauren outlet pandora charms outlet ray ban wayfarer cheap ugg boots coach outlet ugg boots clearance coach factory outlet ray-ban sunglasses mont blanc outlet fitflops sale clearance canada goose outlet store uggs outlet pandora outlet coach outlet kate spade bags ralph lauren shirts coach outlet store online fred perry polo coach outlet ray ban sunglasses cheap jordans nfl jerseys longchamp outlet store pandora jewelry puma shoes ultra boosts adidas yeezy shoes polo ralph lauren true religion outlet store canada goose jackets cheap ugg boots kate spade handbags canada goose ralph lauren outlet coach factory outlet jordan retro shoes mlb jerseys pandora rings cheap oakley sunglasses lacoste shirts mulberry bags coach outlet store canada goose cheap jordans for sale pandora outlet longchamp outlet canada goose outlet store michael kors outlet nike outlet uggs outlet mont blanc outlet uggs outlet coach outlet online clarks shoes yeezy boost 350 canada goose michael kors outlet uggs outlet pandora outlet online michael kors outlet mont blanc true religion jeans nfl jerseys wholesale ray ban wayfarer pandora charms sale clearance tory burch outlet canada goose outlet coach outlet pandora charms sale clearance pandora jewelry oakley sunglasses wholesale canada goose pandora michael kors outlet online polo ralph lauren shirts coach outlet store online tory burch handbags kate spade outlet michael kors outlet clearance pandora charms sale clearance polo ralph lauren 20180313wanglili

แสดงความคิดเห็น

« 0188
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง