Akrapong Vechayanont Akrapong Vechayanont อัครพงษ์ เวชยานนท์ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอื่น ๆ โปรดติดตามอ่านได้ที่ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc และ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc?page=2

สรุปการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย

บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย

by Akrapong Vechayanont @April,08 2011 08.36 ( IP : 118...132 )

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ (๓) ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขึ้น เพื่อเป็นองค์กรที่ดำเนินการเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  โดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วยกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาจำนวน ๖ คน ได้แก่ ประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการจำนวน ๔ คน และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลาจำนวน ๕ คน โดยผู้ที่ได้รับเลือกและเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี และอาจได้รับเลือกอีกวาระหนึ่งได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดกัน

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวน ๑๒ คน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ที่เป็นประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกฎหมาย รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายจำนวน ๑๑ คน เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้วางกรอบแนวทางในการดำเนินงานโดยตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งถือได้ว่าเป็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดแรกของประเทศไทยที่มีการแต่งตั้งตามกฎหมายและมีภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบของประเทศซึ่งเป็นที่คาดหวังและถูกจับตามองของคนในสังคมอย่างมาก เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งวิสัยทัศน์และแนวทางการปฏิรูปกฎหมายของผู้สมัคร  ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ และตรวจสอบอย่างเป็นทางการผ่านกลไกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ส. ศาลล้มละลายกลาง กรมราชทัณฑ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้มาสมัครทั้งสิ้นจำนวน ๒๓๔ คน เป็นเพศชาย ๑๙๔ คน เพศหญิง ๓๙ คน สมัครกรรมการประเภทเต็มเวลา ๑๐๓ คน และกรรมการประเภทไม่เต็มเวลา ๑๓๑ คน

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดนี้ว่าจะส่งผลให้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การวินิจฉัยกฎหมาย การพัฒนาบุคลากร การศึกษากฎหมายของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประเทศสามารถพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อไป  การปฏิรูปกฎหมายนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการทั้งเชิงโครงสร้าง และการปฏิบัติ มีความสลับซับซ้อนหลากหลายมิติ เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนและทุกคน จึงต้องใช้เวลาและให้โอกาสกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการจัดทำระบบและโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่วางไว้  โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตามแนวทางดังกล่าว อภิปรายอย่างกว้างขวาง และเน้นให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความหลากหลายและความสมดุลย์ ปรากฏผลการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการครบจำนวนแล้ว สรุปได้ดังนี้

๑. กรรมการประเภทเต็มเวลา จำนวน ๖ คน

 • ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร      ด้านกระบวนการยุติธรรม  การบังคับใช้กฎหมาย

 • นางสุนี ไชยรส                        ด้านมีการส่วนร่วมของประชาชน และการร่างกฎหมาย

 • นายสมชาย หอมลออ                ด้านสิทธิมนุษยชนและการประสานงานกับต่างประเทศ

 • ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ด้านวิชาการ การวิจัย และการวินิจฉัยกฎหมาย

 • นายสุขุมพงศ์  โง่นคำ                ด้านนิติบัญญัติ การเมือง การปกครอง การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย

 • นายไพโรจน์ พลเพชร                ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ

๒. กรรมการประเภทไม่เต็มเวลา จำนวน ๕ คน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ      ด้านกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญ และปรัชญากฎหมาย

 • รองศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ด้านกฎหมายธุรกิจ การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ

 • รองศาสตราจารย์วิระดา สมสวัสดิ์            ด้านความเสมอภาค เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

 • นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์          ด้านสื่อสารมวลชน และ          การสื่อสารสาธารณะ

 • นายชัยสิทธิ์  สุขสมบูรณ์                      ด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม

โดยขั้นตอนต่อไป ผู้ที่ได้รับเลือกทั้งหมดจะได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการคนหนึ่งซึ่งจะต้องคัดเลือกจากกรรมการประเภทเต็มเวลาเท่านั้น  และคณะกรรมการสรรหาฯ จะได้แจ้งรายชื่อดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

สำหรับความคาดหวังของสังคมในการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนั้น จะเป็นองค์กรที่เป็นกลไกสำคัญของประเทศในการปฏิรูปกฎหมาย โดยพิจารณาภาพรวมของกฎหมายอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เป็นเพียงการพิจารณากฎหมายเป็นรายฉบับหรือยกร่างกฎหมายตามที่หน่วยงานของรัฐเสนอมา

นอกจากนี้จะมีการขับเคลื่อนทางวิชาการ ให้ความรู้กับภาคสังคม โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา วิจัย เพื่อเสนอแนะกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประการสำคัญ  จะเป็นองค์กรที่เป็นที่ปรึกษาและสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญได้ และดำเนินการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีกฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

การปฏิรูปกฎหมายเป็นเรื่องใหญ่ ต้องดำเนินการทั้งเชิงโครงสร้าง และการปฏิบัติ มีความสลับซับซ้อนหลากหลายมิติ เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนและทุกคน จึงอาจต้องใช้เวลาและให้โอกาสกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการจัดทำระบบและโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่วางไว้

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

Comment #1http://baduttpppp
wwwww
Posted @December,12 2017 14.32 ip : 198...228

lacoste outlet curry 3 chrome hearts adidas stan smith men adidas eqt true religion outlet cartier bracelet adidas nmd r1 prada sunglasses nike mercurial vapor pandora charms reebok outlet nike air max 2016 adidas superstar adidas nmd yeezy kobe 9 converse outlet patriots jersey hermes birkin adidas store cheap mlb jerseys jordan retro jordan retro under armour curry 3 adidas nmd kobe 11 nike roshe run lebron james shoes adidas outlet adidas ultra boost 3.0 adidas stan smith women yeezy shoes adidas shoes adidas ultra boost retro jordans longchamp vans shoes michael kors outlet longchamp longchamps yeezy boost 350 v2 cheap nfl jerseys air max 95 lebron 15 calvin klein outlet nike air force lebron 15 shoes christian louboutin yeezy adidas yeezy boost nike huarache kyrie irving shoes balenciaga sneakers adidas gazelle sale yeezys yeezy boost 350 vans outlet calvin klein underwear prada eyeglasses yeezy 100% real jordans for cheap lebron 14 moncler yeezy shoes kyrie 3 yeezy boost 350 v2 jordan shoes mlb jerseys goyard tote longchamps adidas gazelle basketball shoes patriots jerseys pandora charms air max 2018 yeezy boost longchamp bags michael kors outlet online tom ford glasses adidas ultra boost jordan 13 true religion outlet kyrie 4 curry 4 hermes belt stephen curry shoes hermes belts air jordan 12 hermes belts birkin bag moncler outlet golden goose retro jordans jordan 12 nike polo bape hoodie nike dunk low links of london sale moncler jackets atlanta falcons jersey air max 90 christian louboutin shoes nike huarache sale michael kors outlet ferragamo belt nike air max95 nike air max 90 true religion kate spade outlet nike air max 2017 lebron 15 converse shoes nike air zoom structure 19 nike air zoom pegasus 32 yeezy vibram fivefingers true religion jeans jordan shoes nike air force 1 air jordans asics running shoes jordan retro nike roshe run ferragamo sale adidas nmd hogan outlet online birkin bag jordan shoes links of london nba jerseys cheap jordans hermes handbags kobe 9 adidas stan smith nike roshe run huarache shoes adidas superstar light up shoes nike basketball shoes adidas neo yeezy shoes curry 4 hermes belt vans store cheap nfl jerseys china nike air force 1 high adidas nmd longchamp nike free run adidas yeezy nike huarache nfl jerseys cheap jordan shoes fitflops sale clearance huaraches nike air force nike zoom michael kors handbags longchamp handbags louboutin shoes yeezy kobe sneakers nike roshe one converse shoes lebron 13 shoes chrome hearts outlet nmd nike air zoom air jordan 11 yeezy boost kobe byrant shoes nike huarache adidas stan smith uk bape clothing longchamp handbags kobe 11 yeezy shoes curry 3 jordan 6 nike mercurial basketball shoes air max irving shoes adidas tubular x asics sneakers led light up shoes roshe run goyard handbags harden shoes hermes bag kyrie 4 adidas ultra boost james harden shoes ultra boost 3.0 moncler outlet kobe basketball shoes yeezy boost 350 adidas yeezy boost dior sunglasses kobe byrant shoes fitflops christian louboutin shoes cheap jordans jordan 4 kobe shoes cheap nhl jerseys adidas nmd adidas neo online shop nike dunks lacoste polo gucci belts for men yeezy sneakers longchamp bags nike air max 2018 hermes belt adidas online shop pandora bracelet jordan shoes kobe shoes goyard handbags nhl jerseys nike air max longchamp bags adidas eqt support adv cheap jordans fitflops sale adidas tubular supreme clothing nike lebron 15 nike air max 90 kate spade outlet online adidas tubular nike roshe run one pandora jewelry adidas outlet online pandora bracelet ysl handbags tory burch shoes adidas tubular UK tory burch shoes hogan outlet yeezy boost 350 curry 2 timberland outlet vans shoes nmd r1 chrome hearts adidas yeezy michael kors michael kors handbags longchamp handbags kate spade outlet lebron 13 low nike zoom adidas ultra boost 3.0 michael kors outlet adidas superstar UK chrome hearts online balenciaga shoes yeezy boost air max 90 michael kors outlet golden goose yeezys jordan 11 lebron shoes michael kors handbags air jordan shoes bape hoodie air jordan 6 curry shoes falcons jersey yeezy boost 350 v2 ultra boost yeezy shoes air max 90 cheap nba jerseys air jordan adidas stan smith michael kors purses nike air force 1 vanvan cleef and arpels michael kors outlet online yeezy boost 350 hermes birkin nike air max 90 new england patriots jerseys kd shoes true religion jeans pandora jewelry kobe basketball shoes nmd air force ones led shoes longchamp outlet nike air max supreme hoodie golden goose sneakers nike kyrie 3 golden goose sneakers jordan shoes balenciaga sneakers michael kors outlet huarache shoes converse outlet store balenciaga shoes michael kors outlet handbags cheap jordans nike huarache golden goose outlet air jordan van cleef arpels gucci belts supreme clothing longchamp michael kors factory outlet nike lebron 14 cartier love bracelet adidas tubular yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost kevin durant shoes adidas outlet jordan retro 13 nike air force 1 low timberland shoes yeezy boost adidas yeezy gucci belt light up shoes adidas yeezy tom ford sunglasses lacoste online shop kate spade handbags foamposites lebron 13 links of london real jordans for sale cheap www

แสดงความคิดเห็น

« 3881
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง