Top news story

สรุปวาระการประชุม การจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลา

@April,10 2014 10.35

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ ได้จัดทำร่างข้อเสนอการจัดการความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทางจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขล


กิจกรรมล่าสุด

 • การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน

  เครือข่ายเกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องวิกฤตความมั่นคงทางอาหารระดับโลกและระดับประเทศ บทเรียนการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหารอ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และกระบวนการและขั้นตอนในการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพรบ.การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมปีพ.ศ.2535 เกิดแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงทางอาหารพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะนะระดับพื้นที่ 1.กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลจะนะ -  ทำซั้ง และปะการังเทียม -  ทำความสะอาดปะการังเทียม -    ธนาคารปู -    ปลูกป่าชายทะเล เช่น มะพร้าว ป่าสันทราย สวนสมุนไพรชายทะเล 2.ผลักดันสร้างมาตรการทางกฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น และพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งแวดล้อมปีพ.ศ.2535 (กำหนดเขตการออกเรือประมงให้ชัดเจน) -    การวางทุ่นแนวเขต -    ขยายเขตประมงพื้นบ้านเป็น 5,000 เมตร -    กำหนดเขตผังเมืองอำเภอจะนะให้ทะเลเป็นสีฟ้า ชายฝั่งเป็นสีเขียวการเกษตร 3.การพัฒนาศักยภาพของชุมชน -    จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพึ่งตนเอง -    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสร้างหลักสูตรท้องถิ่น -    ค่ายเยาวชนรักษ์ทะเล -    พัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชน เช่น แปรรูปอาหารทะเล ตลาดชุมชน(ตลาดอาหารปลอดสารพิษ) -    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น หอคอยดูโลมา ข้อเสนอเร่งดวน 1. เสนอให้มียุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดสงขลา 2. เสนอให้มีกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และภาควิชาการ โดยอาจจัดตั้งเป็น “ศูนย์การจัดการความมั่นคงทางอาหาร” ขึ้นในระดับพื้นที่ 3. ขอให้ผลักดันให้เกิดนโยบายความมั่นคงทางอาหารทั้งระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ เช่นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหาร หรือการจัด Zoning ความมั่นคงทางอาหาร 4. ในการจัดทำผังเมืองจังหวัดเสนอให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำผังเมืองทุกขั้นตอน เกิดการจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารชายฝั่งทะเลจะนะ นางภารณี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระด้านผังเมือง นางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ นายกิตติภพ สุทธิสว่าง เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น นายวรรณ ชาตรี ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นางสาวละออง ขวัญเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว นายประสิทธิชัย หนูนวล เครือข่ายปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารภาคใต้ นางสาววรรณิศา จันทร์หอม ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน นายรุ่งเรือง ระหมันยะ  เครือข่ายรักษ์ทะเลจะนะ นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ ทะเลไทย ที่ปรึกษา
 • การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน

  การแสดงละครสะท้อนปัญหาความมั่นคงทางอาหาร โดยกลุ่มมะนาวหวาน
 • การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน

  การแสดงละครสะท้อนปัญหาความมั่นคงทางอาหาร โดยกลุ่มมะนาวหวาน
 • การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน

  เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร  ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน

  การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน

  เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร  ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน

  การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน

  เด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการเอรียนรู้ และตระหนักถึงการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่เกิดขึ้น
 • แผนงานการสื่อสารสาธารณะ

   
 • แผนงานการสื่อสารสาธารณะ

  แผนงานการสื่อสารสาธารณะ

  1.การผลิตสื่อในรูปแบบของรายการวิทยุ และการรายงานข่าวจากเวทีศึกษาดูงาน และเวทีนำเสนอผลสรุปจากกิจกรรมตามแผนงานอาหารซึ่งได้นำไปเผยแพร่และนำเสนอตามช่องทางสื่อต่างๆเช่นเครือข่ายวิทยุชุมชน และรายงานข่าวใน www.banbanradio.com 2.จากการได้นำเสนอผลสรุปกิจกรรมสื่อเป็นที่น่าพอใจ และจะต้องดำเนินงานในส่วนของCampaign อาหารของแม่อย่างจริงจังและให้แพร่หลายสู่สาธารณะในวงกว้าง เพื่อไปสู่สงขลาวาระอาหารแห่งปี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

  องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

  ทำให้นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย เลิกกินอาหารขยะได้จำนวนหนึ่งและทำให้มีร่างกายที่สมส่วนมากขึ้นไม่อ้วนจนเกินไปและทำให้ดูดีขึ้นในไม่ช้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

  องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

  1.จัดตั้งคณะทำงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ในตำบลควนรู  ออกจำหน่ายภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 19-21 มีนาคม 2557 2. ผลิตภัณฑ์ของตำบลควนรู ที่รวบรวมมาจำหน่ายในงาน จำหน่ายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษ และไข่เค็มใบเตย ซี่งผักปลอดสารพิษ จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจหาสารปนเปื้อนทุกวัน ผลปรากฎไม่พบสารปนเปื้อนใดๆ 

สนับสนุนโดย
สสส. ม.อ.

Hots topic

สรุปวาระการประชุม การจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลา

@April,10 2014 10.35

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ ได้จัดทำร่างข้อเสนอการจัดการความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทางจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน

@February,17 2014 14.40

ตามที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินโครงการบูรณการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการงานความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในระดับพื้นที่ตำบลควนรู อ. รัตภูมิ และ ตำบลชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาเพ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ

@February,06 2014 09.19

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบูรณาการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีทีมบริหารจาก สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธาธรณสุข เข้าร่วมประชุม โดย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ


คลังวีดิโอ

หลักการและวิธีการจัดการความรู้ในระดับองค์กร หน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 2 โดย ผศ.ดร.วิภาดา เวชประสิทธิ์

ดูคลังวีดิโอทั้งหมด »

คลังเสียง

โพสท์ล่าสุด

กรณีศึกษา

กรณีศึกษา อย.เตือนยาคีไตรโซนผิดมาตรฐาน-อันตราย สั่งเก็บทุกสถานพยาบาล

@July,28 2011 21.44
นพ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ว่า จากการที่สถานพยาบาลต่างๆ ได้ร้องเรียนถึงคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ยาคีไตรโซน (Ketrixone) ซึ่งเป็นยาสำหรับฉีดที่ใช้ในสถานพยาบาล โดยใช้รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ อาทิ การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ การต

กรณีศึกษา อย.เผยพบแบคทีเรียปนเปื้อน “น้ำยาบ้วนปากออรัล-บี” เตือน ปชช.ระงับใช้

@July,20 2011 19.05
อย.เผย บริษัท พี แอนด์ จี ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก ออรัล-บี และได้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์จากท้องตลาดทั่วประเทศแล้วภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ พี แอนด์ จี ได้มีหนั

กรณีศึกษา สลด!! ว่าที่ "นิสิตเภสัช" ม.มหาสารคาม กินยาลดความอ้วนดับ น้องสาวเผยกลัวใส่ชุดไม่สวย

@May,13 2011 08.15
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ต.ท.บรรเจิด ชมพูพฤกษ์ พนักงานสอบสวน (สบ 2) สภ.เมืองร้อยเอ็ด รับแจ้งมีคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ ภายในบ้านเลขที่ 226 หมู่ 2 บ้านสามแยก ต.เหนือเมือง อ.เมือง จึงนำกำลังไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์เวรจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและหน่วยกู้ภัย ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว ประตูห้องนอนถูกล็อ

บทความ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน

@February,17 2014 14.40
ตามที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินโครงการบูรณการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการงานความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในระดับพื้นที่ตำบลควนรู อ. รัตภูมิ และ ตำบลชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาเพ

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย

@January,21 2014 09.45
วันที่ 20 มกราคม 2557 แผนงานบูรณาการอาหารฯ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ได้นำเครือข่ายตำบลควนรู และเทศบาบตำบลชะแล้ เข้าศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคอหงส์การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย มีว

ประกันชีวิต ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ใครได้ ใครเสีย

@February,13 2012 09.22
ในระยะนี้หลายๆคนคงจะเห็นโฆษณาทางทีวีของบริษัทประกันภัยหลายๆบริษัท ที่บอกกล่าวว่า ทำประกันชีวิตไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ให้ความคุ้มครองโรคร้าย ทำให้หลายๆคนมีความสนใจที่จะทำประกันภัยขึ้นมาในใจเลยที่เดียว โทำประกันชีวิต ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่คุ้มครองโรคร้ายโแต่ก็ยังมีข้อกังขาอยู่ว่าหากทำประกันชีว

สนทนากลุ่ม "การเสริมพลังอำนาจต่อระบบการร้องเรียนขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสงขลา"

@December,28 2011 11.16
วันที่ 27 ธันวาคม 2554 มีการจัดสนทนากลุ่ม เรื่องการเสริมอำนาจระบบการรับเรื่องร้องเรียนขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลาผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย ผู้บริโภค, สคบ. จังหวัดสงขลา , สมาคมผู้บริโภคสงขลา , สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

บัตรเครดิตหายมีคนนำไปรูด จะทำอย่างไร

@November,07 2011 19.12
ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เข้ามาทำการร้องเรียนและปรึกษาเกี่ยวกับ บัตรเครดิตหาย มากพอสมควร เรื่องเด่นสัปดาห์นี้จึงขอหยิบยกขึ้นมาอธิบายให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกันและมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องนี้ โดยเรื่องนี้เป็นเคสของ คุณจักรพันธ์ วนสุนทรวงศ์ ซึ่งได้ทำบัตรหายในงาน Commart Thailand และม

บทความทั้งหมด »

กิจกรรม

โครงการจัดงานตลาดนัดอุทยานอาหาร “วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ ตลาดเกษตร

@March,27 2014 09.03
วิถีการดำรงชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวิถีชีวิตชุมชนที่มีความหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ซึ่งมีฐานทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกัน ความอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทางชีวภาพที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดวิถีวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีการปรุง การกินอาหารของแต่ละพื้นที่จนเกิดเป็นค่านิยมการกิน ความเชื่อ หล่อหลอมเป็

การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา

@March,29 2012 12.02
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลาวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ระหว่างเวลา 13.30 น. โ 16.30 น.ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการฯ สคบ. ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย อัยการจังหวัดสงขลา ,

อบรมกฎหมาย การรับเรื่องร้องเรียน เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย

@March,06 2012 15.57
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมาศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ได้จัดอบรมความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย ให้กับเครือข่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลตำบลปริก ,ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค อบต. ควนรู ,ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศ

ธปท.เปิดบทบาทงาน คบ.ทางการเงิน

@February,11 2012 09.41
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ภาคใต้ จัดปาฐกถาพิเศษ โดยมีคุณสรสิทธิ สุนทรเกศ รองผู้ว่าการด้านบริหาร เป็นองค์ปาฐก ในการเปิดบทบาท ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ใช้บริการด้านการเงิน ณ ห้องประชุมกิตติมศักดิ์ โรงแรมลิการ์เดนท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้จัดการ

กิจกรรมทั้งหมด »