งานวิจัย

งานวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : อบต.ปากพูน นครศรีธรรมราช

by twoseadj @June,11 2010 23.55 ( IP : 202...244 ) | Tags : งานวิจัย

การวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน นครศรีธรรมราช

ผู้วิจัยหลัก : วิธิมาร์ เม่งช่วย

ผู้ร่วมวิจัย :พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นของผู้วิจัย มิใช่ความเห็นของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บทคัดย่อ

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : อบต.ปากพูน นครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา พัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลในประเด็น การจัดการข้อมูล การพัฒนาศักยภาพ การขยายเครือข่าย และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ การวิจัยเป็นแบบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research:PAR) โดยเริ่มจากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ จากเอกสารผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษาสถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ อบต.ปากพูน เป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในชุมชน โดยเทคนิคการประชุมเพื่อค้นหาอนาคตร่วมกัน(Future search conferrence:F.S.C.) และขั้นตอนที่ 3 เป็นการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเทคนิควิธีการประชุมกลุ่ม(Group Discussion) วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ กลไก และวิธีการบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน มีตัวแทนจาก อบต.ปากพูน นักวิชาการและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ

ในการศึกษาสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนกคดีผู้บริโภค ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่า สถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่หากเปรียบเทียบสถิติการร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นเช่นวิทยุชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็พบว่า สถิติเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยงานของรัฐยังมีจำนวนน้อยกว่าความเป็นจริง

ส่วนสถานการณ์ปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ อบต.ปากพูน ผ่านกระบวนการ F.S.C. พบว่า แนวโน้มปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคจะมีปริมาณสูงขึ้น ได้แก่ ปัญหาความไม่เป็นธรรมจากสัญญา เช่น สัญญาซื้อขายรถ ประกันคุณภาพสินค้าและคุณภาพสินค้าได้มาตรฐาน ค่าบริการรถโดยสารในพื้นที่เกินราคา สินค้าขายตรงโอ้อวดสรรพคุณจริง เป็นต้น

ผลการวิจัยระบบบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลจะนำข้อมูลปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้บริโภคในอบต.ปากพูนร่วม เพื่อให้ได้หลักการของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและแนวทางแก้ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคของตำบลปากพูน ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อบต.ปากพูน มีกลไกที่สอดคล้องในพื้นที่ดังนี้

-โครงสร้างการบริหารจัดการ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อบต.ปากพูน มีรูปแบบกึ่งองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มีตัวแทนจากภาคประชาชนมาร่วมทำงานในศูนย์ฯ แต่อยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบลอันเป็นองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายรองรับไว้  เพื่อสามารถจัดการกลไกคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การส่งต่อ ไกล่เกลี่ย และจัดการเรื่องร้องเรียนภายใต้อำนาจที่ทางสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชถ่ายโอนมาให้กับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบล

-กลไกการดำเนินงานด้านคุมครองผู้บริโภค มีกลไกการดำเนินงานตามภารกิจแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคจากหลักการของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและแนวทางแก้ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้จากกระบวนการ F.S.C  และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โดยมีการสร้างความชัดเจน ในการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน

การจัดการโครงสร้างศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคใน อบต.ปากพูน เพื่อให้สามารถสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน คือการจัดตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบล แต่เพื่อให้การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมีความครอบคลุมกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน และสามารถพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการทำงานจากภาคประชาชนคือการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน ในลักษณะองค์การอิสระ โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบลที่มีอำนาจตามกฎหมาย และภารกิจตามที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดถ่ายโอนมาให้กับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบลที่จัดตั้งขึ้นในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน จะดำเนินงานได้โดยการรับการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงจาก อบต.ปากพูน ขณะเดียวกันเพื่อให้มีความยั่งยืนในการดำเนินงานจึงมีการสนันสนุนงบประมาณโดยตรงจากแหล่งทุนในพื้นที่ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ และกองทุนออมทรัพย์ของ อบต.ปากพูน  และเพื่อให้ผู้บริโภคมีความครอบคลุมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามแผนงานที่ได้จากกระบวนการ FSC คือการสร้างและพัฒนาให้ผู้บริโภคสามารถพิทักษ์สิทธิตนเองได้

-กรอบภารกิจและแผนงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน มีกรอบภารกิจให้ครอบคลุมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามแผนงานที่ได้จากกระบวนการ FSC คือการสร้างและพัฒนาให้ผู้บริโภคสามารถพิทักษ์สิทธิตนเองได้ จึงได้กำหนดกรอบภารกิจและแผนงานการดำเนินงาน ได้แก่
1)การจัดการข้อมูล ได้แก่ การผลิตสื่อและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

2)การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่าย ทั้งในด้านความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
3)การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
4)การประสานงานในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย ชดเชยค่าเสียหาย
5)การสื่อสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานต่างๆ

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคของ อบต.ปากพูน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมีกลไกที่สอดคล้องในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้

1)การดำเนินงานภายใต้กฎหมายการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภายใต้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำตำบลเพื่อให้ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน สามารถดำเนินงานได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดถ่ายโอนภารกิจมาให้กับ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบล

2)ความเป็นองค์การอิสระหรือกึ่งองค์การอิสระ การอาศัยพลังจากผู้บริโภคเพื่อให้การดำเนินงานมีความยืดหยุ่น มีอำนาจทางสังคม(Social Force) การขับเคลื่อนงานโดยพลังทางสังคมจะสามารถทำให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยความสะดวกและคล่องตัว

3)งบประมาณของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอบต. มาจากงบประมาณท้องถิ่นโดยตรง(งบประมาณจาก อบต.)  และใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนออมทรัพย์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้การทำงาน

4)ความครอบคลุมการดำเนินงานบทบาทและภารกิจ ต้องครอบคลุมปัจจัยทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ได้แก่ 5กรอบภารกิจ ไม่ควรทำงานเฉพาะบางประเด็น เช่นการรับเรื่องร้องเรียน แต่ควรทำให้ครอบคลุมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพา

แสดงความคิดเห็น

« 4031
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง