งานวิจัย

งานวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : อบต.ปากพูน นครศรีธรรมราช

by twoseadj @June,11 2010 23.55 ( IP : 202...244 ) | Tags : งานวิจัย

การวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน นครศรีธรรมราช

ผู้วิจัยหลัก : วิธิมาร์ เม่งช่วย

ผู้ร่วมวิจัย :พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นของผู้วิจัย มิใช่ความเห็นของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บทคัดย่อ

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : อบต.ปากพูน นครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา พัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลในประเด็น การจัดการข้อมูล การพัฒนาศักยภาพ การขยายเครือข่าย และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ การวิจัยเป็นแบบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research:PAR) โดยเริ่มจากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ จากเอกสารผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษาสถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ อบต.ปากพูน เป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในชุมชน โดยเทคนิคการประชุมเพื่อค้นหาอนาคตร่วมกัน(Future search conferrence:F.S.C.) และขั้นตอนที่ 3 เป็นการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเทคนิควิธีการประชุมกลุ่ม(Group Discussion) วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ กลไก และวิธีการบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน มีตัวแทนจาก อบต.ปากพูน นักวิชาการและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ

ในการศึกษาสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนกคดีผู้บริโภค ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่า สถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่หากเปรียบเทียบสถิติการร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นเช่นวิทยุชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็พบว่า สถิติเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยงานของรัฐยังมีจำนวนน้อยกว่าความเป็นจริง

ส่วนสถานการณ์ปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ อบต.ปากพูน ผ่านกระบวนการ F.S.C. พบว่า แนวโน้มปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคจะมีปริมาณสูงขึ้น ได้แก่ ปัญหาความไม่เป็นธรรมจากสัญญา เช่น สัญญาซื้อขายรถ ประกันคุณภาพสินค้าและคุณภาพสินค้าได้มาตรฐาน ค่าบริการรถโดยสารในพื้นที่เกินราคา สินค้าขายตรงโอ้อวดสรรพคุณจริง เป็นต้น

ผลการวิจัยระบบบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลจะนำข้อมูลปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้บริโภคในอบต.ปากพูนร่วม เพื่อให้ได้หลักการของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและแนวทางแก้ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคของตำบลปากพูน ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อบต.ปากพูน มีกลไกที่สอดคล้องในพื้นที่ดังนี้

-โครงสร้างการบริหารจัดการ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อบต.ปากพูน มีรูปแบบกึ่งองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มีตัวแทนจากภาคประชาชนมาร่วมทำงานในศูนย์ฯ แต่อยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบลอันเป็นองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายรองรับไว้  เพื่อสามารถจัดการกลไกคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การส่งต่อ ไกล่เกลี่ย และจัดการเรื่องร้องเรียนภายใต้อำนาจที่ทางสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชถ่ายโอนมาให้กับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบล

-กลไกการดำเนินงานด้านคุมครองผู้บริโภค มีกลไกการดำเนินงานตามภารกิจแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคจากหลักการของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและแนวทางแก้ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้จากกระบวนการ F.S.C  และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โดยมีการสร้างความชัดเจน ในการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน

การจัดการโครงสร้างศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคใน อบต.ปากพูน เพื่อให้สามารถสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน คือการจัดตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบล แต่เพื่อให้การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมีความครอบคลุมกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน และสามารถพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการทำงานจากภาคประชาชนคือการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน ในลักษณะองค์การอิสระ โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบลที่มีอำนาจตามกฎหมาย และภารกิจตามที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดถ่ายโอนมาให้กับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบลที่จัดตั้งขึ้นในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน จะดำเนินงานได้โดยการรับการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงจาก อบต.ปากพูน ขณะเดียวกันเพื่อให้มีความยั่งยืนในการดำเนินงานจึงมีการสนันสนุนงบประมาณโดยตรงจากแหล่งทุนในพื้นที่ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ และกองทุนออมทรัพย์ของ อบต.ปากพูน  และเพื่อให้ผู้บริโภคมีความครอบคลุมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามแผนงานที่ได้จากกระบวนการ FSC คือการสร้างและพัฒนาให้ผู้บริโภคสามารถพิทักษ์สิทธิตนเองได้

-กรอบภารกิจและแผนงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน มีกรอบภารกิจให้ครอบคลุมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามแผนงานที่ได้จากกระบวนการ FSC คือการสร้างและพัฒนาให้ผู้บริโภคสามารถพิทักษ์สิทธิตนเองได้ จึงได้กำหนดกรอบภารกิจและแผนงานการดำเนินงาน ได้แก่
1)การจัดการข้อมูล ได้แก่ การผลิตสื่อและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

2)การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่าย ทั้งในด้านความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
3)การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
4)การประสานงานในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย ชดเชยค่าเสียหาย
5)การสื่อสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานต่างๆ

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคของ อบต.ปากพูน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมีกลไกที่สอดคล้องในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้

1)การดำเนินงานภายใต้กฎหมายการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภายใต้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำตำบลเพื่อให้ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน สามารถดำเนินงานได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดถ่ายโอนภารกิจมาให้กับ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำตำบล

2)ความเป็นองค์การอิสระหรือกึ่งองค์การอิสระ การอาศัยพลังจากผู้บริโภคเพื่อให้การดำเนินงานมีความยืดหยุ่น มีอำนาจทางสังคม(Social Force) การขับเคลื่อนงานโดยพลังทางสังคมจะสามารถทำให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยความสะดวกและคล่องตัว

3)งบประมาณของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอบต. มาจากงบประมาณท้องถิ่นโดยตรง(งบประมาณจาก อบต.)  และใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนออมทรัพย์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้การทำงาน

4)ความครอบคลุมการดำเนินงานบทบาทและภารกิจ ต้องครอบคลุมปัจจัยทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ได้แก่ 5กรอบภารกิจ ไม่ควรทำงานเฉพาะบางประเด็น เช่นการรับเรื่องร้องเรียน แต่ควรทำให้ครอบคลุมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพา

Comment #1http://baduttpppp
wwwww
Posted @December,12 2017 14.52 ip : 198...228

lacoste outlet curry 3 chrome hearts adidas stan smith men adidas eqt true religion outlet cartier bracelet adidas nmd r1 prada sunglasses nike mercurial vapor pandora charms reebok outlet nike air max 2016 adidas superstar adidas nmd yeezy kobe 9 converse outlet patriots jersey hermes birkin adidas store cheap mlb jerseys jordan retro jordan retro under armour curry 3 adidas nmd kobe 11 nike roshe run lebron james shoes adidas outlet adidas ultra boost 3.0 adidas stan smith women yeezy shoes adidas shoes adidas ultra boost retro jordans longchamp vans shoes michael kors outlet longchamp longchamps yeezy boost 350 v2 cheap nfl jerseys air max 95 lebron 15 calvin klein outlet nike air force lebron 15 shoes christian louboutin yeezy adidas yeezy boost nike huarache kyrie irving shoes balenciaga sneakers adidas gazelle sale yeezys yeezy boost 350 vans outlet calvin klein underwear prada eyeglasses yeezy 100% real jordans for cheap lebron 14 moncler yeezy shoes kyrie 3 yeezy boost 350 v2 jordan shoes mlb jerseys goyard tote longchamps adidas gazelle basketball shoes patriots jerseys pandora charms air max 2018 yeezy boost longchamp bags michael kors outlet online tom ford glasses adidas ultra boost jordan 13 true religion outlet kyrie 4 curry 4 hermes belt stephen curry shoes hermes belts air jordan 12 hermes belts birkin bag moncler outlet golden goose retro jordans jordan 12 nike polo bape hoodie nike dunk low links of london sale moncler jackets atlanta falcons jersey air max 90 christian louboutin shoes nike huarache sale michael kors outlet ferragamo belt nike air max95 nike air max 90 true religion kate spade outlet nike air max 2017 lebron 15 converse shoes nike air zoom structure 19 nike air zoom pegasus 32 yeezy vibram fivefingers true religion jeans jordan shoes nike air force 1 air jordans asics running shoes jordan retro nike roshe run ferragamo sale adidas nmd hogan outlet online birkin bag jordan shoes links of london nba jerseys cheap jordans hermes handbags kobe 9 adidas stan smith nike roshe run huarache shoes adidas superstar light up shoes nike basketball shoes adidas neo yeezy shoes curry 4 hermes belt vans store cheap nfl jerseys china nike air force 1 high adidas nmd longchamp nike free run adidas yeezy nike huarache nfl jerseys cheap jordan shoes fitflops sale clearance huaraches nike air force nike zoom michael kors handbags longchamp handbags louboutin shoes yeezy kobe sneakers nike roshe one converse shoes lebron 13 shoes chrome hearts outlet nmd nike air zoom air jordan 11 yeezy boost kobe byrant shoes nike huarache adidas stan smith uk bape clothing longchamp handbags kobe 11 yeezy shoes curry 3 jordan 6 nike mercurial basketball shoes air max irving shoes adidas tubular x asics sneakers led light up shoes roshe run goyard handbags harden shoes hermes bag kyrie 4 adidas ultra boost james harden shoes ultra boost 3.0 moncler outlet kobe basketball shoes yeezy boost 350 adidas yeezy boost dior sunglasses kobe byrant shoes fitflops christian louboutin shoes cheap jordans jordan 4 kobe shoes cheap nhl jerseys adidas nmd adidas neo online shop nike dunks lacoste polo gucci belts for men yeezy sneakers longchamp bags nike air max 2018 hermes belt adidas online shop pandora bracelet jordan shoes kobe shoes goyard handbags nhl jerseys nike air max longchamp bags adidas eqt support adv cheap jordans fitflops sale adidas tubular supreme clothing nike lebron 15 nike air max 90 kate spade outlet online adidas tubular nike roshe run one pandora jewelry adidas outlet online pandora bracelet ysl handbags tory burch shoes adidas tubular UK tory burch shoes hogan outlet yeezy boost 350 curry 2 timberland outlet vans shoes nmd r1 chrome hearts adidas yeezy michael kors michael kors handbags longchamp handbags kate spade outlet lebron 13 low nike zoom adidas ultra boost 3.0 michael kors outlet adidas superstar UK chrome hearts online balenciaga shoes yeezy boost air max 90 michael kors outlet golden goose yeezys jordan 11 lebron shoes michael kors handbags air jordan shoes bape hoodie air jordan 6 curry shoes falcons jersey yeezy boost 350 v2 ultra boost yeezy shoes air max 90 cheap nba jerseys air jordan adidas stan smith michael kors purses nike air force 1 vanvan cleef and arpels michael kors outlet online yeezy boost 350 hermes birkin nike air max 90 new england patriots jerseys kd shoes true religion jeans pandora jewelry kobe basketball shoes nmd air force ones led shoes longchamp outlet nike air max supreme hoodie golden goose sneakers nike kyrie 3 golden goose sneakers jordan shoes balenciaga sneakers michael kors outlet huarache shoes converse outlet store balenciaga shoes michael kors outlet handbags cheap jordans nike huarache golden goose outlet air jordan van cleef arpels gucci belts supreme clothing longchamp michael kors factory outlet nike lebron 14 cartier love bracelet adidas tubular yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost kevin durant shoes adidas outlet jordan retro 13 nike air force 1 low timberland shoes yeezy boost adidas yeezy gucci belt light up shoes adidas yeezy tom ford sunglasses lacoste online shop kate spade handbags foamposites lebron 13 links of london real jordans for sale cheap www

Comment #2
anonymous
Posted @February,05 2018 08.21 ip : 69...234

cheap mlb jerseys canada goose outlet christian louboutin outlet nmd adidas ugg boots clearance polo ralph lauren adidas nmd r1 canada goose jackets michael kors outlet mont blanc pens polo ralph lauren sale pandora jewelry lebron shoes ralph lauren uk nike outlet online nike shoes coach outlet nike outlet store mbt shoes fitflop sandals oakley sunglasses wholesale michael kors handbags ugg outlet stores kate spade handbags ralph lauren outlet michael kors outlet adidas superstar shoes cheap uggs ray ban sunglasses wholesale jordan shoes pandora charms sale clearance adidas yeezy boost canada goose parka sale polo shirts pandora jewelry longchamp bags michael kors outlet online canada goose outlet online valentino outlet ferragamo shoes polo ralph lauren adidas shoes for women mulberry sale canada goose canada goose outlet kate spade outlet canada goose canada goose uk coach factory outlet coach outlet adidas shoes for men cheap ray ban sunglasses coach outlet ugg outlet fitflop sale ralph lauren shirts coach outlet online uggs outlet oakley sunglasses ugg boots clearance coach factory outlet cheap ugg boots michael kors outlet prada outlet coach factory outlet moncler outlet coach factory outlet canada goose outlet store oakley sunglasses uggs outlet pandora outlet store polo ralph lauren ralph lauren uk michael kors outlet michael kors outlet true religion outlet store nike shoes canada goose jackets pandora charms michael kors outlet clearance ralph lauren outlet adidas yeezy canada goose jackets canada canada goose outlet nike outlet canada goose jackets sale nfl jerseys true religion jeans tory burch handbags ugg outlet online clearance nike shoes canada goose coach outlet store online ugg boots kate spade outlet store kate spade outlet canada goose outlet store ugg boots outlet oakley sunglasses ray ban sunglasse cheap jordans coach outlet canada goose outlet canada goose jackets canada goose jackets pandora charms moncler coats ugg boots ralph lauren outlet canada goose outlet clarks shoes ralph lauren shirts coach outlet ugg boots clearance true religion outlet adidas outlet online christian louboutin outlet uggs outlet mbt shoes cheap nfl jerseys nike air max 90 ralph lauren uk canada goose uk ugg boots clearance pandora jewelry air max 90 michael kors outlet tory burch outlet hermes birkin michael kors official site nike outlet store kate spade outlet cheap jordans for sale ugg boots clearance polo ralph lauren outlet online mulberry outlet canada goose outlet michael kors outlet oakley sunglasses fitflops sale clearance pandora jewelry polo outlet ralph lauren outlet pandora charms mont blanc pens coach outlet nike shoes on sale pandora outlet uggs outlet pandora outlet online air jordan shoes adidas outlet store vintage nhl jerseys polo outlet ray ban sunglasses outlet nike shoes outlet ray ban outlet michael kors outlet online michael kors outlet online cheap uggs ultra boosts michael kors outlet clearance uggs outlet tory burch outlet ugg boots clearance pandora charms canada goose outlet ray ban sunglasse michael kors outlet pandora outlet ray ban sunglasses michael kors outlet canada goose jackets mulberry bags cheap ugg boots ugg outlet online ugg outlet coach outlet online true religion jeans pandora outlet clarks outlet coach outlet kate spade handbags longchamp outlet store coach outlet online ray ban wayfarer michael kors outlet pandora jewelry uggs outlet cheap oakley sunglasses ugg boots pandora charms sale clearance canada goose jackets cheap jordan shoes ray ban sunglasses uggs outlet uggs outlet christian louboutin shoes air jordan retro pandora charms yaoxuemei20180205

Comment #3
dongdong8
Posted @February,07 2018 13.30 ip : 69...222

uggs ray ban sunglasses jordan nike presto jordan shoes ugg outlet ralph lauren coach outlet chicago blackhawks jersey ugg australia nike outlet nfl jerseys canada goose outlet running shoes kate spade outlet air jordans canada goose jackets moncler wholesale snapback hats moncler moncler jacka oakley sunglasses nike air van cleef & arpels jewelry bcbg ugg australia burberry sale jordans ugg outlet ugg boots kate spade michael kors handbags canada goose outlet kate spade outlet ugg outlet coach factory outlet moncler north face outlet timberland mcm backpack nike air max pandora jewelry longchamp canada goose uk uggs outlet adidas slides ugg boots mont blanc uggs outlet nfl jerseys ugg boots fitflops louboutin polo ralph lauren ray ban new balance fitflops uggs oakley sunglasses ray ban sunglasses pandora jewelry hermes belt supra shoes canada goose baseball bats adidas wings coach outlet online ralph lauren ugg outlet juicy couture outlet moncler jackets true religion outlet north face jackets coach handbags manolo blahnik ugg kevin durant shoes ralph lauren outlet tory burch outlet ugg clearance moncler stussy clothing goedkope uggs michael kors outlet ralph lauren uk michael kors ralph lauren michael kors outlet nike outlet ugg outlet ray ban sunglasses louboutin polo ralph lauren nike outlet nba jerseys north face coach outlet doudoune moncler swarovski jewelry michael kors jordans cheap jordans mont blanc pens herve leger dresses mont blanc pens bottega flops nike tennis michael kors handbags nike air force 1 shoe carnival ugg boots converse nike air max ray ban sunglasses jordan mulberry dolce and gabbana canada goose outlet jordan 4 ugg boots oakley sunglasses red bottom shoes pandora jewelry louboutin louboutin pandora jewelry canada goose true religion jeans true religion jordan 3 the north face nike cortez asics prada canada goose outlet lebron 15 michael kors nike shox kate spade outlet giuseppe zanotti ferragamo replica watches tory burch outlet oakley sunglasses canada goose uk ray ban sunglasses the north face alexander mcqueen cheap jerseys coach factory outlet adidas superstar canada goose outlet balenciaga canada goose jordan moncler coach outlet true religion jeans north face nike huarache coach outlet ralph lauren ralph lauren north face mlb jerseys cheap jerseys jordan 6 uggs outlet jordans supreme clothing oakley sunglasses prada outlet dansko oakley sunglasses oakley sunglasses beats by dre swarovski timberland boots canada goose outlet longchamp outlet coach bags kate spade outlet flops birkenstock sandals louboutin givenchy handbags jordan 12 nike air max nike air max 1 tommy hilfiger canada christian louboutin hermes outlet north face ugg boots nike huarache sac longchamp moncler outlet supreme nike blazer shoes ugg boots clearance red bottom shoes burberry outlet ugg boots converse outlet tod's shoes jordan xx9 ugg nike football boots timberland nike air max 2017 nike flip-flops canada goose jackets undefeated clothing nike lunarglide yeezy shoes nike free michaelkors outlet michael kors outlet pandora charms coach outlet adidas stan smith supreme jordan 8 mishka clothing nike factory store nike free soccer jerseys cheap nhl jerseys ugg boots nike huarache christian louboutin nike air max 270 ugg boots ray ban sunglasses ugg boots coach outlet prada moncler valentino north face outlet nike air max canada goose michael kors outlet mbt mbt coach outlet stephen curry shoes north face uk pandora charms cheap oakley sunglasses nike shoes nike sb hermes bags baseball jerseys coach outlet nike air max 95 jordan 11 under armour outlet nike dunks ugg slippers ralph lauren air max jordan 5 ugg outlet air max moncler nike air max nike air max 2018 north face jackets belstaff outlet canada goose the north face ralph lauren nike shoes canada goose polo ralph ralph lauren outlet nhl jerseys nfl jerseys birkenstock outlet rolex watches miu miu handbags cartier bracelet ugg boots nike free run ugg boots adidas flip flops moncler jassen jordan shoes moncler ralph lauren outlet ray ban sunglasses jimmy choo outlet nike factory outlet ugg outlet ray ban sunglasses fingerlings monkey polo ralph adidas jeremy scott cheap jerseys ugg coach factory outlet adidas yeezy boost adidas coach outlet cheap nfl jerseys supreme new york marc jacobs christian louboutin hermes kelly bag nike revolution moncler prada outlet jordan 1 bvlgari jewelry barcelona jersey burberry outlet jordan shoes michael kors outlet adidas football boots burberry scarves ugg boots kobe 11 timberland jordans roshe run adidas outlet mlb jerseys ugg michael jordan shoes jordan shoes swarovski moncler michael kors outlet jordan air jordan north face mizuno mac cosmetics nike air max plus red bottom shoes nike kyrie 3 north face polo outlet michael kors outlet coach factory outlet fitflops nike store timberland outlet michael kors converse shoes canada goose harden vol 1 north face nike air max 97 oakley sunglasses adidas stan smith ugg outlet store vibram fivefingers christian louboutin adidas shoes ralph lauren outlet north face ray bans ugg boots nike tn canada goose michael kors uggs outlet michael kors outlet manchester united jersey ray ban ferragamo north face bottes ugg adidas shoes ugg outlet oakley sunglasses longchamp ugg outlet fitflops nike trainers air jordan pas cher wedding shoes nike mercurial basketball shoes nike blazer coach outlet coach outlet michael kors outlet polo ralph ray ban sunglasses salvatore ferragamo true religion outlet oakley sunglasses cheap true religion coach outlet asics longchamp new balance shoes tory burch air jordan birkenstock sandals nike air max 90 canada goose jassen ugg boots nike air force 1 coach wallets ugg boots michael kors flip flops hermes nike free pandora charms michael kors links of london kate spade handbags cheap ray ban sunglasses canada goose outlet ugg boots burberry outlet longchamp outlet nike roshe tory burch outlet coach outlet store online dior handbags north face outlet pandora jewelry michael kors handbags adidas polo ralph lauren coach outlet michael kors outlet stuart weitzman superdry clothing pandora outlet louboutin adidas yeezy canada goose mlb jerseys light up shoes coach outlet online 20182.7wengdongdong

Comment #4wanglili258@hotmail.com
wanglili
Posted @March,13 2018 07.59 ip : 208...231

ralph lauren polo coach outlet store online polo outlet adidas shoes for women polo ralph lauren outlet michael kors outlet clearance christian louboutin shoes coach canada mlb jerseys pandora outlet moncler coats adidas yeezy boost pandora charms outlet pandora jewelry polo ralph lauren ugg boots coach outlet canada goose outlet canada goose coach outlet adidas outlet canada goose outlet polo outlet michael kors outlet online michael kors outlet prada outlet store cheap jordans polo ralph lauren outlet ugg outlet cheap oakley sunglasses ralph lauren uggs canada cheap ugg boots prada handbags cheap jerseys cheap nfl jerseys pandora charms canada goose outlet pandora jewelry michael kors outlet clearance pandora jewelry cheap oakley sunglasses cheap jordans mont blanc outlet polo ralph lauren michael kors outlet store oakley sunglasses wholesale coach outlet polo ralph lauren air jordan 4 pandora charms outlet cheap authentic nba jerseys ugg boots clearance mont blanc pens cheap jordan shoes christian louboutin outlet coach outlet online uggs outlet tory burch outlet online uggs on sale nike shoes outlet canada goose christian louboutin uk cheap mlb jerseys coach factory outlet pandora outlet canada goose outlet store longchamp outlet true religion nike outlet store kate spade outlet air jordan 4 retro nfl jerseys wholesale pandora outlet ugg boots clearance prada outlet coach factory outlet canada goose outlet online ugg boots clearance oakley sunglasses michael kors outlet canada goose jackets uggs outlet pandora charms pandora jewelry adidas yeezy mont blanc pens for sale michael kors outlet clearance pandora charms sale clearance cheap nfl jerseys nfl jerseys pandora outlet store kate spade handbags canada goose jackets pandora charms canada goose outlet pandora charms sale clearance coach outlet store online uggs outlet canada goose outlet kate spade outlet cheap ugg boots true religion outlet canada goose outlet store michael kors outlet michael kors outlet oakley sunglasses canada goose jackets canada goose outlet cheap jordans fitflop sandals ray ban sunglasses outlet ralph lauren outlet fred perry shirts kate spade handbags michael kors outlet clearance ralph lauren ugg outlet pandora charms fitflops clearance nike shoes ugg outlet valentino outlet store michael kors outlet ugg boots clearance ralph lauren outlet polo ralph lauren outlet ralph lauren coach outlet store online ralph lauren canada goose outlet store polo ralph lauren tory burch outlet ralph lauren outlet canada goose jackets nike shoes pandora jewelry outlet canada goose outlet michael kors outlet kate spade michael kors outlet online ray ban sunglasse michael kors outlet ugg boots clearance coach outlet canada goose outlet store cheap oakley sunglasses christian louboutin canada goose jackets cheap oakley sunglasses polo ralph lauren factory store mulberry bags uggs outlet coach factory outlet cheap nfl jerseys adidas nmd r2 nike air max 90 canada goose outlet mulberry sale ugg outlet online michael kors outlet clearance michael kors outlet michael kors outlet canada goose pandora charms sale clearance nike shoes on sale canada goose outlet store true religion outlet online canada goose outlet oakley sunglasses nike outlet store canada goose uk uggs outlet oakley sunglasses wholesale ugg boots on sale coach outlet online yeezy boost 350 air jordan shoes nike trainers coach outlet mbt shoes michael kors outlet cheap jordan shoes supreme clothing ugg,uggs,uggs canada michael kors outlet clearance lacoste polo fred perry coach outlet ugg boots 20180313wanglili

Comment #8
wwwww
Posted @April,02 2018 12.27 ip : 172...66

nike huarache coach outlet ecco sandals christian louboutin shoes ray ban sunglasses outlet michael kors handbags nike tn soccer shoes polo ralph lauren nhl jerseys nike air huarache ralph lauren polo cheap snapbacks ed hardy clothing nike huarache ed hardy uk boston celtics jersey los angeles lakers hermes belts coach outlet colts jerseys cowboys jerseys ralph lauren uk adidas yeezy cheap nhl jerseys ecco shoes cheap jordans titans jersey oakley sunglasses pittsburgh steelers jersey jordan 8 true religion jeans eagles jerseys tory burch outlet boston celtics christian louboutin shoes kate spade outlet cheap ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses air jordan uk coach outlet lacoste polo tods outlet ray ban sunglasses outlet oakley sunglasses seahawks jersey miami dolphins jerseys christian louboutin outlet christian louboutin shoes cheap ray bans oakley sunglasses nike air huarache kate spade sale polo ralph lauren nike trainers jordan shoes christian louboutin outlet true religion outlet michael kors handbags christian louboutin shoes washington redskins jerseys true religion jeans polo ralph lauren ray ban sunglasses polo ralph lauren san antonio spurs michael kors outlet coach outlet online oakley sunglasses air huarache coach outlet online ray ban sunglasses outlet new york knicks jersey coach outlet adidas superstar skechers outlet nike outlet kansas city chiefs jerseys reebok outlet fitflops sale michael kors handbags new york jets jerseys los angeles lakers jerseys coach outlet online ralph lauren outlet coach outlet online longchamp outlet nike outlet store new orleans saints jerseys mbt shoes louboutin shoes nike air jordan coach outlet louboutin shoes asics shoes ray ban sunglasses superdry clothing jaguars jersey tods shoes ralph lauren outlet true religion outlet ray ban sunglasses outlet clippers jersey for sale cheap ray bans patriots jerseys longchamp handbags polo ralph lauren nike soccer shoes ralph lauren outlet cheap ray bans new york knicks polo ralph lauren outlet fitflops sale nike shoes chicago bears jerseys oklahoma city thunder jerseys nike factory store oakland raiders jerseys coach factory outlet nike shoes ray ban sunglasses texans jerseys arizona cardinals jerseys red bottom shoes polo ralph lauren ray ban sunglasses yeezy shoes nfl jerseys wholesale jimmy choo outlet hugo boss sale mbt shoes outlet michael kors uk prada shoes ray ban sunglasses minnesota vikings jerseys reebok shoes christian louboutin outlet baltimore ravens jerseys cheap jordan shoes green bay packers jerseys salomon shoes carolina panthers jersey air jordan 4 jordan shoes cheap jordan shoes ray ban sunglasses cheap nike shoes giuseppe zanotti outlet christian louboutin outlet 49ers jersey skechers shoes indianapolis colts jerseys chrome hearts canada goose jackets coach outlet online coach outlet online ferragamo outlet coach outlet online dolphins jerseys cardinals jersey moncler jackets kate spade sale supreme clothing coach outlet converse trainers falcons jersey christian louboutin outlet fitflops sale clearance san diego chargers jerseys nike outlet vikings jerseys jacksonville jaguars jersey nike outlet polo ralph lauren lions jerseys oakley sunglasses salomon boots cheap basketball shoes true religion outlet store true religion outlet kate spade outlet basketball shoes hermes belt miami heat jersey nike store raiders jerseys oakley sunglasses wholesale valentino shoes nike huarache cheap jordans cheap oakley sunglasses polo ralph lauren ralph lauren outlet jordan shoes nike roshe san antonio spurs jerseys saints jerseys kate spade handbags michael kors handbags sale nike trainers shoes ralph lauren outlet nike huarache bengals jersey denver broncos jerseys nike outlet store chicago bulls nike factory outlet fitflops pandora outlet michael kors handbags kate spade outlet oakley sunglasses wholesale coach factory outlet jordan shoes nike shoes ralph lauren outlet cleveland browns jerseys coach outlet online ralph lauren outlet prada outlet golden state warriors jerseys oakley sunglasses wholesale packers jerseys nike shoes christian louboutin sale coach outlet coach outlet store online coach outlet store online ray ban sunglasses ravens jerseys tennessee titans jersey bears jerseys supreme clothing air max 90 coach handbags fitflops sale clearance cincinnati bengals jerseys coach outlet cheap ray bans houston texans jerseys redskins jerseys mulberry handbags snapbacks wholesale miami heat carolina jerseys canada goose jimmy choo shoes oklahoma city thunder cheap ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses jordan 4 coach outlet ray ban sunglasses nike trainers cheap ray bans moncler outlet ferragamo shoes michael kors outlet coach factory outlet san francisco 49ers jerseys ray ban sunglasses outlet cheap ray bans nike blazer pas cher nike outlet dallas cowboys jerseys oakley sunglasses cheap nba jerseys true religion jeans air jordan 8 converse shoes discount oakley sunglasses nike tn pas cher cleveland cavaliers jerseys hugo boss outlet nike roshe run cheap oakley sunglasses nike air huarache ray ban sunglasses polo ralph lauren coach factory outlet browns jerseys coach outlet detroit lions jerseys nike blazer michael kors outlet ralph lauren outlet coach factory outlet philadelphia eagles jerseys steelers jerseys oakley sunglasses wholesale buffalo bills jerseys nike outlet bottega veneta cheap mlb jerseys coach outlet atlanta falcons jerseys canada goose sale jets jersey true religion outlet store red bottom shoes oakley sunglasses chargers jerseys nike trainers bills jerseys fitflops sale clearance christian louboutin uk christian louboutin shoes supreme clothing giants jersey mlb jerseys fitflops shoes chicago bulls jersey kate spade outlet nike shoes oakley sunglasses wholesale cheap nfl jerseys coach outlet coach outlet cleveland cavaliers michael kors uk broncos jerseys oakley sunglasses christian louboutin shoes coach outlet canada goose outlet louboutin shoes seattle seahawks jerseys new england patriots jerseys true religion outlet nike factory outlet nike outlet clippers jersey golden state warriors fitflops sale clearance nike air max 90 chiefs jersey nba jerseys new york giants jerseys WWWW

แสดงความคิดเห็น

« 4788
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง