การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.41 ( IP : 202...136 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 60-ข-062
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิราณี เอี้ยววงษ์เจริญ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • areda masiridareda masirid(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
29 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareda masiridareda masiridเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:09:58
Project owner
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561 13:26:51 น.

ชื่อกิจกรรม : การค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ

2.เพื่อนำเสนอคุณค่าทางโถชนาการแต่ละเมนูให้กับผู้บริโภค

3.เพื่อแนะนำสินค้าเด่นประจำร้าน

กิจกรรมตามแผน

ค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ โดยนักโภชนาการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ตรวจสอบเมนูเด่นประจำร้าน

2.วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเมนูด้วยนักโภชนาการ

3.จัดทำสื่อเมนูเด่นหน้าร้าน

4.ติดตั้งเมนูโภชนาการหน้าร้านค้าหลาดสยาม

ผลตามแผน

ค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ โดยนักโภชนาการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.สามารถสื่อเมนูเด่นประจำร้าน

2.ผู้บริโภคให้ความสนใจโภชนาการอาหารประจำร้าน

3.ผู้บริโภคมีอัตราการจับจ่ายมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 30,000.00
24 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 12:54:32
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561 15:27:33 น.

ชื่อกิจกรรม : การถอดบทเรียนและประเมิณด้านสุขาภิบาลอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

2.เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานของหลาดสยาม ที่เกี่ยวกับตลาดอาหารปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

อบรมมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้หลาดสยามเข้าสู่ตลาดอาหารปลอดภัย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.วิทยาการมาให้ความรู้ด้านสุขภิบาลอาหาร

2.ประเมิณมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารโดยกองสาธารณะสุขเทศบาลนครหาดใหญ่

3.ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้ประกอบการร้านในหลาดสยามสะท้อนผลการดำเนินงานการทำร้านขายอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคซึ่งมองว่าอาหารในหลาดสยามมีความหลากหลายและมีความโชว์ความเป็นท้องถิ่นชุมชนทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าจากหลาดสยาม

ผลตามแผน

การถอดบทเรียนและประเมิณมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องสุขภาบาลอาหาร

2.ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเรื่องของอาหารปลอดภัยที่จำหน่ายในหลาดสยาม

3.ผลจากการประเมิณด้านสุขาภิบาลด้านสุขาภิบาลในหลาดสยาม พบว่า พ่อค้าแม่ค้าในหลาดสยามมีการวางอาหารสูงจากพื้น ..........

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 20,540.00 0.00 0.00 0.00 22,540.00
21 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 12:41:21
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561 15:39:35 น.

ชื่อกิจกรรม : การอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับเกษตรกรจำนวน 30 คน

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้รอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ประเภทผักผลไม้แก่เกษตรกร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

วิทยากร คือ นายสุรศักดิ์ และนายสุวัฒน์ชัย ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้เรื่องการบรรจุภัณฑ์หีบห่อให้กับเกษตรกรจำนวน 30 คนที่เข้าร่วมการอบรม

ผลตามแผน

อบรมให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้เข้าร่วมอบอรม 30 คนมีความรู้เรื่องการทำบรรจุภัณฑ์หีบห่อผักและผลไม้

2.ผู้ค้าในหลาดสยามสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติใช้จริง

3.ผู้ค้าในหลาดสยามสามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ภูกสุขลักษณะ เช่น ใบตอง ใบลาน ใบตาลโตนด

4.ทำให้บรรจุภํณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 7,500.00 4,455.00 0.00 0.00 13,955.00
8 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 12:15:59
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 13:10:26 น.

ชื่อกิจกรรม : การตรวจประเมิณผลผลิตด้านการเกษตร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่อุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

2.เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ที่มีความผลอดภัยแก่ผู้บริโภคในเมืองหาดใหญ่

กิจกรรมตามแผน

ดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิณด้านการเกษตร โดยการรับรองด้านมาตรฐานเกษตรปลอดภัยโดยความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.สุ่มผักและผลไม้จากร้านค้าในหลาดสยาม 20 ร้าน

2.ใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ GT-test kit ตรวจโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ท่าน

3.วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารและการล้างผักอย่างถูกวิธี

4.ผลจากการสุ่มตรวจร้านค้า 20 ร้าน พอว่า ทั้ง 20 ร้านมีผักและผลไม้ อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยทุกร้าน

ผลตามแผน

ตรวจประเมิณผลผลิตด้านการเกษตรจำนวน 20 แปลง โดยความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.พ่อค้าแม่ค้าในหลาดสยามมีความรู้เกี่ยวกับการล้างผักและผลไม้ที่ถูกวิธี

2.ผักและผลไม้ที่ขายในหลาดสยามมีความปลอดภัย จากการตรวจไม่มีสารพิษตกค้างในพืชผัก

3.ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย

4.มีร้านอาหารจำหน่ายอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในเมืองหาดใหญ่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareda masiridareda masiridเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:03:24
Project owner
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:09:44 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5

 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำข้าวต้มมัด

กิจกรรมตามแผน

ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5 เรื่องข้าวต้มมัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวต้มมัดกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

2.สาธิตวิธีการทำข้าวต้มมัดกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

ผลตามแผน

ผู้บริโภคในหลาดสยามให้ความร่วมมือกับการทำ WorkShop ข้าวต้มมัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับข้าวต้มมัด

2.ผู้บริโภครู้ประโยชน์ของข้าวต้มมัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
6 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareda masiridareda masiridเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:51:49
Project owner
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561 15:39:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5

 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำถั่วหรัง

กิจกรรมตามแผน

อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่ง และสาธิตวิธีการทำถั่วหรัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่งกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

2.สาธิตวิธีการทำถั่วหรั่งกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

ผลตามแผน

ผู้บริโภคในหลาดสยามให้ความร่วมมือกับการทำ WorkShopถั่วหรั่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่ง

2.ผู้บริโภครู้ประโยชน์ของถั่วหรั่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 12,900.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 7527
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง