รายชื่อโครงการ

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการจำนวนกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ส๑, ส๒, ส๓?ง๑, ง๒?ต.?ป.?รายงานล่าสุดสถานะโครงการ
แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร
1 การยกระดับ 1 ไร่ 1 แสน สู่ 1 ไร่หลายแสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
2 การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยางแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานอาหารปลอดภัย
1 60-ข-061 การพัฒนาตลาดทัวร์รัถการสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดทัวร์รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย 3 3 - - - 21 ก.พ. 61 11:02 กำลังดำเนินโครงการ
2 ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่GREENWAY FOOD STATIONแผนงานอาหารปลอดภัย 4 4 - - - 9 ม.ค. 61 20:51 กำลังดำเนินโครงการ
3 การขยายผลรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยไปสู่เอกชนแผนงานอาหารปลอดภัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
4 โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกแผนงานอาหารปลอดภัย 17 13 - - - 19 ก.พ. 61 15:32 กำลังดำเนินโครงการ
5 การขยายรูปแบบของตลาดอาหารปลอดภัยไปสู่ท้องถิ่นแผนงานอาหารปลอดภัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
6 ุ60-ข-059 การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดน้ำคลองแหแผนงานอาหารปลอดภัย 7 3 - - - 20 ก.พ. 61 11:23 กำลังดำเนินโครงการ
7 การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการแผนงานอาหารปลอดภัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
8 ุ60-ข-060 การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลานแผนงานอาหารปลอดภัย 2 1 - - ง๑ 13 ก.พ. 61 14:14 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
1 ุ61-ข-002 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 1 1 - - - 31 ม.ค. 61 21:34 กำลังดำเนินโครงการ
2 การผลักดันตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. และร้านยาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
3 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
4 ุ61-ข-001 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อยแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
5 การพัฒนาและวางระบบข้อมูลเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
6 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
7 ุ60-ข-097 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนดอำเภอระโนด จ.สงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 10 10 - ส๑ ง๑ 6 ก.พ. 61 18:47 กำลังดำเนินโครงการ
8 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
9 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
10 การติดตามประเมินผลและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
11 61-ข-006 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 18 2 - ส๑ ง๑ 18 ก.พ. 61 23:33 กำลังดำเนินโครงการ
12 การผลักดันแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
13 61-ข-005 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพาชมรมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 3 4 - ส๑ ง๑ 7 ก.พ. 61 09:44 กำลังดำเนินโครงการ
14 การบูรณาการระบบอาหารใน อปท.แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานบริหารจัดการ
1 การบริหารจัดการแผนงานบริหารจัดการ 42 20 - - - 29 ธ.ค. 60 08:35 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน

รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ