กิจกรรม

พัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์

by twoseadj @February,17 2010 12.46 ( IP : 118...198 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม

ถึงเวลาแล้ว...ต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว สำหรับการเยียวยาผู้เสียหายทางการแพทย์จังหวัดสงขลา  เป็นเสียงที่ดังขึ้นมาจากการพูดคุยระหว่างภาคีผู้บริหารของโรงพยาบาลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สงขลา เขต 12

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ห้องประชุม 6613 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา (ศพบ.สข.) อันเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปีที่ 2 ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในประเด็นการพัฒนา กลไกคุ้มครองผู้บริโภค กรณี การเยียวยาผู้เสียหายทางการแพทย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ผู้รับผิดชอบกรณีแก้ปัญหาให้กับคนไข้ที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ ของร.พ.ศิครินทร์ ร.พ.ราษฎร์ยินดี ร.พ.สงขลา ร.พ.หาดใหญ่ นายแพทย์ อมร รอดคล้าย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสงขลาและนายแพทย์ธีรวัฒน์ กรศิลป (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด) ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์  ภก.สมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานวิชาการ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ร่วมดำเนินการ

เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ ได้นำเสนอภาพรวมของ การฟ้องร้องของคนไข้กับแพทย์ในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น พบว่าข้อมูลจากกลุ่มงานกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งตั้งแต่ พ.ศ.2539-53 มีจำนวน 121 คดี คดีอาญา 14 คดี ปี 2552 ที่ผานมา มี 28 คดีแพ่ง และ1 คดีอาญา สถานการณ์ดังกล่าวมีผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนไข้กับแพทย์ ลดลง นำมาสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง นอกจากนี้มีการแสดงให้เห็นภาพรวมของช่องทางการร้องเรียนของผู้เสียหายทางการแพทย์ว่ามีหน่วยงานและองค์กรใดเกี่ยวข้องบ้าง ส่วนใดยังเป็นช่องว่างของปัญหาดังกล่าวบ้าง การยอมรับถึงอิทธิพลของสื่อมวลชน ในการแก้ปัญหาในกรณีเรื่องร้องเรียนของผู้ที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์

ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการร้องเรียนโรงพยาบาลและการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางความเป็นไปได้ในการจัดให้มีกลไกการแก้ปัญหาด้านผู้เสียหายทางการแพทย์ที่จะบังคับใช้ในจังหวัดสงขลา สรุปแนวทางจากที่ประชุมดังนี้

**1.กลไกที่มีความเป็นไปได้สำหรับจังหวัดสงขลา **คือ การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ทำงานด้านการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ของแต่ละหน่วยงานของจังหวัดสงขลา เพราะกลไกดังกล่าวมีความยืดหยุ่นมากกว่า

2.การจัดตั้งคณะทำงานที่มีจากทุกภาคส่วน เช่น ตัวแทนแพทย์ ประชาชน สื่อมวลชน ภาควิชาการ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิด mapping ของเครือข่ายที่ทำงานด้านการดูแลเยียวยาคนไข้

3.การพัฒนาให้เกิดเป็นกลไกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสมัชชาในพื้นที่ ประเด็น การเยียวยาคนไข้ที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ ซึ่งจะนำทุกภาคส่วนมาร่วมกันแสดงประชามติร่วมกัน

สำหรับการดำเนินการต่อไปนับจากนี้ คือ การนัดพูดคุยกับผู้บริหารของโรงพยาบาลรัฐ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลต่อคนไข้และแพทย์ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4788
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง