กิจกรรม

สจรส.มอ.จับมือเครือข่ายขับเคลื่อนคบ.ปี2

by twoseadj @January,05 2010 15.44 ( IP : 113...85 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สาขาหาดใหญ่ใน) มอ. มีการประชุมคณะทำงานอันประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ผู้แทนจากศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลปริก อบต.ท่าข้าม ควนรู และเครือข่ายผู้บริโภคจากจังหวัดสตูล เพื่อสรุปโครงการและร่วมกันตกลงแนวทางการทำงานในปีที่ 2 ของโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้

เริ่มต้นด้วยการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ระยะที่ 1โดยเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานวิชาการ รายละเอียด เป็นการนำเสนอผลการทำงานพบว่า
1.มีการจัดทำแผนที่คุ้มครองผู้บริโภค โดยการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินสถานการณ์ผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคใน 3 จังหวัด คือ สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง อาหารริมทางเท้าประมาณ 53 % มีความเข้าใจเรื่องระบบคุ้มครองผู้บริโภคระดับน้อย หากมีปัญหาด้านการถูกละเมิดสิทธิ ผู้บริโภคนิยมจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการทิ้ง ร้อยละ 65 ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาส่วนใหญ่ คือ นมและเครื่องสำอาง สาเหตุที่ผู้บริโภคไม่ร้องเรียน เนื่องจาก ไม่คิดว่าตนเองมีสิทธิ และร้องทราบจะร้องเรียนช่องทางใด เป็นโจทย์สำคัญของหน่วยงานที่จะพัฒนาช่องทางการร้องเรียนและประสานการทำงานที่เชื่อมต่อกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.การจัดทำกลไกการทำงานร่วมเป็นเครือข่าย โดยการจัดทำเป็นบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา อบต.ท่าข้าม ปริก ควนรู และของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสตูลที่มี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานภายในจังหวัด

3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ www.consumersouth.org เพื่อให้เป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภค รับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภค การนำเสนองานวิจัย บทความ กรณีศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ

4.พัฒนาการสื่อสารสาธารณะเช่น มีรายการประเด็นผู้บริโภคผ่านทางสมัชชาทางอากาศ วิทยุ มอ. 88 MHz.รายการเพื่อผู้บริโภคทางรายการคลื่นความคิด F.M.101 MHz.เป็นต้น พร้อมมีการเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายสื่อเพื่อการสื่อสารและการทำงาน

มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ 1 คือ ระบบการประสานงานของคนทำงานที่มักจะไม่ต่อเนื่อง ต้องทำงานด้วยความเป็นระบบมากขึ้นกว่านี้ พยายามต้องสังเคราะห์ให้เกิดกลไกทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย  กลไกการชดเชยค่าเสียหาย การต้องพยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของศูนย์พิทักษ์สิทธิที่สร้างขึ้น

ส่วนโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ระยะที่ 2 จะเน้นความเข้มแข็งของเครือข่ายภายในจังหวัด สงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี โดยการพัฒนากลไก การร้องเรียนของผู้บริโภคให้มีความเชื่อมโยงประสานกันมากยิ่งขึ้น พัฒนาฐานข้อมูลผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น การปรับปรุงแผนที่องค์กรภายในจังหวัดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในจังหวัด การถอดบทเรียนเพื่อแสดงให้เห็นการขับเคลื่อนงานเน้นความเข้มแข็งของเครือข่าย เรียนรู้ผ่านเวที world cafe dialog การพัฒนาให้ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเป็นองค์การอิสระผู้บริโภค การสื่อสารด้วยช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

ไฟลน์วีดีโอรายละเอียดโครงการพัฒนาพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปีที่ 2

รายงานโดย เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง