กิจกรรม

สจรส.มอ.จับมือเครือข่ายขับเคลื่อนคบ.ปี2

by twoseadj @January,05 2010 15.44 ( IP : 113...85 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สาขาหาดใหญ่ใน) มอ. มีการประชุมคณะทำงานอันประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ผู้แทนจากศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลปริก อบต.ท่าข้าม ควนรู และเครือข่ายผู้บริโภคจากจังหวัดสตูล เพื่อสรุปโครงการและร่วมกันตกลงแนวทางการทำงานในปีที่ 2 ของโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้

เริ่มต้นด้วยการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ระยะที่ 1โดยเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานวิชาการ รายละเอียด เป็นการนำเสนอผลการทำงานพบว่า
1.มีการจัดทำแผนที่คุ้มครองผู้บริโภค โดยการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินสถานการณ์ผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคใน 3 จังหวัด คือ สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง อาหารริมทางเท้าประมาณ 53 % มีความเข้าใจเรื่องระบบคุ้มครองผู้บริโภคระดับน้อย หากมีปัญหาด้านการถูกละเมิดสิทธิ ผู้บริโภคนิยมจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการทิ้ง ร้อยละ 65 ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาส่วนใหญ่ คือ นมและเครื่องสำอาง สาเหตุที่ผู้บริโภคไม่ร้องเรียน เนื่องจาก ไม่คิดว่าตนเองมีสิทธิ และร้องทราบจะร้องเรียนช่องทางใด เป็นโจทย์สำคัญของหน่วยงานที่จะพัฒนาช่องทางการร้องเรียนและประสานการทำงานที่เชื่อมต่อกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.การจัดทำกลไกการทำงานร่วมเป็นเครือข่าย โดยการจัดทำเป็นบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา อบต.ท่าข้าม ปริก ควนรู และของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสตูลที่มี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานภายในจังหวัด

3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ www.consumersouth.org เพื่อให้เป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภค รับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภค การนำเสนองานวิจัย บทความ กรณีศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ

4.พัฒนาการสื่อสารสาธารณะเช่น มีรายการประเด็นผู้บริโภคผ่านทางสมัชชาทางอากาศ วิทยุ มอ. 88 MHz.รายการเพื่อผู้บริโภคทางรายการคลื่นความคิด F.M.101 MHz.เป็นต้น พร้อมมีการเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายสื่อเพื่อการสื่อสารและการทำงาน

มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ 1 คือ ระบบการประสานงานของคนทำงานที่มักจะไม่ต่อเนื่อง ต้องทำงานด้วยความเป็นระบบมากขึ้นกว่านี้ พยายามต้องสังเคราะห์ให้เกิดกลไกทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย  กลไกการชดเชยค่าเสียหาย การต้องพยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของศูนย์พิทักษ์สิทธิที่สร้างขึ้น

ส่วนโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ระยะที่ 2 จะเน้นความเข้มแข็งของเครือข่ายภายในจังหวัด สงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี โดยการพัฒนากลไก การร้องเรียนของผู้บริโภคให้มีความเชื่อมโยงประสานกันมากยิ่งขึ้น พัฒนาฐานข้อมูลผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น การปรับปรุงแผนที่องค์กรภายในจังหวัดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในจังหวัด การถอดบทเรียนเพื่อแสดงให้เห็นการขับเคลื่อนงานเน้นความเข้มแข็งของเครือข่าย เรียนรู้ผ่านเวที world cafe dialog การพัฒนาให้ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเป็นองค์การอิสระผู้บริโภค การสื่อสารด้วยช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

ไฟลน์วีดีโอรายละเอียดโครงการพัฒนาพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปีที่ 2

รายงานโดย เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5549
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง