โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,12 2018 11.24 ( IP : 202...136 )

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
28 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 07:53:27
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:06:39 น.

ชื่อกิจกรรม : สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้

 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้
 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้
 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้
 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

1.รพ.สต.ต้องมีสวนสมุนไพร 1 แห่ง 2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเป็นแหล่งวัตถุดิบเมื่อต้องใช้สมุนไพรสด

กิจกรรมตามแผน

เกิดสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ มีสมุนไพรอย่างน้อย  30 ชนิด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ปรับสภาพพื้นที่สำหรับทำสวนสมุนไพร 

ผลตามแผน

เกิดสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้ปรับสภาพพื้นที่สำหรับทำสวนสมุนไพร และวางเรียงวงบ่อสำหรับปลูกสมุนไพรจำนวน 30 วง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ฝนตก ไม่สามารถทำสวนุนไพรให้เสร็จภายในช่วงระยะเวลาที่วางแผนไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 600.00 0.00 1,495.00 0.00 0.00 2,095.00
27 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:09:23
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:13:18 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำตรีผลา"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำตรีผลา" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำตรีผลา" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 10:32:51
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:10:26 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำดอกอัญชัน"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
25 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 10:19:26
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 01:55:33 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำตะไคร้"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำตะไคร้" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำตะไคร้" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
24 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 10:03:39
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 01:55:58 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำเก๊กฮวย"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
23 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 01:39:25
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:10:18 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำมะตูม"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูม" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูม" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ครั้งนี้ัได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จึงมีความพร้อมในการให้บริการมากขึ้น และผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริกให้ความสนใจมากขึ้นด้วย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 5,654.00 0.00 0.00 5,904.00
20 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 01:49:01
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:12:05 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก

 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปริก ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมตามแผน

จัดให้มีการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกัน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน แกงเลียง (มันเทศ ตำลึง ถั่วฝักยาว เห็ดนางฟ้า ผักหวานบ้าน หน่อข่าอ่อน ฯลฯ)กับปลาแดดเดียวทอด

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก หันมาใส่ใจกับเรื่องอาหารการกินมากยิ่งขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปริกให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้อย่างดี ช่วยกันทำอาหาร 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 906.00 0.00 0.00 1,406.00
18 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 19 เมษายน 2561 01:15:03
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 05:59:44 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริกบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก
 • photo บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริกบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก
 • photo บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริกบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำพุทรา"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำพุทรา" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
17 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 18 เมษายน 2561 11:14:34
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 30 เมษายน 2561 10:45:34 น.

ชื่อกิจกรรม : อาหารเป็นยากับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 • photo ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น

กิจกรรมตามแผน

บริการอาหารเพื่อสุขภาพแก่ผู้รับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการอาหารเพื่อสุขภาพ (ข้าวคลุกกะปิ น้ำเก็กฮวย) แก่ผู้รับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง พร้อมแจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาและใบความรู้อื่นๆ มีการพูดคุยให้ความรู้ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล

ผลตามแผน

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้เรื่องอาหารเป็นยา สามารถนำไปปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีความสนใจและได้รับความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพ เกิดการให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคเรื้้อรัง ในเรื่องต่อไปนี้

 1. การออกกำลังกาย โดยได้ใช้แผ่นพับความรู้เป็นสื่อ เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน และผู้ป่วยได้กลับไปใช้ที่บ้าน
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และแจกให้ผู้ป่วยนำไปใช้ปรุงอาหารทานที่บ้าน
 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้เรื่องอาหารเป็นยา สามารถนำไปปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้
 4. แนะนำผู้ป่วยต่อการทานอาหารที่แสลง และสมุนไพรบางชนิดทีทำให้เกิดอาการแพ้ได้กับผู้ป่วยบางคน เช่น คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นต้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมากในวันคลินิกโรคเรื้อรัง ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพและแจกใบความรู้ไม่ทั่วถึง ต้องให้ความรู้เป็นรายบุคคล เพราะไม่สามารถพูดไมโครโฟนได้ เพราะจะทำให้เกิดความะสับสนในการให้บริการ ผู้มารับบริการบางคนไม่รู้ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,920.00 0.00 0.00 0.00 4,920.00
11 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 29 เมษายน 2561 22:54:52
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 13:40:49 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำมะขาม"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำมะขาม" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำมะขาม" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม
3.ได้ปรับการให้บริการน้ำสมุนไพร ให้บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกแช่เย็นพร้อมดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
5 เมษายน 2561 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 19 เมษายน 2561 02:11:47
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 06:15:44 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา ครั้งที่ 2

 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภาอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภาอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภาอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องสมุนไพร การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย กับโรค และได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้สุขศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมทำอาหารร่วมกัน จับเข่าคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับการอาหารที่ควรรับประทานในผู้สูงอายุ โรคภัยไข้เจ็บ อาการต่างๆในผู้สูงอายุ สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถให้รักษา ช่วยบรรเทา  ก่อนที่จะปรุงอาหารเพื่อสุขภาพปรุงอาหารเป็นยาได้ เราต้องรู้ประโยชน์ รู้สรรพคุณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วย

ผลตามแผน

ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และนำความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สูงอายุให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมนีี้ดีี ได้รับความรู้ และสามารถตอบคำถามได้บ้าง มีความสนใจที่จะซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์แผนไทย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้สูงอายุให้ความสนใจกิจกรรมนีี้ แต่ด้วยความรู้ที่ให้ไป ค่อนข้างมาก ผู้สูงอายุจำไม่ค่อยได้ เมื่อถามคำถามจึงตอบได้ประมาณร้อยละ50 ต้องจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง ผู้สูงอายุจะได้จำได้ และด้วยสถานที่ไม่สะดวกต่อการประกอบอาหาร จึงเปลี่ยนเป็นการให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพแทน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
4 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:18:45
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 13:44:48 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

พื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำดอกอัญชัน"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" และวิธีการทำ

ผลตามแผน


ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข


1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
28 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:55:16
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:27:01 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำตรีผลา"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำตรีผลา" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร"น้ำตรีผลา" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ได้ปรับการให้บริการน้ำสมุนไพร ให้บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกแช่เย็นพร้อมดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
22 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 06:09:48
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 15:25:09 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้ สามารีถนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิติตประจำวัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องตำรับอาหารเปฌนยา พร้อมแจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง การปฏิบัติตัว การเลือกรับประทานอาหาร อาหารที่ควรรับประทานในกลุ่มโรคเรื้อรัง สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถให้รักษา ช่วยบรรเทา  ก่อนที่จะปรุงอาหารเพื่อสุขภาพปรุงอาหารเป็นยาได้ เราต้องรู้ประโยชน์ รู้สรรพคุณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร

ผลตามแผน

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้ และนำความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมนีี้ดีี ได้รับความรู้ และสามารถตอบคำถามได้ มีความสนใจที่จะซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์แผนไทย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
21 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhamidahamidaเมื่อ 19 เมษายน 2561 14:33:09
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:54:10 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำดอกอัญชัน"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
15 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 19 เมษายน 2561 03:03:13
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 01:47:45 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อสม.ได้รับความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และนำความรู้ที่ได้นี้ไปบอกต่อแก่คนรอบข้าง

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา มีการจัดกิจกรมมแข่งขันการทำตำรัยอาหารเป็นยา พร้อมนำเสนอผลงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน การบริหารร่างกายด้วยท่ามณีเวช

ผลตามแผน

อสม.ได้รับบความรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีีวิตประจำวันได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำไปบอกต่อคนรอบข้างได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

อสม.มีความสนใจในกิจจกรมมที่จัดขึ้น สามารถตอบคำถามได้ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ได้รับความรู้ และนำไปใช้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 14,200.00
14 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 06:03:04
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:24:44 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำเก๊กฮวย"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม 3.น้ำสมุนไพรเหลือเยอะ ผู้รับบริการแนะนำให้ใส่น้ำแข็งหรือแช่เย็น เนื่องจากอากาศร้อนจึงต้องการดื่มเครื่องดื่มเย็น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
7 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 19 เมษายน 2561 01:50:24
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:23:57 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำมะตูม"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูม" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูม" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม 3.น้ำสมุนไพรเหลือเยอะ ผู้รับบริการแนะนำให้ใส่น้ำแข็งหรือแช่เย็น เนื่องจากอากาศร้อนจึงต้องการดื่มเครื่องดื่มเย็น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 375.00 0.00 0.00 875.00
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhamidahamidaเมื่อ 19 เมษายน 2561 14:29:37
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 15:23:53 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่

 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องสมุนไพร การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย กับโรค และได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้สุขศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมทำอาหารร่วมกัน จับเข่าคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับการอาหารที่ควรรับประทานในผู้สูงอายุ โรคภัยไข้เจ็บ อาการต่างๆในผู้สูงอายุ สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถให้รักษา ช่วยบรรเทา  ก่อนที่จะปรุงอาหารเพื่อสุขภาพปรุงอาหารเป็นยาได้ เราต้องรู้ประโยชน์ รู้สรรพคุณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วย ร่วมกิจกรรมทำท่ากายบริหาร ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ "ข้าวยำสมุนไพร"

ผลตามแผน

ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และนำความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สูงอายุให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมนีี้ดีี ได้รับความรู้ และสามารถตอบคำถามได้ร้อยละ 80  มีความสนใจที่จะซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์แผนไทย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhamidahamidaเมื่อ 19 เมษายน 2561 14:23:07
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 06:46:31 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา

 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภาอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภาอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภาอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องสมุนไพร การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย กับโรค และได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้สุขศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมทำอาหารร่วมกัน จับเข่าคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับการอาหารที่ควรรับประทานในผู้สูงอายุ โรคภัยไข้เจ็บ อาการต่างๆในผู้สูงอายุ สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถให้รักษา ช่วยบรรเทา  ก่อนที่จะปรุงอาหารเพื่อสุขภาพปรุงอาหารเป็นยาได้ เราต้องรู้ประโยชน์ รู้สรรพคุณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วย

ผลตามแผน

ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และนำความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สูงอายุให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมนีี้ดีี ได้รับความรู้ และสามารถตอบคำถามได้บ้าง มีความสนใจที่จะซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์แผนไทย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ตอบคำถามเกีี่ยวกับสมุนไพรได้บ้าง ต้องจัดกิจกรรมนี้อีกครั้ง เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00