การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.37 ( IP : 202...136 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ ุ60-ข-060
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประสิทธิ์ แก้วมรกต
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • namtarnnamtarn(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

เพื่อสร้างการเรียนรู้  สร้างรูปแบบการจัดการอาหารด้านความมั่นคงทางอาหาร  และเพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาหารแบบบูรณาการ และสร้างเสริมภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยในระดับชุมชน

กิจกรรมสำคัญ
 • การสำรวจข้อมูลด้านกายภาพของแหล่งจำหน่ายอาหาร
 • วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารสำหรับร้านอาหาร
 • ส่งเสริมให้ร้านอาหารใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย เมนูลดหวานมันเค็ม
 • การพัฒนาระบบเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • ยกระดับความรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียนให้กับ โรงเรียนวัดบางศาลา
 • เชื่อมโยงผลผลิตการเกษตร กับเมนูอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • กำหนดเมนูอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยใช้ โปรแกรม thai school lunch
 • พัฒนาศักยภาพแม่ครัว  ครู  ด้านการจัดการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในโรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดบางศาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ ประชาชนในตำบลทุ่งลาน

พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดปรางแก้ว โรงเรียนวัดบางศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านอาหาร
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 26 มิถุนายน 2561 11:14:33
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 26 มิถุนายน 2561 11:25:32 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา

 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา
 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา
 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

ปลาดุกโตตามเกณฑ์ และสามารถนำมาประกอบอาหารได้

กิจกรรมตามแผน

นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้วช่วยกันให้อาหารปลาดุก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนและ คุณครูช่วยกันดูแล ให้อาหาร

ผลตามแผน

ปลาดุกที่เลี้ยง โตตามเกณฑ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ปลาดุกโตตามเกณฑ์ และรอดชีวิต

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 19 มิถุนายน 2561 10:30:03
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 10:33:40 น.

ชื่อกิจกรรม : นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

นำผักที่ปลูกไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

กิจกรรมตามแผน

นักเรียน ช่วยกัน ถอนผักบุ้ง ล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมให้แม่ครัว นำไปประกอบอาหารกลางวัน ให้นักเรียนภายในโรงเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนช่วยกันถอยผักบุ้ง และล้างทำความสะอาดเพื่อนำไปให้แม่ครัวของโรงเรียน ประกอบเป็นรอาหารกลางวัน

ผลตามแผน

ผักบุ้งเพียงพอสำหรับนักเรียน ในการประกอบอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ และ เป็นผักที่ปลูก เอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:27:01
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:29:54 น.

ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนวัดปรางแก้ว

 • photo โรงเรียนวัดปรางแก้วโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo โรงเรียนวัดปรางแก้วโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo โรงเรียนวัดปรางแก้วโรงเรียนวัดปรางแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียน ช่วยกันดูแล และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว ช่วนกันใส่ปุ๋ยและพรวนดินผักบุ้งและกะเพรา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนช่วยกันดูแลแปลงผัก และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลตามแผน

นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป้นประโยชน์ และ ดูและ ผัก ของตัวเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผักและกะเพราะ  สามารถนำไปใช้เป็นอาหารกลางวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:19:13
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:23:33 น.

ชื่อกิจกรรม : ปลูกพริกและมะเขือ

 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปลูกผักสวนครัว เพื่อให้บริโภคในโรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมตามแผน

นักเรียนปลูกพริกและมะเขือ ในแปลงโรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียน โรงเรียนวัดปรางแก้ว ช่วยกันปลลุกพริกและมะเขือ เพื่่อใช้ในการบริโภค เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน

ผลตามแผน

ปลูกพริกและมะเขือเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดปรางแก้ว

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สามารถปลูกพริกและมะเขือได้ตามกำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 7 มิถุนายน 2561 10:10:27
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 7 มิถุนายน 2561 10:16:36 น.

ชื่อกิจกรรม : พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้

 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ดูแลและช่วยให้ผักที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี

กิจกรรมตามแผน

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดปลางแก้ว ช่วนกัน พรวนดิน รดน้ำ ให้กับ ผักบุ้งและกระเพรา เป็นการสร้างพื้นฐานให้เด็กนักเรียน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนวัดปรงแก้วช่วยกันดูและผักและพืชที่ปลูก

ผลตามแผน

พืชและผักที่ปลูกเจริยเติบโตได้เต็มที่และนำมาทำเป็นอาหารกลางวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สามารถนำผักและพืชที่ปลูก มาบริโภคเป็นอาหารกลาวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:43:37
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:47:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า

 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า
 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า
 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า
 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-มีน้ำรดผัก ที่ปลูกไว้อย่างเพียงพอ -มีข่าไว้ประกอบอาหาร

กิจกรรมตามแผน

ต่อท่อน้ำเพื่อการเพาะปลูก และ ปลูกต้นข่า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ต่อท่อเพื่อการเกษตรและปลูกต้นข่า

ผลตามแผน

-มีน้ำรดผัก ที่ปลูกไว้อย่างเพียงพอ -มีข่าไว้ประกอบอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ต่อท่อเพื่อการเกษตรและปลูกต้นข่า เสร็จเป็นที่เรียนร้อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:35:11
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:39:39 น.

ชื่อกิจกรรม : เตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก

 • photo เตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุกเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เลี้ยงปลาดุกเพื่อ เป็นอาหารกลางวัน และ เพีงพอในการทำอาหารกลางวัน ของนักเรียน

กิจกรรมตามแผน

จัดเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทำบ่อ และ เตรียมสถานที่เลี้ยงปลาดุก

ผลตามแผน

มีปลาดุก ไว้ทำอาหารเที่ยงเพียงพอกับนักเรียนในโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

บ่อและสถานที่เสร็จเตรียมเลี้ยงปลาดุก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เสริมสร้างการเรียนรู้ และ การผลิดอาหารในโรงเรียน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:52:23
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:56:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ปลูกพืชลงแปลง

 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง
 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง
 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง
 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปลูกผักลงแปลงเพื่อเป้นอาหารกลางวัน

กิจกรรมตามแผน

ปลูกผักบุ้งลงแปลงเพื่อเป็นอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนดรงเรียนวัดปรางแก้ว และ คุณครู รวมไปถึง นายแหลม แก้วอาภรณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วยกันปลูกผักลงแปลง

ผลตามแผน

นำเมล็ดผักบุ้งลงแปลงได้เสร็จสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผักเจริญเติบโต

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:47:07
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:49:20 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด

 • photo จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ดจัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด
 • photo จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ดจัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด
 • photo จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ดจัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

กิจกรรมตามแผน

เตรียมท่อและโรงเรือนเพื่อทำการปลูกเห็ดและเตรียมท่อ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เพิ่มท่อที่มีอยู่ และสร้างโรงเรือนรองรับการเพาะเห็ด

ผลตามแผน

จัดเตรียมโรงเรือนและท่อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 09:50:26
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 17:02:32 น.

ชื่อกิจกรรม : เตรียมดรงเห็ดและบ่อเลี้ยงปลาดุก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป้นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้เพียงพอ

กิจกรรมตามแผน

จัดเตรียมอุปกรณ์ทำโรงเห็ด จัดทำโรงเพาะเห็ด และ เตรียมอุปกรณ์ทำบ่อเลี้ยงปลาดุก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำโรงเห็ด และ บ่อปลา โดยการ จ้างประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันทำ ให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

ผลตามแผน

นำเห็ดและปลาดุกมาเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว อย่างเพียงพอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

โรงเพาะเห็ดและบ่อปลาพร้อมที่จำ นำเห็ดมาเพาะ และนำพันธ์ปลาดุกมาแลี้ยง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 • การนำเห็ดมาเพาะ จะ ทำการเพาะ เป็นช่วงเวลา ให้เหมาะกับ ปริมาณการทำอาหารกลางวัน
   
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 7,200.00 0.00 38,926.25 0.00 0.00 46,126.25
5 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 10:19:26
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 16:48:24 น.

ชื่อกิจกรรม : นำหน้าดิน ใส่ในแปลงที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอการเพาะปลูก

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อนำดินลงบลอคที่จัดเตียมไว้ รอการเพาะปลูก 

กิจกรรมตามแผน

ภาคีเครือข่าย ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งลาน นำหน้าดิน ที่เตรียมไว้มาใส่ในแปลงผักทุก ๆ แปลง เพื่อรอการเพาะปลูก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ขนดินลงบลอคแปลงเรียบร้อย

ผลตามแผน

นำดินลงบลอคแปลงให้เรียบร้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ขนดินลงบลอคแปลงเรียบร้อย ในเวลาที่กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เมื่อนำดินลงแปลงเรียบร้อย รอการเพาะปลูก หลังจากนี้ นักเรียนจะนำพืชผักสวนครัวมาลงปลูก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,040.00 0.00 0.00 0.00 5,040.00
18 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 18 เมษายน 2561 10:02:28
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 18 เมษายน 2561 10:07:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสาน รพสต

 • photo ประสาน รพสตประสาน รพสต
 • photo ประสาน รพสตประสาน รพสต

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

ร้านอาหาร ในพื้นที่ ได้รับคำแนะนำ ในเรื่องสุขาภิบาลที่ถูกต้อง 

กิจกรรมตามแผน

ปรึกษา แนวทาง หารือ เกี่ยวกับร้านอาหาร ที่เราจะลงตรวจด้านสุขาภิบาล แนะนำเกี่ยวกับร้านอาหาร เมนูในร้าน และพื้นที่จัดให้คนสูบบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจ ร้านอาหาร ในด้านสุขาภิบาล ฯ 

ผลตามแผน

กำหนดร้านอาหาร ที่จะลงสำรวจ ได้ครบและครอบคลุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับข้อมุล ที่ถูกต้องและ สามารถแนะนำให้ร้านอาหาร ปรับปรุงและแก้ไขได้ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 10:09:58
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 16:45:49 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเตรียมดินและแปลงผักเพื่อการเพาะปลูก

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เป็นการเตรียมดิน เพื่อการเพาะปลูก

กิจกรรมตามแผน

ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งลาน ลงพื้นที่ทำงาน เตรียมดินและพื้นที่ในการเตรียมการเพาะปลูก เพื่ออาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ไถกลบดิน พรวนดิน เตรียมแปลง 

ผลตามแผน

เคลียร์พิ้นที่ในการทำแปลงเกษตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สามารถปรับสภาพดิน และพักดินเพื่อเตรียมการเพาะปลูก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ดินของพื้นที่โรงเรียนปรางแก้ว ต้องได้รับการดูแล และบำรุงก่อนเพาะปลูก เพราะดินเป็นดินเหนียว ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพดิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
30 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:47:11
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 16:42:54 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแผนงานพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

วางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

กิจกรรมตามแผน

การประชุมวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร้านอาหาร สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

ผลตามแผน

สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านอาหาร สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
22 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:44:03
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:46:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานร้านอาหารในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เชิญร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

กิจกรรมตามแผน

ประสานร้านอาหารและเชิญประชุม เพื่อทำการวางแผนงานพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

ผลตามแผน

เชิญร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:42:09
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:43:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานร้านอาหารในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เชิญร้านอาหารในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมโครงการ 

กิจกรรมตามแผน

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

ผลตามแผน

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:40:36
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:41:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานร้านอาหารในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

ประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมตามแผน

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เชิญร้านเข้าร่วมโครงการ  ฯ

ผลตามแผน

ร้านอาหาร เข้าร่วมโครงการ ฯ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านที่เชิญเข้าร่วมโครงการ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:38:16
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:39:54 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสาน รพสต.

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมตามแผน

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดประชุม  เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

ผลตามแผน

ร้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีร้านอาหาร ต้องการเข้าร่วมโครงการ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:35:31
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:37:40 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานงาน รพสต.ทุ่งลาน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ต้องการทราบข้อมูล ของร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลทุ่งลาน 

กิจกรรมตามแผน

ติดต่อประสาน เกี่ยวกับเรื่องร้านอาหาร ในพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ตรวจสอบรายชื่อร้านอาหาร เป้าหมาย 

ผลตามแผน

ได้รับข้อมูลร้านในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งลาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับ รายชื่อร้านเป้าหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ดำเนินการ เชิญร้านในพื้นที่เป้าหมายในการ เข้าร่วมประชุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:32:41
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:35:16 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานโรงเรียนวัดปรางแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

แนวทางการดำเนินการ ในการจัดทำแปลงเกษตร

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่ สำรวจแนวทางการดำเนินโครงการ ฯ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการ เพราะเป็นช่วง ของการปิดเทอม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สอบถามปัญหาและอุปสรรค 

ผลตามแผน

การดำเนินการ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน เพราะเป็นช่วงสอบ ของเด็กนักเรียน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับคำตอบ และ แนวทางในการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา ของการจัดทำ แปลงเกษตรเป็นช่วง สอบและกำลังจะปิดเทอม เมื่อเปิดเทอมจะดำเนินการ ตาม แผน อีกครั้ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 4248
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง