การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.37 ( IP : 202...136 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ ุ60-ข-060
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประสิทธิ์ แก้วมรกต
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • namtarnnamtarn(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

เพื่อสร้างการเรียนรู้  สร้างรูปแบบการจัดการอาหารด้านความมั่นคงทางอาหาร  และเพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาหารแบบบูรณาการ และสร้างเสริมภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยในระดับชุมชน

กิจกรรมสำคัญ
 • การสำรวจข้อมูลด้านกายภาพของแหล่งจำหน่ายอาหาร
 • วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารสำหรับร้านอาหาร
 • ส่งเสริมให้ร้านอาหารใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย เมนูลดหวานมันเค็ม
 • การพัฒนาระบบเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • ยกระดับความรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียนให้กับ โรงเรียนวัดบางศาลา
 • เชื่อมโยงผลผลิตการเกษตร กับเมนูอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • กำหนดเมนูอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยใช้ โปรแกรม thai school lunch
 • พัฒนาศักยภาพแม่ครัว  ครู  ด้านการจัดการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในโรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดบางศาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ ประชาชนในตำบลทุ่งลาน

พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดปรางแก้ว โรงเรียนวัดบางศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านอาหาร
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
18 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 18 เมษายน 2561 10:02:28
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 18 เมษายน 2561 10:07:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสาน รพสต

 • photo ประสาน รพสตประสาน รพสต
 • photo ประสาน รพสตประสาน รพสต

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

ร้านอาหาร ในพื้นที่ ได้รับคำแนะนำ ในเรื่องสุขาภิบาลที่ถูกต้อง 

กิจกรรมตามแผน

ปรึกษา แนวทาง หารือ เกี่ยวกับร้านอาหาร ที่เราจะลงตรวจด้านสุขาภิบาล แนะนำเกี่ยวกับร้านอาหาร เมนูในร้าน และพื้นที่จัดให้คนสูบบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจ ร้านอาหาร ในด้านสุขาภิบาล ฯ 

ผลตามแผน

กำหนดร้านอาหาร ที่จะลงสำรวจ ได้ครบและครอบคลุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับข้อมุล ที่ถูกต้องและ สามารถแนะนำให้ร้านอาหาร ปรับปรุงและแก้ไขได้ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:47:11
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:48:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแผนงานพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

วางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

กิจกรรมตามแผน

การประชุมวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร้านอาหาร สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

ผลตามแผน

สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านอาหาร สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
22 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:44:03
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:46:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานร้านอาหารในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เชิญร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

กิจกรรมตามแผน

ประสานร้านอาหารและเชิญประชุม เพื่อทำการวางแผนงานพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

ผลตามแผน

เชิญร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:42:09
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:43:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานร้านอาหารในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เชิญร้านอาหารในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมโครงการ 

กิจกรรมตามแผน

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

ผลตามแผน

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:40:36
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:41:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานร้านอาหารในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

ประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมตามแผน

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เชิญร้านเข้าร่วมโครงการ  ฯ

ผลตามแผน

ร้านอาหาร เข้าร่วมโครงการ ฯ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านที่เชิญเข้าร่วมโครงการ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:38:16
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:39:54 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสาน รพสต.

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมตามแผน

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดประชุม  เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

ผลตามแผน

ร้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีร้านอาหาร ต้องการเข้าร่วมโครงการ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:35:31
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:37:40 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานงาน รพสต.ทุ่งลาน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ต้องการทราบข้อมูล ของร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลทุ่งลาน 

กิจกรรมตามแผน

ติดต่อประสาน เกี่ยวกับเรื่องร้านอาหาร ในพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ตรวจสอบรายชื่อร้านอาหาร เป้าหมาย 

ผลตามแผน

ได้รับข้อมูลร้านในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งลาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับ รายชื่อร้านเป้าหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ดำเนินการ เชิญร้านในพื้นที่เป้าหมายในการ เข้าร่วมประชุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:32:41
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:35:16 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานโรงเรียนวัดปรางแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

แนวทางการดำเนินการ ในการจัดทำแปลงเกษตร

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่ สำรวจแนวทางการดำเนินโครงการ ฯ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการ เพราะเป็นช่วง ของการปิดเทอม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สอบถามปัญหาและอุปสรรค 

ผลตามแผน

การดำเนินการ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน เพราะเป็นช่วงสอบ ของเด็กนักเรียน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับคำตอบ และ แนวทางในการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา ของการจัดทำ แปลงเกษตรเป็นช่วง สอบและกำลังจะปิดเทอม เมื่อเปิดเทอมจะดำเนินการ ตาม แผน อีกครั้ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:29:18
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:31:27 น.

ชื่อกิจกรรม : เตรียมหน้าดิน

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เตรียมดินสำหรับการเพาะปลูก

กิจกรรมตามแผน

รถ...มาส่งหน้าดิน  จำนวน 3 คัน และ ดินลูกรังจำนวน  2 คัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

รอนำดินใส่ในแปลง อิฐบลอค

ผลตามแผน

ดินพร้อมสำหรับการเพาะปลูก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ยังไม่ได้นำดินใส่อิฐบลอค

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00
6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:19:12
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:23:05 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดปรางแก้ว

 • photo ทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดปรางแก้วทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo ทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดปรางแก้วทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo ทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดปรางแก้วทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo ทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดปรางแก้วทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดปรางแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียม พื้นที่ ในการเพาะปลูก

กิจกรรมตามแผน

เคลียร์พื้นที่  จัดทำแปลงด้วยอิฐบลอค และ วัดขนาดอิฐ บลอค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทีม กำนันผู็ใหญ่บ้านและ คณะครูอาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ทำแปลง เกษตร 

ผลตามแผน

ได้ขนาดแปลง ที่ทำจากอิฐบล๊อค

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้บลอคของแปลงเกษตรที่พร้อมจะเพาะปลูก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เตรียมพร้อมสำรับการเพาะปลูก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 14:14:31
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:28:50 น.

ชื่อกิจกรรม : เคลียร์พื้นที่ทำแปลงเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว

 • photo
 • photo เคลียร์พื้นที่ทำแปลงเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้วเคลียร์พื้นที่ทำแปลงเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo เคลียร์พื้นที่ทำแปลงเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้วเคลียร์พื้นที่ทำแปลงเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo เคลียร์พื้นที่ทำแปลงเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้วเคลียร์พื้นที่ทำแปลงเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พื้นที่เกษตรใน รร.วัดปรางแก้ว พร้อมสำรับการ ปลูกผัก

กิจกรรมตามแผน

ปรับสภาพหน้าดิน ได้ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ ปรับสภาพดิน โดยการ ไถพรวนรอบที่ 3

ผลตามแผน

ปรับสภาพหน้าดินเรียบร้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

พร้อมสำหรับการเพราะปลูก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
30 มกราคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:15:42
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:18:40 น.

ชื่อกิจกรรม : โรยปุ๋ยขี้ไก่

 • photo โรยปุ๋ยขี้ไก่โรยปุ๋ยขี้ไก่
 • photo โรยปุ๋ยขี้ไก่โรยปุ๋ยขี้ไก่

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

รองหลุม และ กันเชื้อรา

กิจกรรมตามแผน

นำปุ๋ยขี้ไก่ รองหลุม  เพื่อ ปรับสภาพดิน และ กันเชื้อรา โรยหน้าดิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ช่วยกันโรย ปุ๋ยขี้ไก่ เพื่อรองหลุมและกันเชื้อรา

ผลตามแผน

รองหลุมที่ขุดไว้ และ โรยหน้าดิน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

รองหลุม และ โรยหน้าดินเรียบเรียบร้อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00
29 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:03:24
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 16:25:36 น.

ชื่อกิจกรรม : โรยปูนโคลไมล์

 • photo โรยปูนโคลไมล์โรยปูนโคลไมล์
 • photo โรยปูนโคลไมล์โรยปูนโคลไมล์
 • photo โรยปูนโคลไมล์โรยปูนโคลไมล์

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับสภาพดิน

กิจกรรมตามแผน

เป็นการปรับสภาพดิน โดยการ โรยปูน โคลไมล์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเทศบาล ครู อาจารย์ โรงเรียน วัดปรางแก้ว ช่วยกันโรยปูนโคลโมท์

ผลตามแผน

โรยปูน ฯ เสร้จ เพื่อพักหน้าดิน ปรับสภาพดิน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

พักหน้าดินปรับสภาพดิน  ให้ ดินสามารถเพาะปลูกได้ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

โรยปุ๋ย ขี้ไก่ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
26 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 14:56:29
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 14:59:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตร

 • photo ไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตรไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตร
 • photo ไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตรไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตร
 • photo ไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตรไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตร
 • photo ไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตรไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตร
 • photo ไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตรไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปรับสภาพพื้นดิน มนการ ปลูกพืชผัก 

กิจกรรมตามแผน

ไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

รถไถ กลบ ปรับสภาพดิน โดย กองช่างของเทสบาลตำบลทุ่งลาน

ผลตามแผน

สามารถปรับสภาพดิน ไถ กลบ พื้นที่ได้เสร็จ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

งานเสร้่จตามเป้าหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 14:37:30
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 14:42:46 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดหา อุปกรณ์

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

สั่งซื้อ ทราย ปูน 

กิจกรรมตามแผน

สั่งซื่อ ทราย และ ปูน เพื่อทำการจัดทำแปลงผัก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดเตรียม อุปกรณ์ ในการ ทำแปลงผัก 

ผลตามแผน

อุปกรณ์ ที่สั่งซื้อทางร้านส่งครบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 1,450.00
24 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 14:31:16
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 14:36:15 น.

ชื่อกิจกรรม : ส่งมอบเงิน งวดแรก ให้กับโรงเรียนวัดปรางแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ส่งมอบเงินให้กับทางโรงเรียน วัดปรางแก้ว ในการดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมตามแผน

นำเงินงวดแรก ให้ โรงเรียนวัดปรางแก้ว เพื่อการดำเนิการกิจกรรมตามโครงการ  การพัฒนาระบบเกษตรในดรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มอบเงินให้กับทาง ผอ โรงเรียนวัดปรางแก้ว 

ผลตามแผน

นำเงิน จัดหาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ พัฒนาระบบเกษตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

นำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ ที่ต้องการ เช่น ปุ๋ย หน้าดิน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 8449
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง