โครงการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ

เวทีคืนข้อมูลสุขภาวะเด็กให้กับเทศบาลตำบลชะแล้

 • photo , 640x480 pixel , 33,718 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 27,925 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 26,828 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 23,344 bytes.
 • photo , 640x853 pixel , 34,411 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 22,616 bytes.
 • photo , 640x853 pixel , 72,107 bytes.
 • photo , 640x853 pixel , 63,142 bytes.
 • photo , 478x640 pixel , 98,868 bytes.
 • photo , 478x640 pixel , 69,879 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 120,357 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 125,939 bytes.
 • photo , 478x640 pixel , 97,500 bytes.

วันที่ 3 มกราคม 2556 ได้มีการจัดกิจกรรมคืนข้อมูลสุขภาวะเด็กให้กับเทศบาลตำบลชะแล้ โดย รศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการศึกษาได้แยกกลุ่มเด็กเป็น 2 กลุ่ม คือ เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี และ เด็กอายุ 6-14 ปี พบว่าเด็กทั้งสองกลุ่มมีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งมีภาวะซีด ทางผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ให้ผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมรับฟังการคืนข้อมูลได้แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาวะเด็กดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับโภชนาการที่สมวัย ได้รับอาหารที่ปลอดภัยและพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง