รายชื่อโครงการ

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการจำนวนกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ส๑, ส๒, ส๓?ง๑, ง๒?ต.?ป.?รายงานล่าสุดสถานะโครงการ
1 ไม่ระบุชื่อ - - - - - ยุติโครงการ
แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร
1 60-ข-058 การยกระดับ 1 ไร่ 1 แสน สู่ 1 ไร่หลายแสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
2 การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยางแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 9 9 - - - 8 มี.ค. 61 19:11 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานอาหารปลอดภัย
1 60-ข-061 การพัฒนาตลาดทัวร์รัถการสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดทัวร์รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย 3 3 - - - 21 ก.พ. 61 11:02 กำลังดำเนินโครงการ
2 ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่GREENWAY FOOD STATIONแผนงานอาหารปลอดภัย 9 9 - - ง๑ 18 เม.ย. 61 14:40 กำลังดำเนินโครงการ
3 60-ข-063 โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกแผนงานอาหารปลอดภัย 23 16 - - ง๑ 27 เม.ย. 61 07:13 กำลังดำเนินโครงการ
4 การขยายรูปแบบของตลาดอาหารปลอดภัยไปสู่ท้องถิ่นแผนงานอาหารปลอดภัย - - - - - ยุติโครงการ
5 ุ60-ข-059 การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดน้ำคลองแหแผนงานอาหารปลอดภัย 8 6 - - - 9 เม.ย. 61 15:08 กำลังดำเนินโครงการ
6 60-ข-062 การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการแผนงานอาหารปลอดภัย - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
7 ุ60-ข-060 การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลานโรงเรียนวัดปรางแก้ว โรงเรียนวัดบางศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านอาหารแผนงานอาหารปลอดภัย 17 17 - - ง๑ 18 เม.ย. 61 10:02 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
1 ุ61-ข-002 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 6 6 - - ง๑ 18 เม.ย. 61 15:46 กำลังดำเนินโครงการ
2 การผลักดันตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. และร้านยาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
3 61-ข-003 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 19 19 - - - 13 เม.ย. 61 22:10 กำลังดำเนินโครงการ
4 ุ61-ข-001 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 12 12 - ส๑ - 18 เม.ย. 61 16:57 กำลังดำเนินโครงการ
5 ไม่ระบุชื่อแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
6 61-ข-011 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 2 1 - - - 18 เม.ย. 61 23:40 กำลังดำเนินโครงการ
7 ุ60-ข-097 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนดอำเภอระโนด จ.สงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 34 34 - ส๑ ง๑ 10 เม.ย. 61 15:59 กำลังดำเนินโครงการ
8 61-ข-007 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อำเภอสะเดาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 20 20 - - - 13 พ.ค. 61 12:18 กำลังดำเนินโครงการ
9 61-ข-004 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 19 16 - ส๑ - 25 เม.ย. 61 10:34 กำลังดำเนินโครงการ
10 การติดตามประเมินผลและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
11 61-ข-006 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 16 16 - ส๑ ง๑ 14 พ.ค. 61 09:39 กำลังดำเนินโครงการ
12 การผลักดันแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
13 61-ข-005 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพาชมรมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่, โรงพยาบาลส่งเสุขภาพตำบลวังใหญ่, หมู่ที่1-8 ในตำบลวังใหญ่แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 22 22 - ส๑ ง๑ 7 พ.ค. 61 11:05 กำลังดำเนินโครงการ
14 การบูรณาการระบบอาหารใน อปท.แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
แผนงานบริหารจัดการ
1 การบริหารจัดการแผนงานบริหารจัดการ 38 32 - - - 28 เม.ย. 61 13:56 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน

รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ