Project Activities

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
10 มกราคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยngarmsiringarmsiriเมื่อ 11 มกราคม 2561 10:39:18
แก้ไขโดย ngarmsiri เมื่อ 11 มกราคม 2561 10:55:26 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนด »

ชื่อกิจกรรม : ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้

กิจกรรมตามแผน

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรพร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยให้ความรู้เมนูอาหารที่เหมาะสมกับโรคเบาหวาน เช่นเมนู บำบัวก ยำหัวโหนด น้ำกระสังหญ้าใต้ใบ พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำเมนู เมี่ยงปลาทู ที่เป็นตำรับช่วยระบบทางเดินอาหารให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และญาติผู้ป่วยที่มารับบริการเพื่อให้มีความรู้และนำกลับไปเป็นแนวทางดูแลสุขภาพตนเองและญาติต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรพร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรค โดยให้ความรู้เมนูอาหารที่เหมาะสมกับโรคเบาหวาน เช่นเมนู บำบัวก ยำหัวโหนด น้ำกระสังหญ้าใต้ใบ พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำเมนู เมี่ยงปลาทู ที่เป็นตำรับช่วยระบบทางเดินอาหารให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และญาติผู้ป่วยที่มารับบริการเพื่อให้มีความรู้และนำกลับไปเป็นแนวทางดูแลสุขภาพตนเองและญาติต่อไป โดยมีแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเมนูอาหารสุขภาพกับผู้ร่วมรับฟัง

ผลตามแผน

-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและญาติ สนใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางการดูแลตนเองและญาติ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและญาติ สนใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางการดูแลตนเองและญาติต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เอกสารที่ให้ความรู้ไม่เพียงพอ/แนวทางแก้ไขครั้งต่อไปจัดทำให้เพียงพอ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 2,120.00 4,990.00 0.00 300.00 8,610.00
14 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 10 มกราคม 2561 16:00:44
แก้ไขโดย tonprik เมื่อ 10 มกราคม 2561 16:11:18 น.

ชื่อโครงการ : โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตลาดต้นปริก

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินงานตลาดต้นปริก ๒.เพื่อคณะกรรมการได้ทราบบทบาทในการทำงาน

กิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการตลาดต้นปริกร่วมหารือเกี่ยวกับแนวดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดต้นปริก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประธานร่วมกับคณะกรรมการตลาดต้นปริก จำนวน  ๒๒ คน ผู้บริหารเทศบาล ๒ คน เจ้าหน้าที่เทศบาล จำนวน ๒ คน ประธานโครงการฯ ชี้แจงบทบาทคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตลาดต้นปริก

ผลตามแผน

๑.คณะกรรมการทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมตลาดต้นปริกภายใตโครงการอาหารปลอดภัย ๒. คณะกรรมการรู้บทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนตลาดต้นปริก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

๑.คณะกรรมการร่วมกำหนดวันทำการตลาดต้นปริก ทุกวันอังคารเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ เป็นต้นไป ๒.คณะกรรมการรับทราบบทบาทของกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตลาดต้นปริก ภายใต้โครงการอาหารปลอดเทศบาลตำบลปริก 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การดำเนินกิจกรรมตลาดโดยทั่วไปพ่อค้าแม่ค้ามักจะขายอาหารที่หลากหลายซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีสารปนเปื้อน แนวทางแก้ปัญหา ต้องอบรมพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมสมัครมาขายในตลาดต้นปริก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,890.00 0.00 0.00 0.00 4,890.00
27 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 10 มกราคม 2561 15:01:11
แก้ไขโดย tonprik เมื่อ 10 มกราคม 2561 15:42:40 น.

ชื่อโครงการ : โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตลาดต้นปริก

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อนำข้อเสนอจากพ่อค้าแม่ค้ามาปรับปรุงแก้ไขการจัดพื้นที่ขายของ

กิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมพร้อมเปิดตลาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

๑. ประธานนำเสนอผลการประชุมพ่อค้าแม่ค้าให้กับที่ประชุมโดยมีคระกรรมการตลาด จำนวน ๒๖ คนเข้าร่วมประชุม ๒. ร่วมหาข้อสรุปกับกรรมการและแนวทางการจัดพื้นที่ขายของ

ผลตามแผน

๑.คณะกรรมมการที่รับผิดชอบการแบ่งพื้นที่ขายของไปปรุงใช้ในการแบ่งพื้นที่ ๒.ทางโครงการต้ลาต้นปริกต้องเตรียมพื้นที่ให้เพียงพ่อกับจำนวนพ่อค้าแม่ค้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง

๑. ผู้รับผิดชอบการรับจองพื้นที่ขายของ นางสาวอามีนา   ยาอีดรายงาน มีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่ขายจำนวนมากทำให้ทางตลาดต้องเพิ่มจำนวนล๊อกเป็น ๗๕ ล๊อก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,400.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 6,040.00
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 9 มกราคม 2561 19:37:18
แก้ไขโดย montree เมื่อ 9 มกราคม 2561 20:16:36 น.

ชื่อโครงการ : ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภค มีความสนใจในการเลือกบริโภคอาหาร ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

กิจกรรมตามแผน

รณรงค์ส่งเสริม ให้ผู้บริโภคเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย
2. จัดกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามโดยการ ใช้ Application Calorie quiz:Food and Drink  พร้อมรับของรางวัล
3.เชิญวิทยากรนักโภชนาการ มาให้ความรู้ในช่วง 19.00 น. เรื่องการบริโภคอาหารให้พอเหมาะและเพียงพอกับร่างกาย

ผลตามแผน

ต้องการให้ผู้บริโภคสนใจและเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.กิจกรรมการตอบคำถามผ่าน application ได้รับความสนใจมาก เนื่องจากเป็นเกมส์ที่ได้วัดความรู้เกี่ยวกับแคลลอรี่ของอาหาร และมีการแจกของรางวัลในการร่วมสนุก 2.ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคแต่พอดี 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การกระตุ้นด้วยการใช้เกมส์ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนุก แต่การดึงผู้บริโภคให้สนใจมาร่วมสนุก ยังคงต้องใช้ลักษณะของการให้รางวัลเป็นการดึงดูดใจอยู่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 4,886.69 0.00 0.00 7,886.69
19 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 08:35:50
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 29 ธันวาคม 2560 08:51:41 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกำหนดแนวทางการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเรื่องการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านภาคใต้

กิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความร่วมมือขยายผลตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความร่วมมือขยายผลตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

ผลตามแผน

แนวทางความร่วมมือคือการจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 100,000 บาทจำนวน 2 โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลระโนดและโรงพยาบาลสทิงพระ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับสนุนทุนให้แห่งละ 50,000 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง

แนวทางความร่วมมือคือการจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 100,000 บาทจำนวน 2 โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลระโนดและโรงพยาบาลสทิงพระ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับสนุนทุนให้แห่งละ 50,000 บาท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 08:30:59
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 29 ธันวาคม 2560 08:35:15 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมการคืนข้อมูลด้านอาหารและจัดทำแผนพัฒนาอาหารปลอดภัยห้างอาเซียนพลาซ่า

 • photo ประชุมการคืนข้อมูลด้านอาหารและจัดทำแผนพัฒนาอาหารปลอดภัยห้างอาเซียนพลาซ่าประชุมการคืนข้อมูลด้านอาหารและจัดทำแผนพัฒนาอาหารปลอดภัยห้างอาเซียนพลาซ่า
 • photo ประชุมการคืนข้อมูลด้านอาหารและจัดทำแผนพัฒนาอาหารปลอดภัยห้างอาเซียนพลาซ่าประชุมการคืนข้อมูลด้านอาหารและจัดทำแผนพัฒนาอาหารปลอดภัยห้างอาเซียนพลาซ่า

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนกิจกรรมพัฒนาให้ตลาดพลาเซียนพลาซ่าเป็นตลาดจำหน่ายอาหารที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค

กิจกรรมตามแผน

ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโดยนำข้อมูลการตรวจสุขาภิบาลอาหารของเทศบาลนครหาดใหญ่ มาคืนข้อมูลให้กับผู้ประกอบการได้รับรู้ข้อมูล จากนั้นมีการระดมความคิดเห็นต่อแนวทางาการจัดการปัญหา 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโดยนำข้อมูลการตรวจสุขาภิบาลอาหารของเทศบาลนครหาดใหญ่ มาคืนข้อมูลให้กับผู้ประกอบการได้รับรู้ข้อมูล จากนั้นมีการระดมความคิดเห็นต่อแนวทางาการจัดการปัญหา 

ผลตามแผน

1.คืนข้อมูลสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการตลาดอาเซียนพลาซ่า โดยข้อมูลการตรวจด้านสุขภิบาลอาหารพบว่าที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คือการแต่งกายของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการใช้โฟมบรรจุอาหาร

2.มีข้อเสนอถึงความร่วมมือในเรื่อง -การตรวจสุขภาพของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร -การปฏิบัติการตามหลักสุขาภิบาลอาหารให้เข้มงวดมากขึ้น -มาตรการลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยเริ่มเดือนมกราคม 2561

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.คืนข้อมูลสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการตลาดอาเซียนพลาซ่า โดยข้อมูลการตรวจด้านสุขภิบาลอาหารพบว่าที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คือการแต่งกายของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการใช้โฟมบรรจุอาหาร

2.มีข้อเสนอถึงความร่วมมือในเรื่อง -การตรวจสุขภาพของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร -การปฏิบัติการตามหลักสุขาภิบาลอาหารให้เข้มงวดมากขึ้น -มาตรการลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยเริ่มเดือนมกราคม 2561

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 25 ธันวาคม 2560 15:20:39
แก้ไขโดย tonprik เมื่อ 25 ธันวาคม 2560 15:26:03 น.

ชื่อโครงการ : โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก »

ชื่อกิจกรรม : ีประกาศรับสมัครแม่ค้า

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พ่อค้่แม่ค้าจองแผงขายของ

กิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการตลาดรับสมัครแม่ค้าเปิดตลาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

รับสมัครพ่อค้าแม่ค้าจองแผงขายของ

ผลตามแผน

พ่อค้าแม่ค้าสมัครจองแผนเพื่อขายของ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีพ่อค้าแม่ค้าสมัครและจอวแผงขายของ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 17 ธันวาคม 2560 14:29:25
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 17 ธันวาคม 2560 14:38:03 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกรรมการตลาดนัดเกาะหมี

 • photo ประชุมกรรมการตลาดนัดเกาะหมีประชุมกรรมการตลาดนัดเกาะหมี
 • photo ประชุมกรรมการตลาดนัดเกาะหมีประชุมกรรมการตลาดนัดเกาะหมี
 • photo ประชุมกรรมการตลาดนัดเกาะหมีประชุมกรรมการตลาดนัดเกาะหมี

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร้านจำหน่ายอาหารภายในตลาดนัดเกาะหมีให้มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

ประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีซึ่งเป็นกลุ่มแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน โดยได้คืนข้อมูลผลการสำรวจสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการ จากนั้นได้ร่วมกำหนดกติกาในการพัฒนาร้านจำหน่ายอาหารให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 1. จะยกเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารภายในเดือนมกราคม เพื่อให้เป็นตลาดปลอดโฟม 2. การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 3. การกำหนดป้านแสดงราคาอาหาร 4. จัดโซนจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น 5.การอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีซึ่งเป็นกลุ่มแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน โดยได้คืนข้อมูลผลการสำรวจสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการ จากนั้นได้ร่วมกำหนดกติกาในการพัฒนาร้านจำหน่ายอาหารให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 1. จะยกเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารภายในเดือนมกราคม เพื่อให้เป็นตลาดปลอดโฟม 2. การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 3. การกำหนดป้านแสดงราคาอาหาร 4. จัดโซนจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น 5.การอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

ผลตามแผน

ประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีซึ่งเป็นกลุ่มแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน โดยได้คืนข้อมูลผลการสำรวจสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการ จากนั้นได้ร่วมกำหนดกติกาในการพัฒนาร้านจำหน่ายอาหารให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 1. จะยกเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารภายในเดือนมกราคม เพื่อให้เป็นตลาดปลอดโฟม 2. การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 3. การกำหนดป้านแสดงราคาอาหาร 4. จัดโซนจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น 5.การอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดตั้งชมรมผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีจำนวน 15 คน เพื่อให้เป็นแกนนำประสานงานให้ผู้ประกอบการร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลานัดเกาะหมี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 17 ธันวาคม 2560 14:19:55
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 17 ธันวาคม 2560 14:27:41 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ อย. สสส. ดูงานระบบโภชนาการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลา

 • photo ผู้ทรงคุณวุฒิ อย. สสส. ดูงานระบบโภชนาการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลาผู้ทรงคุณวุฒิ อย. สสส. ดูงานระบบโภชนาการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลา
 • photo ผู้ทรงคุณวุฒิ อย. สสส. ดูงานระบบโภชนาการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลาผู้ทรงคุณวุฒิ อย. สสส. ดูงานระบบโภชนาการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลา
 • photo ผู้ทรงคุณวุฒิ อย. สสส. ดูงานระบบโภชนาการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลาผู้ทรงคุณวุฒิ อย. สสส. ดูงานระบบโภชนาการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลา
 • photo ผู้ทรงคุณวุฒิ อย. สสส. ดูงานระบบโภชนาการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลาผู้ทรงคุณวุฒิ อย. สสส. ดูงานระบบโภชนาการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลา
 • photo ผู้ทรงคุณวุฒิ อย. สสส. ดูงานระบบโภชนาการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลาผู้ทรงคุณวุฒิ อย. สสส. ดูงานระบบโภชนาการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลา

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการเรื่องการจัดการอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนของจังหวัดสงขลา

กิจกรรมตามแผน

ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลควนรู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษา และโรงเรียนชุมชนบ้านคลองหอยโข่ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลควนรู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษา และโรงเรียนชุมชนบ้านคลองหอยโข่ง

ผลตามแผน

การแลกเปลี่ยนรูปแบบการจัดการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลควนรู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษา และโรงเรียนชุมชนบ้านคลองหอยโข่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น ได้เกิดการแลกเปลี่ยนในรูปแบบการจัดการระบบอาหารกลางวันที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนโดยมีข้อเสนอแนะให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาพของเด็กเพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านโภชนาการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 14:11:55
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 14:27:39 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : เทศบาลตำบลปริกดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

 • photo เทศบาลตำบลปริกดูงานตลาดเกษตร ม.อ.เทศบาลตำบลปริกดูงานตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo เทศบาลตำบลปริกดูงานตลาดเกษตร ม.อ.เทศบาลตำบลปริกดูงานตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo เทศบาลตำบลปริกดูงานตลาดเกษตร ม.อ.เทศบาลตำบลปริกดูงานตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo เทศบาลตำบลปริกดูงานตลาดเกษตร ม.อ.เทศบาลตำบลปริกดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการทำงานด้านอาหารปลอดภัยโดยมีตลาดเกษตร ม.อ. เป็นต้นแบบ 

กิจกรรมตามแผน

แกนนำผู้ประกอบการ บุคลากร เทศบาลตำบลปริกได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานของตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเป็นตลาดต้นแบบในการทำงานพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  และผู้ประกอบการร้านค้าให้มีการผลิตอาหารปลอดภัย โดยการแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้เทศบาลตำบลปริกได้นำไปพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยในเทศบาลตำบลปริกต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

แกนนำผู้ประกอบการ บุคลากร เทศบาลตำบลปริกได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานของตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเป็นตลาดต้นแบบในการทำงานพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  และผู้ประกอบการร้านค้าให้มีการผลิตอาหารปลอดภัย โดยการแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้เทศบาลตำบลปริกได้นำไปพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยในเทศบาลตำบลปริกต่อไป

ผลตามแผน

แกนนำผู้ประกอบการ บุคลากร เทศบาลตำบลปริกได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานของตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเป็นตลาดต้นแบบในการทำงานพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  และผู้ประกอบการร้านค้าให้มีการผลิตอาหารปลอดภัย โดยการแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้เทศบาลตำบลปริกได้นำไปพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยในเทศบาลตำบลปริกต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เทศบาลตำบลปริกจะนำแนวทางการทำงานพัฒนาตลาดไปปรึกษากับผู้บริหารท้องถิ่น และตั้งทีมขึ้นมาทำงานผลักดันให้เกิดการพัฒนาตลาด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 14:04:22
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 14:11:13 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ทำแผนบูรณาการระบบอาหารตำบลทุ่งลาน

 • photo ทำแผนบูรณาการระบบอาหารตำบลทุ่งลานทำแผนบูรณาการระบบอาหารตำบลทุ่งลาน
 • photo ทำแผนบูรณาการระบบอาหารตำบลทุ่งลานทำแผนบูรณาการระบบอาหารตำบลทุ่งลาน
 • photo ทำแผนบูรณาการระบบอาหารตำบลทุ่งลานทำแผนบูรณาการระบบอาหารตำบลทุ่งลาน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารในเทศบาลตำบลทุ่งลานให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  แกนนำชุมชน

กิจกรรมตามแผน

นำเสนอแผนการทำงานบูรณาการระบบอาหารของตำบลทุ่งลาน โดยมีแผนการทำงานในเรื่อง 1.ผลักดันให้ร้านอาหารมีการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย โดยส่งเสริมให้ร้านค้าปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เมนูลดหวานมันเค็ม 2.การพัฒนารูปแบบเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้วที่ใช้แนวคิด 1 ไร่ 1 แสน 3.การพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นำเสนอแผนการทำงานบูรณาการระบบอาหารของตำบลทุ่งลาน โดยมีแผนการทำงานในเรื่อง 1.ผลักดันให้ร้านอาหารมีการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย โดยส่งเสริมให้ร้านค้าปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เมนูลดหวานมันเค็ม 2.การพัฒนารูปแบบเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้วที่ใช้แนวคิด 1 ไร่ 1 แสน 3.การพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

ผลตามแผน

นำเสนอแผนการทำงานบูรณาการระบบอาหารของตำบลทุ่งลาน โดยมีแผนการทำงานในเรื่อง 1.ผลักดันให้ร้านอาหารมีการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย โดยส่งเสริมให้ร้านค้าปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เมนูลดหวานมันเค็ม 2.การพัฒนารูปแบบเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้วที่ใช้แนวคิด 1 ไร่ 1 แสน 3.การพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายเห็นร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 13:55:29
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 14:02:32 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : นำเสนอแผนพัฒนาตลาดน้ำคลองแห

 • photo นำเสนอแผนพัฒนาตลาดน้ำคลองแหนำเสนอแผนพัฒนาตลาดน้ำคลองแห
 • photo นำเสนอแผนพัฒนาตลาดน้ำคลองแหนำเสนอแผนพัฒนาตลาดน้ำคลองแห
 • photo นำเสนอแผนพัฒนาตลาดน้ำคลองแหนำเสนอแผนพัฒนาตลาดน้ำคลองแห

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอแนวทางการทำงานการพัฒนาตลาดน้ำคลองแห ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา

กิจกรรมตามแผน

นำเสนอร่างแผนการพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่ตลาดอาหารปลอดภัย ในการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ำคลองแห โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรกองสวัสดิการสังคม และกรรมการชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ำคลองแห

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นำเสนอร่างแผนการพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่ตลาดอาหารปลอดภัย ในการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ำคลองแห โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรกองสวัสดิการสังคม และกรรมการชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ำคลองแห

ผลตามแผน

นำเสนอร่างแผนการพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่ตลาดอาหารปลอดภัย ในการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ำคลองแห โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรกองสวัสดิการสังคม และกรรมการชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ำคลองแห

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมรับทราบและเทศบาลเมืองคลองแหได้อนุมัติให้กองสาธารณสุขเป็นน่วยดำเนินกิจกรรมตามแผนที่นำเสนอ ขั้นตอนต่อไปคือการลงนามในข้อตกลงการทำงานร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560 19:06:25
แก้ไขโดย montree เมื่อ 9 มกราคม 2561 19:58:14 น.

ชื่อโครงการ : ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ »

ชื่อกิจกรรม : ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการกิน ลด หวาน มัน เค็ม

กิจกรรมตามแผน

จัดทำ ความรู้ และข่าวสาร เกี่ยวกับข้อมูลอาหารปลอดภัย และโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ใช้การติดป้ายเตือนผู้บริโภค ณ จุดซื้อ เกี่ยวกับการลดการใช้เครื่องปรุง ลด หวาน มัน เค็ม  และมีช่วงวิทยากรมาให้ความรู้โดยกระจายเสียงตามสายไปทั้งตลาด

ผลตามแผน

1.ให้ผู้ค้าได้ช่วยกันส่งเสริมผู้บริโภค ณ จุดซื้อ 2.ผู้บริโภคมีความสนใจข้อมูลผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคให้ความสนใจมากในช่วงที่มีกิจกรรมให้ความรู้และแจกของรางวัล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แนวทางในการพัฒนา คือใช้การจัดกิจกรรม ที่มีรางวัลแจกให้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามาร่วมกิจกรรมและสนใจข่าวสาร ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 7,184.00 0.00 0.00 8,184.00
27 ตุลาคม 2560 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 19:25:57
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560 10:57:45 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ลงประเมินตลาดน้ำคลองแห

 • photo ลงประเมินตลาดน้ำคลองแหลงประเมินตลาดน้ำคลองแห
 • photo ลงประเมินตลาดน้ำคลองแหลงประเมินตลาดน้ำคลองแห

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหให้กับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองคลองแห

กิจกรรมตามแผน

สำรวจตลาดน้ำคลองแหเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สำรวจตลาดน้ำคลองแหเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห

ผลตามแผน

1.เก็บข้อมูลด้านกายภาพสถานที่จำหน่ายอาหารบริเวณตลาดน้ำคลองแห 2.สัมภาษณ์บุคลากรกองสวัสดิการสังคมเรื่องการดำเนินงานตลาดน้ำคลองแห 3.จัดทำแผนการพัฒนาตลาดน้ำคลองแหนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดในวันที่ 9 พ.ย.2560

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.เก็บข้อมูลด้านกายภาพสถานที่จำหน่ายอาหารบริเวณตลาดน้ำคลองแห 2.สัมภาษณ์บุคลากรกองสวัสดิการสังคมเรื่องการดำเนินงานตลาดน้ำคลองแห 3.จัดทำแผนการพัฒนาตลาดน้ำคลองแหนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดในวันที่ 9 พ.ย.2560

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 18 ตุลาคม 2560 09:08:43
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 09:19:19 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตร 1 ไร่ 1 แสน

 • photo ลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตร 1 ไร่ 1 แสนลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตร 1 ไร่ 1 แสน
 • photo ลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตร 1 ไร่ 1 แสนลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตร 1 ไร่ 1 แสน
 • photo ลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตร 1 ไร่ 1 แสนลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตร 1 ไร่ 1 แสน
 • photo ลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตร 1 ไร่ 1 แสนลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตร 1 ไร่ 1 แสน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ระดมความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน 

กิจกรรมตามแผน

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพร่วมกับนักวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนด เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับพัฒนาการอำเภอ เกษตรตำบล แกนนำเกษตรกร และตัวแทนห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ และห้างอาเซียนพลาซ่า โดยวางแผนการทำงานพัฒนาหลักสูตรเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสน ไปสู่ 1 ไร่หลายแสน ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอการทำ Mapping ครัวเรือนที่ทำเกษตรผสมผสานโดยใช้ความร่วมมือจากเกษตรตำบล และแกนนำเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นให้นักวิชาการเลือกครัวเรือนที่เป็นต้นแบบการทำเกษตรผสมผสานพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ โดยหลักสูตรการเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานจะกระจายอยู่ในระดับครัวเรือน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรผสมผสานจะเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ของจังหวัดสงขลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพร่วมกับนักวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนด เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับพัฒนาการอำเภอ เกษตรตำบล แกนนำเกษตรกร และตัวแทนห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ และห้างอาเซียนพลาซ่า โดยวางแผนการทำงานพัฒนาหลักสูตรเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสน ไปสู่ 1 ไร่หลายแสน ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอการทำ Mapping ครัวเรือนที่ทำเกษตรผสมผสานโดยใช้ความร่วมมือจากเกษตรตำบล และแกนนำเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นให้นักวิชาการเลือกครัวเรือนที่เป็นต้นแบบการทำเกษตรผสมผสานพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ โดยหลักสูตรการเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานจะกระจายอยู่ในระดับครัวเรือน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรผสมผสานจะเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ของจังหวัดสงขลา

ผลตามแผน

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพร่วมกับนักวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนด เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับพัฒนาการอำเภอ เกษตรตำบล แกนนำเกษตรกร และตัวแทนห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ และห้างอาเซียนพลาซ่า โดยวางแผนการทำงานพัฒนาหลักสูตรเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสน ไปสู่ 1 ไร่หลายแสน ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอการทำ Mapping ครัวเรือนที่ทำเกษตรผสมผสานโดยใช้ความร่วมมือจากเกษตรตำบล และแกนนำเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นให้นักวิชาการเลือกครัวเรือนที่เป็นต้นแบบการทำเกษตรผสมผสานพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ โดยหลักสูตรการเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานจะกระจายอยู่ในระดับครัวเรือน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรผสมผสานจะเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ของจังหวัดสงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

วิธีการดำเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรเกษตรผสมผสาน
1. สำรวจจำนวนเครือเรือนของเกษตรกรที่มีการทำเกษตรผสมผสานและนำมาทำ Mapping 2.เลือกครัวเรือนที่เป็นต้นแบบการทำเกษตร จากนั้นเก็บข้อมูลความรู้จัดทำเป็นหลักสูตรการทำเกษตรผสมผสาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 6 ตุลาคม 2560 09:55:01
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 6 ตุลาคม 2560 10:14:05 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก

 • photo ทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก
 • photo ทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก
 • photo ทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานการทำตลาดนัดสีเขียว ที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

ถอดบทเรียนการทำตลาดนัดสีเขียว และกำหนดเป้าหมายรวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดสีเขียวขึ้นใหม่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ถอดบทเรียนการทำตลาดนัดสีเขียว และกำหนดเป้าหมายรวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดสีเขียวขึ้นใหม่

ผลตามแผน

ระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาตลาดสีเขียวเทศบาลตำบลปริก 1.ความต้องการให้เกิดขึ้นในตลาดสีเขียว (Green market) 1.1มีศูนย์ประชาสัมพันธ์และที่จอดรถ มีคนแนะนำ/ให้ความรู้ (PR) 1.2สร้างความเชื่อมั่น/ความปลอดภัยของอาหาร 1.3เปิดตลาดเพื่อค้าขายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1.4มีการสุ่มตรวจอาหาร เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย 1.5สร้างเอกลักษณ์ให้กับตลาด เช่นการแต่งกาย การแสดงความเป็นท้องถิ่น 1.6มีการกำหนดราคาสินค้า สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค ราคาไม่แพงจนเกินไป 1.7เป็นตลาดที่มีการขายสินค้า ที่เป็นผลผลิตจากท้องถิ่น 1.8มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 1.9สร้างจุดขาย แรงดึงดูด เช่นสร้างจุดเช็คอิน ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 1.10พืช ผักและสินค้าที่นำมาขายในตลาดต้องปลอดสารพิษ 100% 1.11มีการคัดกรองพ่อค้า แม่ค้าก่อนจะเข้ามาขายสินค้าในตลาด (ผู้ขายอาจจะเป็นเฉพาะคนในชุมชน)
1.12มีสินค้าที่หลากหลาย (อาหารสด อาหารทานเล่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ต่างๆ) 1.13ส่งเสริมให้เกษตรกรมีแผนการผลิต เพื่อส่งสินค้าขายในตลาด 1.14เวลาเปิด – ปิดตลาด /เวลาเช้า – เที่ยง /หลังเที่ยง หรือ 16.00 – 20.00 น. 1.15วันที่จะเปิดตลาด วันอังคาร/วันอาทิตย์ 1.16มีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ข้าวหลามชักพลุด เครื่องแกง น้ำพริก ฯลฯ สินค้าที่มาจากชุมชน 1.17มีกิจกรรมสาธิตเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม เช่นร่วมกันทำขนม 1.18.มีกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกาย (สันทนาการ) 1.19มีการจัดระเบียบ แบ่งโซนการขายสินค้า ให้มีความน่าสนใจและง่ายต่อการจับจ่ายซื้อของ 1.20ร้านจำหน่ายอาหารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 1.21มีห้องน้ำรองรับลูกค้า ที่เหมาะสมทุกเพศทุกวัย 1.22มีร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน สินค้าพื้นบ้าน/ของที่ระลึก 1.23วัสดุ ภาชนะ หีบ ห่อ ที่ใช้ใส่อาหารต้องรักษาสิ่งแวดล้อม 1.24ทุกร้านต้องมีจุดทิ้งขยะ และหน้าร้านต้องมีป้ายรับฝากขยะ

2.กลไกลการทำงานตลาดสีเขียว (Green market) 2.1.สำรวจแหล่งผลิตสินค้า อาหารปลอดภัย(ฐานข้อมูลเดิม) 2.2.สร้างข้อตกลงระหว่างผู้ขาย (ร่วมกันสร้าง) 2.3.แต่งตั้งคณะทำงานตลาด ฝ่ายสำรวจ/ฝ่ายดำเนินการ 2.4.มีการประชาสัมพันธ์ เรื่องเอกลักษณ์ของตลาดนัดสีเขียวเพื่อสร้างจุดยืนให้กับตลาด 2.5.กลไกลการทำงานให้เป็นของชุมชน โดยให้เทศบาลเป็นที่ปรึกษา 2.6.มีความต่อเนื่องและมีข้อจำกัด 2.7.ตลาดที่สามารถอยู่ได้ คือชุมชนเป็นคนจัดการ 2.8.ความมั่นใจของผู้ขาย เช่นขาดทุนหรือไม่เมื่อมีการลงทุนไป 2.9.มีเครือข่ายแม่ค้า เพื่อมาขายของในพื้นที่ 2.10.สร้างจุดยืน เรื่องตลาดนัดสีเขียว

3.คณะที่ปรึกษาตลาดนัดสีเขียว (Green market) 1.คณะผู้บริหาร 2.สมาชิกสภา เขต1/เขต2 3.หัวหน้าส่วนราชการ 4.เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลตำบลปริก

คณะทำงานของตลาดนัดสีเขียว (Green market) 1.นางสาวอะมีนา  ยาอีด 2.นายซลกิบลี  โอกาส 3.นางรอบีอ๊ะ  โต๊ะหีม (คุณครูโรงเรียนบ้านปริก) 4.นางมูนีเร๊าะ  หมัดหนิ 5.นายสุมิตร  บิลดุเหล็ม (ร้านสวนใผ่) 6.นางสาวอุไร  ดาอี (ร้านอาหารไทย – มาเลย์) 7.กะด๊ะ (ร้านขนมลูกโดน) 8.บังหมัดชู (ปลาดุกร้า) 9.นายสุริยน  หมัดหร๊ะ (ร้านเบอร์เกอร์มีเสน่ห์) 10.นางอรนุช  บุญศรีจันทร์ 11.นางจริยา  หมัดเด 12.นายสุวิทย์  วงศ์ศิลา (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปริก) 13.นางศิริพร  กลิ่นพิทักษ์ 14.นางสาวฮานาดี  มะตีไม่ (คุณครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก) 15.นางสาวนูรอัยณี  สะมะแอ (ร้านไทย – มาเลย์ ข้าวต้มกุ๋ย) 16.นางร้อชีด๊ะ  มาลินี 17.นางสาวสุภาวดี  หนิมุสา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กำหนดแผนให้คณะทำงานประชุมทำแผนพัฒนาตลาดสีเขียวเทศบาลตำบลปริก พร้อมกับศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 กันยายน 2560 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 8 กันยายน 2560 14:03:23
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 6 ตุลาคม 2560 10:14:08 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก

 • photo ทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก
 • photo ทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก
 • photo ทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกทำแผนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานด้านอาหารปลอดภัย โดยที่ประชุมมีข้อเสนอในการดำเนินงาน ดังนี้

-การรือฟื้นตลาดนัดสีเขียวของเทศบาลตำบลปริก โดยทำให้เป็นตลาดอาหารฮาลาล ในลำดับแรกจะมีการถอดบทเรียนการดำเนินงานของตลาดที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนกับตลาดที่ประสบความสำเร็จ

-การพัฒนาร้านอาหารชุมชน ให้เป็นร้านอาหารสุขภาพ

-พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนให้เข้าสู่อาหารปลอดภัย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานด้านอาหารปลอดภัย โดยที่ประชุมมีข้อเสนอในการดำเนินงาน ดังนี้

-การรือฟื้นตลาดนัดสีเขียวของเทศบาลตำบลปริก โดยทำให้เป็นตลาดอาหารฮาลาล ในลำดับแรกจะมีการถอดบทเรียนการดำเนินงานของตลาดที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนกับตลาดที่ประสบความสำเร็จ

-การพัฒนาร้านอาหารชุมชน ให้เป็นร้านอาหารสุขภาพ

-พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนให้เข้าสู่อาหารปลอดภัย

ผลตามแผน

ประชุมร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานด้านอาหารปลอดภัย โดยที่ประชุมมีข้อเสนอในการดำเนินงาน ดังนี้

-การรือฟื้นตลาดนัดสีเขียวของเทศบาลตำบลปริก โดยทำให้เป็นตลาดอาหารฮาลาล ในลำดับแรกจะมีการถอดบทเรียนการดำเนินงานของตลาดที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนกับตลาดที่ประสบความสำเร็จ

-การพัฒนาร้านอาหารชุมชน ให้เป็นร้านอาหารสุขภาพ

-พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนให้เข้าสู่อาหารปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

การวางแผนถอดบทเรียนการดำเนินงานเรื่องตลาด ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 กันยายน 2560 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 8 กันยายน 2560 11:49:01
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 8 กันยายน 2560 12:02:46 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ทำแผนอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลทุ่งลาน

 • photo ทำแผนอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลทุ่งลานทำแผนอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลทุ่งลาน
 • photo ทำแผนอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลทุ่งลานทำแผนอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลทุ่งลาน
 • photo ทำแผนอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลทุ่งลานทำแผนอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลทุ่งลาน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานผลักดันรูปแบบการทำงานด้านอาหารปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งลาน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    โดยระดมความคิดเห็นถึงความร่วมมือการทำงาน ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอใน 2 ประเด็น คือ 1.การพัฒนารูปแบบบูรณาการระบบอาหารในท้องถิ่น 2.การพัฒนาร้านอาหาร โดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งลาน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    โดยระดมความคิดเห็นถึงความร่วมมือการทำงาน ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอใน 2 ประเด็น คือ 1.การพัฒนารูปแบบบูรณาการระบบอาหารในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 2.การพัฒนาร้านอาหาร โดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเลือกพื้นที่ร้านอาหารบริเวณหน้ากองบิน 56

ผลตามแผน

ประชุมร่วมกับบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งลาน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    โดยระดมความคิดเห็นถึงความร่วมมือการทำงาน ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอใน 2 ประเด็น คือ 1.การพัฒนารูปแบบบูรณาการระบบอาหารในท้องถิ่น 2.การพัฒนาร้านอาหาร โดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 8 กันยายน 2560 11:33:10
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 8 กันยายน 2560 11:47:31 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือกับรองนายแพทย์ สสจ.สงขลา

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อทำความร่วมมือการทำงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ และการขยายผลตำรับเมนูอาหารเป็นยาไปสู่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา บุคลากร จำนวน4 ท่าน ในประเด็นความร่วมมือในการทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ และการขยายเมนูตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรไปสู่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล ซึ่งมีข้อสรุปในประเด็นการทำงานร่วมกันดังนี้ -ให้มีการนำข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเด็กมาวิเคราะห์ เพื่อพิกัดจุดที่เป็นปัญหาจากนั้นให้มีการนำเสนอข้อมูลกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความสนใจในการทำแผนงาน โครงการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ -ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ควรขยายผลในโรงพยาบาลชุมชนเนื่องจากมีระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยส่งเสริมให้โรงครัวนำตำรับอาหารเป็นยาไปใช้สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจส่งเสริมในเรื่องเครื่องดื่มสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา บุคลากร จำนวน4 ท่าน ในประเด็นความร่วมมือในการทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ และการขยายเมนูตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรไปสู่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล ซึ่งมีข้อสรุปในประเด็นการทำงานร่วมกันดังนี้ -ให้มีการนำข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเด็กมาวิเคราะห์ เพื่อพิกัดจุดที่เป็นปัญหาจากนั้นให้มีการนำเสนอข้อมูลกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความสนใจในการทำแผนงาน โครงการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ -ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ควรขยายผลในโรงพยาบาลชุมชนเนื่องจากมีระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยส่งเสริมให้โรงครัวนำตำรับอาหารเป็นยาไปใช้สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจส่งเสริมในเรื่องเครื่องดื่มสมุนไพร

ผลตามแผน

ประชุมร่วมกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา บุคลากร จำนวน4 ท่าน ในประเด็นความร่วมมือในการทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ และการขยายเมนูตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรไปสู่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล ซึ่งมีข้อสรุปในประเด็นการทำงานร่วมกันดังนี้ -ให้มีการนำข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเด็กมาวิเคราะห์ เพื่อพิกัดจุดที่เป็นปัญหาจากนั้นให้มีการนำเสนอข้อมูลกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความสนใจในการทำแผนงาน โครงการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ -ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ควรขยายผลในโรงพยาบาลชุมชนเนื่องจากมีระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยส่งเสริมให้โรงครัวนำตำรับอาหารเป็นยาไปใช้สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจส่งเสริมในเรื่องเครื่องดื่มสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ให้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการให้ทีม สสจ.วิเคราะห์ โดยส่งรายละเอียดให้ สสจ.อีกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 8 กันยายน 2560 11:02:01
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 8 กันยายน 2560 11:24:36 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนากิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน

 • photo พัฒนากิจกรรม 1 ไร่ 1 แสนพัฒนากิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน
 • photo พัฒนากิจกรรม 1 ไร่ 1 แสนพัฒนากิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน
 • photo พัฒนากิจกรรม 1 ไร่ 1 แสนพัฒนากิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน
 • photo พัฒนากิจกรรม 1 ไร่ 1 แสนพัฒนากิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ประชุมชี้แจงกับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ในเรื่องการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน

กิจกรรมตามแผน

ประชุมชี้แจงกับเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบ 1 ไร่หลายแสน อำเภอระโนดจำนวน 4 ราย และเกษตรตำบล ในเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนการทำเกษตร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงกับเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบ 1 ไร่หลายแสน อำเภอระโนดจำนวน 4 ราย และเกษตรตำบล ในเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนการทำเกษตร

ผลตามแผน

แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรแบบ 1 ไร่ หลายแสน โดยเกษตรกรได้ให้ข้อมูล ดังนี้

-มีเกษตรกรที่ทำการผลิตแบบเกษตรผสมผสานอยู่ในพื้นที่ 30 ราย เป็นประเภทพืชและสัตว์ แต่มี 4 รายที่เป็นต้นแบบให้เกษตรกรอื่นๆมาเรียนรู้อยู่โดยหมุนเวียนไปแต่ละแปลงตามความสนใจของผู้ศึกษาดูงาน

-เกษตรกรในพื้นที่ไม่นิยมการแปรรูปผลผลิตเนื่องจากเป็นภาระในการจัดการแปลงเกษตร แต่นิยมขายผลผลิตให้กับเพื่อนบ้านและพ่อค้าคนกลาง

-ปัจจุบันมีการส่งผลผลิตขายให้กับร้านทางไท ทีห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ โดยส่งทางรถตู้โดยสาร

-ข้อเสนอการทำหลักสูตรการเรียนรู้ ควรทำ Mapping เกษตรกร และพื้นที่การทำเกษตร หาจุดเด่นของแหล่งเรียนรู้ในแต่ละเรื่องและนำมาวางหลักสูตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00