Project Activities

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgundarurutgundarurutเมื่อ 18 มีนาคม 2561 11:40:06
แก้ไขโดย gundarurut เมื่อ 18 มีนาคม 2561 11:41:12 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระ »

ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องดื่ม ณ จุดบริการในรพ.สต.คลองรี เป็นน้ำสมุนไพร 2.เพื่อให้ผู้ทีมารับบริการและเจ้าหน้าในรพ.สต.คลองรี ได้ดื่มน้ำสมุนไพรและสามารถนำไปใช้ได้

กิจกรรมตามแผน

1.ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่ม ณ จุดบริการผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในรพ.สต.คลองรีเป็นน้ำสมุนไพร 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพรที่ทำในแต่ละวัน โดยมีเอกสารประกอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่ม ณ จุดบริการผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในรพ.สต.คลองรีเป็นน้ำสมุนไพร 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพรที่ทำในแต่ละวัน โดยมีเอกสารประกอบ

ผลตามแผน

1.เปลี่ยนเครื่องดื่มในจุดบริการเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการเป็นน้ำสมุนไพร 2.ผู้ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร นำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.สามารถเปลี่ยนเครื่องดื่มในจุดบริการเจ้าหน้าที่จากเดิมที่มีกาแฟ โอวัลติน มาเป็นน้ำสมุนไพร 2.ในจุดบริการน้ำดื่มของผู้มารับบริการจะมีน้ำสมุนไพรจากตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร 3.ผู้มารับบริการให้ความสนใจกับคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรและนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 250.00 50.00 0.00 300.00
19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgundarurutgundarurutเมื่อ 18 มีนาคม 2561 11:20:00
แก้ไขโดย gundarurut เมื่อ 18 มีนาคม 2561 11:39:50 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระ »

ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.

 • photo ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.
 • photo ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.
 • photo ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.
 • photo ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.
 • photo ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องดื่ม ณ จุดบริการในรพ.สต.คลองรี เป็นน้ำสมุนไพร 2.เพื่อให้ผู้ทีมารับบริการและเจ้าหน้าในรพ.สต.คลองรี ได้ดื่มน้ำสมุนไพรและสามารถนำไปใช้ได้

กิจกรรมตามแผน

1.ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่ม ณ จุดบริการผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในรพ.สต.คลองรีเป็นน้ำสมุนไพร 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพรที่ทำในแต่ละวัน โดยมีเอกสารประกอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.จัดทำน้ำสมุนไพรบริการในจุดบริการน้ำดื่มทั้งของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ โดยเปลี่ยนน้ำสมุนไพรชนิดใหม่ในทุกๆวัน 2.แจกเอกสารเกี่ยวกับการำน้ำสมุนไพรตามคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ให้สอดคล้องกับน้ำสมุนไพรที่ทำในแต่ละวัน 3.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ได้ดื่มน้ำสมุนไพร

ผลตามแผน

1.เปลี่ยนเครื่องดื่มในจุดบริการเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการเป็นน้ำสมุนไพร 2.ผู้ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร นำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.สามารถเปลี่ยนเครื่องดื่มในจุดบริการเจ้าหน้าที่จากเดิมที่มีกาแฟ โอวัลติน มาเป็นน้ำสมุนไพร 2.ในจุดบริการน้ำดื่มของผู้มารับบริการจะมีน้ำสมุนไพรจากตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร 3.ผู้มารับบริการให้ความสนใจกับคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรและนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 250.00 50.00 0.00 300.00
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยยัซมีนยัซมีนเมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:45:58
แก้ไขโดย ยัซมีน เมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:49:24 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา »

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้พร้อมสาธิตแก่ผู้ป่วยในคลินิก NCD

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยในคลินิก NCD มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้พร้อมสาธิตในเมนูแกงเลียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้พร้อมสาธิตในเมนูแกงเลียง

ผลตามแผน

ผู้ป่วยในคลินิก NCD สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 70 สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 400.00 0.00 0.00 600.00
22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยยัซมีนยัซมีนเมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:31:09
แก้ไขโดย ยัซมีน เมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:35:05 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มารับบริการใน รพ.สต. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรให้แก่ผู้ที่มารับบริการใน รพ.สต.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรให้แก่ผู้ที่มารับบริการใน รพ.สต.

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการใน รพ.สต.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ70ผู้มารับบริการใน รพ.สต.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 200.00 0.00 0.00 500.00
14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยยัซมีนยัซมีนเมื่อ 17 มีนาคม 2561 22:44:23
แก้ไขโดย ยัซมีน เมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:11:20 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา »

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้พร้อมสาธิตแก่ อสม.

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้แก่อสม.ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้และพร้อมสาธิตแก่ อสม. ในเมนูยำตะไคร้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับตำรับอาหารพร้อมสาธิตการทำเมนู ยำตะไคร้ 

ผลตามแผน

อสม.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถเผยแพร่แก่ประชาชนได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ50 อสมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่แก่ประชาชนได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 300.00 400.00 0.00 0.00 900.00
9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยยัซมีนยัซมีนเมื่อ 17 มีนาคม 2561 22:29:22
แก้ไขโดย ยัซมีน เมื่อ 17 มีนาคม 2561 22:35:42 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ป่วย ที่มารับบริการใน รพ.สต.เกาะสะบ้า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการมีความสนใจสำหรับการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ70ผู้มารับบริการใน รพ.สต.มีความสนใจและจำนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 300.00 0.00 0.00 500.00
16 มีนาคม 2561 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:10:01
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:13:04 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่

 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติการการกินอาหารของเจ้าหน้าที่

กิจกรรมตามแผน

ร่วมกันทำอาหารสมุนไพรใน รพ.สต.วังใหญ่ เพื่อรับประทานเป็นอาหารมื้อกลางวัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร่วมกันทำอาหารสมุนไพรใน รพ.สต.วังใหญ่ เพื่อรับประทานเป็นอาหารมื้อกลางวัน

ผลตามแผน

อาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังใหญ่ เป็นเมนูสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังใหญ่ เป็นเมนูสุขภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 150.00 100.00 0.00 0.00 250.00
14 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:04:49
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:09:45 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย

 • photo แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทยแนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย
 • photo แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทยแนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย
 • photo แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทยแนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 8 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

กิจกรรมตามแผน

วันที่ 14 มีนาคม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานในคลินิกแพทย์แผนไทย พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านให้รับประทานอาหารสุขภาพ

ผลตามแผน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 ได้ นำเมนูสุขภาพ ไปแนะนำกับชาวบ้านในหมู่ 8 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 ได้ นำเมนูสุขภาพ ไปแนะนำกับชาวบ้านในหมู่ 8 มีบ้านที่ปสนใจปฏิบัติและไม่สนใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00
8 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 09:59:58
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:04:29 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการ

 • photo บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการบริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย ได้ทราบถึงประโยชน์น้ำสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการสนใจ สมุนไพร รู้จักสรรพคุณและชิมน้ำสมุนไพร 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 80 เปอร์เซนต์ของผู้มารับบริการ    ผู้มารับบริการสนใจ สมุนไพร รู้จักสรรพคุณและชิมน้ำสมุนไพร 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
12 มีนาคม 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 09:41:27
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 09:46:49 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4

 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยในกลุ่ม  NCD

กิจกรรมตามแผน

สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4 และบริการให้ชิมฟรีสำหรับผู้มารับบริการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในตำรับอาหาร

ผลตามแผน

ผู้ป่วยในกลุ่ม NCD นำเมนูอาหารและน้ำสมุนไพร มาปรับใช้ที่ครัวเรือนร้อยละ 80

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยในกลุ่ม NCD นำเมนูอาหารและน้ำสมุนไพร มาปรับใช้ที่ครัวเรือนร้อยละ 80

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 150.00 200.00 0.00 0.00 550.00
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยklonghae61klonghae61เมื่อ 15 มีนาคม 2561 15:47:52
แก้ไขโดย klonghae61 เมื่อ 15 มีนาคม 2561 16:07:00 น.

ชื่อโครงการ : การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561

 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561
 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561
 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561
 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารเทคนิคการเลือกผักผลไม้สารปนเปื้อนในอาหารโรคที่เกิดจากอาหารรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2.เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้จักเลือกบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและการเพิ่มมูลค่า พัฒนาเมนูเด่

กิจกรรมตามแผน

1.ให้ความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารเทคนิคการเลือกผักผลไม้สารปนเปื้อนในอาหารโรคที่เกิดจากอาหารรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2.การเลือกบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและการเพิ่มมูลค่า พัฒนาเมนูเด่นประจำร้านให้เป็นเมนูสุขภาพ 3.ชมการนำเสนอตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ตลาดต้นแบบและการพัฒนาแบบยั่งยืน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย และการศึกษาดูงาน

ผลตามแผน

แผงลอยจำหน่ายอาหารเข้าร่วมประชุม100 เปอร์เซ็นต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้ประกอบการมีความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารเทคนิคการเลือกผักผลไม้สารปนเปื้อนในอาหารโรคที่เกิดจากอาหารรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2.ผู้ประกอบการรู้จักเลือกบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและการเพิ่มมูลค่า พัฒนาเมนูเด่นประจำร้านให้เป็นเมนูสุขภาพ 3.เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ตลาดต้นแบบและการพัฒนาแบบยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 34,300.00 17,700.00 0.00 0.00 58,000.00
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 8 มีนาคม 2561 19:11:54
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 8 มีนาคม 2561 19:14:26 น.

ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา อำเภอหาดใหญ่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรผสมผสารในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่แปลงสวนยางพารา  โดยทีมสำรวจประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ วิทยากรกระบวนการ จากคณะทรัพยากรฯ มอ. ,นางสาวอารีย์ ทีมสนับสนุนวิชาการ สสส. (คก.ครอบครัวอบอุ่น ) เจ้าหน้าที่ กยธ.อำเภอหาดใหญ่  ซึ่งมีการสัมภาษณ์เกษตรเจ้าของแปลง

ผลตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สำรวจได้ 6แปลง ประกอบด้วย 1.นายบุญช่วย ไชยสมิด 2.นายนิวัฒน์ เนตรท้องคำ 3.นางผิน นายสิน แก้วรัตนา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 8 มีนาคม 2561 19:03:48
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 8 มีนาคม 2561 19:12:18 น.

ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา อำเภอหาดใหญ่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรผสมผสารในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่แปลงสวนยางพารา  โดยทีมสำรวจประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ วิทยากรกระบวนการ จากคณะทรัพยากรฯ มอ. ,นางสาวอารีย์ ทีมสนับสนุนวิชาการ สสส. (คก.ครอบครัวอบอุ่น ) เจ้าหน้าที่ กยธ.อำเภอหาดใหญ่  ซึ่งมีการสัมภาษณ์เกษตรเจ้าของแปลง

ผลตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สำรวจได้ 6แปลง ประกอบด้วย 1.นายหร้อหมาน รอดกุบ นางอำไพ จันทมณีโชติ 3.นายอาทร สุกสว่างผล 4.นายอารมร์ สวัสดิ์ 5.นายมนัส ติบุญ 6.นายจรูญ พรหมจรรย์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 8 มีนาคม 2561 15:11:45
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 8 มีนาคม 2561 15:16:21 น.

ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา อำเภอรัตภูมิ

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรผสมผสารในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่แปลงสวนยางพารา  โดยทีมสำรวจประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ วิทยากรกระบวนการ จากคณะทรัพยากรฯ มอ. ,นางสาวอารีย์ ทีมสนับสนุนวิชาการ สสส. (คก.ครอบครัวอบอุ่น ) นักศึกษาฝึกงาน และเจ้าหน้าที่ กยธ. อำเภอรัตภูมิ จำนวน  7 คน    วิทยากรกระบวนการได้พูดคุยแนะนำเกษตรกรเจ้าของแปลงในการปลูกพืช เช่น พืชอาหาร ไม้ใช้สอย ฯลฯ  แนะนำการปลูกพืชในรูปแบบฟันปลา เพื่อลดความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สวนยาง

ผลตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สำรวจได้ 2แปลง ประกอบด้วย 1.นายชาตรี นุ่มศรีปาน 2นางณัฐธิดา จันทวาท  

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยngarmsiringarmsiriเมื่อ 2 มีนาคม 2561 15:29:49
แก้ไขโดย ngarmsiri เมื่อ 2 มีนาคม 2561 15:54:20 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนด »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน

 • photo น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนน้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน
 • photo น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนน้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน
 • photo น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนน้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน
 • photo น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนน้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน
 • photo น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนน้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน
 • photo น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนน้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน
 • photo น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนน้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน
 • photo น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนน้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน
 • photo น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนน้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

นักเรียนได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรมาดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวได้

กิจกรรมตามแผน

จัดให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพรเป็นยาและเหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพรเป็นยาและเหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ให้กับนักเรียนในวันวิชาการโรงเรียนระโนดวิทยา ประมาณ 200 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ทางคลินิกแพทย์แผนไทยยังมีกิจกรรมนำสมุนไพรในครัวเรือนที่หาได้ง่ายมาใช้ในการสุมยา เป็นวิธีการรักษาอาการหวัด ภูมิแพ้ ทางเดินหายใจ ที่สามรถนำความรู้กลับไปดูแลตนเองและคนในครอบครัวเมื่อไม่สบายได้

ผลตามแผน

นักเรียน ครู ที่เข้าร่วม กิจกรรมเกิดความรู้และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อยร้อยละ 60

ผลที่เกิดขึ้นจริง

นักเรียน ครู ที่เข้าร่วม กิจกรรมเกิดความรู้และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันร้อยละ 80

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เดิมกิจกรรมที่วางและตั้งงบไว้ จะสอนการทำอาหารสำหรังมารดาตั้งครรภ์และให้นมบุตร ในรร.พ่อแม่ แต่รพ.ระโนดได้ยุบโรงเรียนพ่อแม่ให้มีแต่ครรภ์เสี่ยง ซึ่งการนัดจะไม่ตรงกันและมีกลุ่มเป้าหมายน้อย ดังนั้นมีกิจกรรมวิชาการนักเรียน เราถึงเล่งเห็นว่าควรให้ความรู้กลุ่มดังกล่าวด้วย โดยประยุกต์กับทฤษฎิการแพทย์แผนไทย ที่นำสมุนไพรมาดูแลสุขภาพที่นักเรียนสามารถทำเองได้ด้วยตนเอง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 300.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 2,750.00
20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยngarmsiringarmsiriเมื่อ 2 มีนาคม 2561 15:14:37
แก้ไขโดย ngarmsiri เมื่อ 2 มีนาคม 2561 16:04:13 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนด »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพน้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพน้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพน้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพน้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพน้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพน้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพน้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพน้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพน้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลระโนด ได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรแล้วนำไปใช้ได้จริง

กิจกรรมตามแผน

จัดทำน้ำสมุนไพรไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำน้ำสมุนไพรน้ำรางจืดที่ช่วยล้างสารพิษในเลือด พบว่าประชาชนชาวระโนดส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสัมผัสกับสารเคมี ซึ่งมีงานวิจัยพบว่ารางจืดนี้สามารถช่วยล้างสารพิษได้ จึงนำสมุนไพรรางจืดซึ่งเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปในระโนด เพื่อให้เกิดความรู้และนำสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงทำน้ำรางจืดไว้ให้บริการผู้ป่วย  ณ.บริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย และผู้ป่วยทั่วไป ได้ดื่มและมีป้ายให้ความรู้

ผลตามแผน

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา (น้ำสมุนไพร) และได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 65

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 200.00 0.00 238.00 0.00 0.00 638.00
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:36:27
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:43:04 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม

 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย และเมนูอาหารสุขภาพให้กับประชาชนชาววังใหญ่

กิจกรรมตามแผน

จัดบูธสมุนไพร นำตำรับอาหารมาประชาสัมพันธ์ และทำน้ำสมุนไพรบริการผู้มารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม มีบริการ วัดความดัน นวดแผนไทย ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและตำรับอาหารสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดบูธสมุนไพร นำตำรับอาหารมาประชาสัมพันธ์ และทำน้ำสมุนไพรบริการผู้มารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม มีบริการ วัดความดัน นวดแผนไทย ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและตำรับอาหารสมุนไพร

ผลตามแผน

ประชาชนชาววังใหญ่ให้ความสนใจกับงานแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม  นวดแผนไทย การจัดบูธสมุนไพร และตำรับอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริการน้ำสมุนไพรฟรี

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 80 เปอร์เซนต์ของผู้มางานอำเภอยิ้ม ให้ความสนใจกับงานแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม  นวดแผนไทย การจัดบูธสมุนไพร และตำรับอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริการน้ำสมุนไพรฟรี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เมื่อมีงานแบบนี้ ต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องดื่มสมุนไพรให้มากกว่านี้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 600.00 500.00 1,000.00 500.00 400.00 3,000.00
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:33:01
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:35:58 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2

 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ รู้จักสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถนำสมุนไพรหล่าวนั้นมารับประทานอาหารและยารักษาโรคได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาปรุงอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ให้หันมาปลูกผักและนำผักที่ปลูกมารับประทานเป็นอาหร และเป็นยารักษาโรคควบคู่ไปด้วย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาปรุงอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ให้หันมาปลูกผักและนำผักที่ปลูกมารับประทานเป็นอาหร และเป็นยารักษาโรคควบคู่ไปด้วย

ผลตามแผน

ร้อยละ 80 เปอร์เซนของผู้สูงอายุทั้ง 245 คน มีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 200.00 300.00 300.00 200.00 300.00 1,500.00
22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:26:27
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:30:39 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่

 • photo
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารและดื่มน้ำสมุนไพรให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข Cup เทพา

กิจกรรมตามแผน

ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่  จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสรมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับประทานอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่  จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสรมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับประทานอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารอย่างอร่อย และสนใจที่จะนำเมนูอาหารสุขภาพกลับไปทำให้คนที่บ้านรับประทาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารอย่างอร่อย และสนใจที่จะนำเมนูอาหารสุขภาพกลับไปทำให้คนที่บ้านรับประทาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 300.00 1,000.00 500.00 500.00 2,500.00
19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:18:31
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:24:16 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3

 • photo น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3
 • photo น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3
 • photo น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3
 • photo น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3
 • photo น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการรับประทานน้ำสมุนไพร ตรีผลา เพื่อลดคอเลสเตอรอล

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร สอนท่ากายบริหารและบริการน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร สอนท่ากายบริหารและบริการน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ผลตามแผน

ร้อยละ 80 ผู้ป่วยที่มารับบริการ ให้ความสนใจและซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 60 ผู้ป่วยที่มารับบริการ ให้ความสนใจและซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้ป่วยอาจไมม่กล้ารับประทานน้ำสมุนไพร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 200.00 100.00 0.00 0.00 400.00