Project Activities

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgundarurutgundarurutเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561 09:39:04
แก้ไขโดย gundarurut เมื่อ 14 พฤษภาคม 2561 09:39:20 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระ »

ชื่อกิจกรรม : ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรในกลุ่มอสม.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.กลุ่มผู้อสม.ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา 2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อคนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

1.จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร : ยำบุพชาติ 2.สาธิตทำตำรับอาหารในกลุ่มอสม.  ยำบุพชาติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร : ยำบุพชาติ 2.สาธิตทำตำรับอาหารในกลุ่มอสม.  ยำบุพชาติ

ผลตามแผน

 • กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มอสม. ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60
  • กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มอสม. ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อคนในชุมชนน้อยร้อยละ 60

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มอสม. ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60
  • กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มอสม. ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อคนในชุมชนน้อยร้อยละ 60

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgundarurutgundarurutเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561 08:05:57
แก้ไขโดย gundarurut เมื่อ 14 พฤษภาคม 2561 08:06:09 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระ »

ชื่อกิจกรรม : ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรในกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ รู้จักสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถนำสมุนไพรหล่าวนั้นมารับประทานอาหารและยารักษาโรคได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาปรุงอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ให้หันมาปลูกผักและนำผักที่ปลูกมารับประทานเป็นอาหร และเป็นยารักษาโรคควบคู่ไปด้วย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาปรุงอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ให้หันมาปลูกผักและนำผักที่ปลูกมารับประทานเป็นอาหร และเป็นยารักษาโรคควบคู่ไปด้วย

ผลตามแผน

ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุ มีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุ มีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgundarurutgundarurutเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561 07:49:14
แก้ไขโดย gundarurut เมื่อ 14 พฤษภาคม 2561 07:49:21 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระ »

ชื่อกิจกรรม : ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรในกลุ่มNCDs ครั้งที่3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้

กิจกรรมตามแผน

1.จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร
2.สาธิตทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร
2.สาธิตทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ

ผลตามแผน

 • กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgundarurutgundarurutเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561 07:47:52
แก้ไขโดย gundarurut เมื่อ 14 พฤษภาคม 2561 08:34:16 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระ »

ชื่อกิจกรรม : ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรในกลุ่มNCDsครังที่2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้

กิจกรรมตามแผน

1.จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร
2.สาธิตทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร
2.สาธิตทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ

ผลตามแผน

 • กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgundarurutgundarurutเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561 07:22:01
แก้ไขโดย gundarurut เมื่อ 14 พฤษภาคม 2561 07:29:23 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระ »

ชื่อกิจกรรม : ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรในกลุ่มNCDs ครั้งที่1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้

กิจกรรมตามแผน

1.จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร
2.สาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร
2.สาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ผลตามแผน

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:18:45
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 13:44:48 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

พื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำดอกอัญชัน"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" และวิธีการทำ

ผลตามแผน


ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข


1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
28 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:55:16
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:27:01 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำตรีผลา"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำตรีผลา" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร"น้ำตรีผลา" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ได้ปรับการให้บริการน้ำสมุนไพร ให้บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกแช่เย็นพร้อมดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
27 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:09:23
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:13:18 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำตรีผลา"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำตรีผลา" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำตรีผลา" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
28 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 07:53:27
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:06:39 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้

 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้
 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้
 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้
 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

1.รพ.สต.ต้องมีสวนสมุนไพร 1 แห่ง 2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเป็นแหล่งวัตถุดิบเมื่อต้องใช้สมุนไพรสด

กิจกรรมตามแผน

เกิดสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ มีสมุนไพรอย่างน้อย  30 ชนิด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ปรับสภาพพื้นที่สำหรับทำสวนสมุนไพร 

ผลตามแผน

เกิดสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้ปรับสภาพพื้นที่สำหรับทำสวนสมุนไพร และวางเรียงวงบ่อสำหรับปลูกสมุนไพรจำนวน 30 วง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ฝนตก ไม่สามารถทำสวนุนไพรให้เสร็จภายในช่วงระยะเวลาที่วางแผนไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 600.00 0.00 1,495.00 0.00 0.00 2,095.00
22 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 06:09:48
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 15:25:09 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้ สามารีถนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิติตประจำวัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องตำรับอาหารเปฌนยา พร้อมแจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง การปฏิบัติตัว การเลือกรับประทานอาหาร อาหารที่ควรรับประทานในกลุ่มโรคเรื้อรัง สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถให้รักษา ช่วยบรรเทา  ก่อนที่จะปรุงอาหารเพื่อสุขภาพปรุงอาหารเป็นยาได้ เราต้องรู้ประโยชน์ รู้สรรพคุณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร

ผลตามแผน

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้ และนำความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมนีี้ดีี ได้รับความรู้ และสามารถตอบคำถามได้ มีความสนใจที่จะซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์แผนไทย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
14 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 06:03:04
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:24:44 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำเก๊กฮวย"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม 3.น้ำสมุนไพรเหลือเยอะ ผู้รับบริการแนะนำให้ใส่น้ำแข็งหรือแช่เย็น เนื่องจากอากาศร้อนจึงต้องการดื่มเครื่องดื่มเย็น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 11:05:25
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 12:40:15 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลา

 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลาโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลา
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลาโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลา
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลาโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลา
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลาโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลา
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลาโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลา
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลาโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในบูธแพทยืแผนไทยสงขลา

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มต่างชาติและประชาชนในจังหวัดพังงาที่มาร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทยภาคใต้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรูเรื่องสมุนไพร ทำหัตถการต่างๆในบูธ และประชาสัมพันธ์ตำรับอาหารให้กับผู้มารับบริการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประขาสัมพันธืตำรับอาหาร พร้อมบอกวิธีการทำสอดแทรกจากทำหัตถการต่างๆ

ผลตามแผน

ผู้รับบริการให้ความสนใจร้อยละ 80 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับบริการให้ความสนใจร้อยละ 80 รวมทั้งชาวต่างชาติให้ความสนใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 6,000.00 0.00 2,686.00 0.00 0.00 8,686.00
26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 10:32:51
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:10:26 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำดอกอัญชัน"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
25 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 10:19:26
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 01:55:33 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำตะไคร้"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำตะไคร้" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำตะไคร้" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
24 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 10:03:39
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 01:55:58 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำเก๊กฮวย"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
20 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 01:49:01
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:12:05 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก

 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปริก ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมตามแผน

จัดให้มีการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกัน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน แกงเลียง (มันเทศ ตำลึง ถั่วฝักยาว เห็ดนางฟ้า ผักหวานบ้าน หน่อข่าอ่อน ฯลฯ)กับปลาแดดเดียวทอด

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก หันมาใส่ใจกับเรื่องอาหารการกินมากยิ่งขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปริกให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้อย่างดี ช่วยกันทำอาหาร 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 906.00 0.00 0.00 1,406.00
23 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 01:39:25
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:10:18 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำมะตูม"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูม" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูม" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ครั้งนี้ัได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จึงมีความพร้อมในการให้บริการมากขึ้น และผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริกให้ความสนใจมากขึ้นด้วย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 5,654.00 0.00 0.00 5,904.00
11 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 29 เมษายน 2561 22:54:52
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 13:40:49 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำมะขาม"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำมะขาม" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำมะขาม" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม
3.ได้ปรับการให้บริการน้ำสมุนไพร ให้บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกแช่เย็นพร้อมดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 28 เมษายน 2561 13:56:39
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 28 เมษายน 2561 14:07:25 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2

 • photo คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2
 • photo คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2
 • photo คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

นำข้อมูลการสำรวจด้านสุขาภิบาลของตลาดอาเซียนพลาซาคืนให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

กิจกรรมตามแผน

คืนข้อมูลการสำรวจด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ปนะกอบการตลาดอาเซียนพลาซา โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งหัวข้อที่ไม่ผ่านคือการปกปิดอาหาร ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มาศึกษารูปแบบของตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คืนข้อมูลการสำรวจด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ปนะกอบการตลาดอาเซียนพลาซา โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งหัวข้อที่ไม่ผ่านคือการปกปิดอาหาร ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มาศึกษารูปแบบของตลาดเกษตร ม.อ.

ผลตามแผน

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมจำนวน 80 ราย มารับทราบข้อมูลการสำรวจข้อมูลสุขาภิบาลอาหาร โดยข้อที่ไม่ผ่านคือ การปกปิดอาหาร จึงหารูปแบบการปกปิดอาหารจากตลาดเกษตร ม.อ. และไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกิดนโยบายการลดใช้โฟมบรรจุอาหาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 28 เมษายน 2561 13:49:48
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 28 เมษายน 2561 13:55:59 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้ตลาดนัดเกาะหมี

 • photo อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้ตลาดนัดเกาะหมีอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้ตลาดนัดเกาะหมี
 • photo อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้ตลาดนัดเกาะหมีอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้ตลาดนัดเกาะหมี

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีให้พัฒนาแนวทางการจำหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร

กิจกรรมตามแผน

ประชุมกับผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีให้มีความรู้และเข้าใจต่อมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยระดมความคิดเห็นเรื่องความร่วมมือการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมกับผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีให้มีความรู้และเข้าใจต่อมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยระดมความคิดเห็นเรื่องความร่วมมือการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ผลตามแผน

มีผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีจำนวน 20 รายที่เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารปรุงสุก เข้าร่วมให้ความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจำหน่ายอาหาร โดยแสดงความคิดเห็นเรื่องการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการปกปิดอาหาร โดยจะใช้อุปกรณ์ปกปิดอาหาร และลดการใช้โฟมใส่อาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีจำนวน 20 รายที่เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารปรุงสุก เข้าร่วมให้ความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจำหน่ายอาหาร โดยแสดงความคิดเห็นเรื่องการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการปกปิดอาหาร โดยจะใช้อุปกรณ์ปกปิดอาหาร และลดการใช้โฟมใส่อาหาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00