Project Activities

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 มีนาคม 2561 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:10:01
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:13:04 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่

 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติการการกินอาหารของเจ้าหน้าที่

กิจกรรมตามแผน

ร่วมกันทำอาหารสมุนไพรใน รพ.สต.วังใหญ่ เพื่อรับประทานเป็นอาหารมื้อกลางวัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร่วมกันทำอาหารสมุนไพรใน รพ.สต.วังใหญ่ เพื่อรับประทานเป็นอาหารมื้อกลางวัน

ผลตามแผน

อาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังใหญ่ เป็นเมนูสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังใหญ่ เป็นเมนูสุขภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 150.00 100.00 0.00 0.00 250.00
14 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:04:49
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:09:45 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย

 • photo แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทยแนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย
 • photo แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทยแนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย
 • photo แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทยแนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 8 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

กิจกรรมตามแผน

วันที่ 14 มีนาคม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานในคลินิกแพทย์แผนไทย พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านให้รับประทานอาหารสุขภาพ

ผลตามแผน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 ได้ นำเมนูสุขภาพ ไปแนะนำกับชาวบ้านในหมู่ 8 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 ได้ นำเมนูสุขภาพ ไปแนะนำกับชาวบ้านในหมู่ 8 มีบ้านที่ปสนใจปฏิบัติและไม่สนใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00
12 มีนาคม 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 09:41:27
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 09:46:49 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4

 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยในกลุ่ม  NCD

กิจกรรมตามแผน

สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4 และบริการให้ชิมฟรีสำหรับผู้มารับบริการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในตำรับอาหาร

ผลตามแผน

ผู้ป่วยในกลุ่ม NCD นำเมนูอาหารและน้ำสมุนไพร มาปรับใช้ที่ครัวเรือนร้อยละ 80

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยในกลุ่ม NCD นำเมนูอาหารและน้ำสมุนไพร มาปรับใช้ที่ครัวเรือนร้อยละ 80

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 150.00 200.00 0.00 0.00 550.00
8 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 09:59:58
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:04:29 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการ

 • photo บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการบริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย ได้ทราบถึงประโยชน์น้ำสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการสนใจ สมุนไพร รู้จักสรรพคุณและชิมน้ำสมุนไพร 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 80 เปอร์เซนต์ของผู้มารับบริการ    ผู้มารับบริการสนใจ สมุนไพร รู้จักสรรพคุณและชิมน้ำสมุนไพร 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:36:27
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:43:04 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม

 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย และเมนูอาหารสุขภาพให้กับประชาชนชาววังใหญ่

กิจกรรมตามแผน

จัดบูธสมุนไพร นำตำรับอาหารมาประชาสัมพันธ์ และทำน้ำสมุนไพรบริการผู้มารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม มีบริการ วัดความดัน นวดแผนไทย ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและตำรับอาหารสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดบูธสมุนไพร นำตำรับอาหารมาประชาสัมพันธ์ และทำน้ำสมุนไพรบริการผู้มารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม มีบริการ วัดความดัน นวดแผนไทย ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและตำรับอาหารสมุนไพร

ผลตามแผน

ประชาชนชาววังใหญ่ให้ความสนใจกับงานแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม  นวดแผนไทย การจัดบูธสมุนไพร และตำรับอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริการน้ำสมุนไพรฟรี

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 80 เปอร์เซนต์ของผู้มางานอำเภอยิ้ม ให้ความสนใจกับงานแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม  นวดแผนไทย การจัดบูธสมุนไพร และตำรับอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริการน้ำสมุนไพรฟรี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เมื่อมีงานแบบนี้ ต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องดื่มสมุนไพรให้มากกว่านี้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 600.00 500.00 1,000.00 500.00 400.00 3,000.00
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 8 มีนาคม 2561 19:11:54
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 8 มีนาคม 2561 19:14:26 น.

ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา อำเภอหาดใหญ่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรผสมผสารในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่แปลงสวนยางพารา  โดยทีมสำรวจประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ วิทยากรกระบวนการ จากคณะทรัพยากรฯ มอ. ,นางสาวอารีย์ ทีมสนับสนุนวิชาการ สสส. (คก.ครอบครัวอบอุ่น ) เจ้าหน้าที่ กยธ.อำเภอหาดใหญ่  ซึ่งมีการสัมภาษณ์เกษตรเจ้าของแปลง

ผลตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สำรวจได้ 6แปลง ประกอบด้วย 1.นายบุญช่วย ไชยสมิด 2.นายนิวัฒน์ เนตรท้องคำ 3.นางผิน นายสิน แก้วรัตนา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยklonghae61klonghae61เมื่อ 15 มีนาคม 2561 15:47:52
แก้ไขโดย klonghae61 เมื่อ 15 มีนาคม 2561 16:07:00 น.

ชื่อโครงการ : การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561

 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561
 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561
 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561
 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารเทคนิคการเลือกผักผลไม้สารปนเปื้อนในอาหารโรคที่เกิดจากอาหารรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2.เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้จักเลือกบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและการเพิ่มมูลค่า พัฒนาเมนูเด่

กิจกรรมตามแผน

1.ให้ความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารเทคนิคการเลือกผักผลไม้สารปนเปื้อนในอาหารโรคที่เกิดจากอาหารรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2.การเลือกบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและการเพิ่มมูลค่า พัฒนาเมนูเด่นประจำร้านให้เป็นเมนูสุขภาพ 3.ชมการนำเสนอตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ตลาดต้นแบบและการพัฒนาแบบยั่งยืน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย และการศึกษาดูงาน

ผลตามแผน

แผงลอยจำหน่ายอาหารเข้าร่วมประชุม100 เปอร์เซ็นต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้ประกอบการมีความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารเทคนิคการเลือกผักผลไม้สารปนเปื้อนในอาหารโรคที่เกิดจากอาหารรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2.ผู้ประกอบการรู้จักเลือกบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและการเพิ่มมูลค่า พัฒนาเมนูเด่นประจำร้านให้เป็นเมนูสุขภาพ 3.เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ตลาดต้นแบบและการพัฒนาแบบยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 34,300.00 17,700.00 0.00 0.00 58,000.00
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:33:01
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:35:58 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2

 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ รู้จักสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถนำสมุนไพรหล่าวนั้นมารับประทานอาหารและยารักษาโรคได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาปรุงอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ให้หันมาปลูกผักและนำผักที่ปลูกมารับประทานเป็นอาหร และเป็นยารักษาโรคควบคู่ไปด้วย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาปรุงอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ให้หันมาปลูกผักและนำผักที่ปลูกมารับประทานเป็นอาหร และเป็นยารักษาโรคควบคู่ไปด้วย

ผลตามแผน

ร้อยละ 80 เปอร์เซนของผู้สูงอายุทั้ง 245 คน มีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 200.00 300.00 300.00 200.00 300.00 1,500.00
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 8 มีนาคม 2561 19:03:48
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 8 มีนาคม 2561 19:12:18 น.

ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา อำเภอหาดใหญ่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรผสมผสารในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่แปลงสวนยางพารา  โดยทีมสำรวจประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ วิทยากรกระบวนการ จากคณะทรัพยากรฯ มอ. ,นางสาวอารีย์ ทีมสนับสนุนวิชาการ สสส. (คก.ครอบครัวอบอุ่น ) เจ้าหน้าที่ กยธ.อำเภอหาดใหญ่  ซึ่งมีการสัมภาษณ์เกษตรเจ้าของแปลง

ผลตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สำรวจได้ 6แปลง ประกอบด้วย 1.นายหร้อหมาน รอดกุบ นางอำไพ จันทมณีโชติ 3.นายอาทร สุกสว่างผล 4.นายอารมร์ สวัสดิ์ 5.นายมนัส ติบุญ 6.นายจรูญ พรหมจรรย์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 8 มีนาคม 2561 15:11:45
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 8 มีนาคม 2561 15:16:21 น.

ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา อำเภอรัตภูมิ

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรผสมผสารในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่แปลงสวนยางพารา  โดยทีมสำรวจประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ วิทยากรกระบวนการ จากคณะทรัพยากรฯ มอ. ,นางสาวอารีย์ ทีมสนับสนุนวิชาการ สสส. (คก.ครอบครัวอบอุ่น ) นักศึกษาฝึกงาน และเจ้าหน้าที่ กยธ. อำเภอรัตภูมิ จำนวน  7 คน    วิทยากรกระบวนการได้พูดคุยแนะนำเกษตรกรเจ้าของแปลงในการปลูกพืช เช่น พืชอาหาร ไม้ใช้สอย ฯลฯ  แนะนำการปลูกพืชในรูปแบบฟันปลา เพื่อลดความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สวนยาง

ผลตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สำรวจได้ 2แปลง ประกอบด้วย 1.นายชาตรี นุ่มศรีปาน 2นางณัฐธิดา จันทวาท  

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยยัซมีนยัซมีนเมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:45:58
แก้ไขโดย ยัซมีน เมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:49:24 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา »

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้พร้อมสาธิตแก่ผู้ป่วยในคลินิก NCD

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยในคลินิก NCD มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้พร้อมสาธิตในเมนูแกงเลียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้พร้อมสาธิตในเมนูแกงเลียง

ผลตามแผน

ผู้ป่วยในคลินิก NCD สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 70 สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 400.00 0.00 0.00 600.00
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgundarurutgundarurutเมื่อ 18 มีนาคม 2561 11:40:06
แก้ไขโดย gundarurut เมื่อ 18 มีนาคม 2561 11:41:12 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระ »

ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในรพ.สต.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องดื่ม ณ จุดบริการในรพ.สต.คลองรี เป็นน้ำสมุนไพร 2.เพื่อให้ผู้ทีมารับบริการและเจ้าหน้าในรพ.สต.คลองรี ได้ดื่มน้ำสมุนไพรและสามารถนำไปใช้ได้

กิจกรรมตามแผน

1.ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่ม ณ จุดบริการผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในรพ.สต.คลองรีเป็นน้ำสมุนไพร 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพรที่ทำในแต่ละวัน โดยมีเอกสารประกอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่ม ณ จุดบริการผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในรพ.สต.คลองรีเป็นน้ำสมุนไพร 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพรที่ทำในแต่ละวัน โดยมีเอกสารประกอบ

ผลตามแผน

1.เปลี่ยนเครื่องดื่มในจุดบริการเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการเป็นน้ำสมุนไพร 2.ผู้ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร นำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.สามารถเปลี่ยนเครื่องดื่มในจุดบริการเจ้าหน้าที่จากเดิมที่มีกาแฟ โอวัลติน มาเป็นน้ำสมุนไพร 2.ในจุดบริการน้ำดื่มของผู้มารับบริการจะมีน้ำสมุนไพรจากตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร 3.ผู้มารับบริการให้ความสนใจกับคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรและนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 250.00 50.00 0.00 300.00
23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 22:43:52
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 22:47:45 น.

ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา อำเภอสะเดา

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรผสมผสารในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่แปลงสวนยางพารา  โดยทีมสำรวจประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ วิทยากรกระบวนการ จากคณะทรัพยากรฯ มอ. ,นางสาวอารีย์ ทีมสนับสนุนวิชาการ สสส. (คก.ครอบครัวอบอุ่น )  และเจ้าหน้าที่ กยธ. อำเภอสะเดา จำนวน 3 คน    วิทยากรกระบวนการได้พูดคุยแนะนำเกษตรกรเจ้าของแปลงในการปลูกพืช เช่น พืชอาหาร ไม้ใช้สอย ฯลฯ  แนะนำการปลูกพืชในรูปแบบฟันปลา เพื่อลดความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สวนยาง

ผลตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สำรวจได้ 3แปลง ประกอบด้วย 1.นายกิจชัย บุญทวี 2.นางสุดจาริน 3.นายสรพล นภาพงษ์ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 22:37:26
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 8 มีนาคม 2561 19:04:07 น.

ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา อำเภอเทพา

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรผสมผสารในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่แปลงสวนยางพารา  โดยทีมสำรวจประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ วิทยากรกระบวนการ จากคณะทรัพยากรฯ มอ. ,นางสาวอารีย์ ทีมสนับสนุนวิชาการ สสส. (คก.ครอบครัวอบอุ่น ) นักศึกษาฝึกงาน และเจ้าหน้าที่ กยธ. อำเภอเทพา จำนวน 5 คน    วิทยากรกระบวนการได้พูดคุยแนะนำเกษตรกรเจ้าของแปลงในการปลูกพืช เช่น พืชอาหาร ไม้ใช้สอย ฯลฯ  แนะนำการปลูกพืชในรูปแบบฟันปลา เพื่อลดความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สวนยาง

ผลตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สำรวจได้ 5แปลง ประกอบด้วย 1.นายนิพนธ์ เพ็ญสุวรรณ 2.นายเจียร ทองคง 3.นายเผี้ยน ทองคง 4.จ.ส.อ. สว่าง สังขืน้อย 5.นายมะแอ โจทย์สัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:26:27
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:30:39 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา »

ชื่อกิจกรรม : ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่

 • photo
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารและดื่มน้ำสมุนไพรให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข Cup เทพา

กิจกรรมตามแผน

ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่  จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสรมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับประทานอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่  จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสรมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับประทานอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารอย่างอร่อย และสนใจที่จะนำเมนูอาหารสุขภาพกลับไปทำให้คนที่บ้านรับประทาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารอย่างอร่อย และสนใจที่จะนำเมนูอาหารสุขภาพกลับไปทำให้คนที่บ้านรับประทาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 300.00 1,000.00 500.00 500.00 2,500.00
22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยยัซมีนยัซมีนเมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:31:09
แก้ไขโดย ยัซมีน เมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:35:05 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มารับบริการใน รพ.สต. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรให้แก่ผู้ที่มารับบริการใน รพ.สต.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรให้แก่ผู้ที่มารับบริการใน รพ.สต.

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการใน รพ.สต.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ70ผู้มารับบริการใน รพ.สต.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 200.00 0.00 0.00 500.00
21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยngarmsiringarmsiriเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 14:40:39
แก้ไขโดย ngarmsiri เมื่อ 2 มีนาคม 2561 17:23:37 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนด »

ชื่อกิจกรรม : ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7

 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7
 • photo ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้

กิจกรรมตามแผน

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: โรคเบาหวาน พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู ยำบัวบก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร: โรคเบาหวาน พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำตำรับอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมนู ยำบัวบก

ผลตามแผน

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ 60

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยาและได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้ร้อยละ 60

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ซื้อชุดลำโพงเครื่องเสียง แต่ไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากลืมเตรียมชาทแบต ทำให้ไม่พร้อมใช้ในสัปดาห์นี้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 8,816.00 0.00 0.00 9,416.00
21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 22:24:30
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 22:37:18 น.

ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา อำเภอเทพา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรผสมผสารในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่แปลงสวนยางพารา  โดยทีมสำรวจประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ วิทยากรกระบวนการ จากคณะทรัพยากรฯ มอ. ,นางสาวอารีย์ ทีมสนับสนุนวิชาการ สสส. (คก.ครอบครัวอบอุ่น ) นักศึกษาฝึกงาน และเจ้าหน้าที่ กยธ. อำเภอเทพา จำนวน 5 คน    วิทยากรกระบวนการได้พูดคุยแนะนำเกษตรกรเจ้าของแปลงในการปลูกพืช เช่น พืชอาหาร ไม้ใช้สอย ฯลฯ  แนะนำการปลูกพืชในรูปแบบฟันปลา เพื่อลดความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สวนยาง

ผลตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สำรวจได้ จำนวน 5แปลง ประกอบด้วย 1.นายสมพงษ์ แก้ววิชิต  2.นางกัญญาณี ทะไกรราช 3.นายจำนงค์ กุสวิโร 4.นายนิยม อาคง 5.นายสมาน นิยุนุ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 20:38:45
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 21:29:19 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่ »

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง

 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและสมุนไพรบำรุงโลหิต แจกใบความรู้และน้ำสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและสมุนไพรบำรุงโลหิต แจกใบความรู้และน้ำสมุนไพร ฝางเสน ร่วมกับน้ำมันผลไม้ น้ำสัประรด+แปะก๊วย แก่ผู้ป่วยโรคเรื้องรังจำนวน 68 คน

ผลตามแผน

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยให้ความสนใจมากเนื่องจากสมุนไพรฝางเสนไม่ค่อยเป็นที่คุ้นตา  และสามารถปฏิบัติได้จริงบูรณาการเข้าการกินในชีวิตประจำวันได้ หลายคนขอใบความรู้เพิ่มเพื่อเอาไปฝากคนที่บ้านเพราะเห็นว่าน่าสนใจ สีสันดูน่าทาน บางคนทานอยู่เป็นประจำแต่ไม่ทราบสรรพคุณก็มีถามเพิ่มเติมทีหลัง เกินร้อยละ 70 ให้ความสนใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ใบความรู้ไม่พอเนื่องจากหลายคนขอไปฝากคนที่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 22:14:37
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 22:35:16 น.

ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา อำเภอสะเดา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรผสมผสารในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา  พร้อมทั้งร่วมออกแบบการทำเกษตรผสมผสารและการปลูกพืชแซมยาง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่แปลงสวนยางพารา  โดยทีมสำรวจประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ วิทยากรกระบวนการ จากคณะทรัพยากรฯ มอ. ,นางสาวอารีย์ ทีมสนับสนุนวิชาการ สสส. (คก.ครอบครัวอบอุ่น ) นักศึกษาฝึกงาน และเจ้าหน้าที่ กยธ. อำเภอสะเดา จำนวน  5 คน    วิทยากรกระบวนการได้พูดคุยแนะนำเกษตรกรเจ้าของแปลงในการปลูกพืช เช่น พืชอาหาร ไม้ใช้สอย ฯลฯ  แนะนำการปลูกพืชในรูปแบบฟันปลา เพื่อลดความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สวนยาง

ผลตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่สวนยางพารา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สำรวจได้ 4แปลง ประกอบด้วย 1 นายเฉลิม พันธุ์จำปี 2.นายปฎิญญา อาทิตยา อิบรอเห็น 3.นายสมศักดิื เพ็ชเต็ม 4. นายสุพัตร เตชะโต

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00