บทความ

สิทธิผู้บริโภคเป็นอย่างไร

by twoseadj @July,11 2010 13.35 ( IP : 119...150 ) | Tags : บทความ

ผู้บริโภค คือใคร ?
ผู้บริโภค คือ คนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ชาย หญิง ทุกเพศทุกวัย เพราะทุกคนต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการทั้งสิ้น

สิทธิผู้บริโภคมีอะไรบ้าง ?

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไข พ.ศ.2541 ซึ่งคุ้มครองทั้งเรื่องสินค้าและบริการ มาตรา 4 กำหนดว่า ผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองใน 5 ประการ คือ

ข้อ 1 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและพอเพียงเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

ข้อ 2 สิทธิในการเลือกสินค้าและบริการอย่างอิสระ

ข้อ 3 สิทธิเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ

ข้อ 4 สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญา

ข้อ 5 สิทธิในการรับการชดเชยความเสียหาย

นอกจากนี้ยังมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2551 ที่กำหนดสิทธิของผู้บริโภคไว้ใน มาตรา 51 **ว่าด้วยสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย

ส่วนการคุ้มครองผู้บริโภคในแง่ของผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจะมีหน่วยงานเฉพาะ คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลและจะมีกฎหมายสารบัญญัติเฉพาะด้าน เช่น พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  เป็นต้น

ล่าสุดที่เป็นการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค คือ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 อันมีสาระสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคและมีความรวดเร็วในการพิจารณาคดี

แสดงความคิดเห็น

« 3226
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง