เอกสารประกอบกิจกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ

by twoseadj @July,08 2010 00.30 ( IP : 202...248 ) | Tags : เอกสารประกอบกิจกรรม , กิจกรรม
photo  , 600x450 pixel , 42,190 bytes.

การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ผสมผสานร่วมกับทักษะในการบริหารจัดการ อาทิ เช่น นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่าย การติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ บริการที่ไม่ปลอดภัยและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน การไกล่เกลี่ยและชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภค การสื่อสารสาธารณะ การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคและเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยไม่แยกขาดจากมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลก มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและต่อสังคมโดยรวม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรอง คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ  เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานวิชาการศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา หนึ่งในหน่วยงานหนึ่งของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.มอ.) และ อาจารย์ ศรุต จุ๋ยมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ภายหลังจากการร่วมพุดคุยในหลักการของทั้งสองฝ่าย รายละเอียดของ MOU ประกอบด้วย

1.การพัฒนาให้เกิดศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการแก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่
2.การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น บทความทางวิชาการ ข่าวสารความรู้ทางกฎหมายผ่านการสื่อสารสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ขององค์กรและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง
3.การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการอบรม เวทีสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น

4.การพัฒนาให้เกิดเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อการช่วยเหลือและเยียวแก่ผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในระดับพื้นที่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5121
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง