เอกสารประกอบกิจกรรม

ปฏิวัติระบบคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น

by twoseadj @March,29 2010 10.28 ( IP : 202...252 ) | Tags : เอกสารประกอบกิจกรรม , กิจกรรม
 • photo , 500x375 pixel , 45,554 bytes.
 • photo , 400x533 pixel , 93,269 bytes.
 • photo , 400x533 pixel , 76,489 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 65,621 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 55,291 bytes.
 • photo , 500x375 pixel , 87,308 bytes.
 • photo , 500x375 pixel , 77,082 bytes.
 • photo , 250x188 pixel , 30,184 bytes.

หลังจากไปจีบกันตั้งนาน สุดท้ายก็ได้เลิกอันสำคัญ เมื่อ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.)จับมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน จ.นครศรีธรรมราช พัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของอบต.ปากพูน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ที่ห้องประชุม อบต.ปากพูน สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) ร่วมกับ อบต.ปากพูน ร่วมกัน จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ของงอค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน

ในขณะนี้ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งหมด 3 ภารกิจหลัก คือ

1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อนุ สคบ.อปท.) ซึ่งมีนายกองค์กปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน กำนัน ตัวแทนผู้บริโภคในชุมชนในพื้นที่เป็นกรรมการ  และมีปลัด อปท.ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

2.ให้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในพื้นที่ ไกล่เกลี่ย และประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับสูงต่อไป

สำหรับการพัฒนากลไกระบบคุ้มครองผู้บริโภคนั้น อบต.ปากพูนจะมีตั้งคณะอนุกรรมการ สคบ.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล แล้ว พร้อมกันนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค อบต.ปากพูน เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ได้นำเรื่องเล่าของผู้บริโภคที่มาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของศูนย์ฯ อันประกอบด้วย การร้องเรียนด้วยตนเอง การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.consumersouth.org อันเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับผู้บริโภค

นอกจากนั้น ยังมีตัวแทนของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันประกอบด้วย เทศบาลตำบลปริก อบต.ท่าข้าม และ อบต.ควนรู มาเล่าถึงพัฒนาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดำเนินการในพื้นที่ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะทำงานของ อบต.ปากพูน

ช่วงบ่าย มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค ของ อบต.ปากพูน โดยมี คุณวิวิธิมาร์ เม่งช่วย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอภาพรวมสถานการณ์และผลลัพธ์ที่สำคัญจากการทำ future search conferrence (f.s.c.) ของพื้นที่ปากพูน หลังจากนั้นก็ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งแบ่งเป็นภารกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย

 1. การพัฒนากลไกระบบรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และส่งต่อ จะมีการพัฒนาช่องทางร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคให้หลากหลาย เช่น ทางจดหมาย เว็บไซต์ เป็นต้น

 2. การพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้บริโภค จะผ่านการอบรมแกนนำที่ทำงานในศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  ส่วนกลุ่มผู้บริโภคนั้นจะมีการรณรงค์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เวทีสมัชชาผู้บริโภค เป็นต้น

 3. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์ จะมีการทำแผนปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์ในชุมชน การตรวจร้านชำ เวทีสรุปผลการตรวจเฝ้าระวังประจำปี

 4. การพัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะ จะมีการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคผ่านรายการของวิทยุชุมชน อบต.ปากพูน

 5. การพัฒนาระบบข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภค สจรส.มอ.จะร่วมกับ อบต.ปากพูนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของอบต.ให้มีข้อมููลด้านคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดังกล่าว ทางคณะทำงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค อบต.ปากพูน จะพูดคุยในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5121
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง