โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,12 2018 11.27 ( IP : 202...136 )

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 15:42:06
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 15:46:57 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำแก่นฝาง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มารอรับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและวิธีทำน้ำสมุนไพร  มีผู้รับบริการจำนวน 30 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ถ้าหาหญ้าหวานมาใช้แทนน้ำตาลก็จะเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 515.00 0.00 0.00 715.00
25 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 15:26:39
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 15:47:27 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำแก่นฝาง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มารอรับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำแก่นฝางแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและวิธีทำน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบปลิว มีผู้รับบริการจำนวน 25 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ถ้าหาหญ้าหวานมาใช้แทนน้ำตาลก็จะเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 515.00 0.00 0.00 715.00
20 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 13:45:26
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 15:08:05 น.

ชื่อกิจกรรม : แข่งขันทำอาหาร

 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มกระชับสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับอสม. 2.เพื่อให้อสม.ตระหนักถึงการใช้สมุนไพรในการนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร 3.เพื่อให้อสม.เป็นตัวอย่างในการนำคู่มือตำรับอาหารไปใช้ในการปรุงอาหารและเผยแพร่ต่อประชาน

กิจกรรมตามแผน

จัดการแข่งขันทำอาหารของอสม.แต่ละหมู่ มีทั้งหมด7หมู่ ตัวแทนหมู่ละ5-10คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดการแข่งขันทำอาหารของอสม.แต่ละหมู่มีทั้งหมด7หมู่ ตัวแทนหมู่ละ5-10คน อสม.ที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน

ผลตามแผน

อสม.แต่ละหมู่แข่งขันทำอาหาร หมู่ละ1เมนู

ผลที่เกิดขึ้นจริง

อสม.แต่ละหมู่แข่งขันทำอาหาร หมู่ละ1เมนู น้ำสมุนไพร1เมนู 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,300.00 0.00 0.00 1,543.00 0.00 7,000.00 10,843.00
17 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 13:23:53
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 15:35:38 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำตะไคร้-ใบเตย

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มารอรับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและวิธีทำน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบปลิว มีผู้รับบริการจำนวน 25 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ถ้าหาหญ้าหวานมาใช้แทนน้ำตาลก็จะเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 615.00 0.00 200.00 1,015.00
10 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 11:03:32
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 13:32:02 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำตะไคร้-ใบเตย

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มารอรับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและวิธีทำน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบปลิว มีผู้รับบริการจำนวน 25 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ถ้าหาหญ้าหวานมาใช้แทนน้ำตาลก็จะเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 615.00 0.00 200.00 1,015.00
4 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 16:02:49
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 16:25:44 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยNCD (ปลาทูต้มตะลิงปลิงขิง)

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร แนะนำคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร แนะนำคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร จำนวน30คน

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น -ผู้ป่วยมีความรู้ในการทำน้ำสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 700.00 0.00 2,015.00 0.00 100.00 2,815.00
26 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 15:16:42
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 11:10:01 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำส้มแขก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการภายในรพ.สต.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการภายในรพ.สต. จำนวน 30 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 405.00 0.00 0.00 605.00
19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 14:34:57
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 15:38:30 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำส้มแขก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้เข้ารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้เข้ารับบริการในรพ.สต.คลองรำจำนวน 20 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน  ผลตอบรับจากผู้ที่เข้ามารับบริการได้ลองดื่มแล้วบอกว่าดื่มง่าย สดชื่น ดื่มแล้วทำให้ถ่ายคล่องและจะนำเมนูนี้กลับไปทำเองที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 405.00 0.00 0.00 605.00
12 มีนาคม 2561 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 21:43:42
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 16:25:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD

 • photo ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCDให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCDให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCDให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCDให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCDให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-เพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้เป็นยามากขึ้น

กิจกรรมตามแผน

-ให้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรและยาสมุนไพร
-แนะนำคู่มือตำรับหารเป็นยาสมุนไพร -บริการแกงเลียงข่าอ่อนและน้ำส้มแขก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-ให้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรและยาสมุนไพร
-แนะนำคู่มือตำรับหารเป็นยาสมุนไพร -แจกคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร -บริการแกงเลียงข่าอ่อนน้ำส้มแขก -ผู้ร่วมโครงในครั้งที่จำนวน 38 คน

ผลตามแผน

-ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น -ผู้ป่วยมีความรู้ในการทำน้ำสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น -ผู้ป่วยมีความรู้ในการทำน้ำสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 2,774.00 0.00 0.00 3,274.00
5 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 20:38:14
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 14:31:29 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.

 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้อสม.ได้รู้จัดสมนไพรมากขึ้น 2.เพื่อให้อสม.ได้รู้จักการใช้สมุนไพรที่ถูกต้องมากขึ้น

กิจกรรมตามแผน

-แนะนำสมุนไพรและสรรพคุณสมุนไพรที่มีในครัวเรือน - สาธิตการทำเมนูแกงเลียงข่าอ่อน - สาธิตการทำน้ำส้มแขก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-แนะนำสมุนไพรและสรรพคุณสมุนไพรที่มีในครัวเรือน - สาธิตการทำเมนูแกงเลียงข่าอ่อน - สาธิตการทำน้ำส้มแขก - รับประทานอาหารว่างเช้า-บ่าย - อสม.รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันด้วยเมนูแกงเลียงข่าอ่อนและดื่มน้ำส้มแขก -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 46 คน

ผลตามแผน

-อสม.รู้จักวิธีการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น -อสม.ได้รู้วิธีการทำน้ำส้มแขก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-อสม.รู้จักวิธีการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น -อสม.ได้รู้วิธีการทำน้ำส้มแขก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 700.00 200.00 2,215.00 0.00 3,250.00 6,365.00
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 10:51:42
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 13:36:37 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำแก่นผาง

 • photo บริการน้ำแก่นฝางบริการน้ำแก่นฝาง
 • photo บริการน้ำแก่นฝางบริการน้ำแก่นฝาง
 • photo บริการน้ำแก่นฝางบริการน้ำแก่นฝาง
 • photo บริการน้ำแก่นฝางบริการน้ำแก่นฝาง
 • photo บริการน้ำแก่นฝางบริการน้ำแก่นฝาง

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ จำนวน 25 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้มารับบริการบางคนอาจจะยังไม่คุ้นกับสมุนไพรชนิดนี้ทำให้ไม่กล้าที่จะดื่ม อาจจะด้วยสีที่แดงทำให้ไม่น่ารับประทาน แต่หลังจากที่ไปพูดแนะนำถึงสมุนไพรชนิดนี้และบอกถึงสรรพคุณทำให้ผู้ที่มารับบริการสนใจในสมุนไพรชนิดนี้มากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 2,110.00 0.00 0.00 2,310.00
8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 09:55:37
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 11:33:57 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำฝาง

 • photo ประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝางประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝาง
 • photo ประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝางประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝาง
 • photo ประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝางประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝาง
 • photo ประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝางประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝาง
 • photo ประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝางประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝาง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมประชุมได้ลองดื่มน้ำฝางที่เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในภาคใต้

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ที่มาประชุมเสริมพลังให้กับรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ที่มาประชุมเสริมพลังให้กับรพ.สต.คลองรำ จำนวน25คน

ผลตามแผน

ระหว่างการประชุมเสริฟอาหารว่างพร้อมน้ำฝาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ระหว่างการประชุมเสริฟอาหารว่างพร้อมน้ำฝาง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กิจกรรมครั้งนี้ใช้น้ำตาลช่วยเพิ่มความหวาน คราวหน้าถ้ามีหญ้าหวานก็จะนำมาใช้แทนน้ำตาล

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 385.00 0.00 1,050.00 1,635.00
7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 18 เมษายน 2561 23:40:03
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 22:30:04 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD

 • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ป่วยNCDได้รู้จักสมุนไพรมากขึ้น 2.เพื่อให้ผู้ป่วยNCDได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำสมุนไพร 3.เพื่อให้ผู้ป่วยNCDประกอบอาหารให้ถูกกับโรค

กิจกรรมตามแผน

แนะนำสมุนไพร แจกคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร บรรยายวิธีการทำอาหาร ถามตอบ ให้ผู้ป่วยรับประทานข้าวยำสมุนไพรแลดื่มน้ำตะไคร้ใบเตย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

แนะนำสมุนไพร แจกคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร บรรยายวิธีการทำอาหาร ถามตอบ ให้ผู้ป่วยรับประทานข้าวยำสมุนไพรแลดื่มน้ำตะไคร้ใบเตย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 43 คน

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการมีความสนใจคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ80 ผู้มารับบริการมีความสนใจคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้มารับบริการมาน้อยกว่าที่คาดไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 700.00 2,148.00 2,357.00 0.00 0.00 5,205.00