โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,10 2018 14.24 ( IP : 113...38 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 61-ข-005
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส. อามานี สนิหวี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • รพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

-กลุ่มผู้สูงอายุได้รับความรู้ เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว ที่สามารถนำมาทำอาหาร รับประทานเป็นยารักษาโรคได้ -ผู้สูงอายุรู้จักการนำไปใช้ของสมุนไพร ถูกวิธี ถูกลักษณะ และถูกโรค

กิจกรรมสำคัญ

-ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลวังใหญ่ -สาธิตขั้นตอนการทำอาหารเป็นยา ในเมนู "เมี่ยงตะไคร้ ใบชะพลู" ให้ผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุได้ทดลองชิมอาหารสูขภาพในตำรับอาหารที่ผู้จัดทำได้ทำมา -ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาหารที่บ้าน พร้อมรับประทานในครอบครัวของตน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุ ตำบลวังใหญ่

พื้นที่ดำเนินการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 มีนาคม 2561 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:10:01
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:13:04 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่

 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. วังใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติการการกินอาหารของเจ้าหน้าที่

กิจกรรมตามแผน

ร่วมกันทำอาหารสมุนไพรใน รพ.สต.วังใหญ่ เพื่อรับประทานเป็นอาหารมื้อกลางวัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร่วมกันทำอาหารสมุนไพรใน รพ.สต.วังใหญ่ เพื่อรับประทานเป็นอาหารมื้อกลางวัน

ผลตามแผน

อาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังใหญ่ เป็นเมนูสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังใหญ่ เป็นเมนูสุขภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 150.00 100.00 0.00 0.00 250.00
14 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:04:49
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:09:45 น.

ชื่อกิจกรรม : แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย

 • photo แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทยแนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย
 • photo แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทยแนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย
 • photo แนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทยแนะนำเมนูอาหารให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานแพทย์แผนไทย

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 8 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

กิจกรรมตามแผน

วันที่ 14 มีนาคม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาดูงานในคลินิกแพทย์แผนไทย พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านให้รับประทานอาหารสุขภาพ

ผลตามแผน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 ได้ นำเมนูสุขภาพ ไปแนะนำกับชาวบ้านในหมู่ 8 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 ได้ นำเมนูสุขภาพ ไปแนะนำกับชาวบ้านในหมู่ 8 มีบ้านที่ปสนใจปฏิบัติและไม่สนใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00
12 มีนาคม 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 09:41:27
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 09:46:49 น.

ชื่อกิจกรรม : สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4

 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยในกลุ่ม  NCD

กิจกรรมตามแผน

สาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรในคลินิก NCD ครั้งที่ 4 และบริการให้ชิมฟรีสำหรับผู้มารับบริการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในตำรับอาหาร

ผลตามแผน

ผู้ป่วยในกลุ่ม NCD นำเมนูอาหารและน้ำสมุนไพร มาปรับใช้ที่ครัวเรือนร้อยละ 80

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยในกลุ่ม NCD นำเมนูอาหารและน้ำสมุนไพร มาปรับใช้ที่ครัวเรือนร้อยละ 80

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 150.00 200.00 0.00 0.00 550.00
8 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 09:59:58
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 16 มีนาคม 2561 10:04:29 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการ

 • photo บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการบริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย ได้ทราบถึงประโยชน์น้ำสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย ให้กับผู้มารับบริการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการสนใจ สมุนไพร รู้จักสรรพคุณและชิมน้ำสมุนไพร 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 80 เปอร์เซนต์ของผู้มารับบริการ    ผู้มารับบริการสนใจ สมุนไพร รู้จักสรรพคุณและชิมน้ำสมุนไพร 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:36:27
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:43:04 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม

 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo ทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้มทำน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการและเยี่ยมชมบูธแผนไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย และเมนูอาหารสุขภาพให้กับประชาชนชาววังใหญ่

กิจกรรมตามแผน

จัดบูธสมุนไพร นำตำรับอาหารมาประชาสัมพันธ์ และทำน้ำสมุนไพรบริการผู้มารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม มีบริการ วัดความดัน นวดแผนไทย ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและตำรับอาหารสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดบูธสมุนไพร นำตำรับอาหารมาประชาสัมพันธ์ และทำน้ำสมุนไพรบริการผู้มารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม มีบริการ วัดความดัน นวดแผนไทย ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและตำรับอาหารสมุนไพร

ผลตามแผน

ประชาชนชาววังใหญ่ให้ความสนใจกับงานแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม  นวดแผนไทย การจัดบูธสมุนไพร และตำรับอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริการน้ำสมุนไพรฟรี

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 80 เปอร์เซนต์ของผู้มางานอำเภอยิ้ม ให้ความสนใจกับงานแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม  นวดแผนไทย การจัดบูธสมุนไพร และตำรับอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริการน้ำสมุนไพรฟรี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เมื่อมีงานแบบนี้ ต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องดื่มสมุนไพรให้มากกว่านี้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 600.00 500.00 1,000.00 500.00 400.00 3,000.00
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:33:01
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:35:58 น.

ชื่อกิจกรรม : เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2

 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2
 • photo เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2เป็นวิทยาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ สอนเรื่องอาหารสมุนไพร พร้อมสาธิตเมนูอาหารครั้งที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ รู้จักสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถนำสมุนไพรหล่าวนั้นมารับประทานอาหารและยารักษาโรคได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาปรุงอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ให้หันมาปลูกผักและนำผักที่ปลูกมารับประทานเป็นอาหร และเป็นยารักษาโรคควบคู่ไปด้วย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาปรุงอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ให้หันมาปลูกผักและนำผักที่ปลูกมารับประทานเป็นอาหร และเป็นยารักษาโรคควบคู่ไปด้วย

ผลตามแผน

ร้อยละ 80 เปอร์เซนของผู้สูงอายุทั้ง 245 คน มีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 200.00 300.00 300.00 200.00 300.00 1,500.00
22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:26:27
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:30:39 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่

 • photo
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารและดื่มน้ำสมุนไพรให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข Cup เทพา

กิจกรรมตามแผน

ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่  จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสรมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับประทานอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาดูงาน รพ.สต.ติดดาว ณ. รพ.สต.วังใหญ่  จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสรมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับประทานอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารอย่างอร่อย และสนใจที่จะนำเมนูอาหารสุขภาพกลับไปทำให้คนที่บ้านรับประทาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารอย่างอร่อย และสนใจที่จะนำเมนูอาหารสุขภาพกลับไปทำให้คนที่บ้านรับประทาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 300.00 1,000.00 500.00 500.00 2,500.00
19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:18:31
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:24:16 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3

 • photo น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3
 • photo น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3
 • photo น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3
 • photo น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3
 • photo น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่3
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการรับประทานน้ำสมุนไพร ตรีผลา เพื่อลดคอเลสเตอรอล

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร สอนท่ากายบริหารและบริการน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร สอนท่ากายบริหารและบริการน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ผลตามแผน

ร้อยละ 80 ผู้ป่วยที่มารับบริการ ให้ความสนใจและซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 60 ผู้ป่วยที่มารับบริการ ให้ความสนใจและซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้ป่วยอาจไมม่กล้ารับประทานน้ำสมุนไพร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 200.00 100.00 0.00 0.00 400.00
14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:09:32
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:15:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพา

 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพาทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพา
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพาทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพา
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพาทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพา
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพาทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพา
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพาทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพา
 • photo ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพาทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพา
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

สงเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับประทานอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทำอาหารและน้ำสมุนไพรบริการทีมนิเทศ จาก cup เทพา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปรับเปลี่ยน

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร อย่างมีความสุขและสนใจในการนำเมนูอาหรกลับไปรับประทานที่บ้านร้อยละ 90 ของ ผู้มานิเทศงานในครั้งนี้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร อย่างมีความสุขและสนใจในการนำเมนูอาหรกลับไปรับประทานที่บ้านร้อยละ 80 ของ ผู้มานิเทศงานในครั้งนี้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ทำใบความรู้แจกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับหลายๆกลุ่มงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 300.00 1,000.00 500.00 200.00 0.00 2,000.00
5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 12:40:34
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 13:04:13 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความรู้เรื่องสมุนไพรและสามารถนำสมุนไพรทำเป็นน้ำดื่มกินได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องสมุนไร และบริการน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เรื่องสมุนไร และบริการน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ผลตามแผน

ผู้เข้ารับบริการให้ความสนใจ ซักถามและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพร้อยละ 70

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้ารับบริการให้ความสนใจ ซักถามและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพร้อยละ 40 ของผู้มารับบริการทั้งหมด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

หนังสือเมนูอาหารไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ ซึ่งทางผู้จัดจะแจกกิจกรรมละ 10 เล่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 200.00 300.00 0.00 500.00
29 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 30 มกราคม 2561 11:38:25
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 30 มกราคม 2561 11:49:33 น.

ชื่อกิจกรรม : การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1

 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามรถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาหารที่บ้านได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร สาธิตขั้นตอนการทำอาหารใน เมนู ยำใบบัวบก พร้อมมีกิจรรมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เช่น การออกกำลังกายยามเช้า บริการนวด คอ บ่า ไหล่  การเล่นเกมส์ทายสมุนไพรจากตำรับอาหารให้กับผู้ป่วยนำกลับไปประกอบอาหารที่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สาธิตขั้นตอนการทำอาหารให้กับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวน 50 คน โดยมีวิทยาการจากแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเทพา มาให้ความรู้เรื่องอาหารสมุนไพรแก่ผู้ป่วยในครั้งนี้

ผลตามแผน

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรังมีความรู้เรื่องสมุนไพรแและสามารถนำกลับไปประกอบอาหารที่บ้านได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรังมีความรู้เรื่องสมุนไพรแและสามารถนำกลับไปประกอบอาหารที่บ้านได้ร้อยละ 70

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00
24 มกราคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 2 มีนาคม 2561 12:08:08
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 12:14:19 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต.วังใหญ่

 • photo ให้บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต.วังใหญ่ให้บริการน้ำสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต.วังใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มารับบริการลดการดื่มน้ำหวานจากร้านค้าแล้วหันกลับมาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

กิจกรรมตามแผน

ทำน้ำสมุนไพร บริการผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกแพทยืแผนไทย พร้อมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาเป็นอาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ที่บ้าน ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยทั้งหมด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทำน้ำสมุนไพร บริการผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกแพทยืแผนไทย พร้อมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาเป็นอาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ที่บ้าน ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยทั้งหมด

ผลตามแผน

ผู้ป่วยสามารถนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร ไปทำเองที่บ้าน และลดการกินน้ำหวานตามร้านค้า ร้อยละ 70 ของผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต.วังใหญ่

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยสามารถนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร ไปทำเองที่บ้าน และลดการกินน้ำหวานตามร้านค้า ร้อยละ 60 ของผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต.วังใหญ่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้ป่วยไม่ชอบรับประทานน้ำสมุนไพร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 300.00 0.00 0.00 500.00
18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 30 มกราคม 2561 10:58:15
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 30 มกราคม 2561 11:10:26 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1

 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ครั้งที่1

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

-ผู้สูงอายุสามารถนำสมุนไพรที่มีอยู่มาประกอบอาหารได้ -ผู้สูงอายุมีความรู้ในการใช้สมุนไพร ให้ถูกต้น ถูกโรคในการนำมารับประทาน

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้ สมุนไพรในตำรับอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละโรค พร้อมสาธิตวิธีการทำอาหาร และให้ผู้สูงอายุได้ชิมอาหารในเมนู เมี่ยงตะไคร้-ใบชะพลู

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เรื่องอาหารสมุนไพรพร้อมสาธิตวิธีการทำ การทำอาหารให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 245 คนโครงการการครั้งนี้ได้ร่วมมือกับคณะกรรมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลวังใหญ่

ผลตามแผน

ผู้สูงอายุทุกคนมีความรู้เรื่องสมุนไพร และสามารถนำสมุนไพรไปประกอบเป็นอาหารรับประทานได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สูงอายุร้อยละ 50% ของทั้งหมด สามารถทำอาหารเมนูที่สาธิต ได้เอง คาดว่าจะนำกลับไปประกอบเป็นอาหารที่บ้าน เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-มีจำนวนผู้สูงอายุจำนวนมากคือ 245 คน ครั้งต่อไปอาจจะจัดเป็นกลุ่ม เวลาสาธิตจะได้ทั่วถึงและได้ทดลองทำอาหารกันทุกคน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 400.00 500.00 800.00 300.00 0.00 2,000.00
15 มกราคม 2561 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรพ.สต.วังใหญ่รพ.สต.วังใหญ่เมื่อ 30 มกราคม 2561 11:16:25
Project owner
แก้ไขโดย รพ.สต.วังใหญ่ เมื่อ 30 มกราคม 2561 11:28:51 น.

ชื่อกิจกรรม : การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่

 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1
 • photo การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารของกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่

กิจกรรมตามแผน

เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำอาหารและรับประทานอาหารร่วมกันในมื้อเที่ยง เมนูสุขภาพ ในตำรับอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ทุกคน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันทำอาหารและร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกันในมื้อเที่ยง จำนวน 13 คน

ผลตามแผน

-เจ้าหน้าที่ได้ทำอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคร และผูกพันธ์พี่น้อง รพ.สต -เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือกับโครงการครั้งนี้ 100% -เจ้าหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารในมื้อเที่ยง หันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในมื้อ เช้า และ เย็น ยังไม่มีการปรับเปลี่ยน เมนูอาหาร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 200.00 200.00 200.00 100.00 0.00 1,000.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 3106
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง