โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,08 2018 09.56 ( IP : 202...133 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ ุ61-ข-002
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.มารีนา แดงแสง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • mareenamareena(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 • กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • สามารถนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ต่อได้
 • ผู้สูงอายุสามารถนำตำรับอาหารไปใช้ในกิจวัตรประจำวันได้
 • กลุ่มคลินิกโรคเรื้อรังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในกิจวัตรประจำวันได้
กิจกรรมสำคัญ
 • จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับตำรับอาหาร สมุนไพรในตำรับนั้นๆ
 • มีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ "กินอย่างไรให้เป็นยา"
  -บริการน้ำดื่มสุมนไพร
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเริ้องรัง  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มทั่วไป ที่มารับบริการที่ รพ.สต.คลองแห

พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 23 มิถุนายน 2561 16:24:32
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 23 มิถุนายน 2561 16:25:03 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

ผลตามแผน

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 02:02:37
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 02:11:30 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้แกนนำของกลุ่มอสมสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยอดได้ 

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้แก่แกนนำอสม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้แก่กลุ่มแกนนำอสมหมู่ละ 1คน จำนวน 11หมู่บ้าน เพื่อให้แกนนำสามารถนำไปเผยแพร่แกลูกทีมและชาวบ้านให้ตระหนักถึงการกินอยู่ให้ห่างไกลโรค เน้นการปรับเปล่ยนพฤติกรรมการกินโดบหันมาทานพืชผักแทนการซื้อกินเพราะโดยสวนใหญ่จะมีพฤติกรรมการกินที่่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

ผลตามแผน

ให้ความรู้แก่กลุ่มแกนนำเพื่อสามารถที่จะเผยแพร่ต่อได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มแกนนอสมให้ความสำคัญและสนใจ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
23 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 01:44:39
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 02:00:45 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"

 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"
 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"
 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"
 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"
 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"
 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มผู้ที่สนใจ  เจ้าหน้าที่ สามารถนำสมุนไพรและพืืชผักไปใช้ได้ เป็นสถานที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

ทำสวนสมุนไพรริมรั้ว 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำสวนสมุนไพรและพืชผักริมรั้ว

ผลตามแผน

ทำสวนสมุนไพรปลูกสมุนไพรและพืชผักสวนครัว เพื่อให้เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ทำสวนสมุนไพร ปลูกพืชผักสมุนไพรต่างๆ ให้เป็นผลผลิตที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เเละเป็นผักปลอดสารพิษ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,200.00 9,215.00 0.00 0.00 10,915.00
20 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 01:14:01
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 23 มิถุนายน 2561 10:52:13 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถนำความู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้เหมาะสมโรคเหมาะสมวัย

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ''กินอย่างไรให้เป็นยา" ให้บริการน้ำสมุนไพร น้ำขิง และสาธิตการทำอาหารยำสามเกลอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ กินอย่างไรให้เป็นยา โดยผู้มีความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสียงในการเกิดโรค โดยการยืดกล้ามเนื้อแบบมณีเวช มีบริการน้ำสมุนไพร น้ำขิง ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหาร

ผลตามแผน

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มโรคเรื้อรังให้บริการน้ำสมุนไพร กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกกรมเป็นย่างดี พึงพอใจและสามารถน้ำความรู้ไปปฏิบัติใช้ได้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาในกิจกรรมสครั้งนี้คือไม่มีเอกสารความรู้แจกเพิ่ม จึงให้มารับเอกสารเพิ่มได้หลังกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 2,087.00
16 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:54:08
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 01:10:00 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพและบริการน้ำสมุนไพร ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถนำผักริวรั้ว สมุนไพรในชีวิตประจำวันมาปรับเปลี่ยนเป็นเมนูเพื่อสุขภาพให้เหมาะยมกับโรคกับวัยได้ บริการน้ำสมุนไพร น้ำขิง ช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหาร และมีตลาดนัดเพื่อสุขภาพ เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ผัปลอดสารพิษ

ผลตามแผน

ผู้เข้ากิจกรรมมีความสนใจ สามารถนำมาปรับใช้ได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพอใจต่อกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้ากิจกรรมมีความสนใจ เเละตั้งใจฟังในการให้ความรู้ เนื่องจากสมุนไพรนั้นหาได้ง่าย สามารถนำมาปรับใช้ได้ง่ายมากขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพอใจต่อกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

พัฒนาในการทำสื่อเพื่อดึงดูดผู้ฟังได้มากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,600.00 4,417.00 0.00 0.00 6,517.00
10 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 18 เมษายน 2561 15:46:17
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:18:45 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง

 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถปรับใช้ในชวิตให้เหมาะกับโรคกับวัยได้

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ ยำสามเกลอ บริการน้ำดื่มสมุนไพรน้ำฝางเสน และจัดให้มีตลาดนัดเพื่อสุขภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกกรม 50คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ การปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสมกับโรคกับวัย โดยอิงจากคู่มือเป็นหลัก มีบริการน้ำสมุนไพรฝาง บำรุงโลหิตและอาหารเพื่อสุขาพ ยำสามเกลอ (ถั่วพู  ตะไคร้ และใบชะพลู) จัดตลาดนัดเพื่อสุขภาพ เป็นตลาดเล็กๆที่ทุกคนสามารถนำของมาขายได้ โดยเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ผักปลอดสารต่าง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเกินเป้าที่วางไว้ 50คน

ผลตามแผน

ทุกคนให้ความสนใจเเละพอใจในกิจกรรม  สามารถนำความรู้ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ได้จรริงในชีวิตประจำวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ทุกคนให้ความสนใจในกิจกกรม อาหารเพื่อสุขภาพ เเละตลาดนัดที่มีการจัดขึ้น มีการซักถามเพิ่มเติมหลังให้ความรู้เสร็จ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากจัดขึ้นในวันคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ที่มารับบริการมีทั้งผู้ป่วยทั่วไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวนผู้สนใจมีมากเกินเป้าที่ตั้งไว้ 50 คน ทำให้อาหารที่ทำมาไม่พอจำนวนคน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 2,700.00 5,141.00 0.00 0.00 9,341.00
15 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 10 เมษายน 2561 22:57:47
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:26:42 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้สามารถปรับเมนูอาหารเพื่อตอบโจทย์สุขภาพสูงวัยได้

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้เเก่กลุ่มผู้สูงอายุ สาธิตการทำเมี่ยงตะไคร้ใบชะพลู และจัดให้มีตลาดนัดเพื่อสุขภาพ  จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุสาธิตวิธีทำเมี่ยงตะไคร้ใบชะพลู และจัดให้มีตลาดนัดสุขภาพ มีการจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมจริง 70คน 

ผลตามแผน

-กลุ่มผู้สูงอายุได้รัความรู้เเละสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน
-กลุ่มผู้สูงอายุให้ความสนใจ สามรถต่อยอดปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหารให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มให้ความสนใจ หลังกิจกรรมให้ความรู้ก็เลือกซื้ออาหรเพื่อสุขภาพ เป็นที่พอใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 8,500.00 2,037.00 0.00 0.00 11,037.00
13 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 10 เมษายน 2561 22:34:50
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:36:09 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรมะตูมใบเตยเพื่อสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมเอกสารให้ความรู้

ผลตามแผน

-บริการน้ำสมุนไรในคลินิกโรคเรื้อรัง
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยให้ความสนใจ และพอใจกับกิจกกรมที่จัดขึ้น 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากว่ามีติดประชุมด่วน ในขณะที่กำลังให้ความรู้แก่ผู้ป่วย จึงทำให้ต้องหยุดกิจกกรมไว้แค่นั้น    ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยมาถามข้อมูลเพิ่มเติม และได้รับเอกสารไปอ่าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 500.00 180.00 0.00 0.00 680.00
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 7 เมษายน 2561 22:52:11
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:32:39 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพร มะตูมในคลินิกโรคเรื้อรัง ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสรรพคุณของมะตูม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีบริการน้ำสมุนไพรในคลินิคเรื้อรัง

ผลตามแผน

-บริการน้ำสมุนไรในคลินิกโรคเรื้อรัง -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยได้ดื่มน้ำสมุนไพร ให้ความสนใจและพอใจกับกิจกรรมที่ทำขึ้น -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 300.00 87.00 0.00 0.00 887.00
20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 20:38:45
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:39:06 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการอาหารเป็นยา "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและสมุนไพรบำรุงโลหิต แจกใบความรู้และน้ำสมุนไพร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและสมุนไพรบำรุงโลหิต แจกใบความรู้และน้ำสมุนไพร ฝางเสน ร่วมกับน้ำมันผลไม้ น้ำสัประรด+แปะก๊วย อาหารว่าง แก่ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง

ผลตามแผน

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยให้ความสนใจมากเนื่องจากสมุนไพรฝางเสนไม่ค่อยเป็นที่คุ้นตา  และสามารถปฏิบัติได้จริงบูรณาการเข้าการกินในชีวิตประจำวันได้ หลายคนขอใบความรู้เพิ่มเพื่อเอาไปฝากคนที่บ้านเพราะเห็นว่าน่าสนใจ สีสันดูน่าทาน บางคนทานอยู่เป็นประจำแต่ไม่ทราบสรรพคุณก็มีถามเพิ่มเติมทีหลัง เกินร้อยละ 70 ให้ความสนใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ใบความรู้ไม่พอเนื่องจากหลายคนขอไปฝากคนที่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 2,600.00 367.00 0.00 0.00 3,467.00
30 มกราคม 2561 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 31 มกราคม 2561 21:34:01
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:43:48 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห

 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

มีการให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวสมุนไพรที่มีในตำรับอาหารสำหรับบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาการและชะลอวัย ตำรับอาหารสำหรับกลุ่มโรคเบาหวาน พร้อมแนะนำเมนูต่างๆ มีการทำน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูมกับหญ้าหวาน" พร้อมกล่าวถึงสรรพคุณต่างๆของน้ำมะตูม 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธ์โครงการ มีการให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวสมุนไพรที่มีในตำรับอาหารสำหรับบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาการและชะลอวัย ตำรับอาหารสำหรับกลุ่มโรคเบาหวาน พร้อมแนะนำเมนูต่างๆ มีการทำน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูมกับหญ้าหวาน" พร้อมกล่าวถึงสรรพคุณต่างๆของน้ำมะตูม ท้ายกิจกรรมมีการตอบคำถามเพื่อทวนความรู้ที่ได้พูดไปก่อนหน้า มีรางวัลคือ ยาดมสมุนไพรและแจกคู่มือ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ผลตามแผน

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกินร้อยละ70 มีความสนใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกินร้อยละ70 มีการซักถาม-ตอบให้ความสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้อยู่เป็นประจำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห มีพื้นที่สำหรับผู้มารับบริการค่อนข้างน้อยผู้มารับบริการค่อนข้างเยอะมาก เเละอยู่กระจัดกระจาย จึงต้องใช้เสียงค่อนข้างดังพอสมควร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 300.00 3,269.00 0.00 0.00 4,069.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 6114
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง