โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,08 2018 09.56 ( IP : 202...133 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ ุ61-ข-002
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.มารีนา แดงแสง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • mareenamareena(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 • กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • สามารถนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ต่อได้
 • ผู้สูงอายุสามารถนำตำรับอาหารไปใช้ในกิจวัตรประจำวันได้
 • กลุ่มคลินิกโรคเรื้อรังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในกิจวัตรประจำวันได้
กิจกรรมสำคัญ
 • จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับตำรับอาหาร สมุนไพรในตำรับนั้นๆ
 • มีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ "กินอย่างไรให้เป็นยา"
  -บริการน้ำดื่มสุมนไพร
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเริ้องรัง  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มทั่วไป ที่มารับบริการที่ รพ.สต.คลองแห

พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
10 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 18 เมษายน 2561 15:46:17
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 14:19:23 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง

 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถปรับใช้ในชวิตให้เหมาะกับโรคกับวัยได้

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ บริการน้ำดื่มสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพและจัดให้มีตลาดนัดเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ การปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสมกับโรคกับวัย โดยอิงจากคู่มือเป็นหลัก มีบริการน้ำสมุนไพรฝาง บำรุงโลหิตและอาหารเพื่อสุขาพ ยำสามเกลอ (ถั่วพู  ตะไคร้ และใบชะพลู) จัดตลาดนัดเพื่อสุขภาพ เป็นตลาดเล็กๆที่ทุกคนสามารถนำของมาขายได้ โดยเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ผักปลอดสารต่าง

ผลตามแผน

ทุกคนให้ความสนใจเเละพอใจในกิจกรรม  สามารถนำความรู้ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ได้จรริงในชีวิตประจำวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ทุกคนให้ความสนใจในกิจกกรม อาหารเพื่อสุขภาพ เเละตลาดนัดที่มีการจัดขึ้น มีการซักถามเพิ่มเติมหลังให้ความรู้เสร็จ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากจัดขึ้นในวันคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ที่มารับบริการมีทั้งผู้ป่วยทั่วไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวนผู้สนใจมีมากเกินเป้าที่ตั้งไว้ 50 คน ทำให้อาหารที่ทำมาไม่พอจำนวนคน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 2,700.00 5,141.00 0.00 0.00 8,841.00
15 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 10 เมษายน 2561 22:57:47
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 14:16:00 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้สามารถปรับเมนูอาหารเพื่อตอบโจทย์สุขภาพสูงวัยได้

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้เเก่กลุ่มผู้สูงอายุ สาธิตการทำเมี่ยงตะไคร้ใบชะพลู และจัดให้มีตลาดนัดเพื่อสุขภาพ  จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุสาธิตวิธีทำเมี่ยงตะไคร้ใบชะพลู และจัดให้มีตลาดนัดสุขภาพ มีการจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 

ผลตามแผน

-กลุ่มผู้สูงอายุได้รัความรู้เเละสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน
-กลุ่มผู้สูงอายุให้ความสนใจ สามรถต่อยอดปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหารให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มให้ความสนใจ หลังกิจกรรมให้ความรู้ก็เลือกซื้ออาหรเพื่อสุขภาพ เป็นที่พอใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 8,500.00 2,037.00 0.00 0.00 10,537.00
13 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 10 เมษายน 2561 22:34:50
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 14:15:35 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรมะตูมใบเตยเพื่อสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมเอกสารให้ความรู้

ผลตามแผน

-บริการน้ำสมุนไรในคลินิกโรคเรื้อรัง
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยให้ความสนใจ และพอใจกับกิจกกรมที่จัดขึ้น 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากว่ามีติดประชุมด่วน ในขณะที่กำลังให้ความรู้แก่ผู้ป่วย จึงทำให้ต้องหยุดกิจกกรมไว้แค่นั้น    ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยมาถามข้อมูลเพิ่มเติม และได้รับเอกสารไปอ่าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 180.00 0.00 0.00 680.00
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 7 เมษายน 2561 22:52:11
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 14:14:54 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพร มะตูมในคลินิกโรคเรื้อรัง ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสรรพคุณของมะตูม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีบริการน้ำสมุนไพรในคลินิคเรื้อรัง

ผลตามแผน

-บริการน้ำสมุนไรในคลินิกโรคเรื้อรัง
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยได้ดื่มน้ำสมุนไพร ให้ความสนใจและพอใจกับกิจกรรมที่ทำขึ้น -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 87.00 0.00 0.00 387.00
20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 20:38:45
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 14:13:03 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการอาหารเป็นยา "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและสมุนไพรบำรุงโลหิต แจกใบความรู้และน้ำสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและสมุนไพรบำรุงโลหิต แจกใบความรู้และน้ำสมุนไพร ฝางเสน ร่วมกับน้ำมันผลไม้ น้ำสัประรด+แปะก๊วย อาหารว่าง แก่ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง

ผลตามแผน

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยให้ความสนใจมากเนื่องจากสมุนไพรฝางเสนไม่ค่อยเป็นที่คุ้นตา  และสามารถปฏิบัติได้จริงบูรณาการเข้าการกินในชีวิตประจำวันได้ หลายคนขอใบความรู้เพิ่มเพื่อเอาไปฝากคนที่บ้านเพราะเห็นว่าน่าสนใจ สีสันดูน่าทาน บางคนทานอยู่เป็นประจำแต่ไม่ทราบสรรพคุณก็มีถามเพิ่มเติมทีหลัง เกินร้อยละ 70 ให้ความสนใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ใบความรู้ไม่พอเนื่องจากหลายคนขอไปฝากคนที่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 367.00 0.00 0.00 2,967.00
30 มกราคม 2561 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 31 มกราคม 2561 21:34:01
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 14:11:55 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห

 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

มีการให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวสมุนไพรที่มีในตำรับอาหารสำหรับบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาการและชะลอวัย ตำรับอาหารสำหรับกลุ่มโรคเบาหวาน พร้อมแนะนำเมนูต่างๆ มีการทำน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูมกับหญ้าหวาน" พร้อมกล่าวถึงสรรพคุณต่างๆของน้ำมะตูม 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธ์โครงการ มีการให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวสมุนไพรที่มีในตำรับอาหารสำหรับบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาการและชะลอวัย ตำรับอาหารสำหรับกลุ่มโรคเบาหวาน พร้อมแนะนำเมนูต่างๆ มีการทำน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูมกับหญ้าหวาน" พร้อมกล่าวถึงสรรพคุณต่างๆของน้ำมะตูม ท้ายกิจกรรมมีการตอบคำถามเพื่อทวนความรู้ที่ได้พูดไปก่อนหน้า มีรางวัลคือ ยาดมสมุนไพรและแจกคู่มือ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ผลตามแผน

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกินร้อยละ70 มีความสนใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกินร้อยละ70 มีการซักถาม-ตอบให้ความสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้อยู่เป็นประจำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห มีพื้นที่สำหรับผู้มารับบริการค่อนข้างน้อยผู้มารับบริการค่อนข้างเยอะมาก เเละอยู่กระจัดกระจาย จึงต้องใช้เสียงค่อนข้างดังพอสมควร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 2,969.00 0.00 0.00 3,269.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 6108
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง