โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,08 2018 09.56 ( IP : 202...133 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ ุ61-ข-002
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.มารีนา แดงแสง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • mareenamareena(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

กิจกรรมสำคัญ

มีอาการให้ความรู้เกี่ยวกับสนมุนไพรในตำรับบำรุงรา่งกายช่วยเจริญอาหารและชะลอวัย และตำรับอาหาราสำหรับกลุ่มเบาหวาน มีน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และท้ายกิจกรรมมีการตอบคำถามมีรางวัลคือเป็นยาดมสุมนไพรพร้อมคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเริ้องรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห

พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 20:38:45
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 21:29:19 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง

 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและสมุนไพรบำรุงโลหิต แจกใบความรู้และน้ำสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและสมุนไพรบำรุงโลหิต แจกใบความรู้และน้ำสมุนไพร ฝางเสน ร่วมกับน้ำมันผลไม้ น้ำสัประรด+แปะก๊วย แก่ผู้ป่วยโรคเรื้องรังจำนวน 68 คน

ผลตามแผน

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยให้ความสนใจมากเนื่องจากสมุนไพรฝางเสนไม่ค่อยเป็นที่คุ้นตา  และสามารถปฏิบัติได้จริงบูรณาการเข้าการกินในชีวิตประจำวันได้ หลายคนขอใบความรู้เพิ่มเพื่อเอาไปฝากคนที่บ้านเพราะเห็นว่าน่าสนใจ สีสันดูน่าทาน บางคนทานอยู่เป็นประจำแต่ไม่ทราบสรรพคุณก็มีถามเพิ่มเติมทีหลัง เกินร้อยละ 70 ให้ความสนใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ใบความรู้ไม่พอเนื่องจากหลายคนขอไปฝากคนที่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
30 มกราคม 2561 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 31 มกราคม 2561 21:34:01
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 21:11:17 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห

 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

มีการให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวสมุนไพรที่มีในตำรับอาหารสำหรับบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาการและชะลอวัย ตำรับอาหารสำหรับกลุ่มโรคเบาหวาน แแพร้อมแนะนำเมนูต่างๆ มีการทำน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูมกับหญ้าหวาน" พร้อมกล่าวถึงสรรพคุณต่างๆของน้ำมะตูม ท้า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีการให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวสมุนไพรที่มีในตำรับอาหารสำหรับบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาการและชะลอวัย ตำรับอาหารสำหรับกลุ่มโรคเบาหวาน แแพร้อมแนะนำเมนูต่างๆ มีการทำน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูมกับหญ้าหวาน" พร้อมกล่าวถึงสรรพคุณต่างๆของน้ำมะตูม ท้ายกิจกรรมมีการตอบคำถามเพื่อทวนความรู้ที่ได้พูดไปก่อนหน้า มีรางวัลคือ ยาดมสมุนไพรและแจกคู่มือ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ผลตามแผน

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกินร้อยละ70 มีความสนใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกินร้อยละ70 มีการซักถาม-ตอบให้ความสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้อยู่เป็ฯประจำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห มีพื้นที่สำหรับผู้มารับบริการค่อนข้างน้อยผู้มารับบริการค่อนข้างเยอะมาก เเละอยู่กระจัดกระจาย จึงต้องใช้เสียงค่อนข้างดังพอสมควร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 200.00 0.00 1,543.00 87.00 0.00 2,330.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 7586
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง