ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @October,20 2017 14.32 ( IP : 14...228 )

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 13:54:54
Project owner
แก้ไขโดย montree เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 14:24:31 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น

 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการในศูนย์อาหารกรีนเวย์ฟู้ดสเตชั่นได้มีความเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

ทางตลาดกรีนเวย์ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทางตลาดกรีนเวย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากเทศบาล - คุณพรรณี อภิชาตพัฒนศิริ นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ - คุณสุกัญดา เหมืองทอง และ คุณพิชามณ ติปะวาโร
มาเป็นทีมวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่ผู้ประกอบการ


และกิจกรรมที่เสริมมาคือ Macthing model โดยการประสานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการกรีนโซนในตลาดกรีนเวย์ ที่จะสั่งน้ำสมุนไพรจากการปลูกแบบปลอดสารเคมี มาใช้เป็น เครื่องดื่มมาบริการให้กับผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมอบรม

ผลตามแผน

ให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร ที่มีความสำคัญต่ออาชีพของตน และนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา ธุรกิจของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการเข้ารับการอบรม และผู้ประกอบการมีการกลับไปปรับปรุงลักษณะการทำงานและพื้นที่ของตัวเอง ให้ถูกหลักสุขาภิบาล 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาคือทางตลาดจะร่วมกับเทศบาลโดยมีการสุ่มตรวจติดตามเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
18,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 9 มกราคม 2561 19:37:18
Project owner
แก้ไขโดย montree เมื่อ 9 มกราคม 2561 20:16:36 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภค มีความสนใจในการเลือกบริโภคอาหาร ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

กิจกรรมตามแผน

รณรงค์ส่งเสริม ให้ผู้บริโภคเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย
2. จัดกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามโดยการ ใช้ Application Calorie quiz:Food and Drink  พร้อมรับของรางวัล
3.เชิญวิทยากรนักโภชนาการ มาให้ความรู้ในช่วง 19.00 น. เรื่องการบริโภคอาหารให้พอเหมาะและเพียงพอกับร่างกาย

ผลตามแผน

ต้องการให้ผู้บริโภคสนใจและเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.กิจกรรมการตอบคำถามผ่าน application ได้รับความสนใจมาก เนื่องจากเป็นเกมส์ที่ได้วัดความรู้เกี่ยวกับแคลลอรี่ของอาหาร และมีการแจกของรางวัลในการร่วมสนุก 2.ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคแต่พอดี 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การกระตุ้นด้วยการใช้เกมส์ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนุก แต่การดึงผู้บริโภคให้สนใจมาร่วมสนุก ยังคงต้องใช้ลักษณะของการให้รางวัลเป็นการดึงดูดใจอยู่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 4,886.69 0.00 0.00 7,886.69
3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560 19:06:25
Project owner
แก้ไขโดย montree เมื่อ 9 มกราคม 2561 19:58:14 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการกิน ลด หวาน มัน เค็ม

กิจกรรมตามแผน

จัดทำ ความรู้ และข่าวสาร เกี่ยวกับข้อมูลอาหารปลอดภัย และโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ใช้การติดป้ายเตือนผู้บริโภค ณ จุดซื้อ เกี่ยวกับการลดการใช้เครื่องปรุง ลด หวาน มัน เค็ม  และมีช่วงวิทยากรมาให้ความรู้โดยกระจายเสียงตามสายไปทั้งตลาด

ผลตามแผน

1.ให้ผู้ค้าได้ช่วยกันส่งเสริมผู้บริโภค ณ จุดซื้อ 2.ผู้บริโภคมีความสนใจข้อมูลผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคให้ความสนใจมากในช่วงที่มีกิจกรรมให้ความรู้และแจกของรางวัล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แนวทางในการพัฒนา คือใช้การจัดกิจกรรม ที่มีรางวัลแจกให้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามาร่วมกิจกรรมและสนใจข่าวสาร ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 7,184.00 0.00 0.00 8,184.00