ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @October,20 2017 14.32 ( IP : 14...228 )

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 9 มกราคม 2561 19:37:18
Project owner
แก้ไขโดย montree เมื่อ 9 มกราคม 2561 20:16:36 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภค มีความสนใจในการเลือกบริโภคอาหาร ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

กิจกรรมตามแผน

รณรงค์ส่งเสริม ให้ผู้บริโภคเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย
2. จัดกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามโดยการ ใช้ Application Calorie quiz:Food and Drink  พร้อมรับของรางวัล
3.เชิญวิทยากรนักโภชนาการ มาให้ความรู้ในช่วง 19.00 น. เรื่องการบริโภคอาหารให้พอเหมาะและเพียงพอกับร่างกาย

ผลตามแผน

ต้องการให้ผู้บริโภคสนใจและเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.กิจกรรมการตอบคำถามผ่าน application ได้รับความสนใจมาก เนื่องจากเป็นเกมส์ที่ได้วัดความรู้เกี่ยวกับแคลลอรี่ของอาหาร และมีการแจกของรางวัลในการร่วมสนุก 2.ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคแต่พอดี 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การกระตุ้นด้วยการใช้เกมส์ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนุก แต่การดึงผู้บริโภคให้สนใจมาร่วมสนุก ยังคงต้องใช้ลักษณะของการให้รางวัลเป็นการดึงดูดใจอยู่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 4,886.69 0.00 0.00 7,886.69
3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560 19:06:25
Project owner
แก้ไขโดย montree เมื่อ 9 มกราคม 2561 19:58:14 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการกิน ลด หวาน มัน เค็ม

กิจกรรมตามแผน

จัดทำ ความรู้ และข่าวสาร เกี่ยวกับข้อมูลอาหารปลอดภัย และโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ใช้การติดป้ายเตือนผู้บริโภค ณ จุดซื้อ เกี่ยวกับการลดการใช้เครื่องปรุง ลด หวาน มัน เค็ม  และมีช่วงวิทยากรมาให้ความรู้โดยกระจายเสียงตามสายไปทั้งตลาด

ผลตามแผน

1.ให้ผู้ค้าได้ช่วยกันส่งเสริมผู้บริโภค ณ จุดซื้อ 2.ผู้บริโภคมีความสนใจข้อมูลผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคให้ความสนใจมากในช่วงที่มีกิจกรรมให้ความรู้และแจกของรางวัล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แนวทางในการพัฒนา คือใช้การจัดกิจกรรม ที่มีรางวัลแจกให้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามาร่วมกิจกรรมและสนใจข่าวสาร ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 7,184.00 0.00 0.00 8,184.00