ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @October,20 2017 14.32 ( IP : 14...228 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ มนตรี ลีลาวิชิตชัย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 29 เมษายน 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • montreemontree(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปและวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา

พื้นที่ดำเนินการ GREENWAY FOOD STATION
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 9 มกราคม 2561 19:37:18
Project owner
แก้ไขโดย montree เมื่อ 9 มกราคม 2561 20:16:36 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภค มีความสนใจในการเลือกบริโภคอาหาร ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

กิจกรรมตามแผน

รณรงค์ส่งเสริม ให้ผู้บริโภคเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย
2. จัดกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามโดยการ ใช้ Application Calorie quiz:Food and Drink  พร้อมรับของรางวัล
3.เชิญวิทยากรนักโภชนาการ มาให้ความรู้ในช่วง 19.00 น. เรื่องการบริโภคอาหารให้พอเหมาะและเพียงพอกับร่างกาย

ผลตามแผน

ต้องการให้ผู้บริโภคสนใจและเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.กิจกรรมการตอบคำถามผ่าน application ได้รับความสนใจมาก เนื่องจากเป็นเกมส์ที่ได้วัดความรู้เกี่ยวกับแคลลอรี่ของอาหาร และมีการแจกของรางวัลในการร่วมสนุก 2.ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคแต่พอดี 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การกระตุ้นด้วยการใช้เกมส์ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนุก แต่การดึงผู้บริโภคให้สนใจมาร่วมสนุก ยังคงต้องใช้ลักษณะของการให้รางวัลเป็นการดึงดูดใจอยู่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 4,886.69 0.00 0.00 7,886.69
3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560 19:06:25
Project owner
แก้ไขโดย montree เมื่อ 9 มกราคม 2561 19:58:14 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการกิน ลด หวาน มัน เค็ม

กิจกรรมตามแผน

จัดทำ ความรู้ และข่าวสาร เกี่ยวกับข้อมูลอาหารปลอดภัย และโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ใช้การติดป้ายเตือนผู้บริโภค ณ จุดซื้อ เกี่ยวกับการลดการใช้เครื่องปรุง ลด หวาน มัน เค็ม  และมีช่วงวิทยากรมาให้ความรู้โดยกระจายเสียงตามสายไปทั้งตลาด

ผลตามแผน

1.ให้ผู้ค้าได้ช่วยกันส่งเสริมผู้บริโภค ณ จุดซื้อ 2.ผู้บริโภคมีความสนใจข้อมูลผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคให้ความสนใจมากในช่วงที่มีกิจกรรมให้ความรู้และแจกของรางวัล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แนวทางในการพัฒนา คือใช้การจัดกิจกรรม ที่มีรางวัลแจกให้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามาร่วมกิจกรรมและสนใจข่าวสาร ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 7,184.00 0.00 0.00 8,184.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 7511
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง