การบริหารจัดการ

แผนงานบริหารจัดการ

by wanna @June,07 2017 10.47 ( IP : 202...133 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การบริหารจัดการ
ชุดโครงการ แผนงานบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2561
งบประมาณ 0.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:58:43
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 15:43:31 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา

 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา

กิจกรรมตามแผน

ประชุมเครือข่ายที่ดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2557-2561 เพือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของเครือข่ายอาหารที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สจรส.ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีจำนวนเครือข่ายอาหารที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สจรส.ม.อ. เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลตำบลปริก ตลาดกรีนเวย์  ตลาดนัดเกาะหมี เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลคอหงษ์ ตลาดอาเซียนไนท์พลาซา การยางแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่ รัตภูมิ เทพา และสะเดา และเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้ง 4 อำเภอ โรงพยาบาลระโนด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 พื้นที่

ผลตามแผน

มีจำนวนเครือข่ายอาหารที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สจรส.ม.อ. เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลตำบลปริก ตลาดกรีนเวย์  ตลาดนัดเกาะหมี เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลคอหงษ์ ตลาดอาเซียนไนท์พลาซา การยางแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่ รัตภูมิ เทพา และสะเดา และเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้ง 4 อำเภอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เครือข่ายด้านอาหารจังหวัดสงขลา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานตามประเด็นที่ได้ดำเนินงาน

1.การบูรณาการระบบอาหารในท้องถิ่น โดยผู้รับทุนได้แสดงความเห็นว่าการทำงานได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา โดยให้โรงพยาบาลระโนดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำตำรับอาหารไปทดลองใช้ในคลีนิคแพทย์แผนไทย

3.การขยายผลตลาดอาหารปลอดภัย โดยเน้นกิจกรรมการจัดสุขาภิบาลอาหาร การลดใช้กล่องโฟม การเฝ้าระวังการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในตลาด

4.การขยายผลพืชร่วมยางในอำเภอรัตภูมิ เทพา หาดใหญ่ โดยเน้นการปลูกพืชอาหารในสวนยาง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 13:52:33
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:56:18 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo ประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo ประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อระดมความคิดเห็นกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการไปสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการที่พัฒนาอยู่ในระบบเว็บไซต์ localfund.happynetwork.org โดยเชิญท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จำนวน 139 แห่ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการที่พัฒราอยู่ในระบบเว็บไซต์ localfund.happynetwork.org ซึ่งในระบบมีแผนงานและโครงการจำนวน 79 แผนงาน และมีจำนวนโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ จำนวน 82 โครงการ มีจำนวน 139 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 79 แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ 56) 

ผลตามแผน

ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการที่พัฒราอยู่ในระบบเว็บไซต์ localfund.happynetwork.org ซึ่งในระบบมีแผนงานและโครงการจำนวน 79 แผนงาน และมีจำนวนโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ จำนวน 82 โครงการ มีจำนวน 139 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 79 แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ 56) 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมมีมติในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น โดยมีการจัดอบรมให้อย่างต่อเนื่อง และคัดเลือกโครงการที่อยู่ในระบบเว็บไซต์มาพัฒนาต่อให้มีความสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 11:47:02
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:06:45 น.

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาได้รับความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น

2.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล localfund.happynetw

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่4หาดใหญ่ นาหม่อม บางกล่ำ และสทิงพระ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่4 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่

-อ.หาดใหญ่ 16 แห่ง

-อ.นาหม่อม 4 แห่ง

-อ. บางกล่ำ 4 แห่ง

-อ. สทิงพระ  12 แห่ง

ผลตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่4 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่

-อ.หาดใหญ่ 16 แห่ง

-อ.นาหม่อม 4 แห่ง

-อ. บางกล่ำ 4 แห่ง

-อ. สทิงพระ  12 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดการจัดการด้านระบบอาหาร โดยโครงการที่พัฒนาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการเกษตรในโรงเรียน การดูแลภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 11:15:41
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:06:21 น.

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาได้รับความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น

2.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล localfund.happynetw

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่3อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สะเดา และรัตภูมิ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่3 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่

-อ.ระโนด 13 แห่ง

-อ.กระแสสินธ์ 4 แห่ง

-อ.สะเดา 12 แห่ง

-อ. รัตภูมิ 7 แห่ง

ผลตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่3 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่

-อ.ระโนด 13 แห่ง

-อ.กระแสสินธ์ 4 แห่ง

-อ.สะเดา 12 แห่ง

-อ. รัตภูมิ 7 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดการจัดการด้านระบบอาหาร โดยโครงการที่พัฒนาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการเกษตรในโรงเรียน การดูแลภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 11:09:00
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:05:46 น.

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาได้รับความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น

2.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล localfund.happynetw

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่2อำเภอนาทวี เทพา สะบ้าย้อย และ ควนเนียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

-อ.นาทวี 11 แห่ง

-อ.เทพา 8 แห่ง

-อ.สะบ้าย้อย 10 แห่ง

-อ.ควนเนียง 5 แห่ง

ผลตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

-อ.นาทวี 11 แห่ง

-อ.เทพา 8 แห่ง

-อ.สะบ้าย้อย 10 แห่ง

-อ.ควนเนียง 5 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดการจัดการด้านระบบอาหาร โดยโครงการที่พัฒนาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการเกษตรในโรงเรียน การดูแลภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 10:41:01
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:05:59 น.

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาได้รับความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น

2.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล localfund.happynetw

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561 อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร จะนะ และคลองหอยโข่ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่
-อ.เมืองสงขลา  6 แห่ง

-อ.สิงหนคร 10 แห่ง

-อ.จะนะ 15 แห่ง

-อ.คลองหอยโข่ง 4 แห่ง

ผลตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่
-อ.เมืองสงขลา  6 แห่ง

-อ.สิงหนคร 10 แห่ง

-อ.จะนะ 15 แห่ง

-อ.คลองหอยโข่ง 4 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดการจัดการด้านระบบอาหาร โดยโครงการที่พัฒนาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการเกษตรในโรงเรียน การดูแลภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 27 เมษายน 2561 10:25:29
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 10:47:32 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการพัฒนาแผนงานระบบอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา มีการจัดทำแผนงาน โครงการระบบอาหารอย่างบูรณาการทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย  โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสิงหนคร อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอจะนะ
โดยมีตารางการอบรมดังนี้

1.บรรยาย : ระบบอาหารและการบูรณาการดำเนินงานของท้องถิ่น

 • ความมั่นคงทางอาหาร (การมีอยู่ การเข้าถึง การมีเสถียรภาพ)

 • อาหารปลอดภัย (From Farm To Table)

 • โภชนาการสมวัย (จากครรภ์มารดา – เสียชีวิต โภชนาการเด็กอ้วน ผอม เตี้ย โรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน)

2.ปฏิบัติการ : การวัดจุดหมาย – เป้าประสงค์ – เป้าหมายในระยะ 3 ปี และแนวทางวิธีการสำคัญในการจัดการระบบอาหารของท้องถิ่น

3.ปฏิบัติการ : การประเมินสถานการณ์ระบบอาหาร

 • ตัวชี้วัดแผนการเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร

 • ตัวชี้วัดแผนการเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัย

 • ตัวชี้วัดแผนการเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านโภชนาการสมวัย

4.บรรยาย : การจัดทำโครงการระบบอาหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสิงหนคร อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอจะนะ
โดยมีตารางการอบรมดังนี้

1.บรรยาย : ระบบอาหารและการบูรณาการดำเนินงานของท้องถิ่น

 • ความมั่นคงทางอาหาร (การมีอยู่ การเข้าถึง การมีเสถียรภาพ)

 • อาหารปลอดภัย (From Farm To Table)

 • โภชนาการสมวัย (จากครรภ์มารดา – เสียชีวิต โภชนาการเด็กอ้วน ผอม เตี้ย โรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน)

2.ปฏิบัติการ : การวัดจุดหมาย – เป้าประสงค์ – เป้าหมายในระยะ 3 ปี และแนวทางวิธีการสำคัญในการจัดการระบบอาหารของท้องถิ่น

3.ปฏิบัติการ : การประเมินสถานการณ์ระบบอาหาร

 • ตัวชี้วัดแผนการเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร

 • ตัวชี้วัดแผนการเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัย

 • ตัวชี้วัดแผนการเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านโภชนาการสมวัย

4.บรรยาย : การจัดทำโครงการระบบอาหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลตามแผน

 1. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากอำเภอเมืองสงขลา จำนวน 3 แห่ง อำเภอจะนะ จำนวน 2 แห่ง อำเภอคลองหอยโข่งจำนวน 2 แห่ง และอำเภอสิงหนคร จำนวน 2 แห่ง

 2. การพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล http://localfund.happynetwork.org/

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกิดแผนงาน โครงการด้านการจัดการระบบอาหารในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นสามารถนำไปปรับปรุงแผนพัฒนา 4 ปี ปีงบประมาณ 2562

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 27 เมษายน 2561 09:59:26
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 27 เมษายน 2561 10:20:32 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราเรื่องการพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงการอุดหนุนงบประมาณการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ประชุมกับเกษตรกรกร และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยเรื่องการชี้แจงการอุดหนุนงบประมาณการทำเกษตรแบบผสมผสาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมกับเกษตรกรกร และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยเรื่องการชี้แจงการอุดหนุนงบประมาณการทำเกษตรแบบผสมผสาน

ผลตามแผน

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

 1. เกษตรกรชาวสวนยางจากอำเภอสะเดา อำเภอรัตภูมิ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเทพา จำนวน 40 คน

 2. เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย

 3. มติการประชุมได้เสนอให้เกษตรกรปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาพื้นที่การทำเกษตรผสมผสานให้สอดคล้องกับการจัดสรรทุน โดยเน้นให้เกิดพื้นที่เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่อาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ และปศุสัตว์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกิดการจัดสรรทุนให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 21 เมษายน 2561 10:45:25
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 21 เมษายน 2561 11:22:33 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการย่อย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการย่อย

กิจกรรมตามแผน

1.โครงการย่อยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม จำนวน 17 โครงการ 2. การตรวจเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.มีโครงการย่อยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม จำนวน 14 โครงการ 2. การตรวจเอกสารการเงิน

ผลตามแผน

1.มีโครงการย่อยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม จำนวน 14 โครงการ 2. การตรวจเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.โครงการการพัฒนาตลาดต้นปริก เทศบาลตำบลปริก
- กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ 1. ตลาดย้อนยุค 2. การศึกษาดูงาน 3. การประชุมคณะกรรมการตลาด - ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ 1.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร 2. นโยบายลดโฟม พื้นที่ไม่สูบบุหรี่ภายในตลาด 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการบริหารตลาดชุมชน โดย อปท.เป็นหน่วยงานสนับสนุน 4. ส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนปลอดภัยมาจำหน่ายในตลาด เป็นแหล่งบริการด้านอาหารปลอดภัยของชุมชน 5. กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (การทำเกษตร)อาหารปลอดภัย (แหล่งจำหน่ายในตลาด) 6. แหล่งเรียนรู้การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น การเผาถ่าน และเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในตลาด 7. เกิดความสัมพันธ์ของเครือข่ายในตลาด

2.โครงการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัย - กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ 1.ปรับสภาพแวดล้อมภายในตลาด การจัดโซนสูบบุหรี่และจุดทิ้งขยะ 2. การรณรงค์เมนูสุขภาพ การลด หวาน มันเค็ม และผงชูรส
- ผลการดำเนินโครงการ 1. การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 2. รณรงค์ให้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการเรียนรู้มาตรฐานแผงลอย 3. การเรียนรู้ด้สนโภชนาการอาหารองผู้ประกอบการและผู้บริโภค

3.โครงการพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน - กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ 1. มีแผนการเชื่อมโยงผลผลิตการเกษตร กับเมนูอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนรอบเดือน และรอบสัปดาห์ 2. การกำหนดเมนูอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch 3. พัฒนาศักยภาพแม่ครัว ครู ด้านการจัดการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ 4. การสำรวจข้อมูลด้านกายภาพของแหล่งจำหน่ายอาหาร โดยประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร พื้นที่เป้าหมายคือร้านอาหาร - ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ 1. แหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 2. แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรในชุมชน

4.โครงการพัฒนาตลาดทัวร์รัถการสู่ตลาดอาหารปลอดภัย (เทศบาลนครหาดใหญ่) - กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ 1. จัดกิจกรรมพัฒนาตลาด/แผงจำหน่ายสินค้า 2. จัดกิจกรรมตลาดใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์การปลอดโฟม - รณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่ ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ 1. การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 2. พัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร การติดตามประเมินเพื่อพัฒนาเป็นตลาดสดน่าซื้อ

5.โครงการขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่
-กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ 1.การทำ Matching Model เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบประเภท พืช ผักสวนครัวที่ปลอดภัย โดยประสานกับเครือข่าย Greenzone @ Greenway 2. การจัดหาผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการทำร้านอาหารปลอดภัยต้นแบบในตลาด 3. กิจกรรมกินผักผลไม้ดี 400 กรัม - ผลการดำเนินโครงการ 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของผู้บริโภค เช่น การลด หวาน มันเค็ม ลดอ้วน เกิดการ/2. การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโภชนาการในตลาดผ่านเสียงตามสาย 3. ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายผ่านรูปแบบกิจกรรม กินแล้วก้าว 4. เมนูสุขภาพ 1 ร้านค้า 1 เมนู

ุ6.โรงพยาบาลระโนด - ผลที่ได้จากการดำเนินงาน 1. เกิดการนำตำรับอาหารเป็นยาไปใช้ในคลินิกโรคเรื้อรังทุกวันพุธและติดตามประเมินการใช้ตำรับอาหารเป็นยาที่บ้านผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยมีการปรับพฤติกรรมการกินอาหาร โดยมีการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในครัวเรือนมาใช้ทำอาหาร 2. เกิดการแบ่งปันประสบการณ์อาหารเป็นยาสมุนไพรที่มีในตำรับอาหารฯและภูมิปัญญาของผู้ป่วย อสม. แพทย์แผนไทย 3. เกิดการนำตำรับอาหารตำรับหญิงหลังคลอด ไปใช้ในโรงครัวโรงพยาบาล 4. ส่งเสริมความรู้ตำรับอาหารเป็นยาในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 5. เพิ่มเมนูน้ำสมุนไพรในคลีนิกแพทย์แผนไทย โดยนำมาจากตำรับอาหารเป็นยา

ึ7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพ.สต. เกาะสะบ้า อำเภอเทพา - ผลที่ได้จากการดำเนินงาน 1. นำตำรับอาหารเป็นยาขยายผลในกลุ่ม อสม. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยการส่งเสริมความรู้ และสาธิตเมนูอาหาร 2. จัดทำสวนสมุนไพร

8.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา - ผลที่ได้จากการดำเนินงาน 1.ให้ความรู้ และสาธิตตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 2.ส่งเสริมการใช้น้ำสมุนไพร แทนน้ำหวานในเทศกาลต่างๆของชุมชน

9.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ
- ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ 1. ให้ความรู้ และสาธิตตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ อสม. 2. ส่งเสริมการใช้น้ำสมุนไพร ใน รพ.สต. 3. นำตำรับอาหารเป็นยาบูรณาการกับความรู้ด้านแพทย์แผนไทยส่งเสริมการใช้สมนุนไพรในชุมชน

10.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก อำเภอสะบ้าย้อย - ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ 1. ให้ความรู้ และสาธิตตำรับอาหารเป็นยาในมัสยิด และให้ความรู้รายบุคคลในหญิงตั้งครรภ์ 2. เพิ่มเมนูน้ำสมุนไพร ใน รพ.สต. 3. นำตำรับอาหารเป็นยาบูรณาการกับความรู้ด้านแพทย์แผนไทยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

11.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
- ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ 1. ให้ความรู้ และสาธิตตำรับอาหารเป็นยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ มารดาหลังคลอด อสม. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2. เพิ่มเมนูน้ำสมุนไพร ใน รพ.สต. 3. สวนสมุนไพร 4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเมนูในตำรับฯและความรู้ของชุมชน

12.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ - ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ 1. ให้ความรู้ และสาธิตตำรับอาหารเป็นยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ อสม. ประชาชนทั่วไปที่ รพ.สต. และงานชุมชน
2. เพิ่มเมนูน้ำสมุนไพร ใน รพ.สต. 3. อสม.ติดตามประเมินการใช้ตำรับอาหารเป็นยาของชาวบ้าน

13.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อำเภอสะเดา - ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ 1. ให้ความรู้ และสาธิตตำรับอาหารเป็นยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ อสม. ประชาชนทั่วไป 2. เพิ่มเมนูน้ำสมุนไพร ใน รพ.สต. 3. ส่งเสริมความรู้การให้บริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. บูรณาการความรู้กับแพทย์แผนไทย เช่นความรู้ด้านสมุนไพร การดูแลสุขภาพ โรค
4. การเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอดโดยนำตำรับอาหารเป็นยาให้ความรู้การดูสุขภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 6 กรกฎาคม 2561 09:26:50
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 6 กรกฎาคม 2561 09:33:48 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมี

 • photo ตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมีตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมี
 • photo ตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมีตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมี
 • photo ตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมีตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมี
 • photo ตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมีตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมี
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินสุขาภิบาลอาหารตลาดนัดเกาะหมี

กิจกรรมตามแผน

ร่วมกับเทศบาลคอหงส์ในการตรวจสุขาภิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร่วมกับเทศบาลคอหงส์ในการตรวจสุขาภิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหาร

ผลตามแผน

ตรวจแผลงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน  73 ร้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการปรับมาตรฐานแผงลอยในเรื่องการวางอาหารสูงจากพื้น การปกปิดอาหาร และการยกเลิกการใช้โฟม ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 28 เมษายน 2561 13:49:48
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 28 เมษายน 2561 13:55:59 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้ตลาดนัดเกาะหมี

 • photo อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้ตลาดนัดเกาะหมีอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้ตลาดนัดเกาะหมี
 • photo อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้ตลาดนัดเกาะหมีอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้ตลาดนัดเกาะหมี

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีให้พัฒนาแนวทางการจำหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร

กิจกรรมตามแผน

ประชุมกับผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีให้มีความรู้และเข้าใจต่อมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยระดมความคิดเห็นเรื่องความร่วมมือการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมกับผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีให้มีความรู้และเข้าใจต่อมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยระดมความคิดเห็นเรื่องความร่วมมือการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ผลตามแผน

มีผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีจำนวน 20 รายที่เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารปรุงสุก เข้าร่วมให้ความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจำหน่ายอาหาร โดยแสดงความคิดเห็นเรื่องการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการปกปิดอาหาร โดยจะใช้อุปกรณ์ปกปิดอาหาร และลดการใช้โฟมใส่อาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีผู้ประกอบการตลาดนัดเกาะหมีจำนวน 20 รายที่เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารปรุงสุก เข้าร่วมให้ความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจำหน่ายอาหาร โดยแสดงความคิดเห็นเรื่องการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการปกปิดอาหาร โดยจะใช้อุปกรณ์ปกปิดอาหาร และลดการใช้โฟมใส่อาหาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 28 เมษายน 2561 13:56:39
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 28 เมษายน 2561 14:07:25 น.

ชื่อกิจกรรม : คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2

 • photo คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2
 • photo คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2
 • photo คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2คืนข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารตลาดอาเซียนรอบที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

นำข้อมูลการสำรวจด้านสุขาภิบาลของตลาดอาเซียนพลาซาคืนให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

กิจกรรมตามแผน

คืนข้อมูลการสำรวจด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ปนะกอบการตลาดอาเซียนพลาซา โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งหัวข้อที่ไม่ผ่านคือการปกปิดอาหาร ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มาศึกษารูปแบบของตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คืนข้อมูลการสำรวจด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ปนะกอบการตลาดอาเซียนพลาซา โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งหัวข้อที่ไม่ผ่านคือการปกปิดอาหาร ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มาศึกษารูปแบบของตลาดเกษตร ม.อ.

ผลตามแผน

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมจำนวน 80 ราย มารับทราบข้อมูลการสำรวจข้อมูลสุขาภิบาลอาหาร โดยข้อที่ไม่ผ่านคือ การปกปิดอาหาร จึงหารูปแบบการปกปิดอาหารจากตลาดเกษตร ม.อ. และไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกิดนโยบายการลดใช้โฟมบรรจุอาหาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 28 เมษายน 2561 13:42:38
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 28 เมษายน 2561 13:49:00 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงโครงการพืชร่วมยางกลุ่มอำเภอหาดใหญ่

 • photo ประชุมชี้แจงโครงการพืชร่วมยางกลุ่มอำเภอหาดใหญ่ประชุมชี้แจงโครงการพืชร่วมยางกลุ่มอำเภอหาดใหญ่
 • photo ประชุมชี้แจงโครงการพืชร่วมยางกลุ่มอำเภอหาดใหญ่ประชุมชี้แจงโครงการพืชร่วมยางกลุ่มอำเภอหาดใหญ่
 • photo ประชุมชี้แจงโครงการพืชร่วมยางกลุ่มอำเภอหาดใหญ่ประชุมชี้แจงโครงการพืชร่วมยางกลุ่มอำเภอหาดใหญ่
 • photo ประชุมชี้แจงโครงการพืชร่วมยางกลุ่มอำเภอหาดใหญ่ประชุมชี้แจงโครงการพืชร่วมยางกลุ่มอำเภอหาดใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงการทำงานผลักดันรูปแบบเกษตรผสมสานในสวนยางพารา ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอหาดใหญ่

กิจกรรมตามแผน

ประชุมสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่ได้คัดเลือกมาเข้าร่วมกิจกรรมการขยายรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในวนยางพารา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่ได้คัดเลือกมาเข้าร่วมกิจกรรมการขยายรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในวนยางพารา

ผลตามแผน

มีเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอหาดใหญ่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย โโยการประชุมได้ให้เกษตรกรจัดทำข้อมูลการทำแปลงยางพาราในปัจจุบัน และแนวทางการขยายรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กำหนดลงพื้นที่สำรวจแปลงยางพาราของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมขยายรูปแบบเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 28 เมษายน 2561 13:29:09
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 28 เมษายน 2561 13:42:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกับ 15 ภาคีสงขลา

 • photo ประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกับ 15 ภาคีสงขลาประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกับ 15 ภาคีสงขลา
 • photo ประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกับ 15 ภาคีสงขลาประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกับ 15 ภาคีสงขลา
 • photo ประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกับ 15 ภาคีสงขลาประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกับ 15 ภาคีสงขลา

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา ระยะเวลา 2561-2565 ให้กับ  15 ภาคีเรารักสงขลา

กิจกรรมตามแผน

นำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา ระยะเวลา 2561-2565 ให้กับ  15 ภาคีเรารักสงขลา โดยมีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา ระยะเวลา 2561-2565 ให้กับ  15 ภาคีเรารักสงขลา โดยมีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุม

ผลตามแผน

นำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา ระยะเวลา 2561-2565 ให้กับ  15 ภาคีเรารักสงขลา โดยมีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งให้สถาบันการจัดการระบบสุขภาพดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 22 เมษายน 2561 15:12:17
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 22 เมษายน 2561 15:14:13 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรผสมผสานในสวนยางพารากลุ่มอำเภอเทพา

 • photo ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรผสมผสานในสวนยางพารากลุ่มอำเภอเทพาประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรผสมผสานในสวนยางพารากลุ่มอำเภอเทพา
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมชี้แจงกับเกษตรกรชาวสวนยางเรื่องการขยายผลรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ประชุมกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ีมีแนวคิดการทำสวนยางแบบผสมผสาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาประชุม การยางแห่งประเทศไทยสาขาเทพาได้คัดเลือกจากเกษตรกรที่เป็นแปลงต้นแบบและมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทำสวนยาง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ีมีแนวคิดการทำสวนยางแบบผสมผสาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาประชุม การยางแห่งประเทศไทยสาขาเทพาได้คัดเลือกจากเกษตรกรที่เป็นแปลงต้นแบบและมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทำสวนยาง

ผลตามแผน

ประชุมกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ีมีแนวคิดการทำสวนยางแบบผสมผสาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาประชุม การยางแห่งประเทศไทยสาขาเทพาได้คัดเลือกจากเกษตรกรที่เป็นแปลงต้นแบบและมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทำสวนยาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเทพาได้คัดเลือกเกษตรกรเข้ามาร่วมประชุม และจัดทำแผนการพัฒนาแปลงสวนยางให้มีรูปแบบการทำเกษตรผสมสานเพิ่มขึ้น และได้แลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการทำสวนยางแบบผสมผสาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 22 เมษายน 2561 15:07:51
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 22 เมษายน 2561 15:12:57 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรผสมผสานในสวนยางพารากลุ่มอำเภอรัตภูมิ

 • photo ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรผสมผสานในสวนยางพารากลุ่มอำเภอรัตภูมิประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรผสมผสานในสวนยางพารากลุ่มอำเภอรัตภูมิ
 • photo ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรผสมผสานในสวนยางพารากลุ่มอำเภอรัตภูมิประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรผสมผสานในสวนยางพารากลุ่มอำเภอรัตภูมิ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมชี้แจงกับเกษตรกรชาวสวนยางเรื่องการขยายผลรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

ประชุมกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ีมีแนวคิดการทำสวนยางแบบผสมผสาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาประชุม การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิได้คัดเลือกจากเกษตรกรที่เป็นแปลงต้นแบบและมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทำสวนยาง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ีมีแนวคิดการทำสวนยางแบบผสมผสาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาประชุม การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิได้คัดเลือกจากเกษตรกรที่เป็นแปลงต้นแบบและมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทำสวนยาง

ผลตามแผน

ประชุมกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ีมีแนวคิดการทำสวนยางแบบผสมผสาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาประชุม การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิได้คัดเลือกจากเกษตรกรที่เป็นแปลงต้นแบบและมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทำสวนยาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิได้คัดเลือกเกษตรกรเข้ามาร่วมประชุม และจัดทำแผนการพัฒนาแปลงสวนยางให้มีรูปแบบการทำเกษตรผสมสานเพิ่มขึ้น และได้แลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการทำสวนยางแบบผสมผสาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 มกราคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 22 เมษายน 2561 14:58:14
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 22 เมษายน 2561 15:08:28 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนากิจกรรมเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราอำเภอสะเดา

 • photo ประชุมพัฒนากิจกรรมเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราอำเภอสะเดาประชุมพัฒนากิจกรรมเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราอำเภอสะเดา
 • photo ประชุมพัฒนากิจกรรมเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราอำเภอสะเดาประชุมพัฒนากิจกรรมเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราอำเภอสะเดา
 • photo ประชุมพัฒนากิจกรรมเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราอำเภอสะเดาประชุมพัฒนากิจกรรมเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราอำเภอสะเดา
 • photo ประชุมพัฒนากิจกรรมเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราอำเภอสะเดาประชุมพัฒนากิจกรรมเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราอำเภอสะเดา

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมชี้แจงกับเกษตรกรชาวสวนยางเรื่องการขยายผลรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

กิจกรรมตามแผน

เพื่อประชุมชี้แจงกับเกษตรกรชาวสวนยางเรื่องการขยายผลรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ีมีแนวคิดการทำสวนยางแบบผสมผสาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาประชุม การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดาได้คัดเลือกจากเกษตรกรที่เป็นแปลงต้นแบบและมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทำสวนยาง

ผลตามแผน

ประชุมกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ีมีแนวคิดการทำสวนยางแบบผสมผสาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาประชุม การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดาได้คัดเลือกจากเกษตรกรที่เป็นแปลงต้นแบบและมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทำสวนยาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดาได้คัดเลือกเกษตรกรเข้ามาร่วมประชุม และจัดทำแผนการพัฒนาแปลงสวนยางให้มีรูปแบบการทำเกษตรผสมสานเพิ่มขึ้น และได้แลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการทำสวนยางแบบผสมผสาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 22 เมษายน 2561 14:46:07
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 22 เมษายน 2561 14:52:53 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการจังหวัดสงขลาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายพลเดช พัฒนรัฐ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

กิจกรรมตามแผน

รายงานการดำเนินโครงการบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการจังหวัดสงขลาในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนายพลเดช พัฒนรัฐ เป็นประธาน และได้นำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลาและยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาระยะยาว พ.ศ.2561-2565 เสนอกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

รายงานการดำเนินโครงการบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการจังหวัดสงขลาในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนายพลเดช พัฒนรัฐ เป็นประธาน และได้นำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลาและยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาระยะยาว พ.ศ.2561-2565 เสนอกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ผลตามแผน

รายงานการดำเนินโครงการบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการจังหวัดสงขลาในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนายพลเดช พัฒนรัฐ เป็นประธาน และได้นำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลาและยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาระยะยาว พ.ศ.2561-2565 เสนอกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารับทราบข้อมูลการขับเคลื่อนการทำงานบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการในพื้นที้จังหวัดสงขลา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 ธันวาคม 2560 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 22 เมษายน 2561 14:36:10
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 22 เมษายน 2561 14:43:47 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดปรางแก้ว

 • photo ประชุมพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดปรางแก้วประชุมพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo ประชุมพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดปรางแก้วประชุมพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo ประชุมพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดปรางแก้วประชุมพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดปรางแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมกับบุคลากรโรงเรียน แกนนำชุมชนที่ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และปราชญ์ชาวบ้าน เพือวางแผนการพัฒนาพื้นที่เกษตร

กิจกรรมตามแผน

ประชุมแกนนำชุมชน ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน บุคลากรโรงเรียนวัดปรางแก้ว โดยการประชุมได้วางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมแกนนำชุมชน ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน บุคลากรโรงเรียนวัดปรางแก้ว โดยการประชุมได้วางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว

ผลตามแผน

วางแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนวัดปรางแก้วให้ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยวางผังแปลงเกษตรที่ประกอบด้วย การปลูกกล้วย มะละกอ และแปลงปลูกผัก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกิดแบบแผนการดำเนินโครงการเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 08:35:50
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 29 ธันวาคม 2560 08:51:41 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกำหนดแนวทางการขยายผลตำรับอาหารเป็นยา

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเรื่องการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านภาคใต้

กิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความร่วมมือขยายผลตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความร่วมมือขยายผลตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

ผลตามแผน

แนวทางความร่วมมือคือการจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 100,000 บาทจำนวน 2 โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลระโนดและโรงพยาบาลสทิงพระ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับสนุนทุนให้แห่งละ 50,000 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง

แนวทางความร่วมมือคือการจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 100,000 บาทจำนวน 2 โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลระโนดและโรงพยาบาลสทิงพระ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับสนุนทุนให้แห่งละ 50,000 บาท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comment #1http://baduttpppp
wwwww
Posted @December,12 2017 14.50 ip : 198...228

lacoste outlet curry 3 chrome hearts adidas stan smith men adidas eqt true religion outlet cartier bracelet adidas nmd r1 prada sunglasses nike mercurial vapor pandora charms reebok outlet nike air max 2016 adidas superstar adidas nmd yeezy kobe 9 converse outlet patriots jersey hermes birkin adidas store cheap mlb jerseys jordan retro jordan retro under armour curry 3 adidas nmd kobe 11 nike roshe run lebron james shoes adidas outlet adidas ultra boost 3.0 adidas stan smith women yeezy shoes adidas shoes adidas ultra boost retro jordans longchamp vans shoes michael kors outlet longchamp longchamps yeezy boost 350 v2 cheap nfl jerseys air max 95 lebron 15 calvin klein outlet nike air force lebron 15 shoes christian louboutin yeezy adidas yeezy boost nike huarache kyrie irving shoes balenciaga sneakers adidas gazelle sale yeezys yeezy boost 350 vans outlet calvin klein underwear prada eyeglasses yeezy 100% real jordans for cheap lebron 14 moncler yeezy shoes kyrie 3 yeezy boost 350 v2 jordan shoes mlb jerseys goyard tote longchamps adidas gazelle basketball shoes patriots jerseys pandora charms air max 2018 yeezy boost longchamp bags michael kors outlet online tom ford glasses adidas ultra boost jordan 13 true religion outlet kyrie 4 curry 4 hermes belt stephen curry shoes hermes belts air jordan 12 hermes belts birkin bag moncler outlet golden goose retro jordans jordan 12 nike polo bape hoodie nike dunk low links of london sale moncler jackets atlanta falcons jersey air max 90 christian louboutin shoes nike huarache sale michael kors outlet ferragamo belt nike air max95 nike air max 90 true religion kate spade outlet nike air max 2017 lebron 15 converse shoes nike air zoom structure 19 nike air zoom pegasus 32 yeezy vibram fivefingers true religion jeans jordan shoes nike air force 1 air jordans asics running shoes jordan retro nike roshe run ferragamo sale adidas nmd hogan outlet online birkin bag jordan shoes links of london nba jerseys cheap jordans hermes handbags kobe 9 adidas stan smith nike roshe run huarache shoes adidas superstar light up shoes nike basketball shoes adidas neo yeezy shoes curry 4 hermes belt vans store cheap nfl jerseys china nike air force 1 high adidas nmd longchamp nike free run adidas yeezy nike huarache nfl jerseys cheap jordan shoes fitflops sale clearance huaraches nike air force nike zoom michael kors handbags longchamp handbags louboutin shoes yeezy kobe sneakers nike roshe one converse shoes lebron 13 shoes chrome hearts outlet nmd nike air zoom air jordan 11 yeezy boost kobe byrant shoes nike huarache adidas stan smith uk bape clothing longchamp handbags kobe 11 yeezy shoes curry 3 jordan 6 nike mercurial basketball shoes air max irving shoes adidas tubular x asics sneakers led light up shoes roshe run goyard handbags harden shoes hermes bag kyrie 4 adidas ultra boost james harden shoes ultra boost 3.0 moncler outlet kobe basketball shoes yeezy boost 350 adidas yeezy boost dior sunglasses kobe byrant shoes fitflops christian louboutin shoes cheap jordans jordan 4 kobe shoes cheap nhl jerseys adidas nmd adidas neo online shop nike dunks lacoste polo gucci belts for men yeezy sneakers longchamp bags nike air max 2018 hermes belt adidas online shop pandora bracelet jordan shoes kobe shoes goyard handbags nhl jerseys nike air max longchamp bags adidas eqt support adv cheap jordans fitflops sale adidas tubular supreme clothing nike lebron 15 nike air max 90 kate spade outlet online adidas tubular nike roshe run one pandora jewelry adidas outlet online pandora bracelet ysl handbags tory burch shoes adidas tubular UK tory burch shoes hogan outlet yeezy boost 350 curry 2 timberland outlet vans shoes nmd r1 chrome hearts adidas yeezy michael kors michael kors handbags longchamp handbags kate spade outlet lebron 13 low nike zoom adidas ultra boost 3.0 michael kors outlet adidas superstar UK chrome hearts online balenciaga shoes yeezy boost air max 90 michael kors outlet golden goose yeezys jordan 11 lebron shoes michael kors handbags air jordan shoes bape hoodie air jordan 6 curry shoes falcons jersey yeezy boost 350 v2 ultra boost yeezy shoes air max 90 cheap nba jerseys air jordan adidas stan smith michael kors purses nike air force 1 vanvan cleef and arpels michael kors outlet online yeezy boost 350 hermes birkin nike air max 90 new england patriots jerseys kd shoes true religion jeans pandora jewelry kobe basketball shoes nmd air force ones led shoes longchamp outlet nike air max supreme hoodie golden goose sneakers nike kyrie 3 golden goose sneakers jordan shoes balenciaga sneakers michael kors outlet huarache shoes converse outlet store balenciaga shoes michael kors outlet handbags cheap jordans nike huarache golden goose outlet air jordan van cleef arpels gucci belts supreme clothing longchamp michael kors factory outlet nike lebron 14 cartier love bracelet adidas tubular yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost kevin durant shoes adidas outlet jordan retro 13 nike air force 1 low timberland shoes yeezy boost adidas yeezy gucci belt light up shoes adidas yeezy tom ford sunglasses lacoste online shop kate spade handbags foamposites lebron 13 links of london real jordans for sale cheap www

Comment #2
yaoxuemei
Posted @February,05 2018 08.24 ip : 69...234

coach outlet online canada goose sale nike outlet online michael kors outlet online oakley sunglasses supreme shirts canada goose jackets kate spade sale nfl jerseys ray ban sunglasses mbt outlet coach outlet ugg boots oakley sunglasses outlet michael kors outlet clearance michael kors outlet fred perry clothing michael kors outlet online michael kors handbags sale cheap nfl jerseys cheap jordans uggs outlet polo ralph lauren outlet pandora outlet nike outlet canada goose polo ralph lauren outlet online nfl jerseys wholesale ugg boots polo ralph lauren outlet online ray ban sunglasses polo ralph lauren ugg boots clearance ray ban sunglasse uggs outlet oakley sunglasses wholesale asics outlet mulberry handbags oakley sunglasses wholesale cheap uggs mlb jerseys wholesale ugg boots outlet canada goose outlet pandora charms outlet nfl jerseys wholesale cheap nba jersey lunette ray ban cheap oakley sunglasses polo outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet clearance cheap jerseys wholesale pandora charms sale clearance yeezy boost 350 pandora outlet canada goose outlet ferragamo shoes sale coach outlet store online canada goose cheap nfl jerseys giuseppe zanotti outlet fred perry polo mont blanc outlet canada goose outlet store ray ban sunglasses outlet canada goose outlet online kate spade handbags uggs outlet canada goose outlet store mulberry bags ralph lauren coach factory outlet mlb jerseys jordan shoes coach outlet online yeezy boost 350 v2 uggs outlet coach factory outlet adidas nmd r2 canada goose outlet online oakley sunglasses wholesale ugg boots ugg outlet christian louboutin shoes ray ban coach outlet mulberry bags michael kors outlet cheap ugg boots pandora outlet fitflops sale ralph lauren outlet michael kors handbags michael kors outlet clearance pandora outlet michael kors outlet online christian louboutin outlet coach outlet store online nike outlet pandora rings air jordan 4 retro pandora charms outlet michael kors outlet polo ralph lauren coach outlet moncler sale michael kors outlet store christian louboutin outlet oakley sunglasses michael kors outlet cheap nfl jerseys michael kors outlet coach outlet coach factory outlet online coach outlet store online ray ban sunglasse cheap mlb jerseys uggs outlet oakley sunglasses polo ralph lauren outlet michael kors handbags polo ralph lauren pandora jewelry pandora outlet ugg boots coach outlet online store canada goose pandora jewelry pandora rings coach outlet canada goose jackets polo ralph lauren outlet coach outlet store online canada goose fitflops sale clearance michael kors outlet cheap ugg boots nba jersey canada goose coach outlet store online adidas nmd r1 kate spade bags ralph lauren uk tory burch sandals ralph lauren shirts mulberry outlet polo ralph lauren outlet christian louboutin sale ed hardy michael kors handbags ugg boots clearance fitflops shoes michael kors outlet michael kors outlet online michael kors outlet clearance coach outlet adidas yeezy shoes nike outlet store kate spade outlet online kate spade outlet online cheap jordans pandora jewelry cheap ray ban sunglasses michael kors outlet michael kors outlet canada goose outlet ugg boots michael kors outlet pandora charms giuseppe zanotti sneakers ralph lauren outlet canada goose jackets adidas ultra boost canada goose outlet valentino shoes mont blanc outlet cheap oakley sunglasses ray ban sunglasses ray bans polo ralph lauren fitflops outlet coach outlet canada goose jackets michael kors outlet nmd adidas polo ralph lauren true religion outlet uggs outlet giuseppe zanotti shoes longchamp handbags mont blanc outlet michael kors outlet mlb jerseys wholesale michael kors outlet uggs on sale fred perry polo shirts polo ralph lauren ralph lauren canada goose uk yaoxuemei20180205

Comment #3
dongdong8
Posted @February,07 2018 13.40 ip : 69...222

uggs ray ban sunglasses jordan nike presto jordan shoes ugg outlet ralph lauren coach outlet chicago blackhawks jersey ugg australia nike outlet nfl jerseys canada goose outlet running shoes kate spade outlet air jordans canada goose jackets moncler wholesale snapback hats moncler moncler jacka oakley sunglasses nike air van cleef & arpels jewelry bcbg ugg australia burberry sale jordans ugg outlet ugg boots kate spade michael kors handbags canada goose outlet kate spade outlet ugg outlet coach factory outlet moncler north face outlet timberland mcm backpack nike air max pandora jewelry longchamp canada goose uk uggs outlet adidas slides ugg boots mont blanc uggs outlet nfl jerseys ugg boots fitflops louboutin polo ralph lauren ray ban new balance fitflops uggs oakley sunglasses ray ban sunglasses pandora jewelry hermes belt supra shoes canada goose baseball bats adidas wings coach outlet online ralph lauren ugg outlet juicy couture outlet moncler jackets true religion outlet north face jackets coach handbags manolo blahnik ugg kevin durant shoes ralph lauren outlet tory burch outlet ugg clearance moncler stussy clothing goedkope uggs michael kors outlet ralph lauren uk michael kors ralph lauren michael kors outlet nike outlet ugg outlet ray ban sunglasses louboutin polo ralph lauren nike outlet nba jerseys north face coach outlet doudoune moncler swarovski jewelry michael kors jordans cheap jordans mont blanc pens herve leger dresses mont blanc pens bottega flops nike tennis michael kors handbags nike air force 1 shoe carnival ugg boots converse nike air max ray ban sunglasses jordan mulberry dolce and gabbana canada goose outlet jordan 4 ugg boots oakley sunglasses red bottom shoes pandora jewelry louboutin louboutin pandora jewelry canada goose true religion jeans true religion jordan 3 the north face nike cortez asics prada canada goose outlet lebron 15 michael kors nike shox kate spade outlet giuseppe zanotti ferragamo replica watches tory burch outlet oakley sunglasses canada goose uk ray ban sunglasses the north face alexander mcqueen cheap jerseys coach factory outlet adidas superstar canada goose outlet balenciaga canada goose jordan moncler coach outlet true religion jeans north face nike huarache coach outlet ralph lauren ralph lauren north face mlb jerseys cheap jerseys jordan 6 uggs outlet jordans supreme clothing oakley sunglasses prada outlet dansko oakley sunglasses oakley sunglasses beats by dre swarovski timberland boots canada goose outlet longchamp outlet coach bags kate spade outlet flops birkenstock sandals louboutin givenchy handbags jordan 12 nike air max nike air max 1 tommy hilfiger canada christian louboutin hermes outlet north face ugg boots nike huarache sac longchamp moncler outlet supreme nike blazer shoes ugg boots clearance red bottom shoes burberry outlet ugg boots converse outlet tod's shoes jordan xx9 ugg nike football boots timberland nike air max 2017 nike flip-flops canada goose jackets undefeated clothing nike lunarglide yeezy shoes nike free michaelkors outlet michael kors outlet pandora charms coach outlet adidas stan smith supreme jordan 8 mishka clothing nike factory store nike free soccer jerseys cheap nhl jerseys ugg boots nike huarache christian louboutin nike air max 270 ugg boots ray ban sunglasses ugg boots coach outlet prada moncler valentino north face outlet nike air max canada goose michael kors outlet mbt mbt coach outlet stephen curry shoes north face uk pandora charms cheap oakley sunglasses nike shoes nike sb hermes bags baseball jerseys coach outlet nike air max 95 jordan 11 under armour outlet nike dunks ugg slippers ralph lauren air max jordan 5 ugg outlet air max moncler nike air max nike air max 2018 north face jackets belstaff outlet canada goose the north face ralph lauren nike shoes canada goose polo ralph ralph lauren outlet nhl jerseys nfl jerseys birkenstock outlet rolex watches miu miu handbags cartier bracelet ugg boots nike free run ugg boots adidas flip flops moncler jassen jordan shoes moncler ralph lauren outlet ray ban sunglasses jimmy choo outlet nike factory outlet ugg outlet ray ban sunglasses fingerlings monkey polo ralph adidas jeremy scott cheap jerseys ugg coach factory outlet adidas yeezy boost adidas coach outlet cheap nfl jerseys supreme new york marc jacobs christian louboutin hermes kelly bag nike revolution moncler prada outlet jordan 1 bvlgari jewelry barcelona jersey burberry outlet jordan shoes michael kors outlet adidas football boots burberry scarves ugg boots kobe 11 timberland jordans roshe run adidas outlet mlb jerseys ugg michael jordan shoes jordan shoes swarovski moncler michael kors outlet jordan air jordan north face mizuno mac cosmetics nike air max plus red bottom shoes nike kyrie 3 north face polo outlet michael kors outlet coach factory outlet fitflops nike store timberland outlet michael kors converse shoes canada goose harden vol 1 north face nike air max 97 oakley sunglasses adidas stan smith ugg outlet store vibram fivefingers christian louboutin adidas shoes ralph lauren outlet north face ray bans ugg boots nike tn canada goose michael kors uggs outlet michael kors outlet manchester united jersey ray ban ferragamo north face bottes ugg adidas shoes ugg outlet oakley sunglasses longchamp ugg outlet fitflops nike trainers air jordan pas cher wedding shoes nike mercurial basketball shoes nike blazer coach outlet coach outlet michael kors outlet polo ralph ray ban sunglasses salvatore ferragamo true religion outlet oakley sunglasses cheap true religion coach outlet asics longchamp new balance shoes tory burch air jordan birkenstock sandals nike air max 90 canada goose jassen ugg boots nike air force 1 coach wallets ugg boots michael kors flip flops hermes nike free pandora charms michael kors links of london kate spade handbags cheap ray ban sunglasses canada goose outlet ugg boots burberry outlet longchamp outlet nike roshe tory burch outlet coach outlet store online dior handbags north face outlet pandora jewelry michael kors handbags adidas polo ralph lauren coach outlet michael kors outlet stuart weitzman superdry clothing pandora outlet louboutin adidas yeezy canada goose mlb jerseys light up shoes coach outlet online 20182.7wengdongdong

Comment #4wanglili258@hotmail.com
wanglili
Posted @March,13 2018 08.12 ip : 208...231

canada goose jackets michael kors bags ralph lauren polo michael kors outlet pandora outlet tory burch shoes nfl jerseys canada goose outlet store canada goose jackets ugg outlet coach outlet online michael kors outlet michael kors outlet michael kors handbags christian louboutin outlet fred perry polo shirts adidas superstar nfl jerseys wholesale coach outlet michael kors outlet cheap snapbacks coach outlet canada goose jackets pandora outlet ray bans coach outlet online canada goose jackets ugg boots valentino outlet cheap nfl jerseys oakley sunglasses true religion outlet adidas nmd coach outlet coach outlet polo ralph lauren sale coach outlet store online pandora charms sale clearance christian louboutin outlet oakley sunglasses nike air max oakley sunglasses wholesale cheap nfl jerseys uggs outlet uggs outlet michael kors outlet online pandora outlet oakley sunglasses wholesale longchamp bags mbt shoes outlet ugg outlet michael kors outlet online cheap ugg boots pandora charms pandora rings mbt shoes clearance outlet polo ralph lauren outlet online mulberry handbags longchamp handbags coach outlet christian louboutin outlet michael kors outlet canada goose jackets moncler outlet michael kors outlet pandora charms kate spade outlet michael kors outlet online pandora outlet coach outlet giuseppe zanotti outlet pandora charms yeezy boost 350 uggs outlet michael kors outlet adidas shoes coach outlet pandora charms polo ralph lauren polo ralph lauren outlet pandora charms outlet ray ban wayfarer cheap ugg boots coach outlet ugg boots clearance coach factory outlet ray-ban sunglasses mont blanc outlet fitflops sale clearance canada goose outlet store uggs outlet pandora outlet coach outlet kate spade bags ralph lauren shirts coach outlet store online fred perry polo coach outlet ray ban sunglasses cheap jordans nfl jerseys longchamp outlet store pandora jewelry puma shoes ultra boosts adidas yeezy shoes polo ralph lauren true religion outlet store canada goose jackets cheap ugg boots kate spade handbags canada goose ralph lauren outlet coach factory outlet jordan retro shoes mlb jerseys pandora rings cheap oakley sunglasses lacoste shirts mulberry bags coach outlet store canada goose cheap jordans for sale pandora outlet longchamp outlet canada goose outlet store michael kors outlet nike outlet uggs outlet mont blanc outlet uggs outlet coach outlet online clarks shoes yeezy boost 350 canada goose michael kors outlet uggs outlet pandora outlet online michael kors outlet mont blanc true religion jeans nfl jerseys wholesale ray ban wayfarer pandora charms sale clearance tory burch outlet canada goose outlet coach outlet pandora charms sale clearance pandora jewelry oakley sunglasses wholesale canada goose pandora michael kors outlet online polo ralph lauren shirts coach outlet store online tory burch handbags kate spade outlet michael kors outlet clearance pandora charms sale clearance polo ralph lauren 20180313wanglili

Comment #5
wwwww
Posted @April,02 2018 12.39 ip : 172...66

nike huarache coach outlet ecco sandals christian louboutin shoes ray ban sunglasses outlet michael kors handbags nike tn soccer shoes polo ralph lauren nhl jerseys nike air huarache ralph lauren polo cheap snapbacks ed hardy clothing nike huarache ed hardy uk boston celtics jersey los angeles lakers hermes belts coach outlet colts jerseys cowboys jerseys ralph lauren uk adidas yeezy cheap nhl jerseys ecco shoes cheap jordans titans jersey oakley sunglasses pittsburgh steelers jersey jordan 8 true religion jeans eagles jerseys tory burch outlet boston celtics christian louboutin shoes kate spade outlet cheap ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses air jordan uk coach outlet lacoste polo tods outlet ray ban sunglasses outlet oakley sunglasses seahawks jersey miami dolphins jerseys christian louboutin outlet christian louboutin shoes cheap ray bans oakley sunglasses nike air huarache kate spade sale polo ralph lauren nike trainers jordan shoes christian louboutin outlet true religion outlet michael kors handbags christian louboutin shoes washington redskins jerseys true religion jeans polo ralph lauren ray ban sunglasses polo ralph lauren san antonio spurs michael kors outlet coach outlet online oakley sunglasses air huarache coach outlet online ray ban sunglasses outlet new york knicks jersey coach outlet adidas superstar skechers outlet nike outlet kansas city chiefs jerseys reebok outlet fitflops sale michael kors handbags new york jets jerseys los angeles lakers jerseys coach outlet online ralph lauren outlet coach outlet online longchamp outlet nike outlet store new orleans saints jerseys mbt shoes louboutin shoes nike air jordan coach outlet louboutin shoes asics shoes ray ban sunglasses superdry clothing jaguars jersey tods shoes ralph lauren outlet true religion outlet ray ban sunglasses outlet clippers jersey for sale cheap ray bans patriots jerseys longchamp handbags polo ralph lauren nike soccer shoes ralph lauren outlet cheap ray bans new york knicks polo ralph lauren outlet fitflops sale nike shoes chicago bears jerseys oklahoma city thunder jerseys nike factory store oakland raiders jerseys coach factory outlet nike shoes ray ban sunglasses texans jerseys arizona cardinals jerseys red bottom shoes polo ralph lauren ray ban sunglasses yeezy shoes nfl jerseys wholesale jimmy choo outlet hugo boss sale mbt shoes outlet michael kors uk prada shoes ray ban sunglasses minnesota vikings jerseys reebok shoes christian louboutin outlet baltimore ravens jerseys cheap jordan shoes green bay packers jerseys salomon shoes carolina panthers jersey air jordan 4 jordan shoes cheap jordan shoes ray ban sunglasses cheap nike shoes giuseppe zanotti outlet christian louboutin outlet 49ers jersey skechers shoes indianapolis colts jerseys chrome hearts canada goose jackets coach outlet online coach outlet online ferragamo outlet coach outlet online dolphins jerseys cardinals jersey moncler jackets kate spade sale supreme clothing coach outlet converse trainers falcons jersey christian louboutin outlet fitflops sale clearance san diego chargers jerseys nike outlet vikings jerseys jacksonville jaguars jersey nike outlet polo ralph lauren lions jerseys oakley sunglasses salomon boots cheap basketball shoes true religion outlet store true religion outlet kate spade outlet basketball shoes hermes belt miami heat jersey nike store raiders jerseys oakley sunglasses wholesale valentino shoes nike huarache cheap jordans cheap oakley sunglasses polo ralph lauren ralph lauren outlet jordan shoes nike roshe san antonio spurs jerseys saints jerseys kate spade handbags michael kors handbags sale nike trainers shoes ralph lauren outlet nike huarache bengals jersey denver broncos jerseys nike outlet store chicago bulls nike factory outlet fitflops pandora outlet michael kors handbags kate spade outlet oakley sunglasses wholesale coach factory outlet jordan shoes nike shoes ralph lauren outlet cleveland browns jerseys coach outlet online ralph lauren outlet prada outlet golden state warriors jerseys oakley sunglasses wholesale packers jerseys nike shoes christian louboutin sale coach outlet coach outlet store online coach outlet store online ray ban sunglasses ravens jerseys tennessee titans jersey bears jerseys supreme clothing air max 90 coach handbags fitflops sale clearance cincinnati bengals jerseys coach outlet cheap ray bans houston texans jerseys redskins jerseys mulberry handbags snapbacks wholesale miami heat carolina jerseys canada goose jimmy choo shoes oklahoma city thunder cheap ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses jordan 4 coach outlet ray ban sunglasses nike trainers cheap ray bans moncler outlet ferragamo shoes michael kors outlet coach factory outlet san francisco 49ers jerseys ray ban sunglasses outlet cheap ray bans nike blazer pas cher nike outlet dallas cowboys jerseys oakley sunglasses cheap nba jerseys true religion jeans air jordan 8 converse shoes discount oakley sunglasses nike tn pas cher cleveland cavaliers jerseys hugo boss outlet nike roshe run cheap oakley sunglasses nike air huarache ray ban sunglasses polo ralph lauren coach factory outlet browns jerseys coach outlet detroit lions jerseys nike blazer michael kors outlet ralph lauren outlet coach factory outlet philadelphia eagles jerseys steelers jerseys oakley sunglasses wholesale buffalo bills jerseys nike outlet bottega veneta cheap mlb jerseys coach outlet atlanta falcons jerseys canada goose sale jets jersey true religion outlet store red bottom shoes oakley sunglasses chargers jerseys nike trainers bills jerseys fitflops sale clearance christian louboutin uk christian louboutin shoes supreme clothing giants jersey mlb jerseys fitflops shoes chicago bulls jersey kate spade outlet nike shoes oakley sunglasses wholesale cheap nfl jerseys coach outlet coach outlet cleveland cavaliers michael kors uk broncos jerseys oakley sunglasses christian louboutin shoes coach outlet canada goose outlet louboutin shoes seattle seahawks jerseys new england patriots jerseys true religion outlet nike factory outlet nike outlet clippers jersey golden state warriors fitflops sale clearance nike air max 90 chiefs jersey nba jerseys new york giants jerseys WWWW

Comment #6qq
lipei
Posted @April,24 2018 16.27 ip : 218...94

a href="http://www.adidasyeezys.us" title="yeezys"strongadidas yeezy/strong/a a href="http://www.kobesneakers.com" title="kobe 11"strongkobe 11/strong/a a href="http://www.long-champ.us.com" title="longchamp outlet"stronglongchamp outlet/strong/a a href="http://www.katespadehandbags-outlet.us.com" title="kate spade handbags"strongkate spade handbags/strong/a a href="http://www.goyard.us.com" title="goyard"stronggoyard/strong/a a href="http://www.lebronjames-shoes.us.com" title="lebron james shoes"stronglebron james shoes/strong/a a href="http://www.michaelkors-outletonlines.us.com" title="michael kors outlet online"strongmichael kors outlet online/strong/a a href="http://www.atlantafalconsjerseys.us" title="atlanta falcons jersey"strongatlanta falcons jersey/strong/a a href="http://www.mlbjerseyscheap.us" title="cheap mlb jerseys"strongcheap mlb jerseys/strong/a a href="http://www.yeezyboost350v2.org.uk" title="yeezy boost 350"strongyeezy boost 350/strong/a a href="http://www.goyardhandbags.us.com" title="goyard bags"stronggoyard bags/strong/a a href="http://www.cheapnbajerseys.us.org" title="cheap nba jerseys"strongcheap nba jerseys/strong/a a href="http://www.lebron14.us.com" title="lebron 14"stronglebron 14/strong/a a href="http://www.adidasyeezys.net" title="adidas yeezy"strongadidas yeezy/strong/a a href="http://www.paulgeorgeshoes.us.com" title="paul george shoes"strongpaul george shoes/strong/a a href="http://www.adidasstore.us.com" title="adidas store"strongadidas store/strong/a a href="http://www.nikeair-max.us.com" title="nike air max"strongnike air max/strong/a a href="http://www.adidasultraboost.us.org" title="adidas ultra boost"strongadidas ultra boost/strong/a a href="http://www.hermes-handbags.us.com" title="hermes handbags"stronghermes handbags/strong/a a href="http://www.rosherun.us.com" title="roshe shoes"strongroshe shoes/strong/a a href="http://www.longchamphandbagsoutlets.com" title="longchamp handbags"stronglongchamp handbags/strong/a a href="http://www.adidasoutletonline.com" title="adidas outlet online"strongadidas outlet online/strong/a a href="http://www.reebokoutlet.us.org" title="reebok shoes"strongreebok shoes/strong/a a href="http://www.jewelrypandora.in.net" title="pandora jewelry"strongpandora jewelry/strong/a a href="http://www.calvinkleinoutlet.us.com" title="calvin klein outlet"strongcalvin klein outlet/strong/a a href="http://www.nikezoom.us.com" title="nike zoom running shoe"strongnike zoom running shoe/strong/a a href="http://www.curry4.us.com" title="curry 4"strongcurry 4/strong/a a href="http://www.yeezyboost350v2shoes.us.com" title="yeezy boost 350"strongyeezy boost 350/strong/a a href="http://www.rayban-sunglassesonline.us.com" title="ray ban"strongray ban/strong/a a href="http://www.nike-airpresto.us.com" title="nike air presto"strongnike air presto/strong/a a href="http://www.nike-freerun.us.com" title="nike free"strongnike free/strong/a a href="http://www.ferragamobelt.us" title="ferragamo belt"strongferragamo belt/strong/a a href="http://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us.com" title="nike outlet"strongnike outlet/strong/a a href="http://www.ferragamobelt.us.org" title="ferragamo belts"strongferragamo belts/strong/a a href="http://www.goldengoose-outlet.us.com" title="golden goose outlet"stronggolden goose outlet/strong/a a href="http://www.yeezyboost.in.net" title="yeezy boost"strongyeezy boost/strong/a a href="http://www.nikehuarache.uk" title="nike huarache"strongnike huarache/strong/a a href="http://www.nikeairmax2018.us.com" title="nike air max 2018"strongnike air max 2018/strong/a a href="http://www.goldengoose-outlet.us.com" title="golden goose"stronggolden goose/strong/a a href="http://www.truereligionjeans-outlets.us.com" title="true religion"strongtrue religion/strong/a a href="http://www.nikeairmax2018.us.com" title="air max 2018"strongair max 2018/strong/a a href="http://www.nikeairforce1.us.com" title="nike air force"strongnike air force/strong/a a href="http://www.jordan11retro.us.com" title="jordan 11 retro"strongjordan 11 retro/strong/a a href="http://www.airmax270.us.com" title="nike air max 270"strongnike air max 270/strong/a a href="http://www.jordan12.us.com" title="jordan 12"strongjordan 12/strong/a a href="http://www.michael-kors-handbags.org.uk" title="michael kors uk"strongmichael kors uk/strong/a a href="http://www.kyrieirving-shoes.us.com" title="kyrie shoes"strongkyrie shoes/strong/a a href="http://www.adidasiniki.us" title="adidas iniki"strongadidas iniki/strong/a a href="http://www.chromehearts.com.co" title="chrome hearts online"strongchrome hearts online/strong/a a href="http://www.nike-hyperdunk.us.com" title="nike hyperdunk"strongnike hyperdunk/strong/a a href="http://www.kobebasketballshoes.net" title="kobe 11"strongkobe 11/strong/a a href="http://www.jordan13.us.com" title="jordan 13"strongjordan 13/strong/a a href="http://www.damianlillardshoes.us.com" title="damian lillard shoes"strongdamian lillard shoes/strong/a a href="http://www.adidas-nmds.us.com" title="nmd"strongnmd/strong/a a href="http://www.yeezy-shoes.ca" title="yeezy shoes"strongyeezy shoes/strong/a a href="http://www.vapormaxshoes.us" title="vapormax"strongvapormax/strong/a a href="http://www.yeezysshoes.us.com" title="air yeezy"strongair yeezy/strong/a a href="http://www.outletlacoste.us.com" title="lacoste outlet"stronglacoste outlet/strong/a a href="http://www.jordan12.us.com" title="jordan retro 12"strongjordan retro 12/strong/a a href="http://www.adidasyeezys.net" title="yeezy"strongyeezy/strong/a a href="http://www.airmax270.us.com" title="air max 270"strongair max 270/strong/a a href="http://www.balenciagassneakers.com" title="balenciaga shoes"strongbalenciaga shoes/strong/a a href="http://www.kevindurant-shoes.us.com" title="kevin durant shoes"strongkevin durant shoes/strong/a a href="http://www.diorsunglasses.in.net" title="dior glasses"strongdior glasses/strong/a a href="http://www.nike-roshe.us.com" title="nike roshe"strongnike roshe/strong/a a href="http://www.lebron-soldier10.us.com" title="lebron soldier 10"stronglebron soldier 10/strong/a a href="http://www.vibramfivefingers.us.com" title="vibram fivefingers"strongvibram fivefingers/strong/a a href="http://www.adidasyeezys.us.com" title="adidas yeezy"strongadidas yeezy/strong/a a href="http://www.nikecortez.us.com" title="nike cortez"strongnike cortez/strong/a a href="http://www.yslhandbags.org" title="ysl handbags"strongysl handbags/strong/a a href="http://www.nikerosheone.us.com" title="nike roshe one"strongnike roshe one/strong/a a href="http://www.yeezy700.us.com" title="yeezy boost 700"strongyeezy boost 700/strong/a a href="http://www.michaelkors-outletstore.us.com" title="michael kors outlet"strongmichael kors outlet/strong/a a href="http://www.patriotsjersey.us.com" title="patriots jersey"strongpatriots jersey/strong/a a href="http://www.yeezysuk.com" title="yeezy"strongyeezy/strong/a a href="http://www.nikesneakers.us.com" title="nike sneakers"strongnike sneakers/strong/a a href="http://www.balenciagashoes.us.com" title="balenciaga shoes"strongbalenciaga shoes/strong/a a href="http://www.balenciagassneakers.com" title="balenciaga sneakers"strongbalenciaga sneakers/strong/a a href="http://www.stephencurry-shoes.us.com" title="curry shoes"strongcurry shoes/strong/a a href="http://www.adidasyeezys.us" title="adidas yeezy"strongadidas yeezy/strong/a a href="http://www.patriotsjersey.us.com" title="new england patriots jersey"strongnew england patriots jersey/strong/a a href="http://www.nikezoom.me.uk" title="nike air zoom"strongnike air zoom/strong/a a href="http://www.nikeairforce1.us.com" title="air force 1"strongair force 1/strong/a a href="http://www.lebronjames-shoes.us.com" title="lebron shoes"stronglebron shoes/strong/a a href="http://www.michaelkors-outletfactory.us.org" title="michael kors outlet"strongmichael kors outlet/strong/a a href="http://www.linksoflondonus.com" title="links of london sale"stronglinks of london sale/strong/a a href="http://www.nike-airforce1.us.com" title="air force 1"strongair force 1/strong/a a href="http://www.nikezoom.us.com" title="nike zoom"strongnike zoom/strong/a a href="http://www.adidasnmd.uk" title="nmd"strongnmd/strong/a a href="http://www.jordan4.us.com" title="air jordan 4"strongair jordan 4/strong/a a href="http://www.hoganoutletonline.us.com" title="hogan outlet online"stronghogan outlet online/strong/a a href="http://www.kobebasketballshoes.net" title="kobe basketball shoes"strongkobe basketball shoes/strong/a a href="http://www.adidasstansmith.uk" title="adidas stan smith sneakers"strongadidas stan smith sneakers/strong/a a href="http://www.lebron-soldier11.us.com" title="nike lebron soldier 11"strongnike lebron soldier 11/strong/a a href="http://www.balenciagashoes.us.com" title="balenciaga"strongbalenciaga/strong/a a href="http://www.louboutinshoes.uk" title="louboutin shoes"stronglouboutin shoes/strong/a a href="http://www.redbottoms.us" title="red bottom shoes"strongred bottom shoes/strong/a a href="http://www.cheaprealjordans.us.com" title="real jordans for sale cheap"strongreal jordans for sale cheap/strong/a a href="http://www.guccibelt.us.com" title="gucci belt"stronggucci belt/strong/a a href="http://www.nikeflyknit.us.com" title="nike flyknit racer"strongnike flyknit racer/strong/a a href="http://www.kyrie4shoes.us.com" title="kyrie 4"strongkyrie 4/strong/a a href="http://www.kobe-shoes.us.com" title="kobe shoes"strongkobe shoes/strong/a a href="http://www.kobeshoes.uk" title="kobe shoes"strongkobe shoes/strong/a a href="http://www.vans-outlet.us.com" title="vans shoes"strongvans shoes/strong/a a href="http://www.michael--korsoutlet.us.org" title="michael kors outlet"strongmichael kors outlet/strong/a a href="http://www.outlettimberland.us.org" title="timberland outlet"strongtimberland outlet/strong/a a href="http://www.nike-huarache.com" title="nike huarache"strongnike huarache/strong/a a href="http://www.lebron-soldier11.us.com" title="lebron soldier 11"stronglebron soldier 11/strong/a a href="http://www.birkinbag.us.com" title="birkin bag"strongbirkin bag/strong/a a href="http://www.vibramfivefingers.us.com" title="vibram five fingers"strongvibram five fingers/strong/a a href="http://www.yeezy-boost.us.com" title="yeezy boost"strongyeezy boost/strong/a a href="http://www.asicsgelkayano.us.com" title="asics gel kayano"strongasics gel kayano/strong/a a href="http://www.yeezyboost350v2.org.uk" title="yeezy boost 350 v2"strongyeezy boost 350 v2/strong/a a href="http://www.converseoutlet.us.com" title="converse outlet"strongconverse outlet/strong/a a href="http://www.jordan-retro.us.com" title="jordan retro"strongjordan retro/strong/a a href="http://www.shoesjordan.us.com" title="jordan shoes"strongjordan shoes/strong/a a href="http://www.adidasonlineshop.us.com" title="adidas outlet"strongadidas outlet/strong/a a href="http://www.outletonline-michaelkors.us.org" title="michael kors handbags"strongmichael kors handbags/strong/a a href="http://www.nikesneakers.us.com" title="nike sneakers for women"strongnike sneakers for women/strong/a a href="http://www.paulgeorgeshoes.us" title="paul george shoes"strongpaul george shoes/strong/a a href="http://www.authenticjordanscheap.us.com" title="cheap jordans"strongcheap jordans/strong/a a href="http://www.airmax90.us.org" title="nike air max 90"strongnike air max 90/strong/a a href="http://www.adidassuperstar.us.com" title="adidas superstars"strongadidas superstars/strong/a a href="http://www.lacosteonlineshop.us.com" title="lacoste online shop"stronglacoste online shop/strong/a a href="http://www.lebron-soldier10.us.com" title="nike lebron soldier 10"strongnike lebron soldier 10/strong/a a href="http://www.adidassuperstar.org.uk" title="adidas superstar shoes"strongadidas superstar shoes/strong/a a href="http://www.curry5.us.com" title="stephen curry 5"strongstephen curry 5/strong/a a href="http://www.asicsrunningshoes.us.org" title="asics running shoes"strongasics running shoes/strong/a a href="http://www.michaelkors-outletonlines.us.com" title="michael kors outlet"strongmichael kors outlet/strong/a a href="http://www.offwhitehoodie.us.com" title="off white clothing"strongoff white clothing/strong/a a href="http://www.adidas-tubular.us.com" title="adidas tubular shadow"strongadidas tubular shadow/strong/a a href="http://www.oakleysunglassesonlinestore.us.com" title="oakley store"strongoakley store/strong/a a href="http://www.longchamphandbagsonlines.com" title="longchamp bags"stronglongchamp bags/strong/a a href="http://www.hermes-birkin.us.com" title="hermes birkin"stronghermes birkin/strong/a a href="http://www.nike-airmax2017.us.com" title="nike air max"strongnike air max/strong/a a href="http://www.supremehoodie.us.com" title="supreme hoodie"strongsupreme hoodie/strong/a a href="http://www.chromehearts.com.co" title="chrome hearts"strongchrome hearts/strong/a a href="http://www.yeezy-boost.us.com" title="yeezy boost 350"strongyeezy boost 350/strong/a a href="http://www.nikerosheone.co.uk" title="nike roshe"strongnike roshe/strong/a a href="http://www.hermes-birkin.us.com" title="birkin bag"strongbirkin bag/strong/a a href="http://www.goldengoose.us.com" title="golden goose sneakers"stronggolden goose sneakers/strong/a a href="http://www.russellwestbrookshoes.us.com" title="russell westbrook shoes"strongrussell westbrook shoes/strong/a a href="http://www.offwhiteclothing.us.com" title="off white"strongoff white/strong/a a href="http://www.longchamp-bag.us.com" title="longchamp"stronglongchamp/strong/a a href="http://www.nike-airforce1.us.com" title="af1"strongaf1/strong/a a href="http://www.adidasyeezys.us.com" title="yeezys"strongyeezys/strong/a a href="http://www.adidas-tubular.us.com" title="adidas tubular shadow"strongadidas tubular/strong/a a href="http://www.nike-huarache.co.uk" title="nike air huarache"strongnike air huarache/strong/a a href="http://www.tomford-sunglasses.us.com" title="tom ford eyewear"strongtom ford eyewear/strong/a a href="http://www.goldengoose.us.com" title="golden goose"stronggolden goose/strong/a a href="http://www.hermesbelts.com" title="hermes belt"stronghermes belt/strong/a a href="http://www.monclerjacketsale.us" title="moncler jackets"strongmoncler jackets/strong/a a href="http://www.yeezyboost-350v2.us.com" title="yeezy boost 350 v2"strongyeezy boost 350 v2/strong/a a href="http://www.vans-outlet.us.com" title="vans outlet"strongvans outlet/strong/a a href="http://www.adidastubular.co.uk" title="adidas tubular shadow"strongadidas tubular shadow/strong/a a href="http://www.adidasstansmith.us.com" title="adidas stan smith shoes"strongadidas stan smith shoes/strong/a a href="http://www.nikepolo.us" title="nike polo shirts"strongnike polo shirts/strong/a a href="http://www.adidas-zxflux.us.com" title="adidas zx flux"strongadidas zx flux/strong/a a href="http://www.airmax90.us.org" title="air max 90"strongair max 90/strong/a a href="http://www.kyrie4.org" title="kyrie 4"strongkyrie 4/strong/a a href="http://www.kyrieirving-shoes.us.com" title="kyrie irving shoes"strongkyrie irving shoes/strong/a a href="http://www.christian-louboutin.eu.com" title="christian louboutin"strongchristian louboutin/strong/a a href="http://www.yeezyboost-350.uk" title="yeezy boost"strongyeezy boost/strong/a a href="http://www.adidasultraboost.us.org" title="adidas ultra boost uncaged"strongadidas ultra boost uncaged/strong/a a href="http://www.shoesjordan.us.com" title="cheap jordans"strongcheap jordans/strong/a a href="http://www.goyardhandbags.us.com" title="goyard handbags"stronggoyard handbags/strong/a a href="http://www.jordan6.us.com" title="jordan 6"strongjordan 6/strong/a a href="http://www.oakleysunglassesonline.us.org" title="oakley sunglasses"strongoakley sunglasses/strong/a a href="http://www.yeezy-shoes.ca" title="yeezy"strongyeezy/strong/a a href="http://www.goyard-handbags.us.com" title="goyard handbags"stronggoyard handbags/strong/a a href="http://www.hoganoutletonline.us.com" title="hogan outlet"stronghogan outlet/strong/a a href="http://www.truereligion-outlets.us.com" title="true religion"strongtrue religion/strong/a a href="http://www.tomfordsunglasses.us.org" title="tom ford sunglasses"strongtom ford sunglasses/strong/a a href="http://www.nikeair-max.us.com" title="nike max"strongnike max/strong/a a href="http://www.adidas-eqt.us.com" title="adidas eqt"strongadidas eqt/strong/a a href="http://www.pandorabracelet.in.net" title="pandora bracelet"strongpandora bracelet/strong/a a href="http://www.retro-jordans.us.com" title="cheap jordans"strongcheap jordans/strong/a a href="http://www.kobebasketballshoes.us.com" title="kobe basketball shoes"strongkobe basketball shoes/strong/a a href="http://www.nikesneakers.us.com" title="nike sneakers for men"strongnike sneakers for men/strong/a a href="http://www.yeezy-shoes.org" title="yeezys"strongyeezys/strong/a a href="http://www.yeezyboost-350.com.co" title="yeezy boost 350 v2"strongyeezy boost 350 v2/strong/a a href="http://www.chromeshearts.us.com" title="chrome hearts"strongchrome hearts/strong/a a href="http://www.nikeflyknitracer.us.com" title="nike flyknit racer"strongnike flyknit racer/strong/a a href="http://www.nikeflyknitracer.us.com" title="nike flyknit"strongnike flyknit/strong/a a href="http://www.curry5.us" title="stephen curry 5"strongstephen curry 5/strong/a a href="http://www.long-champ.us.com" title="longchamps"stronglongchamp/strong/a a href="http://www.burberryoutlet-store.us.com" title="burberry outlet"strongburberry outlet/strong/a a href="http://www.longchamphandbagsoutlets.com" title="longchamp outlet"stronglongchamp outlet/strong/a a href="http://www.adidasstore.us.com" title="adidas shoes"strongadidas shoes/strong/a a href="http://www.nikefoamposite.us.com" title="nike foamposite"strongnike foamposite/strong/a a href="http://www.adidasnmds.com" title="adidas nmd"strongadidas nmd/strong/a a href="http://www.nike-airforce1.us.com" title="nike air force"strongnike air force/strong/a a href="http://www.jordanshoes.uk" title="jordan shoes"strongjordan shoes/strong/a a href="http://www.ultraboost.us.com" title="ultra boost"strongultra boost/strong/a a href="http://www.raybanonlinestore.us.com" title="ray ban sunglasses"strongray ban sunglasses/strong/a a href="http://www.adidasgazelle.us.com" title="adidas gazelle"strongadidas gazelle/strong/a a href="http://www.long-champhandbags.org.uk" title="longchamp bags"stronglongchamp bags/strong/a a href="http://www.ferragamobelt.us.org" title="ferragamo belt"strongferragamo belt/strong/a a href="http://www.longchamp-bags.us.org" title="longchamp longchamps"stronglongchamp longchamps/strong/a a href="http://www.basketball-shoes.us.com" title="basketball shoes"strongbasketball shoes/strong/a a href="http://www.burberryoutlet-store.us.com" title="burberry"strongburberry/strong/a a href="http://www.curry4shoes.us.com" title="curry 4 shoes"strongcurry 4 shoes/strong/a a href="http://www.adidasyeezy.co.uk" title="adidas yeezy"strongadidas yeezy/strong/a a href="http://www.chromehearts.net.co" title="chrome hearts"strongchrome hearts/strong/a a href="http://www.ultraboost.us.com" title="adidas ultra boost"strongadidas ultra boost/strong/a a href="http://www.nikepolo.us" title="nike polo"strongnike polo/strong/a a href="http://www.hermes-handbags.us.com" title="birkin bag"strongbirkin bag/strong/a a href="http://www.adidas-tubular.us.com" title="adidas tubular"strongadidas tubular/strong/a a href="http://www.rosherun.us.com" title="roshe run"strongroshe run/strong/a a href="http://www.jewelrypandora.in.net" title="pandora charms"strongpandora charms/strong/a a href="http://www.stephencurry-shoes.us.com" title="stephen curry shoes"strongstephen curry shoes/strong/a a href="http://www.outlettimberland.us.org" title="timberland boots"strongtimberland boots/strong/a a href="http://www.lebron15.net" title="lebron 15"stronglebron 15/strong/a a href="http://www.asicsrunningshoes.us.org" title="asics shoes"strongasics shoes/strong/a a href="http://www.caterpillarboots.us.com" title="caterpillar boots"strongcaterpillar boots/strong/a a href="http://www.nikehuaracheshoes.us.com" title="nike huarache"strongnike huarache/strong/a a href="http://www.michaelkors-outletsonline.us.com" title="michael kors outlet online"strongmichael kors outlet online/strong/a a href="http://www.hermes-belt.us.com" title="hermes belts for men"stronghermes belts for men/strong/a a href="http://www.nike-airmax90.uk" title="nike air max 90"strongnike air max 90/strong/a a href="http://www.diorsunglasses.in.net" title="dior sunglasses"strongdior sunglasses/strong/a a href="http://www.yeezyboost-350.uk" title="yeezy boost 350"strongyeezy boost 350/strong/a a href="http://www.jordan6.us.com" title="jordan retro 6"strongjordan retro 6/strong/a a href="http://www.nfljerseys.us.org" title="nfl jerseys"strongnfl jerseys/strong/a a href="http://www.adidaseqts.com" title="adidas eqt support"strongadidas eqt support/strong/a a href="http://www.kobesneakers.com" title="kobe 9"strongkobe 9/strong/a a href="http://www.lebron13.us.com" title="lebron 13"stronglebron 13/strong/a a href="http://www.adidasnmd-runner.us.com" title="adidas nmd runner"strongadidas nmd runner/strong/a a href="http://www.longchamphandbagsonlines.com" title="longchamp handbags"stronglongchamp handbags/strong/a a href="http://www.reebokoutlet.us.org" title="reebok outlet"strongreebok outlet/strong/a a href="http://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us.com" title="nike outlet store online shopping"strongnike outlet store online shopping/strong/a a href="http://www.airjordanretro.uk" title="air jordan"strongair jordan/strong/a a href="http://www.nikecortez.us.com" title="nike cortez men"strongnike cortez men/strong/a a href="http://www.offwhiteclothing.us.com" title="off white clothing"strongoff white clothing/strong/a a href="http://www.converseoutlet.us.com" title="converse outlet store"strongconverse outlet store/strong/a a href="http://www.outletonline-michaelkors.us.org" title="michael kors outlet online"strongmichael kors outlet online/strong/a a href="http://www.raybanonlinestore.us.com" title="ray ban"strongray ban/strong/a a href="http://www.hardenshoes.us.com" title="harden shoes"strongharden shoes/strong/a a href="http://www.adidastubular.co.uk" title="adidas tubular"strongadidas tubular/strong/a a href="http://www.kobe-shoes.us.com" title="kobe byrant shoes"strongkobe byrant shoes/strong/a a href="http://www.linksoflondon.us.com" title="links of london outlet store"stronglinks of london outlet store/strong/a a href="http://www.linksoflondon.us.com" title="links of london"stronglinks of london/strong/a a href="http://www.yeezyshoesuk.com" title="yeezy boost 350 v2"strongyeezy boost 350 v2/strong/a a href="http://www.yeezyboost.com.co" title="yeezy boost 350"strongyeezy boost 350/strong/a a href="http://www.longchamp-bag.us.com" title="longchamp bags"stronglongchamp bags/strong/a a href="http://www.outletlacoste.us.com" title="lacoste polo"stronglacoste polo/strong/a a href="http://www.guccibelt.us.com" title="gucci belts"stronggucci belts/strong/a a href="http://www.adidasnmdshoes.co.uk" title="adidas nmd"strongadidas nmd/strong/a a href="http://www.hermesbelts.co.uk" title="hermes belt"stronghermes belt/strong/a a href="http://www.monclerjacket.net" title="moncler jacket"strongmoncler jacket/strong/a a href="http://www.louboutinshoes.uk" title="louboutin shoes uk"stronglouboutin shoes uk/strong/a a href="http://www.yeezy-shoes.org" title="yeezy shoes"strongyeezy shoes/strong/a a href="http://www.pandorabracelet.in.net" title="pandora jewelry"strongpandora jewelry/strong/a a href="http://www.goyard-handbags.us.com" title="goyard bags"stronggoyard bags/strong/a a href="http://www.kobebasketballshoes.us.com" title="http://www.kobebasketballshoes.us.com"stronghttp://www.kobebasketballshoes.us.com/strong/a a href="http://www.adidasoutletonline.com" title="adidas outlet"strongadidas outlet/strong/a a href="http://www.jordansforcheap.us.com" title="cheap jordans"strongcheap jordans/strong/a a href="http://www.yeezy700.us.com" title="yeezy 700"strongyeezy 700/strong/a a href="http://www.nikerunningshoes.us.com" title="nike running shoes"strongnike running shoes/strong/a a href="http://www.adidas-pureboost.us.com" title="adidas pure boost"strongadidas pure boost/strong/a a href="http://www.adidas-tubular.us.com" title="adidas tubular"strongadidas tubular/strong/a a href="http://www.converse-shoes.us.com" title="converse outlet"strongconverse outlet/strong/a a href="http://www.basketball-shoes.us.com" title="cheap basketball shoes"strongcheap basketball shoes/strong/a a href="http://www.adidas-crazyexplosive.us.com" title="adidas crazy explosive"strongadidas crazy explosive/strong/a a href="http://www.adidasultra.us.com" title="adidas ultra"strongadidas ultra/strong/a a href="http://www.nikedunks.us.org" title="nike dunk shoes"strongnike dunk shoes/strong/a a href="http://www.balenciaga.us.com" title="balenciaga shoes"strongbalenciaga shoes/strong/a a href="http://www.yeezyboost.com.co" title="yeezy boost"strongyeezy boost/strong/a a href="http://www.jordan11retro.us.com" title="jordan 11"strongjordan 11/strong/a a href="http://www.mlbjerseyscheap.us" title="mlb jerseys"strongmlb jerseys/strong/a a href="http://www.balenciaga.us.com" title="balenciaga triple s"strongbalenciaga triple s/strong/a a href="http://www.vancleefandarpels.us.com" title="van cleef"strongvan cleef/strong/a a href="http://www.curry4shoes.us.com" title="curry 4"strongcurry 4/strong/a a href="http://www.nikezoom.us.com" title="nike air zoom"strongnike air zoom/strong/a a href="http://www.boostyeezy.us.com" title="yeezy boost"strongyeezy boost/strong/a a href="http://www.nikeairforce1.us.com" title="nike air force 1"strongnike air force 1/strong/a a href="http://www.michaelkors-outletsonline.us.com" title="michael kors outlet"strongmichael kors outlet/strong/a a href="http://www.jordan-retro.us.com" title="retro jordans"strongretro jordans/strong/a a href="http://www.nikedunks.us.org" title="nike dunks"strongnike dunks/strong/a a href="http://www.jordansforcheap.us.com" title="100% real jordans for cheap"strong100% real jordans for cheap/strong/a a href="http://www.kevindurant-shoes.us.com" title="kd shoes"strongkd shoes/strong/a a href="http://www.adidas-pureboost.us.com" title="pure boost"strongpure boost/strong/a a href="http://www.nikebasketballshoes.us.com" title="nike basketball shoes"strongnike basketball shoes/strong/a a href="http://www.kobeshoes.uk" title="http://www.kobeshoes.uk"stronghttp://www.kobeshoes.uk/strong/a a href="http://www.johnwall-shoes.us.com" title="john wall shoes"strongjohn wall shoes/strong/a a href="http://www.nikezoom.me.uk" title="nike zoom"strongnike zoom/strong/a a href="http://www.yeezy-boost350.us.com" title="yeezy boost 350 v2"strongyeezy boost 350 v2/strong/a a href="http://www.monclersoutlet.us.com" title="moncler outlet"strongmoncler outlet/strong/a a href="http://www.goldengoose-sneakers.com" title="golden goose sneakers"stronggolden goose sneakers/strong/a a href="http://www.bapehoodie.us" title="bape hoodie"strongbape hoodie/strong/a a href="http://www.adidasstansmith.uk" title="adidas stan smith"strongadidas stan smith/strong/a a href="http://www.michael-kors-handbags.com.co" title="michael kors handbags"strongmichael kors handbags/strong/a a href="http://www.cheapnbajerseys.us.org" title="nba jerseys"strongnba jerseys/strong/a a href="http://www.nike-huarache.co.uk" title="nike huarache"strongnike huarache/strong/a a href="http://www.offwhitehoodie.us.com" title="off white hoodie"strongoff white hoodie/strong/a a href="http://www.toryburchshoes.us" title="tory burch outlet"strongtory burch outlet/strong/a a href="http://www.adidaseqts.com" title="adidas eqt"strongadidas eqt/strong/a a href="http://www.monclerjacketsoutlets.us.com" title="moncler outlet"strongmoncler outlet/strong/a a href="http://www.supremeclothing.us" title="supreme clothing"strongsupreme clothing/strong/a a href="http://www.charmspandora.in.net" title="pandora charms"strongpandora charms/strong/a a href="http://www.adidasstansmith.us.com" title="adidas stan smith"strongadidas stan smith/strong/a a href="http://www.nike-airmax90.uk" title="air max 90"strongair max 90/strong/a a href="http://www.adidassuperstar.org.uk" title="adidas superstar"strongadidas superstar/strong/a a href="http://www.russellwestbrookshoes.us" title="russell westbrook shoes"strongrussell westbrook shoes/strong/a a href="http://www.yeezysshoes.us.com" title="yeezy boost 350"strongyeezy boost 350/strong/a a href="http://www.nikebasketballshoes.us.com" title="basketball shoes"strongbasketball shoes/strong/a a href="http://www.yeezyboost350v2shoes.us.com" title="yeezy boost 350 v2"strongyeezy boost 350 v2/strong/a a href="http://www.yeezyboost-350.com.co" title="yeezy boost 350"strongyeezy boost 350/strong/a a href="http://www.monclerjackets.us" title="moncler jackets"strongmoncler jackets/strong/a a href="http://www.ferragamobelt.us" title="ferragamo belts"strongferragamo belts/strong/a a href="http://www.christian-louboutin.eu.com" title="christian louboutin shoes"strongchristian louboutin shoes/strong/a a href="http://www.nikeflyknit.us.com" title="nike flyknit"strongnike flyknit/strong/a a href="http://www.adidasiniki.us" title="iniki"stronginiki/strong/a a href="http://www.yeezy-boost350.us.com" title="yeezy boost"strongyeezy boost/strong/a a href="http://www.toryburchshoes.us" title="tory burch shoes"strongtory burch shoes/strong/a a href="http://www.fitflops.cc" title="fitflops"strongfitflops/strong/a a href="http://www.adidasonlineshop.us.com" title="adidas online shop"strongadidas online shop/strong/a a href="http://www.nikehuarache.uk" title="nike air huarache"strongnike air huarache/strong/a a href="http://www.toryburchshoes.org.uk" title="tory burch shoes"strongtory burch shoes/strong/a a href="http://www.chromeshearts.us.com" title="chrome hearts online"strongchrome hearts online/strong/a a href="http://www.adidasnmdshoes.co.uk" title="adidas nmd r1"strongadidas nmd r1/strong/a a href="http://www.nikeshoesformen.us.com" title="nike shoes for men"strongnike shoes for men/strong/a a href="http://www.monclerjacketsoutlets.us.com" title="moncler jackets"strongmoncler jackets/strong/a a href="http://www.michael--korsoutlet.us.org" title="michael kors"strongmichael kors/strong/a a href="http://www.nike-roshe.us.com" title="nike roshe run"strongnike roshe run/strong/a a href="http://www.asicsgelkayano.us.com" title="asics kayno"strongasics kayno/strong/a a href="http://www.michaelkors-outletstore.us.com" title="michael kors outlet store"strongmichael kors outlet store/strong/a a href="http://www.fentypuma.us.com" title="fenty puma"strongfenty puma/strong/a a href="http://www.derrickroseshoes.us.com" title="derrick rose shoes"strongderrick rose shoes/strong/a a href="http://www.lebron15shoes.us.com" title="lebron 15"stronglebron 15/strong/a a href="http://www.curry5.us" title="curry 5"strongcurry 5/strong/a a href="http://www.bape-hoodie.us.com" title="bape hoodie"strongbape hoodie/strong/a a href="http://www.adidasnmd.uk" title="adidas nmd"strongadidas nmd/strong/a a href="http://www.fitflops-saleclearance.us.com" title="fitflops sale clearance"strongfitflops sale clearance/strong/a a href="http://www.nike-freerun.us.com" title="nike free run"strongnike free run/strong/a a href="http://www.balenciaga.us.com" title="balenciaga"strongbalenciaga/strong/a a href="http://www.yeezy-shoes.org.uk" title="yeezy shoes"strongyeezy shoes/strong/a a href="http://www.nikemercurial.us.com" title="nike mercurial"strongnike mercurial/strong/a a href="http://www.michaelkorshandbag.us.org" title="michael kors outlet"strongmichael kors outlet/strong/a a href="http://www.adidas-zxflux.us.com" title="zx flux"strongzx flux/strong/a a href="http://www.kyrie4shoes.us.com" title="kyrie shoes"strongkyrie shoes/strong/a a href="http://www.converse-shoes.us.com" title="converse shoes"strongconverse shoes/strong/a a href="http://www.adidasnmds.com" title="nmd"strongnmd/strong/a a href="http://www.michaeljordanshoes.us.com" title="michael jordan shoes"strongmichael jordan shoes/strong/a a href="http://www.yeezyboost-350v2.us.com" title="yeezy boost"strongyeezy boost/strong/a a href="http://www.linksoflondonus.com" title="links of london"stronglinks of london/strong/a a href="http://www.cheapoakley-sunglasses.us.org" title="cheap oakley sunglasses"strongcheap oakley sunglasses/strong/a a href="http://www.adidassuperstar.us.com" title="adidas superstar"strongadidas superstar/strong/a a href="http://www.boostyeezy.us.com" title="yeezy boost 350"strongyeezy boost 350/strong/a a href="http://www.rayban-sunglassesonline.us.com" title="rayban sunglasses"strongrayban sunglasses/strong/a a href="http://www.russellwestbrookshoes.us.com" title="westbrook shoes"strongwestbrook shoes/strong/a a href="http://www.yeezysshoes.us.com" title="yeezy shoes"strongyeezy shoes/strong/a a href="http://www.caterpillarboots.us.com" title="cat boots"strongcat boots/strong/a a href="http://www.long-champhandbags.org.uk" title="longchamp handbags"stronglongchamp handbags/strong/a a href="http://www.pradasunglasses.us.org" title="prada glasses"strongprada glasses/strong/a a href="http://www.yeezyboost.in.net" title="adidas yeezy boost"strongadidas yeezy boost/strong/a a href="http://www.hardenshoes.us.com" title="james harden shoes"strongjames harden shoes/strong/a a href="http://www.truereligion-outlets.us.com" title="true religion outlet"strongtrue religion outlet/strong/a a href="http://www.nikemercurial.us.com" title="nike football boots"strongnike football boots/strong/a a href="http://www.yeezy-boost350.us.com" title="yeezy boost 350"strongyeezy boost 350/strong/a a href="http://www.curry5.us.com" title="curry 5"strongcurry 5/strong/a a href="http://www.vancleefandarpels.us.com" title="van cleef arpels"strongvan cleef arpels/strong/a a href="http://www.cheaprealjordans.us.com" title="100% real jordans for cheap"strong100% real jordans for cheap/strong/a a href="http://www.yslhandbags.org" title="ysl"strongysl/strong/a a href="http://www.adidasnmd-runner.us.com" title="adidas nmd"strongadidas nmd/strong/a a href="http://www.cheap-airjordans.us.com" title="cheap jordans"strongcheap jordans/strong/a a href="http://www.tomfordsunglasses.us.org" title="tom ford eyewear"strongtom ford eyewear/strong/a a href="http://www.nikehyperdunk2017.us.com" title="nike hyperdunk 2017"strongnike hyperdunk 2017/strong/a a href="http://www.monclerjacket.net" title="moncler jackets"strongmoncler jackets/strong/a a href="http://www.air-max.us.com" title="nike air max"strongnike air max/strong/a a href="http://www.authenticjordanscheap.us.com" title="authentic jordans"strongauthentic jordans/strong/a a href="http://www.nfljerseys.us.org" title="cheap nfl jerseys"strongcheap nfl jerseys/strong/a a href="http://www.nhljerseys.us.org" title="nhl jerseys"strongnhl jerseys/strong/a a href="http://www.kyrie3.us.com" title="kyrie 3"strongkyrie 3/strong/a a href="http://www.kobe-shoes.us.com" title="kobe shoes"strongkobe shoes/strong/a a href="http://www.fitflops-saleclearance.us.com" title="fitflops"strongfitflops/strong/a a href="http://www.air-max.us.com" title="air max"strongair max/strong/a a href="http://www.yeezyshoesuk.com" title="Kanye West shoes"strongKanye West shoes/strong/a a href="http://www.adidas-nmds.us.com" title="adidas nmd"strongadidas nmd/strong/a a href="http://www.goyard.us.com" title="goyard handbags"stronggoyard handbags/strong/a a href="http://www.nike-airpresto.us.com" title="air presto"strongair presto/strong/a a href="http://www.adidasultra.us.com" title="adidas ultra boost"strongadidas ultra boost/strong/a a href="http://www.michaeljordanshoes.us.com" title="jordan shoes"strongjordan shoes/strong/a a href="http://www.atlantafalconsjerseys.us" title="falcons jersey"strongfalcons jersey/strong/a a href="http://www.yeezyshoesuk.com" title="yeezy shoes"strongyeezy shoes/strong/a a href="http://www.nike-airforce1.us.com" title="nike air force 1"strongnike air force 1/strong/a a href="http://www.longchamp-bags.us.org" title="longchamp bags"stronglongchamp bags/strong/a a href="http://www.pradasunglasses.us.org" title="prada sunglasses"strongprada sunglasses/strong/a a href="http://www.michael-kors-handbags.org.uk" title="michael kors handbags"strongmichael kors handbags/strong/a a href="http://www.vans-shoes.us.org" title="vans shoes"strongvans shoes/strong/a a href="http://www.kobebasketballshoes.net" title="kobe 9"strongkobe 9/strong/a a href="http://www.cheap-airjordans.us.com" title="air jordans"strongair jordans/strong/a a href="http://www.nike-huarache.com" title="nike air huarache"strongnike air huarache/strong/a a href="http://www.truereligionjeans-outlets.us.com" title="true religion jeans"strongtrue religion jeans/strong/a a href="http://www.tomford-sunglasses.us.com" title="tom ford sunglasses"strongtom ford sunglasses/strong/a a href="http://www.nike-airmax2017.us.com" title="nike air max 2017"strongnike air max 2017/strong/a a href="http://www.adidas-crazyexplosive.us.com" title="crazy explosive"strongcrazy explosive/strong/a a href="http://www.lacosteonlineshop.us.com" title="lacoste outlet"stronglacoste outlet/strong/a a href="http://www.jordan4.us.com" title="jordan 4"strongjordan 4/strong/a a href="http://www.nikeshoesformen.us.com" title="nike shoes"strongnike shoes/strong/a a href="http://www.nikerosheone.us.com" title="nike roshe"strongnike roshe/strong/a a href="http://www.cheapoakley-sunglasses.us.org" title="oakley sunglasses"strongoakley sunglasses/strong/a a href="http://www.longchamphandbagsonlines.com" title="longchamp"stronglongchamp/strong/a a href="http://www.yeezysshoes.us.com" title="yeezy boost 350 v2"strongyeezy boost 350 v2/strong/a a href="http://www.michaelkors-outletfactory.us.org" title="michael kors factory outlet"strongmichael kors factory outlet/strong/a a href="http://www.michaelkorshandbag.us.org" title="michael kors handbags"strongmichael kors handbags/strong/a a href="http://www.yeezyboost.in.net" title="yeezy boost 350"strongyeezy boost 350/strong/a a href="http://www.vapormaxshoes.us" title="vapor max"strongvapor max/strong/a a href="http://www.goldengoose-sneakers.com" title="golden goose"stronggolden goose/strong/a a href="http://www.redbottoms.us" title="red bottoms"strongred bottoms/strong/a a href="http://www.yeezy-shoes.us.org" title="yeezy shoes"strongyeezy shoes/strong/a a href="http://www.kobesneakers.com" title="kobe 9"strongkobe sneakers/strong/a a href="http://www.retro-jordans.us.com" title="retro jordans"strongretro jordans/strong/a a href="http://www.oakleysunglassesonlinestore.us.com" title="oakley sunglasses"strongoakley sunglasses/strong/a a href="http://www.calvinkleinoutlet.us.com" title="calvin klein outlet online"strongcalvin klein outlet online/strong/a a href="http://www.jordan13.us.com" title="air jordan 13"strongair jordan 13/strong/a a href="http://www.hermes-belt.us.com" title="hermes belt"stronghermes belt/strong/a

Comment #7
yaoxuemei
Posted @May,17 2018 11.49 ip : 69...8

pandora jewelry polo ralph lauren true religion canada goose polo ralph lauren pas cher pandora jewelry pandora jewelry polo outlet pandora charms christian louboutin outlet michael kors outlet online ray ban sunglasses fitflops shoes cheap jordans polo ralph lauren polo ralph lauren polo ralph lauren kate spade outlet true religion jeans coach factory outlet pandora outlet ralph lauren uk polo ralph lauren outlet adidas outlet tory burch sandals coach factory outlet kate spade outlet online oakley sunglasses canada goose outlet store adidas outlet store pandora charms outlet cheap oakley sunglasses ugg boots on sale michael kors outlet canada goose outlet canada goose coach outlet canada goose mulberry sale moncler jackets nike shoes tory burch outlet louis vuitton factory outlet nfl jerseys ralph lauren polo mbt outlet prada outlet store polo pas cher true religion longchamp outlet online canada goose jackets pandora charm coach outlet canada goose jackets canada ralph lauren polo nike air ma 90 polo outlet stores coach outlet online pandora outlet online christian louboutin true religion jeans polo outlet adidas outlet online coach factory outlet michael kors outlet polo ralph lauren outlet ugg boots ugg boots michael kors outlet longchamp outlet michael kors handbags sale pandora outlet store ralph lauren moncler outlet oakley sunglasses uggs canada nike shoes on sale canada goose jackets michael kors outlet clearance coach outlet polo ralph lauren canada goose michael kors outlet online coach outlet canada goose jackets cheap ray bans sunglasses oakley sunglasses wholesale ralph lauren outlet jordan shoes nike shoes for men polo outlet store fred perry clothing nike outlet store air jordan 4 retro coach outlet canada goose outlet canada goose jackets michael kors handbags adidas nmd r2 coach factory outlet michael kors outlet clearance michael kors outlet online mbt shoes oakley sunglasses polo ralph lauren polo outlet coach outlet pandora jewelry polo ralph lauren outlet coach outlet michael kors outlet online cheap jerseys mbt shoes adidas nmd shoes fitflop sandals coach outlet christian louboutin shoes ray ban pas cher ralph lauren outlet mbt shoes true religion outlet store pandora jewelry cheap ray ban kate spade handbags michael kors outlet online canada goose outlet store coach outlet online coach outlet online christian louboutin outlet nike air max yaoxuemei20180517

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 6822
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง