การพัฒนาระบบตลาดครบวงจร (Matching Model) ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และชุมชน

แผนงานอาหารปลอดภัย

by dezine @March,15 2016 11.55 ( IP : 202...17 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 59-ข-013
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบตลาดครบวงจร (Matching Model) ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และชุมชน
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณวรภัทรไผ่แก้ว
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
งบประมาณ 600,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Trainer)
 • kemineekeminee(Owner)
 • worapatworapat(Owner)
 • พงศ์เทพพงศ์เทพ(Owner)
 • hamidahamida(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 • พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งผลิตผลสู่โรงคัดแยก
 • ก่อตั้งโรงคัดแยกผลผลิต และศูนย์ตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
กิจกรรมสำคัญ
 • การก่อตั้งโรงคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร
 • สร้างศูนย์ตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตร ก่อนจำหน่าย
 • ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรในเครือข่ายธุรกิจเกษตรชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจังหวัดสงขลา

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
27 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 12:33:52
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 15:41:06 น.

ชื่อกิจกรรม : ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

 • photo ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลานำผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บรรยายให้ความรู้ในการจำหน่ายสินค้าเกษตร การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา 

ผลตามแผน

 • เกษตรกรทราบถึงความสำคัญของหลัดสุขขาภิบาลอาหาร และได้รับความรู้และเทคนิกในการจำหน่ายสินค้าเกษตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

บรรยายให้ความรู้ในการจำหน่ายสินค้าเกษตร การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ. ให้เป็นตลาดที่ประสบความสำเร็จ  ให้กับผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรยะลา 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 ธันวาคม 2559 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2560 18:35:31
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 11:36:06 น.

ชื่อกิจกรรม : โรงคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร ตลาดเกษตร ม.อ.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

ศูนย์กลางคัดแยก และบรรจุภัณฑ์ผลผลิตผักอินทรีย์ปลอดสารพิษจากเกษตรกรผู้ปลูก ส่งจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

กิจกรรมตามแผน

 • เปิดรับผลผลิตอินทรีย์ปลอดสารพิษจากเกษตรกรผู้ปลูก(ที่ผ่านการตรวจแปลงแล้ว)
 • ตัดแต่งผลผลิต และบรรจุภัณฑ์ ผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่าย
 • สุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตร เพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้าง
 • ส่งผักจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เปิดรับผลผลิตอินทรีย์ปลอดสารพิษจากเกษตรกรผู้ปลูก(ที่ผ่านการตรวจแปลงแล้ว)
 • ตัดแต่งผลผลิต และบรรจุภัณฑ์ ผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่าย
 • สุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตร เพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้าง
 • ส่งผักจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยจัดส่งให้ร้านทรัพช้อป คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผลตามแผน

 • เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์สามารถจำหน่ายผักได้ราคา เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
 • ส่งเสริมให้เกษตรกรในเครือข่ายปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มากขึ้น
 • เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • โรงการแยกผลผลิตทางการเกษตร เปิดรับผลผลิตผักอินทรีย์ปลอดสารพิษจากเกษตรกรผู้ปลูก นำมาคัดเลือกตัดแต่งผลผลิตให้มีคุณภาพ และใส่บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม เพื่อวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูก ต้องผ่านการตรวจสอบแปลงเพาะปลูกจากเจ้าหน้าที่  และสินค้าเกษตรเมื่อนำเข้าสู่โรงคัดแยกผลิตผลจะมีการสุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตร เพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้าง อีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และเมื่อผ่านการตัดแต่งและการบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจะส่งผักจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยจัดจำหน่ายในร้านทรัพช้อป คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 21 มกราคม 2560 12:44:53
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 21 มกราคม 2560 12:59:31 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน

 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ป้ายรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกพืชแต่ละแปลง

กิจกรรมตามแผน

 • เจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่ตรวจประเมิณแปลงเกษตรกรผู้ปลูกผัก เพื่อให้ป้ายมาตรฐานการเพาะปลูกผักในระดับต่างๆตามที่กำหนดไว้

มาตรฐานผักขึ้นใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการแยกประเภทความปลอดภัย โดยกำหนดดังนี้ 1.ผักอมยิ้ม = พืชผักจากท้องตลาดทั่วไป (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผักต่างถิ่น) 2.ผักยิ้มแย้ม = พืชผักปลอดภัยทราบแห่ลงที่ผลิตชัดเจน / ผักได้รับมาตรฐาน GAP (Q) 3.ผักยิ้มแฉ่ง = พืชผักปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงพืช  แต่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทุกชนิด 4.ผักหัวเราะ = พืชผักปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี / ผักอินทรีย์ / ผักออร์แกนิค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • เจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกพืชของเกษตรกรผู้จำหน่ายจำนวน 1 แปลง 

ผลตามแผน

 • สามารถระบุมาตรฐานการปลูกผักของเกษตรกรแต่ละรายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • ได้กำหนดมาตรฐานผักขึ้นใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการแยกประเภทความปลอดภัย โดยกำหนดดังนี้ 1.ผักอมยิ้ม = พืชผักจากท้องตลาดทั่วไป (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผักต่างถิ่น) 2.ผักยิ้มแย้ม = พืชผักปลอดภัยทราบแห่ลงที่ผลิตชัดเจน / ผักได้รับมาตรฐาน GAP (Q) 3.ผักยิ้มแฉ่ง = พืชผักปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงพืช  แต่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทุกชนิด 4.ผักหัวเราะ = พืชผักปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี / ผักอินทรีย์ / ผักออร์แกนิค

 • ลงพื้นที่ตรวจแปลงคุณวัชระพงศ์ ขุนจันทร์ แปลงปลูกเป็นโรงเรือนแบบปิดปลูกเมล่อนญี่ปุ่น และมะเขือเทศ ซึ่งยืนขอเป็นระดับผักยิ้มแย้ม = พืชผักปลอดภัยทราบแห่ลงที่ผลิตชัดเจน / ผักได้รับมาตรฐาน GAP (Q)  ทั้ง 2 ชนิด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 12:06:02
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 12:19:33 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตร

 • photo อบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตรอบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตร
 • photo อบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตรอบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตร
 • photo อบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตรอบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตร
 • photo อบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตรอบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตร
 • photo อบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตรอบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตร

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทราบหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตร

กิจกรรมตามแผน

เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าอบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ตัวแทนเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ. จำนวน 15 รายเข้าอบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตร  และเจ้าหน้าที่ตลาดเกษตร ม.อ. จำนวน 2 รายเข้ารับผึกอบรมการเป็นเทรนเนอร์ให้เกษตรกรผู้ที่ต้องการผ่านมาตรฐานPrimary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP

ผลตามแผน

 • เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ทราบหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ตัวแทนเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ. จำนวน 15 รายเข้าอบรมเรื่องมาตรฐาน Primary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP สินค้าเกษตร  และเจ้าหน้าที่ตลาดเกษตร ม.อ. จำนวน 2 รายเข้ารับผึกอบรมการเป็นเทรนเนอร์ให้เกษตรกรผู้ที่ต้องการผ่านมาตรฐานPrimary ThaiGAP และมาตราฐาน ThaiGAP

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 12:26:17
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 12:34:26 น.

ชื่อกิจกรรม : กองกิจการนักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

 • photo กองกิจการนักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.กองกิจการนักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองกิจ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองกิจ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อนำรูปแบบ แนวคิด วิธีการไปปรั้บใช้ในการจัดตั้งตลาดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลตามแผน

 • ได้ทราบถึงรูปแบบการบริหารจัดการ ประวัติความเป็นมา และอุปสรรคการดำเนินงานตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดตั้งตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองกิจ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อนำรูปแบบ แนวคิด วิธีการไปปรั้บใช้ในการจัดตั้งตลาดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 ธันวาคม 2559 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 21 มกราคม 2560 11:17:51
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 21 มกราคม 2560 11:47:18 น.

ชื่อกิจกรรม : คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.

 • photo คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ผู้บริโภคได้พบปะกับเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยได้โดยตรง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
 • ผู้ศึกษาดูงานได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบปลอดภัย ไม่เป็นอันตรากับผู้ซื้ ผู้ปลูก และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตามแผน

คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืช ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 24 ท่านเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการทำการเกาตรปลอดภัย
 • ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืชของคุณจีรวรรณ ทะสะระ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ และแปลงคุณทรงยศ  สุวรรณานนท์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่

ผลตามแผน

 • ผู้ศึกษาดูงานเข้าใจถึงวีธีการเพาะปลูกผักปลอดภัย เข้าใจถึงความยากง่ายของเกษตรกร
 • เกษตรกรได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค
 • ผู้ศึกษาดูงานสามารถนำวิธีการเพาะปลูกกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 24 ท่านเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
 • แปลงผักคุณจีราวรรณ ปลูกผักบุ้ง มะระ แตงกวา ถั่วฝักยาว บวบเกลี่ยว  ถั่วลิสง มะพร้าว เพาะเห็ด  และมีการเลี้ยงสัตว์เศรฐกิจ ไก่ไข่ นกกระทา วัวเนื้อ  การทำการเกษตรของคุณจีรวรรณ จะทำแบบครบวงจร มีการเลี้ยงใส้เดือนเพื่อทำปุ๋ย  เลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายไข่ และนำมูลมาทำปุ๋ย รวมถึงเลี้ยงวัวเนื้อเพื่อจำหน่าย และนำมูลมาทำปุ๋ยให้กับผักในแปลงปลูก  การทำการเกษตรในลักษณะนี้ทำให้คุณจีรวรรณมีรายได้จากหลายช่องทาง  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ให้คณะศึกษาดูงานได้ทำแปลงปลูกผักบุ้ง เพื่อเรียนรู้วีธีการทำการเกษตร ด้วย
 • แปลงผักคุณทรงยศ สุวรรณานนท์ เกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ แปลงผักของคุณทรงยศ ทำการปลูกผักในโรงเรือนขนาดใหญ่ มีการแบ่งพื้นที่การเพาะปลูกออกเป็น ส่วนที่ 1 เป็นการปลูกผักในกระถาง เช่น มะเขือเทศ เมล่อน บรอกโคลี ส่วนที่ 2 เป็นการปลูผักบนโต๊ะโดยใช้ดินและใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก มีผักจำพวกแครอท คะน้าเห็ดหอม คะน้าใบหยิก จิงจูฉ่าย ผักกาด และผักสลัดชนิดต่างๆ การปลูกผักของคุณทรงยศทั้งหมดไม่ได้ใช้ยากำจัดศัตรูพืช แต่จะใช้สารจำพวกจุลินทรีย์ เชื้อราที่มีประสิทธิภาพมาดูแลแปลงผัก เช่น ใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา ภายในแปลงของคุณทรงยศได้วางระบบการเพาะปลูก การให้น้ำ  การดูแลวัชพืช การควบคุมโรคพืชไว้เป็นอย่างดีง่ายต่อการจัดการ ทำให้คณะศึกษาดูงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 ธันวาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 21 มกราคม 2560 11:48:21
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 21 มกราคม 2560 12:58:37 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน

 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ป้ายรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกพืชแต่ละแปลง

กิจกรรมตามแผน

 • เจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่ตรวจประเมิณแปลงเกษตรกรผู้ปลูกผัก เพื่อให้ป้ายมาตรฐานการเพาะปลูกผักในระดับต่างๆตามที่กำหนดไว้

มาตรฐานผักขึ้นใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการแยกประเภทความปลอดภัย โดยกำหนดดังนี้ 1.ผักอมยิ้ม = พืชผักจากท้องตลาดทั่วไป (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผักต่างถิ่น) 2.ผักยิ้มแย้ม = พืชผักปลอดภัยทราบแห่ลงที่ผลิตชัดเจน / ผักได้รับมาตรฐาน GAP (Q) 3.ผักยิ้มแฉ่ง = พืชผักปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงพืช  แต่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทุกชนิด 4.ผักหัวเราะ = พืชผักปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี / ผักอินทรีย์ / ผักออร์แกนิค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • เจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกพืชของเกษตรกรผู้จำหน่ายจำนวน 4 แปลง 

ผลตามแผน

 • สามารถระบุมาตรฐานการปลูกผักของเกษตรกรแต่ละรายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • ตลาดเกษตร ม.อ.ร่วมกำหนดมาตรฐานผักขึ้นใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการแยกประเภทความปลอดภัย โดยกำหนดดังนี้ 1.ผักอมยิ้ม = พืชผักจากท้องตลาดทั่วไป (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผักต่างถิ่น) 2.ผักยิ้มแย้ม = พืชผักปลอดภัยทราบแห่ลงที่ผลิตชัดเจน / ผักได้รับมาตรฐาน GAP (Q) 3.ผักยิ้มแฉ่ง = พืชผักปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงพืช  แต่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทุกชนิด 4.ผักหัวเราะ = พืชผักปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี / ผักอินทรีย์ / ผักออร์แกนิค โดยเมื่อววันที่ 17 ธันวาคม 2559 ได้เริ่มดำเนินการลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร
 • แปลงคุณทรงยศปลูกผัก สลัดแก้ว เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค คะน้า บล็อกโคลี่ แครอท กล่ำปลี ผักกาดหอม ซึ่งผักทั้งหมดยื่นขอเป็นระดับหัวเราะ ภายในแปลงของคุณทรงยศ  มีการทำปุ๋ยหมัก การเพาะเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
 • แปลงผักคุณวันวิสาข์  ทองอ่อน ปลูกผักระบบไฮโดรโปนิก มีผักกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด ฟิลเล่ ซึ่งผักทั้งหมดขอเป็นระดับยิ้มแย้ม และภายในฟาร์มมีการเพาะเลี้ยงใส้เดือนเพื่อนำมูลไส้เดือนมาทำเป็นน้ำหมัก ใส่ให้กับผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิก เพื่อให้ผักเจริญเติบโตดี แข็งแรง ทนต่อโรค
 • แปลงผลไม้ของคุณเรวดี  จินดามณี ปลูกทุเรียนหมอนทอง ชะนี ก้านยาว กระดุมทอง ทุเรียนบ้าน ลองกอง ลางสาด มังคุด มะม่วงเบา มะนาว สะตอข้าว ข้าวโพด จำปาดะ กล้วยชนิดต่างๆ ผักทั้งหมดขอเป็นระดับยิ้มแฉ่ง และมีพริกขี้หนูสวน หน่อไม้ไผ่ตง ยื่นขอเป็นระดับหัวเราะ
 • แปลงคุณคณิต พุทธกูล ปลูกต้นหม่อนขายผลสด ผักหวาน พริก ถั่วพู ยื่นขอเป็นระดับยิ้มแฉ่ง  และมีต้นกล้วยหิน กล้วยน้ำว้า เงาะ มะนาว ผักกูด สะตอ หน่อไม้ มะเขือพวง ยื่นขอเป็นระดับหัวเราะ และภายในแปลงปลูกมีการทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
 • แปลงคุณนริน รอดเรือง  ปลูกผักสลัด คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด ผักบุ้ง แตงกวา มะเขือ มะนาว บวบ พริก มะเขือพวงกล้วย ชะอม ดอกแค ยื่นขอเป็นระดับหัวเราะ ส่วนฟักทอง ฟักเขียว ยื่นขอเป็นระดับยิ้มแฉ่ง และมะม่วง  มะละกอ แตงโม  ยื่นขอเป็นระดับยิ้มแย้ม  ทั้งนี้ภายในแปลงเพาะปลูกของคุณนริน มีการทำดินผสม การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชนิดต่างๆด้วย 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 11:59:22
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 12:02:38 น.

ชื่อกิจกรรม : สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

 • photo สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
 • photo สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
 • photo สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
 • photo สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
 • photo สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
 • photo สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารภายในตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

ตลาดเกษตร ม.อ. สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร(เก็บตัวอย่างวันที่ 14/12/59) สุ่มหาสาร ฟอร์มาลีน สารกันรา  และสารฟอกขาว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ตลาดเกษตร ม.อ. สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างสินค้าเมื่อวันที่12/12/59 เพื่อตรวจหาสาร ฟอร์มาลีน สารกันรา  และสารฟอกขาว

ผลตามแผน

 • เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารภายในตลาดเกษตร ม.อ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ตลาดเกษตร ม.อ. สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างสินค้าเมื่อวันที่12/12/59 เพื่อตรวจหาสาร ฟอร์มาลีน สารกันรา  และสารฟอกขาว ผลการตรวจไม่พบสารปนเปื้อน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 ธันวาคม 2559 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 21 มกราคม 2560 12:30:32
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 21 มกราคม 2560 12:43:39 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน

 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ป้ายรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกพืชแต่ละแปลง

กิจกรรมตามแผน

 • เจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่ตรวจประเมิณแปลงเกษตรกรผู้ปลูกผัก เพื่อให้ป้ายมาตรฐานการเพาะปลูกผักในระดับต่างๆตามที่กำหนดไว้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกพืชของเกษตรกรผู้จำหน่ายเครือข่ายเกษตรกรจำนวน 1 ราย 2 แปลง

ผลตามแผน

 • สามารถระบุมาตรฐานการปลูกผักของเกษตรกรแต่ละรายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • ลงพื้นที่ตรวจแปลงคุณจีรวรรณ  ทะสะระ  ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่  แปลงผักคุณจีราวรรณ ปลูกผักบุ้ง มะระ แตงกวา ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยว  ถั่วลิสง บัวบก ถั่วฝักยาว ข้าวโพดหวาน มันเทศ ผักโขม โหรพา ข่า เห็ด ผักทั้งหมดขอเป็นระดับยิ้มแฉ่ง  ทั้งนี้คุณจีรวรรณมีการเลี้ยงสัตว์เศรฐกิจ ไก่ไข่ นกกระทา วัวเนื้อ มีทำนา  มีกรีดยาง เป็นการเกษตรแบบครบวงจร สามารถสร้างรายได้ได้หลายช่อทาง สามารถนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยได้ นอกจากนี้ยังมี การหมักEM การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยโดยเฉาะอีกด้วย 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 11:45:01
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 12:36:52 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลา

 • photo อบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลาอบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลา
 • photo อบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลาอบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลา
 • photo อบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลาอบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลา
 • photo อบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลาอบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลา
 • photo อบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลาอบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลา
 • photo อบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลาอบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลา
 • photo อบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลาอบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลา
 • photo อบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลาอบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลา
 • photo อบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลาอบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตร จ. สงขลา

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • พัฒนากรเกษตรในการจำหน่ายสินค้าเกษตร

กิจกรรมตามแผน

 • จัดกิจกรรเชิงบูรณาการความรู้ในการจำหน่ายสินค้าเกษตร และการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • ตลาดเกษตร ม. อ. ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการความรู้ในการจำหน่ายสินค้าเกษตร และการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารให้กับเกษตรกรในจังหวัดสงขลาจำนวน 25 ราย

ผลตามแผน

 • เกษตรกรทราบถึงความสำคัญของหลัดสุขขาภิบาลอาหาร และได้รับความรู้และเทคนิกในการจำหน่ายสินค้าเกษตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • ตลาดเกษตร ม. อ. ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการความรู้ในการจำหน่ายสินค้าเกษตร และการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารให้กับเกษตรกรในจังหวัดสงขลาจำนวน 25 ราย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 10:36:22
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 10:50:20 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน

 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน
 • photo ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐานตรวจประเมินแปลงเกษตรกร เพื่อให้ป้ายมาตรฐาน

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ป้ายรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกพืชแต่ละแปลง

กิจกรรมตามแผน

 • เจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่ตรวจประเมิณแปลงเกษตรกรผู้ปลูกผัก เพื่อให้ป้ายมาตรฐานการเพาะปลูกผักในระดับต่างๆตามที่กำหนดไว้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • เจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกพืชของเกษตรกรผู้จำหน่ายจำนวน 4 แปลง และของเครือข่ายเกษตรกรจำนวน 2 แปลง

ผลตามแผน

 • สามารถระบุมาตรฐานการปลูกผักของเกษตรกรแต่ละรายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • ตลาดเกษตร ม.อ.ร่วมกำหนดมาตรฐานผักขึ้นใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการแยกประเภทความปลอดภัย โดยกำหนดดังนี้
 1. ผักอมยิ้ม = พืชผักจากท้องตลาดทั่วไป (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผักต่างถิ่น)
  2.ผักยิ้มแย้ม = พืชผักปลอดภัยทราบแห่ลงที่ผลิตชัดเจน / ผักได้รับมาตรฐาน GAP (Q)
  3.ผักยิ้มแฉ่ง = พืชผักปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงพืช  แต่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทุกชนิด 4.ผักหัวเราะ = พืชผักปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี / ผักอินทรีย์ / ผักออร์แกนิค

โดยเมื่อววันที่ 12 พฤศจิกายน ได้เริ่มดำเนินการลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร

 • แปลงคุณอนุวัต ลัภกิตโร บ้านแม่ทอม ตำบลบางกล่ำ ร้านจำหน่ายผักปันสุข มีการปลูกต้นหอม วอเตอร์เกรต มะนาว มะระ แก่นตะวัน พริก ภายในแปลงมีการหมักปุ๋ยปลา หมักปุ๋ยอีเอ็ม หมักยากำจัดแมลง ทำน้ำส้มควันไม้ เลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์ เลี้ยงกิ่งกือให้ย่อยทะลายปาล์มมาเป็นปุ๋ย ซึ่งผักทั้งหมดที่คุณอนุวัตปลูกยื่นขอเป็นระดับหัวเราะทั้งหมด นอกจากนี้แล้วคุณอนุวัต ยังมีเครือข่ายเกษตรกรอีกหลายราย เช่น คุณอนุชิต(ขอเป็นระดับผักหัวเราะ) ปลูกผักโขมแดง ผักโขมเขียว คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว ผักหวาน แมงลัก โหรพา กระเจี๊ยบเขียว มะระขี้นก  และของคุณภิรมย์(ผักยิ้มแฉ่ง) ปลูกผักปูเล่ พริก ข้าวโพด กะเพรา ผักเหรียง ถั่วพลู ถั่วฝักยาว มะระ ใบเตย
 • แปลงคุณนรินทร์  ศรีสังข์ ตำบลคลองแห ปลูกมะระจีน แตงกวา ถั่วฝักยาว บัวบก มะละกอ กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ มะนาว ผักทั้งหมดใช้เป็นปุ๋ยอินทรี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้า  คุณนรินทร์ยื่นขอเป็นผักหัวเราะทั้งหมด

 • แปลงคุณอรุณ  หมัดบิลเฮด(บังดำ) ตำบลคูเต่า  ปลูกอ้อย ผักน้ำ ผักกูด คะน้า ผักบุ้ง ขจร  ชมจันทร์ แปลงของบังดำได้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงพืช แต่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทุกชนิด(ระดับยิ้มแฉ่ง) มาเป็นผักหัวเราะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิด ภายในแปลงมีการทำปุ๋ยหมักปลา และอีเอ็ม

 • แปลงคุณประสิน  นวนละออง ตำบลคลองอุ่ตะเภา  ร้านสลัดตาหวาน ปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์ แบบใช้ปุ๋ยน้ำ ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช(มาตราฐานผักระดับยิ้มแฉ่ง)  มีปลูกผักกรีนโอ๊ค  เรดโอ๊ค  บัตเตอร์เฮด ฟีเลย์ เรดคลอรอล คุณประสินใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในการควบคุมโรค มีการวัดค่าPH และมีการจดบันทึกวัดค่าความเข้มข้นของปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผักมีไนเตรตตกค้างเกินค่ามาตรฐาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 16:51:01
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 13:14:50 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร

 • photo อบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรอบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร
 • photo อบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรอบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร
 • photo อบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรอบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร
 • photo อบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรอบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร
 • photo อบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรอบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร
 • photo อบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรอบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร
 • photo อบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรอบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร
 • photo อบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรอบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร
 • photo อบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรอบรมการตรวจสารปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้วิธีการตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ และตรวจสารพิษตกค้างในอาหาร

กิจกรรมตามแผน

 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ สอนวิธีการตรวจสารเคมีตกค้างในพืช ผัก ผลไม้ และวิธีการตรวจสารบอแรกซ์  สารฟอกขาว  สารกันรา สารอะฟลาทอกซิน การตรวจสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่  จำนวน 3 ท่านสอนวิธีการตรวจสารเคมีตกค้างในพืช ผัก ผลไม้ และวิธีการตรวจสารบอแรกซ์  สารฟอกขาว  สารกันรา สารอะฟลาทอกซิน การตรวจสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่ตลาดเกษตร ม.อ. จำนวน 5 ราย

ผลตามแผน

 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปตรวจหาสารเคมีตกค้างในพืช ผัก ผลไม้ และวิธีการตรวจสารบอแรกซ์  สารฟอกขาว  สารกันรา สารอะฟลาทอกซิน การตรวจสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ตรวจหาสารเคมีตกค้างในพืช ผัก ผลไม้ และวิธีการตรวจสารบอแรกซ์  สารฟอกขาว  สารกันรา สารอะฟลาทอกซิน การตรวจสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ  ให้กับเจ้าหน้าที่ตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อนำความรู้และวิธีการไปตรวจหาสารตกค้างในตลาดเกษตร ม.อ. ต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00
21 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 11:34:25
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:56:39 น.

ชื่อกิจกรรม : การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทั้งระบบ ของตลาดเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ให้บริการความรู้การจัดการทั้งระบบของตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

 • เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทั้งระบบของตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 13 ท่าน ร่วมศึกษาดูงาน  โดยมี ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิตเป็นผู้ถ่ายทอดการบริหารจัดการทั้งระบบของตลาดเกษตร ม.อ.

ผลตามแผน

 • เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เข้าใจรูปแบบ อุปสรรค การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 13 ท่าน ร่วมศึกษาดูงาน  โดยมี ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิตเป็นผู้ถ่ายทอดการบริหารจัดการทั้งระบบ ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จของตลาดเกษตร ม.อ.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 21:14:49
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:49:14 น.

ชื่อกิจกรรม : เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยียมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรแบบปลอดภัย และการจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารในพื้นที่ป่าชุมชนทุ่งหัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวาระจังหวัดสงขลา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)

กิจกรรมตามแผน

เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารในพื้นที่ป่าชุมชนทุ่งหัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวาระจังหวัดสงขลา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานแปลงปลูกผักปลอดสารพิษของคุณคำนึง  สร้อยสีมาก ในอำเภอสทิงพระ และร่วมปลูกผักบนโต๊ะ พร้อมศึกษาดูงานการจำหน่ายสินค้าเกษตร ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

ผลตามแผน

 • ถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรแบบปลอดภัย และการจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารในพื้นที่ป่าชุมชนทุ่งหัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวาระจังหวัดสงขลา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)

ผลที่เกิดขึ้นจริง

วันที่ 17 ตุลาคม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานแปลงปลูกผักปลอดสารพิษของคุณคำนึง  สร้อยสีมาก ในอำเภอสทิงพระ และร่วมปลูกผักบนโต๊ะ พร้อมศึกษาดูงานการจำหน่ายสินค้าเกษตร ณ ตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารในพื้นที่ป่าชุมชนทุ่งหัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวาระจังหวัดสงขลา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 21:11:15
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:45:00 น.

ชื่อกิจกรรม : คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ถ่ายทอดความรู้งานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดเกษตร ม.อ.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการนำไปสู่การเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

กิจกรรมตามแผน

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก 12 โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน รวมจำนวน 60 ท่าน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดเกษตร ม.อ.

ผลตามแผน

ได้รับความรู้งานเทคโนโลยีการปลูกพืช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดเกษตร ม.อ.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการนำไปสู่การเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก 12 โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน รวมจำนวน 60 ท่าน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของตลาดเกษตร ม.อ.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการนำไปสู่การเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 25 ตุลาคม 2559 19:18:36
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 09:20:26 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุม Matching Model เกษตรกรในเครือข่ายกับผู้จำหน่ายอาหารในตลาดเกษตร ม.อ.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • จับคู่เกษตรกรผู้จำหน่ายผัก กับผู้จำหน่ายโซนอาหารว่าง  อาหารคาว พร้อมตกลงราคา  ปริมาณการซื้อขายในแต่ละครั้ง
 • เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตให้มีความปลอดภัย กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของการผลิต ผัก-ผลไม้  ที่จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.
 • จัดระบบการขนส่งสินค้าให้กับ

กิจกรรมตามแผน

 • ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการผัก ในการประกอบอาหารของผู้จำหน่ายอาหารว่าง และอาหารคาว
 • ดำเนินการสำรวจข้อมูลปริมาณการปลูกผัก ชนิดของพืชผัก ของเกษตรกร  และเครือข่ายเกษตรกร
 • กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของผัก-ผลไม้  ที่จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.
 • จัดการประชุมผู้จำหน่ายแบ่งเป็น สองรอบ
  1. ผู้จำหน่ายผัก-ผลไม้
  2. ผู้จำหน่ายผัก-ผลไม้ ผู้จำหน่ายอาหารว่าง อาหารคาว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • วันที่ 10 - 12 ตุลาคม เก็บรวบรวมความสามารถในการเพาะปลูกผักของเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกร
 • วันที่ 10 - 12 ตุลาคมเก็บรวบรวมความต้องการผักของผู้จำหน่ายอาหารว่าง และอาหารคาว
 • ประชุมรอบที่ 1 ตั้งแต่ เวลา 9.00 - 12.00 น. มีผู้จำหน่ายผักผลไม้เข้าร่วมจำนวน 48 ราย  ร่วมกันกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของการผลิตผัก-ผลไม้
 • ประชุมรอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00- 16.30 น. มีผู้จำหน่ายเข้าร่วมจำนวน 152 ราย ร่วมกันจับคู่ซื้อขายผักปลอดภัย กำหนดราคาล่วงหน้าตลอดปี กำหนดวันเวลาในการจัดส่งผัก

ผลตามแผน

 • เกษตรกรผู้จำหน่ายผักผลไม้  วางแผนการเพาะปลูกพืชให้มากขึ้น  และให้ส่งเสริมให้เกษตรกรในเครือข่ายของตนปลูกพืชให้ตรงกับความต้องการของผู้จำหน่ายอาหารว่าง และอาหารคาวในตลาดเกษตร ม.อ.
 • ได้ร่วมกันกับเกษตรกรกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของผัก-ผลไม้  ที่จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. เป็น 4 ระดับ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • เกษตรกรผู้จำหน่ายผัก-ผลไม้ ตกลงเพาะปลูกพืชให้กับผู้จำหน่ายอาหารว่างและอาหารคาว และทำการจับคู่เป็นพันธสัญญาระหว่างกัน  โดยได้กำหนดราคาซื้อขายล่วงหน้าเป็นราคาเดียวตลอดปี  พร้อมกำหนดปริมาณคาวมต้องการผัก  การจัดส่งผักแต่ละชนิดล่วงหน้า 1 ปี

 • มาตรฐานผัก-ผลไม้ ตลาดเกษตร ม.อ.เกิดจากการกำหนดร่วมกัน

1.ผัก-ผลไม้อมยิ้ม(สีส้ม) พืชผักจากท้องตลาดทั่วไป (ผ่านการล้างหรือลดสารตกค้างแล้ว)

2.ผัก-ผลไม้ยิ้มแย้ม(สีเขียว)  พืชผักปลอดภัยทราบแห่ลงที่ผลิตชัดเจน  ,  ผักได้รับมาตรฐาน GAP (Q)

3.ผัก-ผลไม้ยิ้มแฉ่ง(สีเงิน)  พืชผักไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทุกชนิด ใช่ปุ๋ยเคมีในการบำรุงพืช

4.ผัก-ผลไม้หัวเราะ(สีทอง) พืชผักไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี / ผักอินทรีย์ / ผักออร์แกนิค

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 21:05:05
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:40:06 น.

ชื่อกิจกรรม : บรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ถ่ายทอดประวัติความเป็นมาในการดำเนินงานตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหมาย ประวัติและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  ม.อ.หาดใหญ่ จำนวน 50 คนเข้าร่วมรับฟังความหมาย ประวัติและคุณค่าของตลาดเกษตร ม.อ. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลตามแผน

 • นักศึกษาผู้เข้ารับฟังประวัติความเป็นมาในและคุณค่าของตลาดเกษตร ม.อ. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • คุณวรภัทร  ไผ่แก้ว บรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  ม.อ.หาดใหญ่ จำนวน 50 คนเข้าร่วมรับฟังความหมาย ประวัติและคุณค่าของตลาดเกษตร ม.อ. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  และศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 21:00:01
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 10:52:55 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร การเลิกใช้โฟมพื่อพัฒนายกระดับสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้กับตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ ห้างอาเซียนพลาซ่าและโรงเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ถ่ายทอดความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร การเลิกใช้โฟมเพื่อพัฒนายกระดับสถานที่จำหน่ายอาหาร

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร การเลิกใช้โฟม และการบริหารจัดการตลาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • คุณวรภัทร  ไผ่แก้วจัดอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร การเลิกใช้โฟมและการบริหารจัดการตลาดเพื่อพัฒนายกระดับสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้กับตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ ห้างอาเซียนพลาซ่าและโรงเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 ท่าน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมห้างอาเซียนพลาซ่า

ผลตามแผน

 • ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร การเลิกใช้โฟมและการบริหารจัดการตลาด เพื่อพัฒนายกระดับสถานที่จำหน่ายอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • คุณวรภัทร  ไผ่แก้วจัดอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร การเลิกใช้โฟมและการบริหารจัดการตลาด เพื่อพัฒนายกระดับสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้กับตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ ห้างอาเซียนพลาซ่าและโรงเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 ท่าน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมห้างอาเซียนพลาซ่า

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 20:53:47
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:38:07 น.

ชื่อกิจกรรม : เกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัยของคุณคำนึง สร้อยสีมาก และตลาดเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักปลอดภัย และการจำหน่ายสินค้าเกษตร

กิจกรรมตามแผน

กลุ่มแม่บ้าน ตลาดตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัยของคุณคำนึง สร้อยสีมาก และตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กลุ่มแม่บ้าน ตลาดตำบลคูขุด  และผู้จำหน่ายในอำเภอสทิงพระจำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานการแปลงผักปลอดภัยของคุณคำนึง สร้อยสีมาก และศึกษาดูงานการจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

ผลตามแผน

กลุ่มแม่บ้าน ตลาดตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ ผู้จำหน่าย ได้ความรู้การปลูกผักปลอดภัย และการจำหน่ายสินค้าเกษตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มแม่บ้าน ตลาดตำบลคูขุด และผู้จำหน่ายในอำเภอสทิงพระจำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานการแปลงผักปลอดภัยของคุณคำนึง สร้อยสีมาก และศึกษาดูงานการจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 25 ตุลาคม 2559 19:18:29
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:36:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุม "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร"

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 • ประชุมรับทราบนโยบายทางการเกษตรของจังหวัดสงขลา
 • ประชุมร่วมกับผู้บริหารห้างสรรพสินค้า เพื่อทราบแนวทางการจัดส่งผักเข้าจำหน่าย

กิจกรรมตามแผน

 • เกษตรกรในเครือข่าย เข้าร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ บรรยายแนะนำการบริหารจัดการเวลา การแบ่งสัดส่วนพื้นที่แปลงปลูกพืช
 • ดร.ทัศนี ขาวเนียม บรรยายการเตรียมแปลงดิน การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 • ดร.เทวี มณีรัตน์ บรรยายแนะนำวิธีการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการชีวินทรีย์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

การประชุมเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณศาลากลางจังหวัดสงขลาและลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

 • ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชีแจงแผนการพัฒนา การส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดสงขลา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ บรรยายแนะนำการบริหารจัดการเวลา การแบ่งสัดส่วนพื้นที่แปลงปลูกพืช
 • ดร.ทัศนี ขาวเนียม บรรยายการเตรียมแปลงดิน การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเหยื่อ
 • ดร.เทวี มณีรัตน์ บรรยายแนะนำวิธีการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการชีวินทรีย์
 • ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต แม็กโคร บิ๊กซี โลตัส โอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์ ชีแจ้งการรับผักเข้าจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และตอบข้อซักถาม

ผลตามแผน

 • เกษตรกรรับทราบแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดสงขลา
 • เกษตรกรเข้าใจแนวทางการรับผักเข้าจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า
 • เกษตรในเครือข่าย แลกเปลี่ยนรู้กับเกษตรกรกลุ่มอื่นๆในจังหวัดสงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

การประชุมเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา  และลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรโดยแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ช่วงเช้า - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชี้แจงแผนการพัฒนา การส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดสงขลา - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ บรรยายแนะนำการบริหารจัดการเวลา การแบ่งสัดส่วนพื้นที่แปลงปลูกพืช - ดร.ทัศนี ขาวเนียม บรรยายการเตรียมแปลงดิน การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - ดร.เทวี มณีรัตน์ บรรยายแนะนำวิธีการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการชีวินทรีย์

ช่วงบ่าย - ท่านผู้ว่าราชการสรุปบทเรียนให้กับเกษตรกร กิจกรรมการการสนันสนุนเกษตรกรในจังหวัดสงขลาที่กำลังจะดำเนินงาน - ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต แม็กโคร บิ๊กซี โลตัส โอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์ ชี้แจ้งการรับผักเข้าจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และตอบข้อซักถามจากเกษตรกร - ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร - เกษตรกรแต่ละพื้นที่ แต่ละชนิดพืชรวมกลุ่มกันปรึกษา แนวทางการทำการตลาดรวมกันในโอกาศต่อไป (กลุ่มกล้วยหอมทอง กลุ่มสมาทฟาร์มเมอร์ กลุ่มปลูกผักไฮโดร กลุ่มปลูกมะม่วงเบา ,พิมเสน กลุ่มไม้ผล  กลุ่มอ้อยคั้นน้ำ )

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 6485
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง